W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XL/06z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 25 października 2006 roku

Protokół Nr XL/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 25 października 2006 roku w godz. 14:30 do 15:45 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni na sesji wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

-   stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 września 2006 r.

3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1),

b) zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 2),

c) utworzenia przedszkola ( druk nr 3),

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o numerach : 184/1, 192/1, 192/2, 192/3 w Wielkiej Nieszawce (druk nr 4),

e) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5).

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 i 2006 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

b) Przewodniczącego Rady Gminy,

c) Wójta Gminy.

5. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XL sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecni: Józef Przewięźlikowski- usprawiedliwiony, Rafał Kujawa - nieusprawiedliwiony) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Następnie Przewodniczacy Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia.

Radny Romuald Wiśniewski – złożył wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia o pkt. 5 “Interpelacje i wolne wnioski” zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy.

Przybył radny Rafał Kujawa – obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego Romualda Wiśniewskiego o uzupełnienie porządku posiedzenia o pkt. 5 “ Interpelacje i wolne wnioski”, pkt 6 “ Zakończenie sesji”. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Jan Dąbrowski, Bronisław Krywionek) było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Porządek posiedzenia – po zmianach.

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 września 2006 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1),

b) zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 2),

c) utworzenia przedszkola ( druk nr 3),

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o numerach : 184/1, 192/1, 192/2, 192/3 w Wielkiej Nieszawce (druk nr 4),

e) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5).

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 i 2006 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

b) Przewodniczącego Rady Gminy,

c) Wójta Gminy.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX sesji , która odbyła się w dniu 14 września 2006 roku. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła protokół z XXXIX sesji.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 01 września 2006 r. w życie weszła zmiana wysokości świadczeń rodzinnych. Kwoty świadczeń zasiłku rodzinnego , stanowiły podstawę ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów i w związku ze zmiana tych kwot zaistniała konieczność zmiany uchwały., w której pierwotnie określone kwoty z dniem 1 września br. były w sprzeczności z ustawa o systemie oświaty. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.10. br. zapoznała się z projektem uchwały i po wyjaśnieniach wójta pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – następujące sprawy:

a) zapytała ile będzie wnosiła kwota stypendium na ucznia,

b) w jakim terminie stypendia będą wypłacane.

Wójt – ustosunkował się do pytań przedmówczyni:

a) wyjaśnił, ze na stypendia przyznano kwotę 21.000,00 zł, a złożonych zostało około 100 wniosków. Wysokość stypendium uzależniona jest od udokumentowanego dochodu w rodzinie na osobę i mieści się w ramach pomocy społecznej,

b) wypłata stypendiów planowana jest na styczeń – środki na ten cel wpłyna w grudniu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwał Nr XL/191/06 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – w zwiazku z zamiarem utworzenia przedszkola niepublicznego przeznacza się pomieszczenia po byłej ślusarni na potrzeby prowadzenia przedszkola w realizowanym projekcie remontu budynku Ośrodka Kultury. Realizując dotychczasowe zapisy uchwały nr XXX/138/2005 z dnia 27.10.2005 r. została zlecona ekspertyza techniczna budynku urzędu gminy wraz z analizą ekonomiczna oraz opinia techniczna budynku GOPS. Wykonane opracowania wykazały, że orientacyjny koszt adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowanego na pomieszczenia biurowe oraz modernizacja pomieszczeń istniejących w budynku urzędu gminy oraz GOPS są porównywalne z kosztem budowy nowego obiektu. Doprowadzenie istniejących obiektów do stanu gwarantującego wymagany poziom użytkowy i zgodny z obecnie obowiązujacymi przepisami i normatywami byłoby mało opłacalne. W związku z powyższym odstępuje się od wykonania projektu budowlanego na modernizację budynku urzędu gminy i GOPS. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23.10.2006 r. po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał czy KZPOŚiI oglądała budynek w środku – jaką ma powierzchnię i czy będzie spełniał warunki przedszkola. Zapytał ponadto czy gmina analizowała dla ilu dzieci miałoby być to przedszkole. Z uwagi na to iż ma ono służyć mieszkańcom całej gminy należy patrzeć przyszłościowo. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym nie mamy pełnej informacji , postawił wniosek, aby sprawę przedszkola pozostawić przyszłej Radzie.

Radny Jan Dąbrowski – wyjaśnił, że w projekcie uchwały nie mówi się o tworzeniu przedszkola, a o przygotowaniu pomieszczeń na ewentualne przedszkole.

Wójt – poinformował, że projektant ma przeanalizować adaptację pomieszczeń dla 25-30 dzieci z możliwością powiększenia o 1 oddział na potrzeby dzienne.

Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych , aby przy głosowaniu nad projektem uchwały wzięli pod uwagę to iż kadencja tej Rady już się kończy, a wybory odbędą się dopiero w listopadzie, kiedy to wójt zobowiązany jest złożyć do RIO projekt budżetu. Jeśli zatem dzisiaj Rada nie podejmie decyzji sprawa adaptacji budynku może przesunąć się o rok.

Radny Romuald Wiśniewski stwierdził, że nie jest przeciwnikiem powstania przedszkola, ale jego zdaniem w tym miejscu i czy wybudowanie nowego nie byłoby tańsze.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że na razie mamy miejsce tylko w tym budynku, który został zakupiony przez gminę i jeśli nie zaadoptujemy pomieszczeń na przedszkole to trzeba będzie zaadoptować na coś innego. W związku z tym, że planowany jest remont Ośrodka Kultury w przyszłym roku, a budynek po ślusarni przylega do budynku Ośrodka planuje się zrobić to kompleksowo. Trzeba jednak na to zadanie zabezpieczyć w projekcie budżetu. Z uwagi na to, że projekt budżetu musi być przedłożony do RIO do !5 listopada, a kończy się kadencja Rady na dzisiejsza sesję przedłożono projekt uchwały, aby nie wstrzymywać prac.

Radny Romuald Wiśniewski – przypomniał, że kupno budynku było uzasadniane powiększeniem Ośrodka Kultury. W chwili obecnej mówi się o przedszkolu, a nie podano konkretów dlatego wnioskuje o pozostawienie decyzji przyszłej Radzie.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że ma odrębne zdanie niż przedmówca w sprawie utworzenia przedszkola. Temat był dyskutowany na posiedzeniu KZPOŚ i I, gdzie postanowiono, aby ten budynek przeznaczyć na przedszkole, ale należy zaznaczyć że na niepubliczne.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Romuald Wiśniewski złożył wniosek, aby odrzucić projekt uchwały pozostawiając decyzję przyszłej Radzie. Komisja Zagospodarowania przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Wójt stawiając wniosek o podjęcie uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie za przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny ( Romuald Wiśniewski ) był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwał Nr XL/192/06 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia przedszkola ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że w związku ze zwiększającą się w gminie liczbą mieszkańców w wieku rozwojowym rośnie zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną. Należy zatem przystąpić do działań zmierzających do utworzenia przedszkola poprzez zaadoptowanie pomieszczenia po byłej ślusarni przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23.10. br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – złożył wniosek o dopisanie w projekcie uchwały po wyrazie przedszkola wyrazu “ niepublicznego”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego Zdzisława Wiśniewskiego w sprawie dopisania w tytule uchwały po wyrazie przedszkola wyrazu “ niepublicznego”. Za Przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Jan Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. 1 radny Romuald Wiśniewski nie wziął udziału w głosowaniu.

Następnie Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały – w którym uwzględniono przyjęty wniosek – którego przyjęcie poddał pod głosowanie za przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny ( Romuald Wiśniewski ) był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwał Nr XL/193/06 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o numerach : 184/1, 192/1, 192/2, 192/3 w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 9 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o numerach : 184/1, 192/1, 192/2, 192/3 w Wielkiej Nieszawce. Wykonano analizę dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Opracowanie planu umożliwi inwestowanie związane z kontynuacja dotychczasowej działalności na przedmiotowym terenie. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało  14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała         Nr XL/194/06 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5) – stanowi zał. nr 11 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 , która stanowi załącznik nr 12 do protokołu Wójt poinformował, że po przesłaniu materiałów radnym wpłynęła informacja Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej na kwotę 13.976,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia). Ponadto zachodzi potrzeba dokonania zmian po stronie dochodów , która spowodowana jest zmianą kwot dotacji na zadania własne i zlecone, co wynika z decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Poza tym proponuje się podwyższenie dochodów własnych tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych przeznaczyć na zrównoważenie budżetu. Po dokonaniu wymienionych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 480.368,00 zł. Nie proponuje się włączenia do wydatków dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz na program “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważ środki te zostały już uwzględnione w przyjętym budżecie na 2006 rok. Pozostałe dotacje zostały włączone zgodnie z ich przeznaczeniem. Proponuje się również dokonanie korekty planu finansowego GFOŚ w związku z obowiązkiem przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Proponuje się również podwyższenie planu wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w budżecie poprzez przesunięcie zadań inwestycyjnych, z których wykorzystano mniej środków oraz ze zwiększenia planu dochodów z odsetek na rachunkach bankowych. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 480.368,00 zł. Po uwzględnieniu autopoprawki i wprowadzeniu proponowanych zmian budżet po stronie tak dochodów jak i wydatków będzie wynosił 12.118.758,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały – w którym uwzględniono przyjętą autopoprawkę - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XL/195/06 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 4.

a) Wójt - odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o złożonych przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeniach majątkowych za 2005 rok i 2006 rok - z upływem kadencji . Informacja stanowi zał. nr 14 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady – odczytał informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok i 2006 rok - z upływem kadencji . Informacja stanowi zał. nr 15 do protokołu.

c) Wójt - odczytał informację o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok – z upływem kadencji . Informacja stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Nie było pytań do przedstawionych informacji.

Ad. 5.

Radny Józef Dąbrowski – zapytał dlaczego nie poinformowano mieszkańców , że w dniu dzisiejszym będzie przerwa w dostawie wody. Ponadto zdaniem rozmówcy w dostarczanej wodzie jest za dużo chloru.

Wójt – wyjaśnił, że w momencie planowanych przerw w dostawie wody mieszkańcy są informowani. Brak dopływu wody w dniu dzisiejszym spowodowany był uszkodzeniem hydrantu przez wykonawcę budowy kanalizacji, który natychmiast usuwał awarię. Jeśli chodzi o ilość chloru w wodzie dostarczane mieszkańcom jest ona niezależna od gminy. Niemniej jednak w wodzie znajduje się wymagana ilość chloru – dozowanie odbywa się automatycznie, a Wodociągi Toruńskie sukcesywnie badają wodę dostarczaną mieszkańcom.

Radny Zdzisława Wiśniewski – z uwagi na kończącą się kadencję, podziękował wszystkim, z którymi przez 12 lat w samorządzie współpracował. Tym którzy startują w nowych wyborach życzył powodzenia, a tym którzy dostaną się do samorządu życzył wytrwałości w pracy na kolejne 4 lata.

Radny Romuald Wiśniewski – poprosił o wyjaśnienie tematu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – jak będzie wyglądała spłata należności.

Wójt – wyjaśnił, że należność trzeba będzie spłacać przez 7 lat – płatność 1 raz w roku.

Radny Waldemar Gołaś - stwierdził, że należne na rzecz WFOŚ zadłużenie w kwocie 4,4 mln zł zostało dobrze wykorzystane przez gminę. Z tych pieniędzy została wybudowana duża część kanalizacji w Wielkiej Nieszawce i Cierpicach w związku z czym zdaniem rozmówcy środki te były tanim kredytem, który gmina może spłacać przez 7 lat bez odsetek.

Przewodniczący Rady – powrócił do początku sesji .Wyjaśnił, że zgodnie z Regulaminem Rady nie miał obowiązku umieszczania punktu “ interpelacji i wolne wnioski”. Rozmówca celowo nie umieścił tego punktu gdyż nie chciał, aby uprawniano na ostatniej sesji kampanię wyborczą. Rada jednak zadecydowała inaczej .

Ad. 6.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

 

      Protokołowała:                                                          Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Maria Rumińska                                                             (-) Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego