W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXIX/06 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 14 września 2006 roku

Protokół Nr XXXIX/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się 14 września 2006 roku w godz. 15:00 do 18:10 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2006 roku.

3. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku ( informację radni otrzymali w m-cu lipcu).

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku GOZ ( informację radni otrzymali w m-cu lipcu).

5. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2006/2007 ( druk nr 1).

Przerwa

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2006 rok (druk nr 2),

b) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej ( druk nr 3),

c) zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 4),

d) zmiany uchwały dotyczącej kierunków działań wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (druk nr 5),

e) nabycia nieruchomości gruntowych w Cierpicach, oznaczonych nr działek 164/7 i 164/13 od Pana Tadeusza Murawskiego ( druk nr 6),

f) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 7).

7. Rozpatrzenie skargi Pana Łukasza Wlaźlaka ( druk nr 8).

8. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

11. Interpelacje i wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXIX sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 ( nieobecna usprawiedliwiona Danuta Gierad) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2006 roku . Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty przez Radę w przedstawionym brzmieniu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku, którą radni otrzymali w miesiącu lipcu br.- stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Wójt – na wstępie odczytał uchwałę nr 57/2006 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie pozytywnej opinii o informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2006 roku – ksero uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Następnie Wójt omówił realizację budżetu za I półrocze 2006 roku informując, że budżet gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXIII/150/05 w wysokości : plan dochodów 9.060.000,00 zł i plan wydatków 11.129.000,00 zł, z deficytem w wysokości 2.069.000,00 zł – który planowano pokryć nadwyżka budżetową z lat ubiegłych. W ciągu I półrocza 2006 roku budżet gminy był zmieniany dwukrotnie; uchwałą Nr XXXVI/167/06 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. dokonano zmian poprzez włączenie dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększono dochody własne oraz zmieniono załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych ( zwiększono środki na zadania inwestycyjne i zmniejszono niedobór do kwoty 1.950.000,00 zł); uchwałą Nr XXXVIII/183/06 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2006 r. zwiększono dochody poprzez włączenie środków z EFRR, PEFRON, dotacji celowych i odsetek z rachunków bankowych oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu tych zmian budżet gminy przedstawiał się następująco: plan dochodów 11.115.017,00 zł; plan wydatków 11.539.017,00 zł; deficyt ( pokryty nadwyżką) 424.000,00 zł. W I półroczu 2006 r. zrealizowano budżet w następujący sposób: dochody na plan 11.115.017,00 zł wykonano 7.177.322,00 zł tj. 64,57% wielkości planowanej ; wydatki na plan 11.539.017,00 zł wykonano 3.634.327,00 zł tj.31,50 % wielkości planowanej. W ogólnej kwocie dochodów w I półroczu poszczególne tytuły wynoszą: uzyskane dochody własne- 4.763.850,00 zł,

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 570.468,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 543.992,00 zł, subwencje – 1.299.012,00 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki inwestycyjne wynoszą 574.915,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 1.549.211,00 zł i wydatki rzeczowe – 1.510.201,00 zł. Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie widzi zagrożenia budżetu- chyba, że do końca roku podrożeje olej opałowy ( bo ten wydatek jest jednym z największych pozycji w razie ciężkiej i wczesnej zimy) oraz jeśli Ministerstwo Finansów nie przekaże środków na świadczenia z opieki społecznej, które obecnie wykłada gmina. Wójt poprosił o pytania dotyczące wykonania budżetu za I półrocze br.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu i tak:

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś - poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – poprosił wójta o wyjaśnienie ostatniego zdania zapisanego w uchwale Składu Orzekającego RIO.

Wójt – zapis “ Przebieg realizacji zadań przez w/w formę organizacyjno-prawną nie został omówiony w Informacji” wynika ze stwierdzenia jakoby Skład Orzekający nie bardzo wiedział jaką formę organizacyjno-prawną posiada Ośrodek Zdrowia i uznał go za jednostkę organizacyjna gminy.

Więcej pytań nie było, więc Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję w tym punkcie.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia- którą radni otrzymali w miesiącu lipcu br.- stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.

Wójt – poinformował, że w 2006 r. GOZ planował przychody w kwocie 380.481,02 zł z czego w I półroczu zostały wykonane w kwocie 216.353,04 zł, tj. w 56,86%. Wydatki natomiast zaplanowane zostały w wysokości 326.882,01 zł, które w I półroczu wykonano w kwocie 137.409,07 zł tj. w 42,04%. W przedstawionej informacji pokazano bardzo małe wykonanie przychodów w usługach medycznych – stomatologii, co spowodowane jest nieobecnością lekarza stomatologa od kwietnia i taka sytuacja ma trwać do miesiąca października br.- co wynika z informacji kierownika GOZ. Brak stomatologa powoduje nie przekazywanie środków przez NFZ, które wynikały z kontraktu. W związku z taką sytuacją należy bardzo szczegółowo kontrolować wydatki w GOZ, aby starczyło środków do końca roku. Ten rok jest pierwszym rokiem, gdzie zgodnie z ustawą GOZ jest zobowiązany do złożenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze. Zdaniem wójta jest to bardzo ważne, gdyż często w służbie zdrowia nie kontrolowano wydatków zgodnie z planem finansowym. Ponadto wójt poinformował, że od miesiąca lipca zmieniła się organizacja pracy w Ośrodku Zdrowia. Obecnie przyjmuje 2 stałych lekarzy – nie ma już lekarzy pracujących na umowę zlecenie popołudniami- i ma być zatrudniony jeszcze stomatolog. Taka sytuacja ma służyć pozyskiwaniu pacjentów przez GOZ.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o informacji.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król - poinformowała, że Komisja zapoznała się z informacją Gminnego Ośrodka Zdrowia dotyczącą wykonania planu finansowego GOZ za I półrocze 2006 roku. Komisja zastanawiała się dlaczego w planie finansowym po stronie wydatków nie ma pozycji remonty bieżące – tym bardziej, że wiadomo iż takie remonty są niezbędne. Pani Kierownik wspominała wcześniej Komisji, że otrzymała zalecenia SANEPID więc należało ująć środki na ich wykonanie w planie finansowym.

Pani Zyta Stankiewicz kierownik GOZ – wyjaśniła, że w momencie tworzenia planu finansowego na 2006 r. nie było zaleceń SANEPID-u dlatego tej pozycji nie zapisano.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski - zapytał dlaczego w tak niskim procencie zostały wykonane wydatki w pozycjach : koszty badań laboratoryjnych i koszty sprzętu jednorazowego użytku. Zastanawia się czy nie wynika to z oszczędności .

Kierownik GOZ – wyjaśniła, że nie wykonanie planu wydatków w tych pozycjach wynikło z nie kupowania materiałów do gabinetu stomatologicznego.

Więcej głosów nie było, więc Przewodniczacy zamknął dyskusję w tym punkcie.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że materiały związane z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 1) – stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu przedstawienia informacji w tym zakresie.

Wójt – poinformował, że w czasie wakacji w szkołach były wykonywane drobne remonty. Największym z nich był remont w Gimnazjum w Cierpicach, gdzie pomalowano elewację oraz wymieniono balustradę schodów przy wejściu ewakuacyjnym , która została zdewastowana przez nieznanych sprawców. Wymieniono siatki w kuchni oraz wykonano drobne naprawy. Przy Szkole Podstawowej w Cierpicach wymieniono zbiorniki na paliwo, które ktoś próbował podpalić – fakt ten został zgłoszony policji i czeka się na zakończenie sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS wójt powołał Komisję, w celu dokonania okresowej kontroli obiektów szkół na terenie gminy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, na co sporządzone zostały stosowne protokoły. Komisja nie zgłosiła uwag w tym zakresie.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom: Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia stanowiska w sprawie przygotowania szkół do roku szkolnego 2006/2007.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja w dniu 1 września br. odbyła wyjazdowe posiedzenie pod kątem przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Komisja stwierdza, że szkoły zostały prawidłowo przygotowane. Z inicjatywy dyrektorów i rodziców przeprowadzono drobne remonty i pomalowano pomieszczenia . Komisja uważa, że należałoby jednak pomyśleć o większych remontach w szkołach np. pomalowaniu sal gimnastycznych czy wykonaniu nowych ogrodzeń. Również należałoby się zastanowić nad rozbudową stołówki w Małej Nieszawce np. w miejscu zbiorników paliwa, które zostaną zdemontowane po podłączeniu szkoły do sieci gazowej.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 11.09.br. zapoznała się z materiałami dotyczącymi przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2006/2007 i nie wniosła do nich uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała dyrektorów szkół czy Komisje już wcześniej zgłaszały akces udzielenia pomocy przy remontach , czy tylko sprawdziły ich przygotowanie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Pani Bronisława Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - .oświadczyła, że ze strony Komisji nie było wcześniej pomocy - choćby na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2006/2007, o co niejednokrotnie prosiła – natomiast dopiero 1 września Komisja sprawdziła przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.

Pani Barbara Michalska –Glich dyrektor Gimnazjum w Cierpicach – oświadczyła, że z powodu wyjazdu służbowego osobiście nie uczestniczyła w przeglądzie szkoły – reprezentowała ją wyznaczona osoba . Odpowiadając radnej Brygidzie Czapiewskiej oświadczyła, że nie było wcześniejszych spotkań z Komisją, bo jej zdaniem nie było takiej potrzeby. Niemniej jednak jako gospodarz placówki w razie zaistniałej konieczności zwróciłaby się o pomoc do Komisji..

Pani Bogdana Drychta dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach – oświadczyła, że jest w dobrej sytuacji gdyż członkowie Komisji są jednocześnie rodzicami dzieci uczęszczających do tej szkoły. Dlatego też w razie konieczności zawsze może liczyć tak na rodziców jak i Komisję pod kątem otrzymania pomocy z ich strony.

Radna Brygida Czapiewska – zaproponowała, żeby Komisja przed prowadzeniem kontroli placówek wcześniej zapoznała się z ich potrzebami.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że nie rozumie do końca intencji przedmówczyni. Przedmiotowe Komisje w imieniu Rady spełniają funkcje kontrolne. Natomiast do merytorycznego uczestnictwa w przygotowaniu szkół czy programu edukacji ( arkuszy szkół) nie są przygotowane. Z potrzebami szkół Komisje maja okazję zapoznać się i dyskutować na etapie tworzenia budżetu. Natomiast po jego przyjęciu - w trakcie roku - o potrzebach decyduje organ prowadzący tj. wójt, a Rada prowadzi funkcją kontrolną czy ewentualną ingerencję w konfliktach.

Radny Józef Dąbrowski – zasygnalizował, że należałoby przeprowadzić konserwację siatki ochronnej w sali gimnastycznej w szkole w Cierpicach.

Pani Bogdana Drychta dyrektor szkoły – poinformowała, że siatka została zakupiona i zostanie wymieniona po wybudowaniu placu zabaw.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 2) – stanowi załącznik nr 6 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że potrzeba dokonania zmian budżetu gminy po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Do dochodów włącza się środki, które Gmina otrzymała zgodnie z umową zawartą z Wojewodą o dofinansowanie projektu pn. “ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wielka Nieszawka” ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 303.371,00 zł. Powyższe środki są refundacją wydatków poniesionych na inwestycję wykonaną w ubiegłym roku ze środków własnych Gminy i dlatego nie zostały włączone do wydatków, tylko wpłynęły na zmniejszenie niedoboru budżetu gminy. Do dochodów włączono również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.000,00 zł. Proponuje się również podwyższenie dochodów własnych – wpływów z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych – z przeznaczeniem zrównoważenia budżetu. Po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów budżet zwiększyłby się o kwotę 492.8000,00 zł. Po stronie wydatków proponuje się: zwiększenie środków o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową; włączenie środków na PFRON, ponieważ Gmina zobowiązana jest odprowadzać składki; zwiększenie środków na zakup oleju opałowego dla szkół , z uwagi na długi okres zimowy oraz znaczną zwyżkę cen oleju; przeznaczenie 3.000,00 zł na szkolenia informatyczne nauczycieli w związku z wytypowaniem szkoły w Małej Nieszawce do projektu “ Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez UE. Po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków budżet zostanie zwiększony o kwotę 68.800,00 zł co spowoduje zlikwidowanie niedoboru budżetowego tj. zrównoważenie budżetu gminy. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z propozycjami zmiany budżetu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała              Nr XXXIX/185/06 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej ( druk nr 3) – stanowi załącznik nr 8 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, ułatwiają gminom udzielania pomocy takim przedsiębiorcom. Rada Gminy podjęła w ubiegłym roku uchwałę w sprawie zwolnień podatkowych od podatku od nieruchomości dla aktualnych przedsiębiorców, która określiła tryb i formę udzielania zwolnień przedmiotowych. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy natomiast nowych przedsiębiorców. Zarówno obowiązująca uchwała jak również proponowany projekt uchwały obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku. Powyższe preferencje mają na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała             Nr XXXIX/186/06 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 4) – stanowi załącznik nr 10 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zmiana uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 wynikła z tego, że nie uzyskaliśmy od Lasów Państwowych zgody na przejście z kanalizacją przez grunty leśne na odcinku od P. Borzęckiego do P. Rado. W związku z tym znaleziono inne rozwiązanie i inwestycja zostanie poprowadzone od tego miejsca w kierunku przepompowni przy RSP w Wielkiej Nieszawce. Z uwagi na konieczność przeprojektowania trasy, przedłuży się procedura wykonania dokumentacji na to zadanie ( mapy) co może spowodować nie wykonanie tego zadania w br. W związku z tym przeniesienie zadania inwestycyjnego pn. sieć kanalizacyjna w Wielkiej Nieszawce ul. Szkolna proponuje się na 2007 rok. Z uwagi na to, że zostały środki finansowe, proponuje się wykonanie odcinka kanalizacji w Małej Nieszawce na ul. Toruńskiej do dz. nr 376/4 , 376/9, 376/11 oraz wykonanie wodociągu do tych działek. Jest to teren na granicy z miastem ( działki sprzedane przez p. Gołębiewskiego, gdzie powstają już budynki ). Zainteresowani planują w krótkim czasie zamieszkać w swoich budynkach dlatego złożyli wniosek o wybudowanie wodociągu i kanalizacji. Zgodnie z zawartą umową z właścicielami działek określono obowiązki – Gmina wybuduje sieć wodociągową i kanalizacyjną na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie mieszkańców. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIX/187/06 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej kierunków działań wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych ( druk nr 5) – stanowi załącznik nr 12 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uściślenia uchwały Rady Gminy z dnia 28.06.2006 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na lata 2007-2013. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo jakie programy ogłosi Marszałek Województwa, ale posiadając skonkretyzowaną uchwałę dotyczącą zakresu najbliższych do wykonania zadań inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się okresem aplikacji będziemy mieli możliwość wystąpienia o takie środki. W chwili obecnej trudno jest powiedzieć czy w projekcie zawarto wszystkie zadania , bo dopiero to pokaże czas. Niemniej jednak najważniejsze na dzień dzisiejszy zadania zostały zapisane w projekcie uchwały i niektóre trzeba będzie zacząć przygotowania, aby ewentualnie w przyszłym roku można było przystąpić do inwestycji przy udziale środków zewnętrznych m.in. z UE. W projekcie zapisano wiele zadań, na które potrzebne będą niemałe środki. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z propozycjami zawartymi w projekcie uchwały pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – przypomniał, że w ciągu roku podjęto decyzję dotyczącą podbudowy kruszywem odcinka ul. Wałowej w Małej Nieszawce i że dalszy ciąg miał nastąpić w przyszłym roku. W związku z tym zapytał czy sprawa ta została pominięta w projekcie czy też coś w tej kwestii się zmieniło.

Wójt – wyjaśnił, że tego zadania nie ujmował w projekcie uchwały z uwagi na to iż podbudowa nie byłaby realizowana z udziałem środków zewnętrznych.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIX/188/06 – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Cierpicach, oznaczonych nr działek 164/7 i 164/13 od Pana Tadeusza Murawskiego ( druk nr 6) – stanowi załącznik nr 14 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od Pana Tadeusza Murawskiego , oznaczonej geodezyjnie nr dz. 164/7 i 164/13 – które znajdują się w granicach pasa drogowego ulicy Zakątek w Cierpicach - o łącznej powierzchni 0,0582 ha za cenę 2.328 zł . W powyższej sprawie zostało spisane porozumienie z zainteresowanym i po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zostanie spisany akt notarialny. Wójt wniósł o podjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym w projekcie uchwały.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała               Nr XXXIX/189/06– stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 7) – stanowi załącznik nr 16 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich Rada Gminy na wniosek wójta może utworzyć odrębny obwód głosowania w zakładzie pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów przebywać w nim będzie co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców. Na terenie naszej gminy znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na przewidywany dzień wyborów przebywać będzie ok. 90 wyborców. W związku z powyższym wójt wniósł o utworzenie odrębnego obwodu głosowania w DPS w Wielkiej Nieszawce oraz ustalenie dla niego nr 4 jak również adresu siedziby obwodowej komisji wyborczej - Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ul.. Toruńska 18.

Przewodniczacy oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIX/190/06 – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęła skarga Pana Łukasza Wlaźlaka zam. w Toruniu przy ul. Prostej 15/4 na działalność wójta za bezprawne pobieranie opłat za wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wod.-kan. Ksero skargi radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 8) – stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Przewodniczacy poinformował, że powyższą skargę skierował do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ( tj. Komisji merytorycznej) oraz Komisji Rewizyjnej ( tj. Komisji kontrolnej Rady) w celu wypracowania wspólnego stanowiska w powyższej sprawie. Następnie zwrócił się do przedmiotowych Komisji o przedstawienie stanowiska .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że w dniu             11 września 2006 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji , które zapoznały się ze skargą złożoną przez Pana Łukasza Wlaźlaka. Komisje uznały, że postępowanie wójta w powyższej sprawie było prawidłowe z uwagi na to, że każdy zainteresowany uzyskaniem warunków technicznych na przyłącza do sieci wod.-kan. zobowiązany jest do uprzedniego podpisania z Urzędem Gminy umowy o partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w której przyszły odbiorca wody lub dostawca ścieków zobowiązuje się do wpłaty kwoty 1.800 zł za przyłącze kanalizacyjne oraz 1.800 zł za przyłącze wodociągowe. Dlatego Komisje stwierdziły, że skargę zainteresowanego należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczacy Rady –w uzupełnieniu wyjaśnił, że działanie wójta oparte było na uchwale Zarządu Gminy Nr 95/123/00 z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie określenia warunków przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej lub sanitarnej położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, nieruchomości niezabudowanych lub ujętych w projekcie budowlanym, która to uchwała jest wiążąca w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Jan Dąbrowski – stwierdził, że opłata w kwocie 1.800 zł nie jest opłatą za wydanie warunków technicznych czy przyłączenia do sieci. Ta kwota jest partycypacją w kosztach budowy i dotyczy udostępnienia gminnej sieci do wykonania przyłącza.

Wójt – poinformował, że ten temat dotyczy ul. Leśnej. Pan Wlaźlak podaje różne adresy, więc trudno się zorientować, gdzie należy kierować korespondencję. Wydając warunki techniczne zainteresowany zobowiązany jest podpisać dwie umowy – na wodociąg i na kanalizację – które określają wysokość wpłaty kwoty partycypacji – co kwestionuje zainteresowany. Zostały przygotowane warunki techniczne dla tego pana, ale on ich nie odebrał. Z uwagi na to iż od 6 lat obowiązują zasady dotyczące otrzymania warunków technicznych, co zostało zaakceptowane przez mieszkańców nie powinno się robić wyjątków. Jeśli zatem Pan Wlaźlak nie chce zaakceptować przyjętych zasad , nie otrzyma warunków technicznych.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że z pisma pana Wlaźlaka nie wynika o co konkretnie mu chodzi . Skarży na wójta , że ten żąda opłat za wydanie warunków technicznych, tylko nie wiadomo o jakie opłaty mu chodzi. Zdaniem rozmówcy w warunkach technicznych powinno być obwarowanie, że uzyskują one swoją moc z chwilą zawarcia umowy i wpłatą.

Przewodniczacy Rady – uważa, że p. Wlaźlak doskonale wiedział o co chodziło, ponieważ w piśmie powołuje się na uchwałę Nr 95/123/00 z dnia 03.11.2000 r. Zarządu Gminy.

Wójt – stwierdził, że p. Wlaźlak jest zorientowany w sprawie ponieważ do dokumentów, które od niego wpłynęły załącznikiem była przedmiotowa uchwała.

Przewodniczacy Rady - poinformował, że rozpatrując skargę należy mieć świadomość jej konsekwencji. Jeśli Rada zadecyduje o nie pobraniu opłat, to zmieni dotychczasowe zasady w sprawie wydawania warunków technicznych.

Radny Romuald Wiśniewski – oświadczył, że nie jest przeciwny pobieraniu opłat , natomiast uważa, że wydając decyzję należy ją obwarować. W ten sposób uniknie się niedomówień i sporów.

Wójt – przedstawił warunki techniczne, które zostały przygotowane dla p. Wlaźlaka – łącznie z mapą i wykreślonymi sieciami. W piśmie przewodnim jest również informacja o dokonaniu opłat, na co nie chce przystać zainteresowany.

Przewodniczacy Rady – stwierdził,że sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest własnością wspólnoty samorządowej, która ma prawo określać warunki do jej przyłączenia. Warunki te w przypadku p. Wlaźlaka nie są odmienne od dotychczasowych warunków.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził,że wpłata 1.800 zł nie jest kosztem przyłączenie, ale wysokością partycypacji w kosztach budowy sieci. Jeżeli zatem P. Wlaźlak nie chce tego spełnić, to powinien chociaż podać jakie widzi rozwiązanie w tej sprawie, bo przecież ścieki musi gdzieś odprowadzić. Jeśli planuje się włączyć do gminnej sieci zobowiązany jest jak wszyscy do uiszczenia opłaty dotyczącej partycypacji w kosztach budowy sieci.

Przewodniczacy Rady zaproponował, aby w odpowiedzi na skargę do p. Dariusza Wlaźlaka zostało zawarte wspólne stanowisko Komisji które mówi, że skarga na działanie wójta jest nieuzasadniona , a sprawa wydania warunków technicznych odbyła się zgodnie z prawem i zgodnie z obowiązujacymi procedurami obowiązującymi w naszej gminie. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Romuald Wiśniewski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że propozycja została przyjęta przez Radę.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami i tak:

a) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 11.09.2006 r. – w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła posiedzenie w dniu 12.09.2006 r., w czasie którego opiniowała materiały na sesję,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia: w dniu 1 września 2006 r. zajmowała się przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2006/2007; w dniu 12 września 2006 r. opiniowała materiały na sesję,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia: w dniu 11 września 2006 r. wspólnie z Komisją Zagospodarowania przestrzennego , Ochrony Środowiska i Inwestycji zajmowała się rozpatrywaniem skargi złożonej przez p. Łukasza Wlaźlaka na wójta gminy; w dniu 13 września 2006 r. opiniowała materiały na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do informacji Komisji.

Ad. 9.

Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2006 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 11.

Radny Romuald Wiśniewski – poprosił o bliższe wyjaśnienie gdzie pracowali studenci odbywający praktyki studenckie oraz czego dotyczyła rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy policji za czas służby przekraczającej normę , o czym wójt mówił w sprawozdaniu z działalności między sesjami.

Wójt – wyjaśnił, że studentka ( P. Dąbrowicz Marta) odbywała praktyk tykę studencką w bibliotece gminnej. Jeśli chodzi o policję, są to środki przeznaczone za patrolowanie gminy w godz. 20ººdo 4ºº z piątku na sobotę, soboty i niedziele, za co patrolujący policjant otrzymuje 120 zł brutto. Powyższe reguluje porozumienie spisane z Komendą Miejską Policji w Toruniu. Podstawą do przekazania środków jest comiesięczny raport zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy. Tych zdarzeń jest duże, ale należy stwierdzić, że część z nich od czasu wprowadzenia patroli zniknęła z naszego terenu. Częste pojawianie się policji jest pozytywnie przyjmowane przez mieszkańców, a gmina jest postrzegana jako bezpieczna.

Pani Barbara Glich dyrektor Gimnazjum w Cierpicach –zapytała czy te patrole również będą zwracały uwagę na szkoły.

Wójt – wyjaśnił, że jest to dopiero początek tej akcji, dlatego trwają ustalenia zakresów rzeczowych działania policji na naszym terenie. Niemniej jednak szkoły z terenu gminy zostaną objęte specjalnym nadzorem.

Pan Stanisław Czachorowski – poprosił, aby te patrole pojawiały się również w sołectwie Brzoza, bo w tym sołectwie coraz częściej można zauważyć stwarzanie niebezpieczeństwa przez motocyklistów.

Wójt – wyjaśnił, że trudno jest objąć patrole patrolom m cały tereny gminy. W sytuacji Brzozy najlepiej, aby zgłaszano sprawy dzielnicowemu, który jeśli sam nie będzie mógł przyjechać to przyśle patrol.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a)poprosił o załatanie wyrw w asfalcie na ul. Kolejowej w Cierpicach jeszcze przed okresem zimowym,

b) w imieniu mieszkańców poprosił o ostateczne rozwiązanie sprawy wjazdu z ul. Szkolnej na ul. Leśną w Cierpicach ( w kierunku kościoła)

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) stwierdził, że na dzień dzisiejszy bardzo trudno jest pozyskać firmy drogowe. Niemniej jednak naprawa dróg – nie tylko ul. Kolejowej – zostanie przeprowadzona na przełomie września i października,

b) stwierdził, że nie ma żadnych prawnych możliwości rozwiązania sprawy zjazdu z ul Szkolnej na ul. Leśną w Cierpicach ze względu na zmianę ustawy o lasach państwowych, która jest bezwzględna. Jest możliwość wydzierżawienia gruntu od lasów, ale należałoby zapisać w budżecie niemałe środki na opłacanie tej dzierżawy.

Radny Zdzisław Wiśniewski – uważa, że ta sprawa jest do załatwienia.

Wójt - zaproponował, aby Rada Parafialna wystąpiła do Dyrektora Lasów Państwowych o zgodę na udostępnienie tego gruntu, a wtedy gmina wykona prace związane z rozwiązaniem zjazdu, o którym mówił radny Zdzisław Wiśniewski.

Przewodniczacy Rady – zamknął dyskusję w tym temacie i zaproponował, aby do sprawy wrócić w przyszłej kadencji. W tegorocznym budżecie gminy nie ma środków na ten cel.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o możliwość naprawy drogi z płyt betonowych - ul. Topolowej w Małej Nieszawce - ( na wprost posesji P. Rusinka). Zdaniem rozmówczyni możnaby wypełnić powstałe wyrwy kamienieniem.

Wójt – wyjaśnił, że sprawa przedmiotowej drogi jest bardzo skomplikowana. Zasypanie powstałych wyrw kamieniem mija się z celem , bo głównym powodem są korzenie topoli, które podnoszą położone tam płyty. Dlatego w pierwszym rzędzie należałoby te drzewa wyciąć , ale z drugiej strony Starosta nie wyda nam pozwolenia na wycięcie wszystkich drzew. W związku z powyższym remont tej drogi musi być prowadzony stopniowo – sukcesywnie gmina będzie występować o zezwolenie na wycinkę drzew.

Radny Józef Kumorek – podziękował w imieniu mieszkańców Brzozy za wykonanie oświetlenia ul. Ciechocińskiej. Poprosił jednocześnie o rozważenie ustawienia choć 2 lamp na ul. Leśnej w tym sołectwie.

Wójt – stwierdził, że na ul. Leśnej nie ma możliwości zainstalowania lamp, gdyż z jednej strony są grunty Lasów Państwowych, a z drugiej strony grunty PKP. Niemniej jednak będzie się szukało jakiegoś rozwiązania.

Pani Zofia Kochanowicz sołtys sołectwa Cierpice – poruszyła sprawę oświetlenia przystanku autobusowego w Cierpiszewie o co proszą mieszkańcy.

Wójt – wyjaśnił, że tam również są trudności , ale jednocześnie szuka się możliwości rozwiązania problemu.

Radny Józef Dąbrowski – podziękował Wójtowi oraz dyrektorom szkół za pomoc w organizowaniu wyścigów kolarskich i umożliwienia z nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych oraz dowozów na zawody kolarskie w okresie trwania obecnej kadencji Rady. Jednocześnie poprosił, aby w nadchodzącej kadencji pomyślano o wyposażeniu zawodników UKS w koszulki z logiem gminy przez co godnie reprezentowaliby Gminę.

Radna Ewa Król – poruszyła sprawę oświetlenia ul. Kolejowej w Cierpicach, gdyż jest to ważna droga, z której w szczególności korzystają uczniowie.

Pan Marian Jaśkowiec - stwierdził, że przysłuchiwał się obradom dzisiejszej sesji i nie usłyszał nic co dzieje się w temacie budowy aqaparku.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że temat aqaparku nie był tematem dzisiejszej sesji dlatego nie było w tej sprawie dyskusji.

Pan Marian Jaśkowiec - stwierdził, że bardzo ciekawym tematem jest lokalizacja mostu. Na dzień dzisiejszy jest kilka propozycji, ale najbardziej korzystna to budowy mostu z kierunku ul. Reja – w kierunku Inowrocławia. Dlatego rozmówca uważa, że Rada mogłaby podjąć rozmowy z Miastem Toruniem popierając powyższą koncepcję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poinformował, że w czasie kiedy było jeszcze województwo toruńskie, a Wojewodą był Bernard Kwiatkowski rozmówca wspólnie z Wójtem uczestniczył w spotkaniu dotyczącym rozwoju miasta Torunia. Mówiono na nim wyraźnie, że już w 1935 r. projektant Pan Tłoczek zaprojektował lokalizację mostu i przebieg trasy w sposób o jakim wspominał przedmówca. Dlatego rozmówca uważa, że miasto powinno wrócić do tych planów tym bardziej, że zostały już zbudowane drogi komunikacyjne- obwodnica.

Radny Romuald Wiśniewski – poinformował, że w czwartki ukazuje się w Toruniu bezpłatna gazeta “ Nasz Toruń”, w której to w ostatni czwartek poruszano sprawę budowy mostu. Na prezydenta Torunia kandyduje 5 osób, z których każdy ma inną koncepcję dotyczącą lokalizacji mostu. Dlatego zdaniem rozmówcy jeśli się oni nie dogadają, to do budowy mostu nie dojdzie.

Przewodniczący Rady – uważa, że Rada powinna trzymać się problemów naszej gminy. Ponadto należy mieć świadomość , że kadencja kończy się 27.10.br i nie należy narzucać własnej woli następnej Radzie.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy można wystąpić o prawidłowe oznakowanie tras wjazdowych i wyjazdowych dotyczących naszej gminy.

Radny Józef Przewięźlikowski – stwierdził, że na terenie gminy również brakuje znaków drogowych.

Wójt – wyjaśnił, że znaki drogowe były wszędzie. Każda nowopowstała ulica jest od razu oznakowana, ale należy stwierdzić że znaki są nagminnie kradzione. Wójt poinformował, że zostanie dokonany przegląd i brakujące znaki zostaną uzupełnione

Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu 25.10.br. – pod koniec kadencji – odbędzie się uroczyste spotkanie Rady, na które zostaną zaproszeni również goście. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to również odbędzie się jeszcze przed tym spotkaniem ostatnia sesja.

Radny Romuald Wiśniewski – przypomniał o obietnicy zwiedzenia przez radnych oczyszczalni. Dlatego zapytał czy dojdzie to do skutku przed upływem kadencji.

Przewodniczacy Rady – uważa, że jest taka możliwość tylko trzeba ustalić datę i godzinę takiego spotkania.

Ad.12.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w posiedzeniu i zamknął obrady.

 

        Protokołowała                                                                        Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                          /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego