W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXVII/06 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 roku

Protokół Nr XXXVII/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 19 maja 2006 roku w godz. 15:00 do 16:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu   pn.                  “ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ma terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa poprzez wydanie weksla in blanco wystawionego przez Gminę (druk nr 1),

b) okręgów wyborczych ( druk nr 2).

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia – grudnia 2005 roku ( druk nr 3).

Przerwa

4. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

 

Ad. 1.

XXXVII sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 ( nieobecni: Regina Filar, Jan Dąbrowski) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk , decyzji. Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana z nagłej potrzeby, dlatego też przyjęcie protokołu z ostatniej sesji będzie w porządku posiedzenia najbliższej sesji.

Radni nie wnieśli uwag do porzadku sesji.

Ad. 2.

a) Przewodniczacy Rady poinformował, że projejekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. “ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa poprzez wydanie weksla in blanco wystawionego przez gminę ( druk nr 1 ) – stanowi zał nr 3 do protokołu , radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie projektu pn.“ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy poprzez wydanie weksla in blanco na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 27.12.2010 roku . Chodzi tu o kwotę 2.124.112,18 zł. W dniu dzisiejszym odbyła się kontrola dotycząca realizacji umowy. Merytoryczni pracownicy , którzy prowadzili projekt wydali bardzo dobrą ocenę. Sporządzony został protokół oraz wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki o uruchomienie płatności. Do realizacji projektu brakuje tylko uchwały upoważniającej Wójta do podpisania weksla in blanco. W związku z powyższym Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu. Wójt poinformował jednocześnie, że inspektorzy, którzy w dniu dzisiejszym kontrolowali realizację projektu byli zaskoczeni czystością i porządkiem na terenie naszej gminy – co jest dla nas dużą satysfakcją.

Przyszła radna Regina Filar obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVII/168/06 – stanowi zał. nr 4 do protokołu,

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Na dzisiejszej sesji radni otrzymali nowe uzasadnienie do projektu uchwały, o co wnioskowała Komisja Statutowo-Regulaminowa.

Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że na druku nr 2 przedstawiono projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych, który został przygotowany w oparciu o ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich . Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Komisarza Wyborczego w Toruniu dotyczącą aktualnego podziału naszej gminy na okręgi wyborcze w oparciu o jednolitą normę przedstawicielstwa - wynika ona z podzielenia liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.12.2005 r. ( w tym dniu zameldowanych na stałe było 3890 osób) przez liczbę radnych wybieranych w gminie – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 15 radnych - jednolita norma przedstawicielstwa w gminie wynosi 259,33. Z pisma Komisarza Wyborczego wynikała likwidacja mandatu radnego w sołectwie Brzoza - z czym Wójt się nie zgodził - oraz zwiększenie w sołectwie Wielka Nieszawka 1 mandatu. W oparciu o obowiązujące przepisy – z których wynika, że sołectwo jest okręgiem, a w jednym okręgu wybranych może być 1 do 5 mandatów – wyliczono, że: na sołectwo Brzoza – gdzie zameldowanych jest 147 osób przypada 0,57 mandatu ( ponad połowa) co w zaokrągleniu daje 1 mandat; w sołectwie Cierpice – zameldowanych jest 1202 osoby – przypada 4,64 mandatu – co w zaokrągleniu daje 5 radnych; sołectwo Mała Nieszawka zostało podzielone na dwa okręgi: w pierwszym zameldowanych jest 888 mieszkańców – co daje 3,42 mandaty natomiast w drugim obwodzie zameldowanych jest 894 mieszkańców, co po zaokrągleniu również daje 3 mandaty. W sołectwie Mała Nieszawka łącznie jest 6 mandatów; w sołectwie Wielka Nieszawka zameldowanych jest 759 osób, co daje 2,93 mandatu w zaokrągleniu 3 mandaty. Taki projekt radni otrzymali na druku nr 2, niemniej jednak Komisarz Wyborczy może powyższe zakwestionować i żądać dodatkowych argumentacji. Wójt wcześniej spotkał się z Dyrektorem Biura Wyborczego, który wstępnie przyjął propozycję przedstawioną w projekcie uchwały. Po podjęciu uchwały Komisarz Wyborczy ma czas 5 dni na podjęcie decyzji od momentu wywieszenia uchwały na tablicach ogłoszeń. Wójt wniósł o przyjęcie projektu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska - poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Wnioskowała jednak o zmianę uzasadnienia do projektu uchwały . Radni w dniu dzisiejszym otrzymali uzasadnienie zgodne z wnioskiem Komisji.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVII/169/06 – stanowi zał nr 6 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku ( druk nr 3 ) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos wójtowi w celu omówienia powyższego sprawozdania .

Wójt – poinformował, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz działalności statutowej zajmuje się sprawami dotyczącymi: dodatków mieszkaniowych, dożywiania uczniów, skierowań do DPS, przydzielania usług opiekuńczych, przyznawania dofinansowywania dla dzieci wyjeżdżających na kolonie gminne. GOPS zajmuje się również wszystkimi zasiłkami , które z mocy ustawy przeszły z ZUS i KRUS. Druk nr 3 w szczegółowy sposób obrazuje jakie formy pomocy są świadczone przez GOPS oraz jakie kwoty z tym związane zostały wydatkowane. Należy stwierdzić , że koszty związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej są szokujące i z roku na rok obserwuje się ich wzrost. Wójt poprosił o pytania do sprawozdania. Na sesji obecna jest Pani Kierownik GOPS, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za politykę socjalna w gminie i która może udzielić wyczerpujących odpowiedzi w tym temacie.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 maja br. zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności GOPS za 2005 r. i po wyjaśnieniach Kierownika GOPS pozytywnie je zaopiniowała. Komisja jest pełna podziwu, że przy tak małej obsadzie w GOPS działa on prawidłowo.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że jest przerażony wynikami przedstawionymi w sprawozdaniu. Nie może się pogodzić z tym, że w tak bogatej gminie mieszka tylu biednych. Przygotowanie dokumentów dotyczących wypłaty świadczenia z opieki społecznej wymaga wiele pracy, dlatego rozmówca zastanawia się czy przy tak małej obsadzie w GOPS są oni w stanie w przejrzysty i rzetelny sposób przeprowadzić wywiady środowiskowe tym bardziej, że wnioskodawcy nie wykazują swoich pełnych dochodów. W/w wracając do sprawozdania zapytał: o współpracę GOPS z komornikami na odcinku egzekucji alimentacyjnej; kto pokrywa niedobór alimentacyjny – gmina czy budżet państwa; poprosił o wyjaśnienie zapisu , że świadczenie alimentacyjne przysługuje w wysokości 170 zł na dziecko uprawnione jednak nie więcej niż zasądzona kwota alimentów.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Żbikowska – wyjaśniła, że przy wypłacie zaliczki alimentacyjnej w pierwszej kolejności muszą być zasądzone sądownie alimenty na rzecz dziecka. W przypadku kiedy ojciec dziecka ich nie płaci, matka musi wystąpić do komornika z wnioskiem o ich egzekucję - wcześniej matka nie otrzyma zaliczki alimentacyjnej. Komornik po 3 miesięcznej egzekucji odsyła sprawę do gminy i dopiero wówczas przyznawana jest zaliczka alimentacyjna. W przypadku kiedy uda się komornikowi ściągnąć zaległe alimenty, to w pierwszej kolejności są one wypłacane na rzecz zaległości, bieżące alimenty w formie zaliczki alimentacyjnej wypłaca gmina. Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest w wysokości 170 zł, a jej maksymalna wysokość może wynieść 300 zł – pomimo tego , że sąd zasądził wyższą kwotę. Wysokość zaliczki alimentacyjnej wynosi nie więcej niż zasądzona przez sąd kwota tj. np. jeśli sąd zasądził 100 zł wypłacane jest 100 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z działalności GOPS za 2005 rok

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji między sesjami:

a) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 17.05.2006 r., na którym opiniowała projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych, który był m.in. tematem dzisiejszej sesji,

b) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 16 maja 2006 r. , w czasie którego zapoznała się oraz opiniowała sprawozdanie GOPS z działalności za 2005, które było jednym z punktów dzisiejszej sesji,

c) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja w dniu 16 maja 2006 r. opiniowała projejekt uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. “ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa poprzez wydanie weksla in blanco wystawionego przez gminę,

d) członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Zdzisław Wiśniewski – poinformował, że między sesjami Komisja nie odbyła posiedzenia.

Radni nie wnieśli uwag do informacji Komisji.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia sprawozdania z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił sprawozdanie z działanosci między sesjami za okres od 27 kwietnia 2006 r. do 19 maja 2006 roku – informacja stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na sesji, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że uczniowie z terenu gminy uczestniczyli w wyścigach kolarskich:

a) III-etapowym wyścigu powiatu toruńskiego, w którym w najmłodszej kategorii wiekowej ( 1995 r.) wygrał Adam Balejko,

b) w Świeciu n.Osą odbył się wyścig wojewódzki, w którym w kategorii najmłodszych Adam Balejko zdobył 3 miejsce.

Poinformował również, że wychowankowie z terenu gminy: Dariusz Wiesiak - wygrał V Wyścig Międzynarodowy we Włoszech, a Michał Gołaś dostał się do kadry na Mistrzostwa Świata – i też wygrał wyścig we Włoszech.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o załatanie wyrw w ulicy Kolejowej w Cierpicach,

b) zapytał jak przedstawia się sprawa związana z rozbiórką budynku po oddziale “0”,

c) zapytał jak będzie wyglądało oświetlenie na ul. Pięknej w Wielkiej Nieszawce.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyjaśnił, że naprawa ul. Kolejowej zostanie przeprowadzona w czasie robót na ul. Ogrodowej ( trzeba będzie wtedy zakupić cały kocioł masy). Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy trudno jest wyłonić wykonawcę robót. Przetarg na te prace odbędzie się najprawdopodobniej na początku czerwca,

b) poinformował, że oświetlenie od ul. Zielonej do połowy ul. Pięknej będzie prowadzone na istniejących słupach Zakładu Energetycznego , a dalej do ul. Toruńskiej będzie budowane na słupach gminnych ( metalowych).

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał czy wpłynął aneks do umowy w sprawie oświetlenia ul. Brzozowej w Cierpicach z Rejonu Energetycznego, dotyczący przestawienia słupów linii energetycznej,

b) przypomniał, że w ubr. była mowa nt. przestawienia tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w okolice przystanku autobusowego, aby była bardziej dostępna dla mieszkańców,

c) poprosił o informację dotyczącą rozbiórki budynku po “0” w Cierpicach na co Wójt nie odpowiedział wcześniej.

Wójt –ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyjaśnił, że Zakład Energetyczny nie przesłał aneksu. Wykonano projekt, który został uzgodniony z dyrektorem ZE zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami ul. Brzozowej. W chwili obecnej znajduje się on w Zespole Uzgodnień Dokumentacji i zostanie rozpoczęta dalsza procedura. Została zawarta umowa na przebudowę 2 słupów ( na kwotę ok. 7,8 tyś zł) . W momencie otrzymania pozwolenia na przebudowę linii rozpocznie się dalsze projektowanie ul. Brzozowej. Wójt stwierdził, że mieszkańcy ul. Brzozowej dotrzymali słowa jeśli chodzi o uzgodnienia dotyczące przebudowy linii natomiast Pan Sylwestrzak pomimo zapewnień do dnia dzisiejszego nie dał odpowiedzi w sprawie gruntu.

b) wyjaśnił, że sukcesywnie będą wymieniane wszystkie tablice informacyjne , bo jest taka potrzeba. Niemniej jednak nie zawsze udaje się to od razu załatwić,

c) poinformował, że budynek zostanie rozebrany. Zdemontowane zostało już ogrzewanie, a Zakład Energetyczny odłączył energię na co czekaliśmy 3 miesiące. Pozostały do wyjęcia zbiorniki paliwa i szamba. W chwili obecnej prowadzony jest przetarg na plac zabaw na tym terenie więc roboty rozbiórkowe zostaną wykonane.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała czy jest możliwość postawienia większego śmietnika na cmentarzu w Cierpicach. Zdaniem rozmówczyni istniejący śmietnik jest za mały, a śmieci które się nie mieszczą powodują bałagan.

Wójt- stwierdził, że sprawa śmietników na cmentarzach jest sprawą proboszczów. Gmina wyszła z inicjatywą i na dzień dzisiejszy za wywóz śmieci z cmentarzy wydatkuje ok. 30 tyś zł rocznie. Zdaniem rozmówcy należałoby się zastanowić czy się z tego nie wycofać.

Radna Maria Demko – poruszyła następujące sprawy:

a) poinformowała, że na poboczach ul. Toruńskiej są wyłomy i należałoby to naprawić,

b) z uwagi na to , że w niektórych miejscach można zauważyć uszkodzenia chodnika zdaniem rozmówczyni należałoby dokonać ich przeglądu i naprawy,

c) zwróciła uwagę na zbyt rzadki wywóz - przez MPO - odpadów segregowanych, co powoduje zanieczyszczanie terenu wokół pojemników.

Wójt – ustosunkował się do powyższych wypowiedzi:

a) stwierdził, ze jest to droga wojewódzka , niemniej jednak w lutym został złożony wniosek, o naprawę poboczy , ale ZD wyjaśnił, że z braku środków nie zrobi naprawy. Wójt będzie jeszcze w tej sprawie interweniował. Również będzie rozmawiał w sprawie zareagowania na fakt iż niektórzy mieszkańcy w pasie drogowym przed swoimi posesjami powykładali kamienie. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, bo zagraża bezpieczeństwu użytkownikom drogi.

b) była sytuacja, że chodnik był wyłamany, ale zostało to naprawione. Wójt uważa, że wszyscy powinni reagować jeśli samochody wjeżdżają na chodniki. Zostanie przeprowadzony przegląd chodników, a tam gdzie zachodzi potrzeba zostaną naprawione,

c) przyznał, że śmieci są rzadko wywożone. W środę Wójt jest umówiony z Prezesem MPO, bo chodzi o ustalenie ceny za wywóz pojemników. Wójt stwierdził, że zaczyna rozważać sprawę zakupu 3 pojemników dla każdego mieszkańca i sprzedaży zawartości tych odpadów. Niemniej jednak chodzi o to , aby mieszkańcy przestrzegali zasad segregacji, bo na dzień dzisiejszy wygląda to tragicznie.

Rada Ewa Król – poruszyła następujące sprawy:

a) zapytała czy prawdą jest, że w Szkole Podstawowej w Cierpicach w nowym roku szkolnym zostaną połączone dwie obecne III lasy w jedną IV klasę, bo dotarły do niej takie wiadomości. Jeśli to prawda, to należałoby się zastanowić czy takie działanie jest zasadne. Faktem jest, że zaoszczędziło by się fundusze na płace dla nauczycieli, ale zdaniem rozmówczyni byłoby to ze szkodą dla dzieci – ta klasa liczyłaby ponad 30 uczniów.

b) ustalono na sesji , że w nowym roku szkolnym zostanie utworzona w gimnazjum 1 klasa z językiem niemieckim – co miało pomóc w pozyskiwaniu uczniów do gimnazjum w Cierpicach. Rozmówczyni zapytała jak ta sprawa się przedstawia.

Wójt – odniósł się do powyższej dyskusji:

a) oświadczył, że pierwszy raz słyszy o łączeniu klas w Szkole Podstawowej w Cierpicach, chociaż uważa że takie posunięcie byłoby zasadne. Na dzień dzisiejszy arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2006/2007 nie został jeszcze podpisany bo Wójt uważa, że należy wyeliminować w maksymalnym stopniu nadgodziny - co nie podoba się nauczycielom – a na wakaty zatrudnić innych nauczycieli. Musimy pilnować wydatkowanie środków budżetowych,

b) kolejny problem to stworzenie klasy języka niemieckiego w gimnazjum. To postanowienie, które zapadło na sesji nie zostało uwzględnione w arkuszu organizacyjnym szkoły co spowodowało, że Wójt również nie podpisał arkusza. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynikało, że rodzice nie są zainteresowani wprowadzeniem języka niemieckiego w Gimnazjum. W związku z tym Wójt polecił zorganizowanie spotkania z rodzicami dwóch pierwszych klas gimnazjum w dniu 2 września br. , którym osobiście przygotuje pytania związane z wprowadzeniem do szkoły tego języka.

Radny Józef Dąbrowski – w imieniu mieszkańców ul. Leśnej w Małej Nieszawce poprosił o zainstalowanie muldy na tej ulicy na wysokości posesji P. Piecuch i Pani Paliwoda.

Wójt – wyjaśnił, że muldy można zainstalować tylko w terenach osiedlowych na prostym odcinku drogi dlatego w miejscu, o którym mówił przedmówca nie ma takiej możliwości . Na istniejących tam zakrętach może dojść do tragedii. Wójt poinformował , że w najbliższym czasie zapewne dużo się zmieni w działalności policji na naszym terenie. Będą dwa stanowiska fotoradarów, z których przynajmniej jedno uda się zamontować. Zmienił się Komendant Komisariatu Policji Toruń – Podgórz oraz jego Zastępca. Planowane jest także wprowadzenie dodatkowych służ patrolowych. W Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu co miesiąc jest alarm i wtedy wszyscy policjanci są kierowani do jednej gminy. Są to działania nowego Komendanta Miejskiego Policji, który nie przebiera w środkach jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

       Protokołowała :                                                             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                              /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego