W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr I/2006 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku.

Protokół Nr I/2006

z I sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku w godz. 15:00 do 15:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka:

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka.

7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. 1.

I sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka – zwołaną przez przewodniczącego Rady Gminy w kadencji 2002 –2006 - otworzył Pan Józef Dąbrowski, najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji. Prowadzący na wstępie powitał wszystkich przybyłych na I sesję.

Ad. 2.

W tym punkcie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Pan Józef Dąbrowski odczytał rotę ślubowania “ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a następnie kolejno wyczytywał radnych z imienia i nazwiska , którzy po powstaniu wypowiadali słowo “ ślubuję” lub dodatkowo dodawali formułę “ tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyło 15 radnych.. Po złożeniu przez radnych ślubowania, radny Józef Dąbrowski stwierdził, że od tej chwili objęli mandat radnego Gminy Wielka Nieszawka.

Ad. 3.

Radny Józef Dąbrowski stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały, stanowiska i decyzje.

Ad. 4.

Radny Józef Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy oraz ewentualne ich przedstawienie.

Radny Waldemar Król – poinformował, że powstał Klub Radnych “ Wspólne Gniazdo”, którego przewodniczącym został wybrany w/w. W imieniu Klubu Radnych zgłosił kandydata – radnego Bronisława Krywionka - na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Bronisław Krywionek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady w kadencjach: 1998- 2002 i 2002 – 2006.

Radny Bronisław Krywionek wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Dąbrowski poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów.

Z uwagi na to iż dalszych zgłoszeń nie było prowadzący obrady zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Pan Józef Dąbrowski stwierdził zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie Pan Józef Dąbrowski poprosił o zgłoszenie 4 radnych do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybór ( w tajnym głosowaniu) Przewodniczącego Rady Gminy. Zaznaczył, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.

Radny Waldemar Król – zaproponował do składu komisji skrutacyjnej następujących radnych: Rafała Kujawę, Agnieszkę Bajdak, Włodzimierza Bagińskiego i Bernarda Brzezińskiego.

Radny Józef Dąbrowski stwierdził, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono 4 radnych. Następnie zapytał, czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji .

Radny Józef Dąbrowski poprosił o wnoszenie uwag do proponowanego składu komisji skrutacyjnej. Radni nie zgłosili uwag. W związku z powyższym radny Józef Dąbrowski poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego składu komisji skrutacyjnej. Za zgłoszonym składem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Radny Józef Dąbrowski stwierdził, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Prowadzący ogłosił 15 min. przerwę w obradach, w czasie której komisja spośród siebie wybrała przewodniczącego i sekretarza oraz przygotowała karty do głosowania.

Po przerwie komisja skrutacyjna przedstawiła zasady głosowania , a następnie rozdała karty do głosowania. Następnie odbyło się głosowanie – zaznaczenie na karcie do głosowania , a następnie wrzucenie karty do urny. Po wrzuceniu wszystkich kart do urny Pan Józef Dąbrowski ogłosił 5 min przerwę w obradach, w czasie której komisja skrutacyjna obliczyła głosy i sporządziła wyniki głosowania.

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej, radna Agnieszka Bajdak, odczytała protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy. Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu, 15 głosowało za wyborem Pana Bronisława Krywionka na przewodniczącego Rady Gminy – protokół wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Pan Józef Dąbrowski stwierdził, że tym samym Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr I/1/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy – uchwała stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

Radny senior Józef Dąbrowski złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy Panu Bronisławowi Krywionkowi, któremu przekazał dalsze prowadzenie obrad Rady.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady Bronisław Krywionek podziękował radnym za zaufanie i wybór. Jednocześnie życzył Radzie , by nowa kadencja zaowocowała trafnymi decyzjami, które dobrze powinny służyć mieszkańcom gminy. Również życzył dobrej współpracy z wójtem oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

Następnie przewodniczący Rady przeszedł do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Poinformował, że wybory odbywają się w takim samym trybie jak wybory przewodniczącego Rady. W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy .

Radny Waldemar Król - w imieniu Klubu Radnych “ Wspólne Gniazdo” zgłosił kandydata – radną Brygidę Czapiewską - na wiceprzewodniczącą Rady Gminy.

Radna Brygida Czapiewska - wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej zgłoszeń nie było.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. Za zamknięciem listy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie : Rafał Kujawa, Agnieszka Bajdak, Włodzimierz Bagiński i Bernard Brzeziński tj. takim samym jak w wyborze przewodniczącego Rady.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej .

Radni nie zgłosili uwag do składu komisji skrutacyjnej. Radni..

Przewodniczacy Rady poprosił komisję o ukonstytuowanie oraz przygotowanie kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna przedstawiła zasady głosowania , a następnie rozdała karty do głosowania. Następnie odbyło się głosowanie – zaznaczenie na karcie do głosowania , a następnie wrzucenie karty do urny. Po wrzuceniu wszystkich kart do urny - komisja skrutacyjna obliczyła głosy i sporządziła wyniki głosowania.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej, radna Agnieszka Bajdak, odczytała protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu, 15 głosowało za wyborem Pani Brygidy Czapiewskiej na wiceprzewodniczącą Rady Gminy – protokół wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że tym samym Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr I/2/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy – uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przewodniczacy Rady złożył wniosek o wykreślenie z porzadku sesji pkt 7 “Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta”. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przesłał opinię, iż zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków wójta następuje z chwila złożenia wobec rady gminy ślubowania. Ślubowanie składa się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie całego kraju. A zatem bieg 7-dniowego terminu rozpocznie się od dnia ogłoszenia wyników wyborów po głosowaniu ponownym, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2006 r. Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia pkt 7 z porzadku obrad. Za wykreśleniem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada uwzględniła wniosek.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka:

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Przez zmianę porządku obrad automatycznie nastąpiła zmiana nr pozostałych pkt porządku posiedzenia.

Ad.7.

Przewodniczacy Rady poinformował radnych o obowiązku złożenia w ciągu 1 miesiąca od dnia ślubowania - tj. od dnia dzisiejszego – oświadczenia majątkowego oraz o konsekwencjach wynikających z jego nie złożenia w terminie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo Pan Kazimierz Wrzosek – pogratulował radnym za kredyt zaufania jaki otrzymali od wyborców. Stwierdził jednocześnie , że tak jak to było w poprzednich kadencjach, liczy na dobrą współpracę Rady z jednostką, którą reprezentuje.

Ad.8.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

       Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Powiadom znajomego