W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr IV/2006 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 roku.

Protokół nr IV/2006

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2006 roku w godz. 15:00 do 16:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

 

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 r.

3. Przyjęcie stanowisk w sprawie:

a) podatku leśnego,

b) podatku od posiadania psów.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka,

Przerwa

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja z realizacji podjętych uchwał – referuje przewodniczący Rady.

7. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

V sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 (nieobecna nieusprawiedliwiona radna Halina Dąbrowska) co oznacz, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, opinii. Przewodniczacy poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do treści protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Radni nie zgłosili uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że protokół z sesji, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 r. został przyjęty przez Radę.

Przewodniczacy Rady poinformował, że protokół z sesji jest do wglądu w biurze Rady Gminy. Kiedy radni otrzymają materiały na sesję mogą się zapoznać z treścią protokołu i jeśli maja uwagi mogą wnieść je na piśmie na dzień przed sesją. W ten sposób można będzie się po przesłuchaniu nagrania przygotować do merytorycznej dyskusji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt stanowiska w sprawie podatku leśnego radni otrzymali w dniu 4 grudnia 2006 r Poprosił, aby zaznaczyć go jako druk nr 1 – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu.

Wójt – poinformował, że proponuje się nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna , która została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Jest to kwota 133,70 zł za m³. W związku z tym proponuje się podatek leśny dla Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 29,414 zł od 1 ha . Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%. Wójt wniósł o przyjęcie projektu stanowiska w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady zapytał czy któraś z Komisji stałych Rady ma inne stanowisko niż to, które zaproponował wnioskodawca.

Komisje nie wniosły innych propozycji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu stanowiska w sprawie podatku leśnego. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła stanowisko w sprawie podatku leśnego - stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt stanowiska w sprawie podatku od posiadania psów radni otrzymali w dniu 4 grudnia 2006 r Poprosił, aby zaznaczyć go jako druk nr 2 – stanowi zał. nr 5 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu.

Wójt – poinformował, że proponuje się nie ustalać stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok i pozostawić jego wysokość w kwocie 35 zł rocznie od jednego psa – zgodnie z uchwałą nr III/13/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 roku. Wójt wniósł o przyjęcie projektu stanowiska w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady zapytał czy któraś z Komisji stałych Rady ma inne stanowisko niż to, które zaproponował wnioskodawca.

Komisje nie wniosły innych propozycji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu stanowiska. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła stanowisko w sprawie podatku od posiadania psów – stanowi zał. nr 6 do protokołu .

Ad.4.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka , radni otrzymali w dniu 4 grudnia 2006 r. Poprosił, aby zaznaczyć go jako druk nr 3 - stanowi zał. nr 7 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu.

Wójt – poinformował, że Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres III kwartałów 2006 r. określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku wynosi 35,52 zł/1q . W projekcie uchwały proponuje się obniżenie tej ceny do kwoty 30 zł /1q co da, że stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wyniesie 75 zł , a dla gruntów / użytków rolnych/, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego 150 zł. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały .

Przewodniczacy Rady zapytał czy któraś ze stałych Komisji Rady ma inne stanowisko niż to, które zaproponował wnioskodawca.

Komisje nie wniosły innych propozycji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/7/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka - stanowi zał. nr 8 do protokołu

Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości radni otrzymali w dniu 4 grudnia 2006 r Poprosił, aby zaznaczyć go jako druk nr 4 - stanowi zał. nr 9 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W przedstawionym projekcie proponuje się średnio 1,1 % wzrost stawek podatku na 2007 w stosunku do roku 2006 ( w poszczególnych pozycjach wzrost jest zróżnicowany) oraz zwolnienia ( zwalnia się od podatku: budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu gminy z wyjątkiem gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej; grunty zajęte na plebanie i cmentarze wojenne jak również budynki plebanii; budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody stanowiące własność gminy). Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady zapytał czy któraś ze stałych Komisji Rady ma inne stanowisko niż to, które zaproponował wnioskodawca.

Komisje nie wniosły innych propozycji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/8/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka - stanowi zał. nr 10 do protokołu

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych radni otrzymali w dniu 4 grudnia 2006 r Poprosił, aby zaznaczyć go jako druk nr 5 – stanowi zał. nr 11 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu.

Wójt – poinformował, że stawki podatku od środków transportowych proponowane są na podstawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W związku z powyższym na 2007 proponuje się wzrost stawek o 1% w stosunku do 2006 r. wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady zapytał czy któraś ze stałych Komisji Rady ma inne stanowisko niż to, które zaproponował wnioskodawca.

Komisje nie wniosły innych propozycji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Radca prawny Beata Romanowska – zaproponowała zmianę w zapisie § 1 pkt 1 ppkt b, gdzie jest zapis “ od 5,5 ton do 9 ton włącznie”, a powinien być “ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie”. Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały - z uwzględnieniem propozycji radcy prawnego. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/9/2006 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych - stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kujawa – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 5 grudnia 2006 r., na którym zapoznała się z propozycjami stawek podatkowych na 2007 r. i pozytywnie je zaopiniowała,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 7 grudnia 2006 r. - w czasie którego opiniowała propozycję stawek podatkowych na 2007 r.,

c) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Waldemar Król – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia: w dniu 8 grudnia 2006 roku opiniowała stawki podatkowe na 2007 r. w dniu 11 grudnia 2006 r. zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2007 r. oraz opracowała projekt planu pracy Komisji na 2007 r.,

d) Przewodniczacy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia dniu 7 grudnia 2006 r. opiniowała stawki podatkowe na 2007 r; w dniu 8 grudnia 2006 r,. zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2007 r. oraz opracowała projekt planu pracy na 2007 r..

Nie zgłoszono uwag do informacji z działalności Komisji między sesjami.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na sesji , która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 r.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Przewodniczacy Rady złożył wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia polegający na zapisaniu w pkt 7 “ Interpelacje i wolne wnioski”. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził , że Rada przyjęła wniosek dotyczący uzupełnienia porządku posiedzenia o pkt 7 “ Interpelacje i wolne wnioski. W związku z powyższym nastąpiło automatycznie przesunięcie pozostałego punktu posiedzenia.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 r.

3. Przyjęcie stanowisk w sprawie:

a) podatku leśnego,

b) podatku od posiadania psów.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka,

Przerwa

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja z realizacji podjętych uchwał – referuje przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 7.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył sprawę psów. Zdaniem rozmówcy należałoby zwrócić uwagę i wyegzekwować zapłacenie podatku od posiadania psów od ich właścicieli. Zdarza się tak , że niektórzy posiadają więcej niż jednego psa, a w przypadku rolników dwa psy , które niejednokrotnie puszczone samopas stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców – gonią jadących na rowerach. Jako przykład podał P. Bejgra z ul. Leśnej w Małej Nieszawce, który posiada ok. 5 psów i nie trzyma ich na uwięzi . Gdyby zapłacić podatek za każdego psa taka sytuacja by zapewne nie miała miejsca.

Wójt – stwierdził, że w dniu dzisiejszym psy P. Bejgra są w zamknięciu – bo jest to sprawdzone. Jednocześnie poinformował, że na dzień dzisiejszy trudno jest wyegzekwować podatek za posiadanie psów, gdyż jednoznacznie nie regulują tego przepisy. Podatek jest płacony dobrowolnie ( bez nakazu) więc trudno jest jego należność wyegzekwować. W przypadku P. Bejgra jest to praktycznie niemożliwe bonie ma on stałych dochodów.

Radny Waldemar Król – poprosił o informację o zaległościach podatkowych i stosowanych umorzeniach .

Wójt – poinformował, że z opinii RIO wynika iż nasza gmina w województwie kujawsko -pomorskim należy do gmin, która ma największą ściągalność podatkową – bo w drastycznych przypadkach stosuje się wejście na hipotekę. W przypadku stosowania umorzeń informacja wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy bo jest to informacja jawna i każdy ma możliwość się z nią zapoznać. Jeżeli są umorzenia to dotyczą one głównie rolników, którzy mają rzeczywiście trudną sytuację materialną i nie są to wielkie kwoty.

Radny Ireneusz Śmiechowski –poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o dokonanie przez kompetentnego fachowca przeglądu ustawienia znaków drogowych na drogach gminnych. W rejonie osiedla, na którym mieszka rozmówca ( ul. Rzemieślnicza i ulice przyległe w Małej Nieszawce) doszło do kilku kolizji i trudno jest ustalić sprawcę bo uważają, że mieli pierwszeństwo przejazdu,

b) na prośbę mieszkańców poprosił o przestawienie pojemników na odpady na ul Rzemieślniczej bo w obecnej chwili jest tam niebezpiecznie.

Przewodniczacy Rady – poinformował, ze docierają do niego sygnały dotyczące złego ustawienia na drodze wojewódzkiej. Zdarza się tak, że niekiedy znaki są ustawione po obu stronach ulicy na tej samej wysokości i w momencie mijania się dwóch pojazdów łatwo jest o zahaczenie lusterkiem znaku ustawionego blisko jezdni. Zdaniem rozmówcy należałoby w tej sprawie zasygnalizować WZD, aby naprawiono nieprawidłowości.

Wójt –odniósł się do poruszonych spraw:

a) wyjaśnił, że drogi w rejonie o którym mówił radny I. Śmiechowski są drogami równorzędnymi i należy się na nich poruszać wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Jadący ul. Rzemieślniczą uważają, że maja pierwszeństwo, a tak nie jest. Można na ul. Rzemieślniczej postawić znaki, że jest ona z pierwszeństwem, a pozostałe są podporządkowane, ale z uwagi na koszty należałoby środki na zakup znaków drogowych zapisać w przyszłorocznym budżecie. Należy zaznaczyć, że ogólnie występuje problem ze znakami drogowymi z uwagi na to iż są one nagminnie kradzione i przez wandali sprzedawane do punktów skupu złomu. Ich uzupełnianie wiąże się z niemałymi wydatkami. Jeśli natomiast chodzi o drogi wojewódzkie, to ich oznakowanie leży w gestii Wojewódzkiego Zarządu Dróg o sprawach sygnalizowanych w dyskusji został on poinformowany, ale nie ma reakcji,

b) z uwagi na to , że gmina nie posiada gruntów w rejonie ul. Rzemieślniczej jest problem z ustawieniem pojemników na śmieci w tym terenie.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła następujące sprawy:

a) uważa, że jest złe oznakowanie obwodnicy co powoduje, że bardzo często ludzie nie znający terenu błądzą.

b) poinformowała, że mieszkańcy ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce zgłaszali problem skrócenia drogi z tego terenu przez łąki P. Rusinka do boiska przy Ośrodku Kultury. Proponują , aby zrobić choć wąskie ( 1 m) przejście przez co nie będą musieli przebywać dłuższej trasy szczególnie wtedy gdy odbywają się imprezy na boisku.

Wójt – ustosunkował się do powyższych wypowiedzi:

a) wyjaśnił, że obwodnica jest drogą krajową. Oznakowanie dróg krajowych uregulowane jest ustawą i innego oznakowania nie będzie. Znaki pokazują numery dróg krajowych,

b) poinformował, że nie ma możliwości, żeby takie przejście urządzić. Nikt nie wpuści na prywatny grunt, a o wykupie również nie może być mowy.

Radny Józef Dąbrowski – zapytał czy są dłużnicy w opłacie za wodę i ścieki.

Wójt – poinformował, że jest kilku dłużników na terenie gminy, ale zgodnie z ustawą o dostawie wody , do miesiąca kwietnia w tej sprawie nie można nic zrobić. Kiedy rozpoczyna się procedurę związana z odcięciem dopływu wody potencjalny dłużnik wpłaca jakąś kwotę i tym samym należy rozpocząć procedurę od początku.

Radny Waldemar Król – zapytał jak wygląda sprawa adresów mieszkańców ul.Krótkiej w Cierpicach, którzy defakto mieszkają na ul. Ogrodowej tj. od zawsze było do nich wejście z ul. Ogrodowej. Dlatego może powstać problem w odnalezieni tych posesji w razie m. in. wezwania karetki pogotowia.

Wójt – wyjaśnił, że ulica została oznakowana , mapy otrzymały wszystkie instytucje zajmujące się ratownictwem jak również sądy i komornicy dlatego nie widzi problemu. Ulica ta powstała z podziału nieruchomości PP Borzęckich i nie wnoszono zastrzeżeń.

Radny Ireneusz Śmiechowski – stwierdził, ze są emisje z POLDROBU i czy w tej sprawie nie można by zareagować.

Wójt –wyjaśnił, że nad tymi sprawami czuwa wojewódzki lekarz weterynarii i wojewódzki inspektor sanitarny , a my nie mamy na to wpływu.

Radny Waldemar Król – stwierdził, że ze studzienek kanalizacyjnych niekiedy wydobywa się nieprzyjemny zapach i czy tak powinno być.

Wójt – wyjaśnił, że jest to normalna sytuacja.

Radna Danuta Gierad – złożyła wniosek, aby sesje Rady były zwoływane na godz. 11ºº.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radną Danutę Gierad. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciwnych było 5 radnych, wstrzymało się 5 radnych. Przewodniczacy stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek złożony przez radna Danutę Gierad.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

Maria Rumińska                                                                                     /-/ Bronisław Krywionek

 

Powiadom znajomego