W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2006 roku

Protokół Nr XXXVIII/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2006 roku w godz. 15:00 do 19¹º w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 r. i XXXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 maja 2006 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz. nr 44) - ( druk nr 1),

b) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 165 , 166 i 293/1) - ( druk nr 2),

c) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 384/5) - ( druk nr 3),

d) przyjęcia planu rozwoju miejscowości Cierpice na lata 2006-2013 ( druk nr 4),

e) przyjęcia planu rozwoju miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 ( druk nr 5),

f) zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 – (druk nr 6),

g) ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - (druk nr 7),

Przerwa

h) nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce - ( druk nr 8),

i) nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich) – (druk nr 9),

j) przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, 233/1, 236/3, 237) - ( druk nr10)

k) przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i 351/1) – ( druk nr 11),

l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 12),

ł) przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016 - ( druk nr 13),

m) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr14).

4. Sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2005 rok ( druk nr 15).

5. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXVIII sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, ze na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 (nieobecny nieusprawiedliwiony radny Józef Kumorek) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy Rady poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w materiałach na sesję.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia dzisiejszej sesji jeszcze jednego projektu uchwały (druk radni otrzymali przed sesją) gdyż potrzeba jego rozpatrzenia wynikła po przekazaniu materiałów radnym . Przewodniczacy oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia wniosku.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, w której znalazł się dodatkowy zapis obejmujay plany finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Rada zobowiązana jest przyjąć w drodze uchwały zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu samorządu gminnego jak również publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Powyższe przedstawiono w projekcie uchwały gdzie § 1 dotyczy gminy, a § 2 publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W związku z powyższym wójt poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia rozpatrzeni projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Przewodniczacy Rady zaproponował, aby rozpatrzenie projektu uchwały zapisać w porządku posiedzenia jako pkt 3n i oznaczyć jako druk nr 15. Natomiast sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2005 rok oznaczyć jako druk nr 16.

Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku posiedzenia o pkt 3 n tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła wniosek dotyczący rozszerzenia porzadku obrad.

Porządek posiedzenia - po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 r. i XXXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 maja 2006 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz. nr 44) - ( druk nr 1),

b) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 165 , 166i 293/1) - ( druk nr 2),

c) nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 384/5) - ( druk nr 3),

d) przyjęcia planu rozwoju miejscowości Cierpice na lata 2006-2013 ( druk nr 4),

e) przyjęcia planu rozwoju miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 ( druk nr 5),

f) zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 – (druk nr 6),

g) ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - (druk nr 7),

Przerwa

h) nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce - ( druk nr 8),

i) nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich) – (druk nr 9),

j) przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, 233/1, 236/3, 237) - ( druk nr10)

k) przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i 351/1) – ( druk nr 11),

l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 12),

ł) przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016 - ( druk nr 13),

m) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr14),

n) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego ( druk nr 15).

4. Sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2005 rok ( druk nr 16).

5. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły od radnych uwagi do treści protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 27 kwietnia 2006 roku i 19 maja 2006 roku Przewodniczacy Rady poddał kolejno pod głosowanie przyjęcie tych protokołów w przedstawionym brzmieniu i tak:

a) za przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 r. głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że protokoły z XXXVI sesji w przedstawionym brzmieniu został przyjęty przez Radę.

b) za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji, która odbyła się w dniu 19 maja 2006 r. głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski ) wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że protokoły z XXXVII sesji zostały przyjęte przez Radę.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz. nr 44) - ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z projektem uchwały działki o nr: 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część działki 44 – położone w Cierpicach os. Kąkol – stanowią drogę, która powstała w wyniku podziału gruntów. W tych terenach trwają zaawansowane budowy budynków mieszkalnych więc konieczne jest ustalenie adresów poszczególnych posesji. Przyszli mieszkańcy zaproponowali, aby tej ulicy nadać nazwę “ Przy Lesie”, co zostało w dniu 11.05.br. zaopiniowane bez zastrzeżeń przez Radę Sołecką. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XVIII/170/06 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 165 , 166i 293/1) - ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – zgodnie z projektem uchwały wniósł o nadanie nazwy “ Pogodna” ulicy obejmującej działki o nr 165, 166 i 293/1, położonej we wsi Wielka Nieszawka. Konieczność nadania nazwy wynika z zaawansowanych budów przyległych do tej drogi, a co za tym idzie ustalenia adresów poszczególnych posesji. Nazwę ulicy zaproponowali jej przyszli mieszkańcy, co zostało pozytywnie zaopiniowane w dniu 21.04.br. przez Radę Sołecką.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/171/06 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przyszedł radny Józef Kumorek – obecnych jest 15 radnych.

c) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 384/5) - ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – zgodnie z projektem uchwały wniósł o nadanie nazwy “ Akacjowa” ulicy obejmującej działkę nr 384/5 , położonej we wsi Wielka Nieszawka. Konieczność nadania nazwy spowodowana jest tym iż budowy przyległe do tej drogi ( działki nr 384/5) są mocno zaawansowane, więc należy ustalić adresy poszczególnych posesji. Nazwę zaproponowali przyszli mieszkańcy, co zostało w dniu 8.05.br. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sołecką.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/172/06 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Cierpice na lata 2006-2013 ( druk nr 4) - stanowi zał. nr 9 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że w dniu 17.05.br. Marszałek Województwa ogłosił konkurs na nabór aplikacji na budowę placów zabaw ( na co dysponuje sporą kwotą). W związku z tym gmina przystąpiła do konkursu, ale jednocześnie musi spełnić szereg elementów i norm. Jednym z elementów do zakwalifikowania wniosków jest posiadanie planu rozwoju miejscowości, w których mają być urządzone place zabaw dofinansowywane ze środków unijnych. Zostały złożone do Marszałka cztery wnioski na budowę placów zabaw – w Małej Nieszawce przy Spółdzielni Mieszkaniowej “ Zgoda” i Ośrodku Kultury oraz w Cierpicach przy Szkole Podstawowej i na os. Kąkol. Z uwagi na konieczność przedłożenia Planu Rozwoju Miejscowości do wniosku, Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja po dyskusji i wyjaśnieniach wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006-2013. Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał czy na stronie 4 zał. do uchwały nie nastąpiła pomyłka. Jest zapis “ Elementami tego typu zagospodarowania są m.in. motel z bazą noclegowa w Cierpicach - Zakątek Leśny i Dwa Księżyce”, a jego zdaniem “ Dwa Księżyce” znajdują się w Małej Nieszawce.

Wójt – przyznał, że to pomyłka bo chodzi o “Akropol” w Cierpicach i należy wprowadzić poprawkę.

Przewodniczacy Rady – zaproponował, aby na str. 4 załącznika do uchwały wykreślić słowa “ Dwa Księżyce” i w to miejsce wpisać “ Akropol”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/173/06 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013 ( druk nr 5) - stanowi zał. nr 11 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy przedłożenia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka do wniosku do Marszałka Województwa o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę placów zabaw w miejscowości Mała Nieszawka . Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedłożonej Radzie formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/174/06 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

f) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 – (druk nr 6) - stanowi zał. nr 13 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że przedstawiony projekt rozszerza zakres inwestycji na 2006 rok, co spowodowane jest tym, że po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka” zostały środki finansowe pozwalające na realizację kolejnych zadań. W odpowiedzi na wnioski składane przez mieszkańców występuje konieczność budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z powyższym proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego sieci kanalizacyjnej o odcinki w Wielkiej Nieszawce – ul. Toruńska dz. nr 384/5 oraz ul. Przemysłowa do dz. nr 373/5 oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o odcinki wodociągu: w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska dz. nr 168/11, 168/8 i 168/6 i w Cierpicach ul. Sosnowa – do dz. nr 94.Odcinek w Wielkiej Nieszawce ul Toruńska 168/11 będzie realizowany w oparciu o umowę zawartą z właścicielami działek podłączonych do budowanego wodociągu, która określa podział obowiązków. Gmina wybuduje wodociąg w oparciu o dokumentację wykonana na zlecenie mieszkańców oraz z materiałów przez nich zakupionych. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – uważa, że zasadnym byłoby, aby jednocześnie wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną do dz. nr 384/5 w Wielkiej Nieszawce – przy jednym wykopie.

Wójt – stwierdził, że byłoby zasadne, ale na dzień dzisiejszy nie jest możliwe do wykonania w br. Na przygotowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną w zakresie, jaka jest tam wymagana , potrzeba najmniej 9 miesięcy. Dlatego nie można podjąć się zadania, którego w br. nie da się zrealizować.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że kilka lat wstecz – kiedy zaczął funkcjonować wodociąg – ciśnienie wody było na tyle wysokie, że trzeba było zakładać reduktory. Obecnie ciśnienie wody tak spadło, że na II piętrze w blokach budynków na osiedlu “ Stokrotka” w Cierpicach trudno jest nabrać wodę do czajnika. Dlatego uważa, że należałoby się zastanowić co zrobić, aby zwiększyć ciśnienie wody na końcowych odcinkach wodociągu.

Wójt – stwierdził, że taką sytuację stwarzają sami mieszkańcy. Ciśnienie wody w wodociągu się nie zmniejszyło ( jest 10,5 atmosfery, a nie powinno być wyższe jak 6 atmosfer) jednak spada przez podlewanie ogródków. Normalnie licznik główny wskazuje zużycie wody w granicach 510-520 m³ na dobę w Małej Nieszawce, a obecnie zużywane jest ok. 1000m³, stąd też spadek ciśnienia i brak wody na końcowych odcinkach. Dlatego Wójt rozważa wydanie Zarządzenia o zakazie poboru wody do podlewania w godz. 5:00 do 23:00. Zdaniem wójta trzeba się będzie zastanowić nad wybudowaniem nitki wodociągowej łączącej Cierpice obok drogi nr 10 i w ten sposób powstałby pierścień przez co nie występowałby brak wody w niektórych odcinkach. Byłaby to poważna inwestycja, którą należałoby rozważyć w przyszłości.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/175/06 – stanowi zał. nr 14 do protokołu.

g) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - (druk nr 7) - stanowi zał. nr 15 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że gmina chcąc aplikować o środki zewnętrzne ( m.in. z Unii Europejskiej) z uwagi na zbliżający się okres programowania na lata 2007-2013 powinna być do tego przygotowana. Wiąże się to z koniecznością podjęcia prac przygotowawczych tzn. podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem działań zmierzających do przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu możliwości ubiegania się o środki finansowe z UE czy innych źródeł na zadania inwestycyjne w latach 2007-2013. W projekcie uchwały wójt zaproponował ogólne tematy wymienione w §1 pkt 2 ppkt 1-5, które jego zdaniem powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności – tym bardziej, że gmina dysponuje terenem powojskowym, posiada tereny inwestycyjne w Cierpicach- Jarkach, powstają sukcesywnie nowe osiedla mieszkaniowe , które będą wymagały wykonania infrastruktury. Tak jak wójt wspomniał przedstawiony projekt jest projektem ogólnym więc zwrócił się do radnych, aby do dnia 20.08. br. składali propozycje mające na celu ustalenia szczegółowych zadań inwestycyjnych. Pod koniec sierpnia Wójt przedstawi Radzie kolejną uchwałę – pod tym samym tytułem - która będzie już szczegółowo określała zadania inwestycyjne. Posiadając taką uchwałę wójt będzie mógł zlecić opracowanie dokumentacji technicznej łącznie z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – z uwagi na to , że wójt wywołał temat dotyczący włączenia się radnych do składania propozycji inwestycyjnych rozmówca stwierdził, że jego zdaniem powinno dojść do spotkania wszystkich Komisji Rady, w czasie którego wspólnie rozważono by uściślenie programu inwestycyjnego.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że w momencie kiedy zajdzie taka potrzeba Przewodniczacy zwoła wszystkie Komisje.

Radny Romuald Wiśniewski – uważa, że dobrze by było, aby propozycje inwestycyjne w danym sołectwie wypracowali radni tego sołectwa wspólnie z Radą Sołecką.

Przewodniczący Rady podsumowując powyższe wypowiedzi stwierdził, że proponowane są dwa kierunki dotyczące wypracowania propozycji inwestycyjnych:

a) odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rady w sprawie przygotowania propozycji i inwestycyjnych,

b) jeśli wójt uzna za stosowne – wypracowanie propozycji inwestycyjnych przygotują radni danego sołectwa wspólnie z Radą sołecką i wójtem.

Wójt – stwierdził, że nie należy dzielić koncepcji inwestycyjnych na sołectwa, bo doprowadzić to może do niepotrzebnych nieporozumień. Tutaj Rada – kierując się rozsądkiem - powinna podjąć decyzję, aby zaproponowane inwestycje służyły jak największej grupie mieszkańców. Dlatego wójt przekaże projekt uchwały Komisjom, które mogą dalej dyskutować nad jego propozycjami.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/176/06 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady

h) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce - ( druk nr 8) - stanowi zał. nr 17 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że zgodnie z uchwała inwestycyjną należy zrealizować budowę ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce w kierunku Cierpic. Do zakończenia budowy ścieżki pozostał odcinek pomiędzy ul. Prostą i Przemysłową w Małej Nieszawce i w tej sprawie prowadzone były negocjacje z PKP, które zakończyły się niepowodzeniem. W celu zrealizowania tej inwestycji rozważano różne rozwiązania , z których najrozsądniejsze wójt przedstawił w projekcie uchwały na druku nr 8 tj. zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Małej Nieszawce od Pana Bogusława Dulińskiego ( działki: nr 228/6 o pow. 0,0750 ha i 227/5 o pow. 0,0445 ha za cenę 23.620 zł) oraz od Pana Pawła Wiśniewskiego działki nr 224/4 o pow. 0,0020 ha za cenę 243 zł). Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było , 2 radnych ( Józef Przewięźlikowski, Zdzisław Wiśniewski ) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/177/06 – stanowi zał. nr 18 do protokołu.

i) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich) – (druk nr 9) - stanowi zał. nr 19 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach będącej własnością PP Jana i Krystyny Jagodzińskich, oznaczonej nr dz. 92/3 o pow. 0,0600 ha za cenę 2.400 zł. Działka ta umożliwi połączenie ul Brzozowej z ulicą Sosnową. Aby przystąpić do utwardzenia ulicy Brzozowej należałoby uregulować stan prawny gruntu z Panem Sylwestrzakiem. W przyszłym tygodniu Wójt zamierza zaproponować mu wykup gruntu pod drogę za cenę wynikającą z wyceny biegłego. Gdyby do tego doszło stan prawny ulicy Brzozowej – za wyjątkiem fragmentów będących własnością LP (gdzie zapewne nie byłoby problemów z uzyskaniem zgody) zostałby uregulowany i można by przystąpić do utwardzenia. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – uważa, że może Pan Sylwestrzk nie chce, aby utwardzać drogę przy jego posesji. Dlatego może należałoby wykonać prace z jednej i drugiej strony ulicy, a odcinek Pana Sylwestrzaka pozostawić w takim stanie jaki jest. Zdaniem rozmówcy jeśli ustalono cenę gruntu pod drogi to należałoby się tego trzymać, bo w przeciwnym wypadku wszyscy zaczną w przyszłości stawiać swoje warunki.

Radny Romuald Wiśniewski – uważa, że propozycja Pana Wójta odnośnie wycenienia gruntu przez biegłego jest jego zdaniem słuszna. Może w ten sposób uda się sprawę wykupu doprowadzić pomyślnie do końca.

Wójt – wyjaśnił, że wykup gruntów pod drogę w przypadku Pana Sylwestrzaka nie jest odszkodowaniem. Grunt ten leży w granicach działki i trzeba będzie z tego wydzielić drogę, za co koszty poniesie gmina. Tak samo trzeba będzie postąpić w momencie wydzielania gruntu pod chodniki w Kąkolu, do czego trzeba będzie niebawem przystąpić, aby móc zrealizować inwestycję.Odszkodowanie wypłacane jest w sytuacji, kiedy w wyniku podziałów gruntów powstałe drogi z mocy prawa przechodzą na mienie gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy – wyjaśnił, że uchwała, o której mówił radny Zdzisław Wiśniewski, która określa cenę gruntu dotyczyła dróg już wydzielonych . W przypadku Pana Sylwestrzaka należy dopiero wydzielić drogę z jego gruntów więc nie można się odnosić do obowiązującej uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/178/06 – stanowi zał. nr 20 do protokołu.

j) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, 233/1, 236/3, 237) - ( druk nr10) - stanowi zał. nr 21 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy zmiany przeznaczenia pod usługi, działek objętych projektem uchwały pozwoli na kontynuację tej funkcji wzdłuż ulicy Toruńskiej, na odcinku od ulicy Wiślanej do granicy z Cierpicami ( wzdłuż linii lasu). Projekt przygotowany został na wniosek zainteresowanego, który w 50% kryje koszty związane z planem. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/179/06stanowi zał. nr 22 do protokołu.

k) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 334/6 i 351/1) – ( druk nr 11) - stanowi zał. nr 23 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że o zmianę przeznaczenia z rolnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i działalność gospodarcza złożyli właściciele przedmiotowych działek. Działka nr 334/6 położona jest obok ulicy Zielonej w Wielkiej Nieszawce ( dawny właściciel P. Buze). Tutaj wnioskodawca również pokryje 50% kosztów związanych z planem. Działka nr 351/1 położona jest przy ulicy Wierzbowej ( poprzedni właściciel P. Bogdan Rumiński). Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radna ( Brygida Czapiewska) wstrzymała się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/180/06stanowi zał. nr 24 do protokołu.

l) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 12) - stanowi zał. nr 25 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję.

Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe GOZ za 2005r. podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Zysk netto w Ośrodku za 2005 rok wyniósł 32.619,60 zł. Następnie poprosił, aby kierownik GOZ – obecna na sesji- przedstawiła szczegóły dotyczące sprawozdania oraz udzieliła odpowiedzi na ewentualne pytania. Zdaniem wójta w przyszłym roku takiego zysku nie będzie, bo koszty szybko rosną, nie ma w Ośrodku stomatologa , zatrudnienie personelu średniego pozostaje na tym samym poziomie co zwiększa koszty, a tym samym zmniejsza zysk.

Następnie Przewodniczacy Rady oddał głos Kierownikowi Ośrodka w celu omówienia sprawozdania finansowego za 2005 rok.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani Zyta Stankiewicz – poinformowała, że w ubr.: przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów wyniosły 311.692,91 zł; koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 279.453,06 zł; zysk netto ze sprzedaży wyniósł 32.239,85 zł, pozostałe przychody operacyjne wyniosły 323,25 zł; koszty operacyjne wyniosły 0,65 zł; zysk na działalności operacyjnej wyniósł 32.562,45 zł; przychody finansowe wyniosły 57,15 zł; całkowity zysk netto w 2005 r. wyniósł 32.619,60 zł. Bilans sporządzony został na dzień 31.12.2005 r.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.06.br. zapoznała się z bilansem GOZ za 2005 r. Trudno się wypowiadać czy dobrze się stała, że został wypracowany zysk w takiej kwocie, bo może lepiej by było, aby wydatkować więcej środków w celu poprawienia usług medycznych. Sprawozdanie finansowe Ośrodka Komisja zaopiniowała pozytywnie. W chwili obecnej największym problemem w Ośrodku jest brak stomatologa. Z tego co wiadomo, to kierownik Ośrodka nie ma podpisanej żadnej wstępnej umowy z nowym stomatologiem, a problem należałoby jak najszybciej rozwiązać.

Kierownik GOZ - potwierdziła, że nie ma ewentualnego kandydata na stomatologa, bo na ogłoszenia zamieszczane w prasie medycznej oraz Nowościach została złożona 1 oferta, w której zainteresowana postawiła warunki: praca 3x w tygodniu po 5 godz. do południa za wynagrodzenie netto 1.500 zł. Pani kierownik kontaktowała się również z dr Bryndalem, u którego odbywają staż stomatolodzy w celu pozyskania w ten sposób stomatolog do Ośrodka, ale staże kończą się dopiero we wrześniu , a ponadto nie wiadomo czy któryś ze stażystów wyraziłby chęć pracy w naszym Ośrodku z uwagi na to iż pochodzą oni z odległych od gminy miejscowości.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – zapytała co kierownik może zaproponować ewentualnemustomatologowi.

Kierownik GOZ – wyjaśniła, że dotychczas stomatolog pracowała 5 dni w tygodniu – 3 dni do południa i 2 dni po południu za co otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze 1.500 zł + premia + 40% zysku z wypracowanych usług ponadstandardowych i dalej takie warunki proponuje stomatologowi. Narazie oprócz tej jednej oferty żadnych innych ofert nie złożono w Ośrodku ,co pokazuje brak zainteresowania pracą .

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Gołaś – stwierdził, że jego zdaniem brakiem stomatologa nie należy się tak bardzo przejmować , bo na terenie gminy działa inny gabinet stomatologiczny, który świadczy takie same usługi z jakich można było skorzystaś w GOZ. Problemem natomiast jest to, że naszemu Ośrodkowi Zdrowia grozi zmniejszenie liczby pacjentów. Z tego co się mówi, to w najbliższym czasie gabinet lekarski otworzy Pan Bondyra – który jest znany mieszkańcom, bo wiele lat był lekarzem w naszym Ośrodku – i duża część mieszkańcu przejdzie do niego. Nawet jeśli będzie przyjmował kilka godzin w tygodniu. Na dzień dzisiejszy godziny przyjmowania pacjentów przez lekarza wcale inaczej nie wyglądają, Były takie dni, że mieszkańcy byli zupełnie pozbawieni dostępu do opieki lekarskiej - lekarz na czas swojej nieobecności nie załatwił zastępstwa – a pielęgniarka nie mogła wydać skierowania, czy dokonać innej czynności bo nie była do tego upoważniona. Zdaniem rozmówcy jeśli nie i poprawi się sytuacja w Ośrodku Zdrowia nie zostaną podjęte żadne działania, aby mieszkańców w jakiś sposób zatrzymać, odejdą oni do innych lekarzy. Pewna ilość pacjentów przeszła już do Przychodni na ul. Przesmyk, następni przejdą do P. Bondyry i w Ośrodku pozostaną niektórzy.

Radna Ewa Król – stwierdziła, że o godzinach pracy Ośrodka Zdrowia rozmawiano już niejednokrotnie – również na sesjach Rady Gminy. W szczególności chodzi o godziny pracy lekarza, bo bulwersuje to wszystkich – również pacjentów. Do dnia dzisiejszego jednak, pomimo licznych uwag ta sprawa nie została uregulowana.

Kierownik Ośrodka – wyjaśniła, że jest podpisana umowa na opiekę medyczną z Pogotowiem Ratunkowym w Toruniu.

Radny Waldemar Gołaś - stwierdził, że nie chodzi o soboty i niedziele na co jest podpisana umowa z pogotowiem, ale o dzień w którym p. Kierownik była na sympozjum lekarskim. Jedna z pielęgniarek, która tego dnia była w Ośrodku opryskliwie poinformowała, że lekarza dzisiaj nie ma, a na prośbę o domową wizytę po południu odpowiedziała, że po południu takich wizyt nie ma. Zdaniem rozmówcy takie podejście do pacjenta w GOZ nie powinno mieć miejsca. Ci ludzie w końcu zrezygnują ze świadczeń w Ośrodku i przejdą do innych lekarzy. Wtedy okaże się, że w Ośrodku zabraknie funduszy na jego działalność, bo przecież wysokość funduszy zależy od ilości pacjentów.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że po dyskusji w sprawie funkcjonowania Ośrodka jest bardzo zaniepokojony dalszym jego losem. Gmina włożyła tyle wysiłku, aby ten Ośrodek prawidłowo funkcjonował – nie tylko pod kątem organizacyjnym, ale i wyposażeniem – i z tego co teraz słyszy to czuje się jak przetrącony. Dlatego jego zdaniem nie można tego tak pozostawić. Uważa, że Rada Społeczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia wspólnie z Wójtem- który jest Przewodniczącym tej Rady - i kierownikiem Ośrodka powinna się zebrać i przedyskutować temat zmiany organizacji pracy Ośrodka. Nie można dopuścić do sytuacji, żeby Gmina została bez Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Przewodniczacy Rady – zaproponował, aby radni skupili się na sprawozdaniu finansowym GOZ za 2005 rok. Natomiast na temat polityki zdrowotnej – jeśli zajdzie taka potrzeba – można zwołać wspólne posiedzenie z Radą Społeczną i wtedy będzie się dyskutować. Poruszany temat jest tematem szerokim, a z wypowiedzi można wywnioskować, że nie jest dobrze. Niemniej jednak w chwili obecnej radni nie są merytorycznie przygotowani do tematu.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał jaki sprzęt został zakupiony do Ośrodka w 2005 roku oraz na co wydatkowano kwotę 19.522,88 zł.

Kierownik Ośrodka – poinformował, że zakupiono aparat EKG oraz defibrylator.

Radny Józef Kumorek – zapytał czy w czasie nieobecności lekarza pielęgniarki były zaangażowane.

Kierownik GOZ – pielęgniarka przeprowadza lakowanie – bo te usługi dalej są wykonywane, również zastępuje pielęgniarki, które przebywają na urlopach.

Radna Ewa Król – zrozumiała, że pytanie radnego Kumorka dotyczyło zaangażowania pielęgniarek w godz. 12:00 do 15:00 kiedy nie ma lekarza w Ośrodku.

Kierownik Ośrodka - wyjaśniła, że w tych godzinach pielęgniarki wykonują obowiązki wynikające z ich zakresów obowiązków tj. zabiegi, opatrunki, sprawozdania dla NFZ w swoich zakresach itp.

Wójt – w odpowiedzi na ostatnie pytanie stwierdził, że w tym czasie pielęgniarki nic nie robią i to jest fakt. W związku z tym jeśli w najbliższym czasie nie uda się w Ośrodku wprowadzić zmian organizacji pracy, to wprowadzone zostaną zmiany personalne w tej placówce.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych ( Józef Przewięźlikowski, Zdzisław Wiśniewski, Romuald Wiśniewski, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania.Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVIII/181/06 – stanowi zał. nr 26 do protokołu.

ł) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016 - ( druk nr 13) - stanowi zał. nr 27 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 17, ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka. Z uwagi na to, że problematyka opieki społecznej jest bardzo skomplikowana materią należało włożyć wiele wysiłku, aby uwzględnić w niej założenia , które należałoby podjąć, aby poprawić sytuację społeczności lokalne. Przedstawiona w załączniku do projektu uchwały strategia opracowana została jako zbiór planowanych działań , które należy podjąć przez pracowników GOPS. W ocenie Wójta generalne założenia przedstawione w strategii są zasadne. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję..

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że po przeanalizowaniu statystyki przedstawionej w strategii :

a) nie do końca jest przekonany, że liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie sukcesywnie maleje, a zdaniem rozmówcy ona wzrasta,

b) również zdaniem rozmówcy bardzo mocno wzrosła stopa bezrobocia w gminie dlatego zapytał czy w tym jest ujęte ukryte bezrobocie.

Wójt – wyjaśnił, że:

a) liczbę podmiotów gospodarczych dyktuje rynek i gmina na to nie ma wpływu,

b) w stosunku do roku 2000 wzrosła stopa bezrobocia na terenie gminy, ale przez te lata wzrosła liczba mieszkańców w gminie co spowodowało % wzrost bezrobocia.

Kierownik GOPS Pani Magdalena Żbikowska – w uzupełnieniu poinformowała, że wiele firm działających na terenie gminy swoje siedziby maja poza jej terenem, dlatego w strategii zostały wykazane tylko te firmy, które są zarejestrowane w naszej gminie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radny ( Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/182/06stanowi zał. nr 28 do protokołu.

m) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 14) - stanowi zał. nr 29 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Przed sesją radni otrzymali również autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały - stanowi zał. nr 30 do protokołu. Następnie oddał głos Skarbnikowi gminy w celu uzasadnienia autopoprawki oraz wskazania radnym poprawek w załącznikach do projektu uchwały.

Skarbnik gminy Pani Mirosława Mierzwińska – poinformowała, że autopoprawka dotyczy dotacji, które wpłynęły przedwczoraj - po przesłaniu materiałów radnym - od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W związku z tym poprosiła o naniesienie poprawek w załączniku nr 1 do uchwały tj. w planie dochodów i tak: po dz. 758 - różne rozliczenia - należy wprowadzić dz. 801 – oświata i wychowanie- rozdz. 80101- szkoły podstawowe - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, a konkretnie dodatku do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych w kwocie 663 zł oraz zwiększenie w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 – dotacja celowa na zadania własne o 6.000 zł – kwota ta dotyczy dodatku przyznawanego pracownikom pomocy społecznej w terenie ( 250 zł miesięcznie).W załączniku nr 2 do uchwały proponuje się następujące zmiany: zgodnie z przeznaczeniem została zwiększona kwota w dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 gdzie plan po zmianach wynosi 8.663 zł Nie włączono natomiast po stronie wydatków kwoty 6.000 zł w związku z tym, że uchwalając budżet Rada uwzględniła już dodatek 250 zł miesięcznie dla pracowników opieki społecznej pracujących w terenie.

Wójt – poinformował, że autopoprawka spowodowała zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. i tak: poprosił o zapisanie w § 1 pkt 1 “ sumę dochodów w wysokości 9.437.386,00 zastępuje się sumą 11.115.017,00 (...)”; w § 1 pkt 2 “ sumę wydatków w wysokości 11.387.386,00 zastępuje się sumą 11.539.017,00 (...); w § 1 pkt 3 “ kwotę deficytu w wysokości 1.950.000,00 zastępuje się kwotą 424.000,00”. Następnie uzasadnił dokonanie zmian i tak: do dochodów włączono środki, które Gmina otrzymała zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn. “ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.516.855,00 zł, które są refundacją wydatków poniesionych na inwestycję wykonaną w ubiegłym roku ze środków własnych gminy. Nie zostały one włączone do wydatków, co wpłynęło na zmniejszenie niedoboru budżetu. Również włączono dotacje z funduszy celowych ( PFRON) będące rekompensatą dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w zakładach pracy chronionej. Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek na rachunkach bankowych od lokat terminowych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Włączono także do dochodów kwotę, którą planuje się pozyskać na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy z tytułu wpłat przez ich uczestników. Po stronie wydatków natomiast zostały włączone środki z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem tj.: na stypendia dla uczniów; na realizację programu “ Posiłek dla potrzebujących; na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych. Do wydatków nie włączono dotacji na zadania własne z przeznaczeniem sfinansowania comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych ponieważ środki na ten cel zostały uwzględnione w budżecie na 2006 r. o czym mówiła już pani skarbnik. Uwzględniono natomiast środki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 112.300,00 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie środków o 20.000,00 zł na wykonanie projektów budowlanych związanych z modernizacją budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokonanie przesunięć wydatków między paragrafami. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały – z uwzględniona autopoprawką - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/182/06 – stanowi zał. nr 31 do protokołu.

n) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego ( druk nr 15) radni otrzymali przed sesją - stanowi zał. nr 32 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do końca sierpnia każdego roku przedstawić Radzie Gminy i RIO informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy zobowiązany jest również do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze każdego roku. Informacja powinna uwzględniać wykonanie planowanych dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż plan opracowany przez kierownika i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną GOZ z omówieniem rozbieżności. Powinna ona zawierać również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Dotychczas Kierownik GOZ taką informacja przedkładał za dany rok, teraz należy składać również za I półrocze. Dlatego Wójt zwrócił się do Pani Kierownik GOZ – obecnej na sesji – aby powyższe przekazała księgowe. Jeśli są rozbieżności w wykonaniu dochodów i wydatków należy się zwrócić do Wójta o ich zaopiniowanie przez Radę Społeczna GOZ. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXXVIII/183/06 – stanowi zał. nr 33 do protokołu.

Wyszli radni: Józef Kumorek i Ryszard Proch – obecnych jst 13 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2005 rok ( druk nr 16) – stanowi zał. nr 34 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu jego omówienia

Wójt – stwierdził, że radni zapewne zapoznali się z informacją dotyczącą działalności referatu technicznego w 2005 r., dlatego nie ma wiele do dodania. Od 1.01.br nastąpiły pewne zmiany, gdyż referat pracuje w systemie całodobowym– dodatkowo zostało zatrudnionych 2 pracowników – z uwagi na komputerowe sterowanie oczyszczalnią ścieków, gdzie niektóre czynności odbywają się samoczynnie i wymagają obecności pracownika. Oprócz tego pracownicy wykonują wiele innych czynności tj. utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym, utrzymanie czystości chodników, nadzór nad pracą przepompowni itp. więc pracownicy są bardzo obciążeni.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją z działalności referatu technicznego za 2005 r. i nie wnosi do niej uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że jego zdaniem sprawozdanie szczegółowo pokazuje działalność referatu technicznego, co wymaga dużego wkładu pracy. Zapytał jednak, czy w zatrudnieniu referatu została uwzględniona pracownica pobierająca należności za wodę i ścieki oraz kierowca autobusu.

Wójt – wyjaśnił, że pracownica pobierająca należności za wodę i ścieki nie została ujęta w informacji gdyż bezpośrednio podlega ona skarbnikowi. Kierowca autobusu również nie jest wykazany w informacji pomimo tego, że w czasie między kursami związanymi z dowozem uczniów obsługuje prasą na oczyszczalni.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia sprawozdania z działalności między sesjami:

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie – w dniu 26.06.2006 r. – w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejsza sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami nie odbyła posiedzenia,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 26.06.2006 r.- na którym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja odbyła między sesjami jedno posiedzenie – w dniu 26.06.2006 r. – w czasie którego opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok, będący m.in. przedmiotem obrad.

Ad. 6.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami – stanowi ono załącznik nr 35 do protokołu.

Ponadto Wójt poinformował, że odbyła się rozprawa w Sądzie Najwyższym, dotycząca wniosku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, która została rozstrzygnięta na niekorzyść gminy.

Pani Beata Romanowska, radca prawny, która uczestniczyła w rozprawie przybliżyła przebieg sytuacji. Poinformowała, że w 1998 r. została zmieniona ustawa o ochronie środowiska, która obowiązywała od dnia 1.01.2000 r. Zmiana ta dla gminy była istotna, bo wprowadziła zasadę, iż kwoty które wpływają na konta gmin z tytułu szkodliwego oddziaływania na środowisko muszą być odprowadzane do WFOŚ ponad kwotę przekraczającą piętnastokrotność średniej krajowej x liczba mieszkańców ( dotychczas wpływy te były dochodem gminy). Skoro zmiana miała obowiązywać od 01.01.2000 r. gmina interpretowała przepis w ten sposób, że nie może ona dotyczyć dochodów za 1999 r. i środki te wydatkowała. WIOŚ opierając się o wyjaśnienie Ministerstwa domagał się odprowadzenia nadwyżki za 1999r. ( chodzi o kwotę ok. 4 mln zł) Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Gmina, więc WIOŚ wystąpił z pozwem do Sądu Okręgowego, który to Sąd pozew WIOŚ oddalił uznając, że gmina poprawnie interpretowała przepis. WIOŚ nie zgadzając się z wyrokiem, złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który to Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. WFOŚ posiadając interpretację Ministerstwa złożył wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. Sad Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i wrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Z ustnego uzasadnienia ( pisemnego jeszcze nie posiadamy) wynikało, że pomimo tego iż przepis obowiązywał od 01.01.2000 r. , to gmina miała liczyć nadwyżkę z uwzględnieniem 1999 r. W związku z powyższym należy poczekać jak się sprawa potoczy. Może Sąd Apelacyjny nie będzie się chciał nią zajmować i zwróci ją do Sądu Okręgowego w Toruniu . Niemniej jednak należy się przygotować do tego, że w najgorszym przypadku trzeba będzie te pieniądze zwrócić. W tej sprawie Gmina zrobiła wszystko, ale najsmutniejsze jest to , że wygraną mieliśmy w ręku i sprawa się skomplikowała, a nie ma od tego możliwości odwołania.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji podjętych na sesji w dniu 19 maja 2006 roku uchwał. Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady – poinformował, że:

a) kadencja Rady kończy się 27.10.br. W tej kadencji Przewodniczacy Rady planuje zwołanie sesji po wakacjach oraz zorganizowanie spotkania na koniec kadencji – jeśli zajdzie potrzeba ,

b) zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każdy radny na 2 m-ce przed końcem kadencji składa oświadczenie majątkowe. Obejmować ono powinno okres od 1.01.2006 r. do 27.08.2006 r. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie formularze PIT, które były złożone za rok ubiegły. Skutkiem nie złożenia oświadczenia będzie nie wypłacenie diety, dlatego do sprawy należy podejść poważnie.

Po 2 egzemplarze druków oświadczeń majątkowych radni otrzymają po dzisiejszej sesji.

c) Starosta Powiatu przesłał uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXIX/218/06 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie zmiany okręgów wyborczych. Nasza gmina pozostaje w tym samym okręgu wyborczym razem z gminą Lubicz w którym poprzednio wybieraliśmy 4 radnych do Rady Powiatu, a teraz będziemy wybierali 5 radnych,

d) były sygnały od mieszkańców oraz Stowarzyszenia w sprawie interwencji samorządu gminy do samorządu Miasta Torunia dotyczącej remontu drogi łączącej Toruń z Nieszawką. W związku z powyższym Wójt przygotował projekt apelu Rady Gminy Wielka Nieszawka do Rady Miasta Torunia, który radni otrzymali przed dzisiejszą sesją – stanowi zał. nr 36 do protokołu . Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu apelu i poprosił o wnoszenie uwag. Ostateczna treść apelu zostanie przesłana do Rady Miasta Torunia.

Radny Jan Dąbrowski – zaproponował, aby zamiast (...) “wsparcie naszego wniosku” zastąpić zapisem “ wsparcie naszej prośby” oraz wykreślić ostatnie zdanie zapisane w apelu.

Zaproponowano również, aby po zapisie ( ...) “ od strony Bydgoszczy” dopisać “ i Inowrocławia” .

Przewodniczący Rady po uwzględnieniu zgłoszonych propozycji do treści apelu, poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła treść apelu Rady Gminy Wielka Nieszawka do Rady Miasta Torunia – apel stanowi zał. nr 37 do protokołu.

Radny Zdzisław Wiśniewski - poruszył następujące sprawy:

a) zapytał na jakich odcinkach ul. Szkolnej będzie budowane oświetlenie,

b) stwierdził, że zastanawia się czy płot P. Grześkowiak na wprost Urzędu nie będzie przeszkadzał przy budowie chodnika,

c) zapytał, kto finansuje i w jakiej wysokości utrzymanie cmentarza na Glinkach, skoro nie otrzymujemy na powyższe środków od Wojewody,

d) stwierdził, że wykonawcy oraz gminie należą się podziękowania za solidne wykonanie remontu ul. Zakole w Cierpicach.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że I odcinek oświetlenia ul. Szkolnej obejmuje odległość od szkoły do gruntów P. Pawłowskiego, a II od bramy P. Wójta do przejazdu kolejowego,

b) sprawa płotu P. Grześkowiak zostanie rozwiązana,

c) na cmentarzu na Glinkach prace wykonywane są przez Referat Techniczny grupą bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych. Koszty związane z jego utrzymaniem ponosi Gmina. Pomimo tego, że na utrzymanie cmentarza nie otrzymujemy środków od Wojewody musimy wykonywać podstawowe prace, z uwagi na to iż cmentarz ten jest odwiedzany przez różne osoby , które nie są zorientowane kto powinien dbać o jego porządek.

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że w dniu 24.06.2006 r. mieszkaniec gminy – Michał Gołaś zdobył tytuł Mistrza Polski ze startu wspólnego do lat 23 ( jest to kategoria ORLY). Ponadto 6 kolarzy – uczniów z terenu gminy zostało powołanych na zgrupowanie do Lidzbarka Welskiego. Koszty pobytu koszty pokrywa Toruński Klub Kolarski PACYFIC - uczestnicy dopłacają po 60 zł.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                              Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                 /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego