W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr II/2006 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła sie w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Protokół nr II/2006

z sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 roku w godz. 15:00 do 16:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej ( druk nr 1),

- powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- powołanie członków Komisji Rewizyjnej,

b) powołanie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ( druk nr 2)

c) powołanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ( druk nr 3),

d) powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej ( druk nr 4).

Przerwa

4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

I sesję otworzył przewodniczący Rad Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych - w momencie otwarcia obrad -obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii. Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porządku sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I sesji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z I sesji Rady Gminy w przedstawionym brzmieniu.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady poinformował, że zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wielka Nieszawka, Rada Gminy ze swojego grona powołuje stałe komisje.

a) Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady, realizującym jej funkcję kontrolną. W skład Komisji wchodzi przewodniczący, zastępca oraz 2 członków. Zgodnie § 16 pkt 1 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącym zał. nr 5 do Statutu Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Po wyborze przewodniczącego Rada wybiera pozostałych 3 członków, z których Komisja wybierze zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

- przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Waldemar Król – w imieniu Klubu Radnych “Wspólne Gniazdo” zgłosił na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydaturę radnego Rafała Kujawę.

Radny Rafał Kujawa wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono

W związku z powyższym przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszeń. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnego Rafała Kujawy, który musi otrzymać zwykłą większość głosów. Za kandydaturą radnego Rafała Kujawy na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Rafał Kujawa ) wstrzymał się od głosowania,

- przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej (zgodnie z § 29pkt 1 Statutu Gminy 3 członków).

Radny Waldemar Król – w imieniu Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” zgłosił do składu Komisji Rewizyjnej następujących radnych: Krystynę Eichberger, Jolantę Sobiech i Józefa Dąbrowskiego.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczacy Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata, który powinien uzyskać zwykłą większość głosów “ za”( głosowanie jawne). Następnie przystąpił do głosowania i tak: za powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej radnej Krystyny Eichberger głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Krystyna Eichberger) wstrzymała się od głosowania; za powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej radnej Jolanty Sobiech głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna (Jolanta Sobiech) wstrzymała się od głosowania; za powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Józefa Dąbrowskiego głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy kandydaci otrzymali po 14 głosów “ za” i weszli w skład Komisji Rewizyjnej. Następnie odczytał uchwałę Nr II/3/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b) przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Gminy w skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wchodzi przewodniczący ( którego spośród siebie wybiera Komisja) i 4 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.

Radny Waldemar Król – w imieniu Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” zgłosił następujących kandydatów spośród radnych do składu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji: Waldemara Króla, Stanisława Czachorowskiego, Krystynę Eichberger, Bernarda Brzezińskiego i Franciszka Wójcik.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał pismo, które przed sesją wpłynęło na jego ręce od radnej Haliny Dąbrowskiej. Zainteresowana zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym zgłasza swoją kandydaturę do składu komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Akces do pracy w komisjach uzasadnia tym, że zagadnienia, którymi zajmować się będą wymienione Komisje są ściśle związane z programem wyborczym Komitetu, z którego została radną. Ponadto oświadcza, że posiada w tym zakresie przygotowanie zawodowe oraz nabytą praktykę samorządową i administracyjną, co może być przydatne w pracach Komisji – pismo stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie otrzymanego pisma zgłosił kandydaturę radnej Haliny Dąbrowskiej do składy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

Innych zgłoszeń nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął listę kandydatów. Poinformował, że do składu Komisji kandyduje 6 radnych, a w skład Komisji wejdzie 5 członków, którzy otrzymają w głosowaniu największą ilość głosów. Głosowanie odbędzie się w zgłoszonej kolejności.

Radny Józef Dąbrowski – zaproponował, aby w miejsce radnej Krystyny Eichberger, która została wybrana do Komisji Rewizyjnej, weszła radna Halina Dąbrowska, która posiada kwalifikacje i doświadczenie do pracy w tej Komisji.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że głosowanie wyłoni skład Komisji. Następnie kolejno poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury i tak: radny Waldemar Król otrzymał 13 głosów za wejściem do składu Komisji, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Król Waldemar, Halina Dąbrowska) wstrzymało się od głosowania; radny Stanisław Czachorowski otrzymał 13 głosów za wejściem do składu Komisji, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych (Józef Dąbrowski, Stanisław Czachorowski) wstrzymało się od głosowania; radna Krystyna Eichberger otrzymała 11 głosów za wejściem do składu Komisji, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych (Józef Dąbrowski, Halina Dąbrowska, Krystyna Eichberger, Brygida Czapiewska) wstrzymało się od głosowania; radny Bernard Brzeziński otrzymał 12 głosów za wejściem do składu Komisji, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Halina Dąbrowska, Brygida Czapiewska, Bernard Brzeziński) wstrzymało się od głosowania; radny Franciszek Wójcik otrzymał 14 głosów za wejściem do składu Komisji, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Franciszek Wójcik wstrzymał się od głosowania; radna Halina Dąbrowska otrzymała 2 głosy za wejściem do składu Komisji ( Józef Dąbrowski, Czapiewska Brygida), głosów przeciwnych nie było, 13 radnych wstrzymało się od głosowania.Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę Nr II/4/2006 w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w skład której weszli radni Waldemar Król, Stanisław Czachorowski, Krystyna Eichberger, Bernard Brzeziński i Franciszek Wójcik – uchwała stanowi zał. nr 5 do protokołu.

c) przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 3 Statutu Gminy w skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wchodzi przewodniczący ( którego spośród siebie wybiera Komisja) i 3 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.

Przewodniczacy Rady zgłosił kandydaturę radnej Haliny Dąbrowskiej do składu Komisji.

Radny Waldemar Król – w imieniu Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” zgłosił następujących kandydatów do składu Komisji: Ireneusza Śmiechowskiego, Agnieszkę Bajdak, Danutę Gierad ,Włodzimierza Bagińskiego.

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął listę kandydatów. Poinformował, że do składu Komisji kandyduje 5 radnych, a w skład Komisji wejdzie 4 członków, którzy otrzymają w głosowaniu największą ilość głosów. Następnie przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie - w zgłoszonej kolejności -i tak: radna Halina Dąbrowska otrzymała 2 głosy za wejście w skład Komisji ( Stanisław Czachorowski, Józef Dąbrowski), głosów przeciwnych nie było, 13 radnych wstrzymało się od głosowania; radny Ireneusz Śmiechowski otrzymał 14 głosy za wejście w skład Komisji, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Ireneusz Śmiechowski) wstrzymał się od głosowania; radna Agnieszka Bajdak otrzymała 12 głosów za wejście w skład Komisji , głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Brygida Czapiewska, Halina Dąbrowska, Agnieszka Bajdak) wstrzymało się od głosowania; radna Danuta Gierad otrzymała 12 głosów za wejście w skład Komisji, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Brygida Czapiewska, Halina Dąbrowska, Danuta Gierad); radny Włodzimierz Bagiński otrzymał 13 głosów za wejście w skład Komisji, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Włodzimierz Bagiński, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę Nr II/5/2006 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu skład której weszli następujący radni: Ireneusz Śmiechowski, Agnieszka Bajdak, Danuta Gierad, Włodzimierz Bagiński – uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

d) przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 4 Statutu Gminy w skład Komisji Statutowo-Regulaminowej wchodzi przewodniczący ( którego spośród siebie wybiera Komisja) i 2 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji

Radny Waldemar Król – w imieniu Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” zgłosił następujących kandydatów do składu Komisji: Brygidę Czapiewską , Agnieszkę Bajdak, Halinę Dąbrowską.

Radna Halina Dąbrowska – złożyła rezygnację z kandydowania do składu Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie dalszych kandydatów.

Radny Waldemar Król – zaproponował kandydaturę radnego Józefa Dąbrowskiego.

Radny Józef Dąbrowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczacy zamknął listę kandydatów.

Następnie przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie - w zgłoszonej kolejności i tak: radna Brygida Czapiewska otrzymała 14 głosy za wejście w skład Komisji ,głosów przeciwnych nie było, 1 radny( Brygida Czapiewska) wstrzymał się od głosowania; radna Agnieszka Bajdak otrzymała 14 głosy za wejście w skład Komisji, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Agnieszka Bajdak) wstrzymał się od głosowania; radny Józef Dąbrowski otrzymał 14 głosy za wejście w skład Komisji ,głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Józef Dąbrowski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/6/2006 w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej, w skład której weszli następujący radni: Brygida Czapiewska, Agnieszka Bajdak, Józef Dąbrowski – uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach. Jednocześnie poprosił, aby w przerwie wybrane Komisje odbyły pierwsze posiedzenia i wybrały przewodniczących Komisji, a Komisja Rewizyjna zastępcę przewodniczącego.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. Na wstępie poprosił o odczytanie protokołów z pierwszych posiedzeń.

Radny Rafał Kujawa – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrana została radna Jolanta Sobiech - ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Radny Waldemar Król – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Przewodniczącym Komisji wybrany został radny Waldemar Król – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Radny Ireneusz Śmiechowski – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczącym Komisji wybrany został radny Ireneusz Śmiechowski – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Radna Brygida Czapiewska – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej. Przewodniczącą Komisji wybrana została radna Brygida Czapiewska – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczacy Rady podziękował Komisjom za przedstawienie protokołów z pierwszych posiedzeń Komisji. Poinformował jednocześnie, że w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady złożył informację z realizacji podjętych uchwał na I sesji , która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady – poruszył następujące sprawy:

a) przypomniał o obowiązku złożenia przez radnego oświadczenia majątkowego w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania. Radni złożyli ślubowanie w dniu 27 listopada, więc termin złożenia oświadczenia mija 27 grudnia br. do godz. 24:00. Obowiązek taki wynika z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

Również należy złożyć oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy w okresie pełnienia funkcji – druki oświadczeń radni otrzymali na I sesji.

W związku z powyższym Przewodniczący uczulił, aby ten obowiązek radni wzięli do serca , gdyż nie złożenie w terminie oświadczenia i informacji niesie skutki. Art.24k ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że nie złożenie oświadczeń i informacji przez radnego powoduje utratę diety do czasu ich złożenia. Natomiast zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. z późn. zm. – ordynacja wyborca do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich mówi, że nie złożenie w określonych terminach oświadczeń powoduje wygaśnięcie mandatu radnego,

b) poinformował, że następna sesja odbędzie się w najbliższą środę tj. 6 grudnia br., na której wójt złoży ślubowanie. Następna sesja odbędzie się w dniu 11.12.br., na której uchwalane będą podatki. Po dzisiejszej sesji radni otrzymają projekty uchwał i stanowisk w tej sprawie i przewodniczący Komisji mogą zwołać posiedzenia – wszystkie stałe Komisje Rady powinny odbyć posiedzenia i zaopiniować stawki podatkowe,

c) poinformował, że po dzisiejszej sesji radni otrzymają również projekt budżetu na 2007 r. W związku z tym poprosił, aby pierwsze posiedzenia w sprawie budżetu wszystkie Komisje odbyły do świąt Bożego Narodzenia. Przed sesją, na której będzie uchwalany budżet jeszcze raz przewodniczący Rady poprosi o odbycie posiedzeń , w czasie których Komisje wyrażą swoje opinie o projekcie budżetu,

d) poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 19.12.br. Zwrócił się do wszystkich Komisji o opracowanie planów pracy na 2007 rok i ich przedłożenie do zatwierdzenia właśnie na tą sesję. Po sesji planowane jest na godz. 15:00 spotkanie opłatkowe i w związku z tym, przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wyrażenie zgody na zwołanie sesji w tym dniu o godz. 13:30.

Radni nie zgłosili sprzeciwu w związku z tym przewodniczący Rady uważa, że radni zaakceptowali jego propozycję.

Więcej głosów nie było.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                     Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                       /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego