W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXVI/06 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.04.2006 r.

Protokół Nr XXXVI/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godz. 15:00 do 18:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nabycia nieruchomości gruntowych od PP Zdzisława i Krystyny Szwedów (druk nr 1),

b) nabycia nieruchomości gruntowych od Pana Tomasza Zakierskiego ( druk nr 2),

c) zmiany uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 3),

d) nadania imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce ( druk nr 4),

e) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5)).

Przerwa

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku ( druk nr 6).

5. Sprawozdania Komisji Rady z działalności za 2005 rok:

a) Komisji Rewizyjnej ( druk nr 7),

b) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji           (druk nr 8),

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ( druk nr 9),

d) Komisji Statutowo-Regulaminowej ( druk nr 10).

6. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXVI sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 11 ( nieobecni nieusprawiedliwieni: Józef Przewięźlikowski, Brygida Czapiewska, Rafał Kujawa, Józef Kumorek) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk decyzji. Przewodniczący Rady poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji. Radni nie zgłosili uwag.

Przyszedł radny Józef Przewięźlikowski – obecnych jest 12 radnych.

Przewodniczacy Rady złożył wniosek o przesunięcie w pkt 3 ppkt d w miejsce ppkt a i odwrotnie. W Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w dniu dzisiejszym odbędzie się wywiadówka, dlatego zależy Pani dyrektor, aby rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce odbyło się na początku obrad. Radni nie zgłosili uwag do wniosku. Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła wniosek dotyczący zmiany porządku obrad. Po przegłosowaniu porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce ( druk nr 4),

b) nabycia nieruchomości gruntowych od Pana Tomasza Zakierskiego ( druk nr 2),

c) zmiany uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 3),

d) nabycia nieruchomości gruntowych od PP Zdzisława i Krystyny Szwedów (druk nr 1)

e) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5)).

Przerwa

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku ( druk nr 6).

5. Sprawozdania Komisji Rady z działalności za 2005 rok:

a) Komisji Rewizyjnej ( druk nr 7),

b) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji          (druk nr 8),

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ( druk nr 9),

d) Komisji Statutowo-Regulaminowej ( druk nr 10).

6. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Z uwagi na to iż do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 roku Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że powyższy protokół został przyjęty przez Radę.

Ad. 3.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie ze złożonym przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce wnioskiem wraz z uzasadnieniem wyboru patrona , zwraca się do Rady Gminy o nadanie Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II. Do wniosku został dołączony komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały. Następnie Wójt poprosił panią dyrektor o przedstawienie całej procedury wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Pani Bronisława Masłowska - poinformowała, że na dzisiejszą sesję przybyła razem z przedstawicielami wszystkich organów statutowych szkoły tj. Przewodnicząca Rady Rodziców i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Szkoła do dnia dzisiejszego nie posiada patrona, co szczególnie odczuwalne jest podczas trwania uroczystości szkolnych , a co za tym idzie przez brak sztandaru, nie ma takiej obrzędowości czy ceremoniału jak w szkołach, które takowe posiadają. Kiedy reforma oświaty wymogła na szkole opracowanie jej programu , przeprowadzona została wśród rodziców, uczniów i nauczycieli bardzo rzetelna diagnoza potrzeb tj. w jakim kierunku szkoła ma się rozwija. Ankietowani jednogłośnie opowiedzieli się, że szkole brakuje patrona i imienia. W związku z tym w planie rozwoju szkoły za priorytetowe zadanie postawiono przystąpić do działań mających na celu otrzymanie imienia szkoły oraz sztandaru. Pierwszym takim działaniem było opracowanie przez Radę Pedagogiczną bardzo szczegółowej procedury działań zmierzających do wyboru patrona szkoły. Dyrektor w pierwszej kolejności powołał zespół, który zajął się szczegółowym rozpatrzeniem, co po kolei należy czynić. Pierwszym punktem było podanie kandydatów na patrona szkoły ( początkowo było ich 7 ). Nastąpiło przybliżenie tych postaci, a następnie przeprowadzono w szkole demokratyczne wybory ( w kwietniu 2005 r.), w których wzięło udział 140 uczniów, 53 rodziców oraz 14 pracowników szkoły. Okazało się , że na patrona szkoły wybrano Jana Pawła II, na którego głosowały 192 osoby. Wynik głosowania został przyjęty z radością, bowiem Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce stara się propagować wartości głoszone przez Jana Pawła II . W związku z powyższym pani Dyrektor zwróciła się do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II. Uroczystość związana z nadaniem szkole imienia planowana jest na dzień 14 czerwca 2006 r.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przyszli radni: Józef Kumorek i Rafał Kujawa – obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVI/164/06 – stanowi zał. nr do 4 protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od p Tomasza Zakierskiego ( druk nr 2) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 5 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt - poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia przez Radę Gminy zgody na nabycie od p Tomasza Zakierskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr dz. 191/21 położonej w Małej Nieszawce o pow. 0,1149 ha za cenę 4.596 zł( 4 zł za 1m²). Nieruchomość ta stanowi drogę- ul. Miodowa, w której znajduje się pełna infrastruktura i która w br. jest w planie asfaltowania. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24.04. br. – po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie wszystkie uchwały dotyczące wykupu dróg są uchwalane przez Radę Gminy – podał przykład spisanego porozumienia w sprawie drogi z Nadleśnictwem Cierpiszewo.

Wójt – oświadczył, że wszystkie uchwały w sprawie wykupu gruntów pod drogi przechodzą przez Radę Gminy – jest to wyłączne uprawnienie Rady. Jeśli chodzi o porozumienie to zostało ono spisane pomiędzy Wójtem, a Nadleśnictwem Cierpiszewo gdyż w tym przypadku nie wchodzi w grę wykup , ani wymiana i jest zgoda na piśmie na asfaltowanie tej drogi.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Wójta, gdyż ze sprawozdania z jego działalności wyraźnie wynika, że porozumienie z Nadleśnictwem Cierpiszewo dotyczyło ustalenia wysokości odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 820 m² na kwotę 3.280 zł ( tj. 4 zł za 1 m²) , które z mocy prawa przeszły na mienie gminy jako drogi.

Wójt – stwierdził, że radny powinien bardziej uważać co dzieje się na sesji. Rzecz, o której mówił przedmówca dotyczyła podziału geodezyjnego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na ul. Brzozowej obok P. Adlera, kiedy był budynek do sprzedaży Zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami, grunt przechodzi z mocy prawa na mienie gminy, za co gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie. W tej sprawie nie wypowiada się Rada Gminy.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVI/165/06 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie gminy w roku 2006 ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu- radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że przedstawiony projekt dotyczy zmiany uchwały Nr XXXIII/138/06 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie gminy w 2006 r., polegającej na zmianie brzmienia w § 1 ust. 1 pkt 3b tj. “ Cierpice, ul. Dobra – na odcinku od ul. Długiej do końca działki geod. o nr 48/9 – asfaltowanie”. Tym samym eliminuje to asfaltowanie ul. Brzozowej w Cierpicach ( jak pierwotnie zapisano w uchwale), co spowodowane jest brakiem zgody mieszkańców ul. Brzozowej na przebudowę linii napowietrznej -na co gmina zawarła z ZE umowę. W związku z tym , że mieszkańcy wnioskowali, aby ten odcinek został skablowany, ZE przedłożył aneks do umowy na kwotę 45.039,20 zł. Z uwagi na to, że ustawa o finansach publicznych nie pozwala gminie wydatkować środków budżetowych na powiększenie majątku Zakładu Energetycznego- a w tym przypadku wystąpiłaby taka sytuacja ) postanowiono zmienić zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych. Wracając do wcześniejszych uzgodnień, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Wójt między 27.03.br., a świętami wielkanocnymi spotkał się z dyrektorem P. Wiśniewskim w Rejonie Energetycznym w tej sprawie. Po świętach projektant oraz pracownik Urzędu poraz wtóry próbowali uzgodnić dokumentację dotyczącą przebiegu trasy linii i również się to nie udało. Dlatego Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja większością głosów przychyliła się do wniosku wójta o zmianę uchwały. Z uwagi na to, iż sprawa ul. Brzozowej się przedłuża i być może do końca br. nie udałoby się problemu rozwiązać, a tym bardziej, że środki na inwestycję zostały zabezpieczone w budżecie i należy je wykorzystać propozycja zmiany na inną inwestycję jest zasadna.

Następnie Przewodniczacy Rady odczytał pismo, które wpłynęło - do niego i do wiadomości do Wójta Gminy - od mieszkańców ul. Brzozowej w Cierpicach dotyczące rozpatrywania na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie gminy w roku 2006 – ksero pisma stanowi zał. nr 8 do protokołu. Rozmówca stwierdził, że powyższe pismo traktuje jako głos w dyskusji dotyczący opinii mieszkańców przedmiotowej ulicy w tej sprawie. Gdyby pismo wpłynęło wcześniej – tj. przed wysłaniem materiałów radnym – Przewodniczący mógłby z podpisanych pod pismem mieszkańców kogoś zaprosić na sesję i wtedy ta osoba mogłaby zabrać głos w dyskusji w tej sprawie. W zaistniałej sytuacji głos będzie mógł zabrać tylko przedstawiciel zainteresowanych, w punkcie “interpelacje i wolne wnioski”. Obecna na sesji jest pani sołtys, która również może reprezentować stronę w tej kwestii.

Wójt – odnosząc się do pisma stwierdził, że nie zgadza się z jego treścią i nie ma zamiaru w tej sprawie polemizować. Poinformował, że gmina chce asfaltować ul. Brzozową , ale pod warunkiem, że mieszkańcy tej ulicy w dniu dzisiejszym na piśmie wyrażą zgodę na przebudowę napowietrznej linii energetycznej.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Romuald Wiśniewski – przedstawił decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na linię napowietrzną, która była wykonywana w 2003 r. tj. na linię, o której się dyskutuje. Gdyby Urząd Gminy - w osobach Pana Wójta i Pana Urbaczewskiego - dał wtedy inne warunki na tą linię, może nie byłoby tego tematu. Rozmówca oświadczył, że chciałby po czterech latach kadencji powiedzieć , że radni powinni swoją funkcję godnie i uczciwie reprezentować, a Wójt swoją funkcję ma sprawować tylko dla dobra publicznego mieszkańców . Postawa Pana Wójta nie świadczy jednak on o tym, że działa na rzecz wszystkich mieszkańców. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Pan Jan Dąbrowski na poprzedniej sesji stwierdził, że “ mieszkańcy nie wyrażają zgody na linię napowietrzną energetyczną. Żaden z mieszkańców nie wystąpił o warunki zmiany przyłączy, a na spotkaniu 15.03. była taka sytuacja, że wręcz domagali się , aby modernizację ul. Brzozowej rozpocząć od skablowania sieci”. Jest to nieporozumienie, gdyż Przewodniczacy Komisji nie zna terenu, a na spotkaniu 15.03. oświadczył, że był na ul. Brzozowej. Jeśli wygłasza takie słowa, to znaczy, że nie był i nie widział tego. To nie mieszkańcy są winni tej sytuacji, bo gdyby sprawa toczyła się na gruncie i wszyscy by zobaczyli jak to wygląda, to może zgodziliby się na dostawienie dwóch dodatkowych słupów i sprawa wyglądałaby inaczej. Mieszkańcy jednak zawsze przegrają kiedy Wójt się uprze i chce pokazać “ kto rządzi”. Należy pamiętać jednak , że to mieszkańcy są wspólnotą samorządową, a wójt i radni są tylko jej przedstawicielami. Wójt nie przedstawił mieszkańcom żadnej innej koncepcji, tylko konkretnie wskazał jak to ma być przeprowadzone. Zresztą Wójt już dwa razy nie powiedział prawdy w/w - w przypadku Pana Sylwestrzaka i Pani Walskiej - i dlatego rozmówca do końca nie jest we wszystkich wypowiedziach przekonany.

Wójt – wyjaśnił, że decyzja, którą pokazywał radny Romuald Wiśniewski dotyczy skablowania ulicy Kłosowej i ul. Wiśniowej. Wywody przedmówcy , że wójt się uparł są zatem bezzasadne. Wójt w tym temacie zrobił wszystko co było w jego mocy, ale to Zakład Energetyczny jest właścicielem sieci i to on w dokumentacji pokazuje przebudowę trzech słupów, na co wymagana jest zgoda zainteresowanych.

Radny Romuald Wiśniewski – jeszcze raz powtórzył, że decyzja - którą pokazał - nie dotyczy ul. Kłosowej i ulicy Wiśniowej, a dotyczy ona linii napowietrznej od transformatora do posesji Pani Walskiej. Sprawa dotyczy tego, że Gmina nie obwarowała niczego, a zgodziła się na ustanowienie stanu pierwotnego, nie stwarzając żadnej perspektywy.

Przewodniczacy Rady - zapytał jaka jest propozycja mieszkańców w tej sprawie.

Radny Romuald Wiśniewski – wyjaśnił, że należałoby o to zapytać mieszkańców. Poinformował, że mieszkańcy oczekują asfaltowania ul. Brzozowej, a Rada i Wójt jest od tego, aby został podjęta decyzja w tej sprawie. Zdaniem rozmówcy nie można całej winy zwalać na mieszkańców, a wszystko na to wskazuje.

Przewodniczący Rady – poprosił - w drodze wyjątku - o wybranie ze swego grona przedstawiciela, który przedstawi stanowisko mieszkańców ul. Brzozowej.

Pan Mieczysław Stawarz – stwierdził, że mieszkańcy nie widzą żadnej innej alternatywy jak ta, że ulica będzie asfaltowana tylko wtedy jak pozostanie istniejąca linia - z czym się nie zgadzają . Ich zdaniem jeśli w bieżącym roku nie ma funduszy na wykonanie nowoczesnego skablowania linii, można to zaplanować na przyszły rok. Mieszkańcy są zaskoczeni sposobem postępowania wobec nich, bo ich zdaniem zostali postawieni pod mur. Uważają, że stosowana wobec metoda nich jest karą za to, że myślą inaczej jak gmina.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że z wypowiedzi wynika, iż mieszkańcy nie mieliby za złe, gdyby sprawa linii energetycznej była dalej wyjaśniana, a w przyszłym roku została przyjęta do realizacji inwestycja asfaltowania ulicy Brzozowej. Rozmówca wyjaśnił zatem , że właśnie decyzja o zmianie uchwały jest krokiem w tym kierunku. Rada chce przeznaczyć zarezerwowane w budżecie środki na asfaltowanie innej ulicy w sołectwie Cierpice - tak, aby się nie zmarnowały. Asfaltowanie ulic będzie kontynuowane i ulica Brzozowa zapewne będzie uwzględniona , ale na dzień dzisiejszy należy uregulować sporne sprawy.

Wójt – jeszcze raz podkreślił, że bez przebudowy linii energetycznej nie można przystąpić do asfaltowania ul. Brzozowej. Problem polega na tym, że Gmina może uczestniczyć w przebudowie linii napowietrznej ( o miejscu ustawienia słupów można dyskutować) , gdyż to nie zwiększa majątku Spółki Energia , a koszt wyniesie 8.700 zł ( na co gmina ma fundusze). Natomiast gmina nie może uczestniczyć w skablowaniu sieci , gdzie koszt wyniósłby 45.000,39 zł i zwiększyłoby to majątek Spółki Energia. Wójt oświadczył, że to czy ulica Brzozowa będzie asfaltowana zależy od tego czy mieszkańcy zgodzą się na przebudowę linii napowietrznej. Dlatego został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu zadań inwestycyjnych w 2006 r., aby zarezerwowane w budżecie środki na asfaltowanie zostały wydatkowane , gdyż Wójt jest odpowiedzialny za realizację budżetu i jego wykonanie. Przewodniczący Rady - złożył dwie propozycje:

1. zaproponował przerwę w obradach, w czasie której Wójt ( wnioskodawca projektu uchwały ) spotka się z mieszkańcami ul. Brzozowej - którzy przybyli na sesję i ostatecznie podejmie decyzję czy podtrzymuje wniosek w sprawie zmiany uchwały,

2. postawienie przez Wójta wniosku o zawieszenie rozpatrywania projektu uchwały do następnej sesji.

Wójt – wyjaśnił, że przedłużanie terminu podjęcia decyzji nie jest takie proste. Projekt na budowę czy to drogi, czy odcinka wodociągu - trwa już od października. Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczące warunków wydawania pozwoleń na budowę – wchodzą decyzje środowiskowe, temat idzie dwa razy do SANEPID-u i dwa razy do Starostwa- co powoduje wydłużenie czasu załatwienia sprawy. W związku z tym dla Wójta ważny jest każdy dzień. Dlatego w dniu dzisiejszym musi zapaść decyzja co do dalszego działania. Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę na przebudowę linii napowietrznej Wójt wycofa projekt uchwały dotyczący zmiany zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w roku 2006 i ul. Brzozowa będzie asfaltowana, jeśli nie będzie zgody będzie asfaltowana ul. Dobra .

Radny Jan Dąbrowski – poparł propozycję dotyczącą ogłoszenia przerwy i spotkania Wójta z mieszkańcami ul. Brzozowej w Cierpicach.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że na sesji jest tylko część mieszkańców ul. Brzozowej w Cierpicach. Przy założeniu, że ktoś z nieobecnych mieszkańców tej ulicy złoży protest sprawa się skomplikuje.

Radny Romuald Wiśniewski – uważa, że rozmowa taka powinna się odbyć. Mieszkańcy, których dotyczy sprawa przebudowy linii napowietrznej i wykupu gruntu są obecni na sesji, więc można prowadzić rozmowy. Rozmówca stwierdził, że popiera wniosek mieszkańców, natomiast linią nie jest zainteresowany.

Przyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczacy Rady ogłosił przerwę w obradach stwierdzając, że po przerwie oczekuje od Wójta konkretnej propozycji dotyczącej rozwiązania problemu.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. Oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia decyzji w sprawie projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami wycofuje z porządku posiedzenie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w 2006 roku. Mieszkańcy wyrazili zgodę na przebudowę linii , zostaną dostawione 2 słupy, słupy zostaną przestawione poza ogrodzenia. Ustalono, że żaden z mieszkańców – na odcinku przebudowy linii – nie odwoła się od pozwolenia na przebudowę. Pan Sylwestrzk natomiast ma dać odwrotną odpowiedź odnośnie wcześniej złożonej przez gminę propozycji w sprawie wykupu gruntu pod drogę.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie. Następnie stwierdził, że jest wniosek Wójta ( dotyczący wycofania projektu uchwały z porzadku obrad, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Ryszard Proch, Józef Przewięźlikowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada wycofała z porzadku obrad pkt 3c - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce ( druk nr 4),

b) nabycia nieruchomości gruntowych od Pana Tomasza Zakierskiego ( druk nr 2),

c) nabycia nieruchomości gruntowych od PP Zdzisława i Krystyny Szwedów (druk nr 1),

d) zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5)).

Przerwa

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku ( druk nr 6).

5. Sprawozdania Komisji Rady z działalności za 2005 rok:

a) Komisji Rewizyjnej ( druk nr 7),

b) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji          (druk nr 8),

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ( druk nr 9),

d) Komisji Statutowo-Regulaminowej ( druk nr 10).

6. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Zdzisława i Krystyny Szwedów ( druk nr 1) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. 9 do protokołu. Następnie oddał głos wójtowi w celu uzasadnienia projektu..

Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości będącej własnością PP Zdzisława i Krystyny Szwedów oznaczonej geodezyjnie nr dz. 226/1 położonej w Wielkiej Nieszawce o pow. 0,1100 ha za kwotę 27.500 zł. Działka ta jest położona naprzeciw Urzędu Gminy, za którą znajduje się działka gminna o pow. 5600 ha, do której nie ma dojazdu. Już wcześniej gmina przymierzała się do kupna tej działki, ale właściciele nie byli tym zainteresowani. Teraz jednak złożyli wniosek o jej sprzedaż. Biegły wycenił działkę na kwotę 28.600 zł natomiast została wynegocjowana cena 27.500 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zdaniem Komisji zakup tej działki podniesie wartość działki gminnej położonej w sąsiedztwie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVI/166/06 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok ( druk nr 5 ) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że potrzeba zmiany budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone m.in. uległa zmniejszeniu subwencja oświatowa o 110.000 zł jak również pewne zadania, które były zadaniami zleconymi przez Wojewodę przeszły jako zadanie własne gminy – chodzi o cmentarz na Glinkach, na który również nie otrzymamy środków. W tym układzie Wójt proponuje podwyższenie dochodów własnych z odsetek bankowych oraz z podatku VAT. Spowoduje to zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 377.386 zł. Po stronie wydatków zostały skorygowane środki z dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu w Kąkolu w budżecie po stronie wydatków Wójt zaproponował włączenie 90.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej związanej z jego remontem. Również proponuje się zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe związane z oświetleniem ulic o kwotę 100.000 zł, co wynika z przeliczenia kosztorysów inwestorskich oraz zmiany lokalizacji niektórych urządzeń- słupów energetycznych. Ponadto proponuje się zwiększenie środków w kwocie 5.300 zł na wydatki związane z promocją gminy. Z uwagi na to, że Gmina nie posiada mieszkań socjalnych zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków związanych z podnajmem dla innych podmiotów – tu proponuje się kwotę 25.000 zł. Proponuje się również zwiększenie wydatków na wykonanie map zgodnie z porozumieniem na rozpoczęcie gazyfikacji gminy oraz wydatków w oświacie związanych z przejściem nauczyciela Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce na urlop zdrowotny, co wiąże się z zatrudnieniem innego nauczyciela. Proponuje się zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 258.386 zł. Reasumując powyższe, proponuje się następujące zmiany budżetu gminy na 2006 r.: sumę dochodów w wysokości 9.060.000 zł, zastępuje się sumą 9.437.386 zł . Sumę wydatków w wysokości 11.129.000 zł , zastępuje się sumą 11.387.386 zł. Kwotę deficytu w wysokości 2.069.000 zł zmniejsza się do kwoty 1.950.000 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu budżetu w przedstawionej formie. Jednocześnie zaznaczył, że zmiana budżetu nie obejmuje wydatków związanych z organizacją kolonii dla dzieci z terenu gminy.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski –zwrócił się z następującymi pytaniami:

a) czy dobrze zrozumiał, że na utrzymanie cmentarza na Glinkach nie otrzymamy od Wojewody ani złotówki,

b) czy po stronie dochodów , w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe –nie zaszła pomyłka, gdyż z wyliczeń rozmówcy wynika różnica 5.000 zł. Gdyby zatem był błąd to zmieniłaby się kwota globalna,

c) kiedy Rada otrzyma porozumienie zawarte ze Spółka Gazowniczą – co obiecał na sesji Pan Żywicki – aby mogła zapoznać się z określonymi zadaniami stron. Z budżetu -po stronie wydatków w dziale 700 – zostały zapisane środki na zadania wynikające z porozumienia, ale ww. nie wie ile z tej kwoty przypadnie na mapy niezbędne do prowadzenia gazyfikacji,

d) czy pod pojęciem promocja należy rozumieć środki na GCI czy na coś jeszcze,

e) na co zostaną wydatkowane środki w kwocie 2.000 zł zapisane w dziale “Oświata i wychowanie”, rozdz. “Pozostała działalność”.

Wójt – udzielił odpowiedzi na postawione powyżej pytania:

a) cmentarz na Glinkach należy do gminy i nie otrzymamy środków finansowych od Wojewody na utrzymanie cmentarza,

b) stwierdził, że wyliczenia dotyczące budżetu zostały sporządzone prawidłowo, a zaistniałe wątpliwości zaproponował wyjaśnić ze Skarbnikiem w czasie przerwy w obradach,

c) wyjaśnił, że z porozumienia nie wynika w jakiej wysokości zostaną wydatkowane środki na mapy , które są niezbędne do gazyfikacją gminy. Jest natomiast zapis, że gmina dostarczy mapy na teren od stacji kolejowej Kluczyki na teren całej gminy,

d) wyjaśnił, że są różne sytuacje gdzie trzeba zapromować gminę i na to zaproponowano środki w wydatkach budżetowych,

e) 2.000 zł, zapisane w wydatkach budżetowych w dziale “ Oświata i wychowanie” zostaną przeznaczone na pomoc w organizacji uroczystości związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania . Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVI/167/06 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia sprawozdania z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Wójt – oddał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – która powyższe sprawozdanie przygotowywała.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Brygida Czapiewska - poprosiła o pytania dotyczące sprawozdania z działalności Gminnej Komisji za 2005 r. z uwagi na to, iż radni powyższe sprawozdanie otrzymali w materiałach na sesję, z którym się zapewne zapoznali. Rozmówczyni poinformowała, że na 8 posiedzeń , które Komisja odbyła w 2005 r., 6 posiedzeń było stacjonarnych, a 2 wyjazdowe ( w punktach sprzedaży alkoholu , do których były zastrzeżenia). Ponadto można zauważyć, że mniej osób – w porównaniu z rokiem ubiegłym - przebywało w Izbie Wytrzeźwień . Gminna Komisja współpracowała z pedagogami szkolnymi oraz bezpośrednio z młodzieżą, szczególnie w Gimnazjum. Brała udział w spotkaniach oraz przedstawieniach organizowanych dla młodzieży na odcinku profilaktyki.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, do którego nie wnosi uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski członek Gminnej Komisji – stwierdził, że bardzo trudno jest prowadzić działania wobec osób nadużywających alkoholu. Prowadzone były rozmowy nie tylko z daną osobą , ale i rodziną szczególnie w przypadkach stosowania przemocy w rodzinie. Rozmówca uważa, że pozytywny efekt w pracy Gminnej Komisji przyniosły działania Wójta , poprzez uruchomienie policji na terenie gminy. Efektem tego jest wyeliminowanie picia alkoholu pod sklepami – po tym jak niektórzy właściciele sklepów ukarani zostali mandatami. Zdaniem rozmówcy takie działania należy kontynuować, bo przynoszą widoczne efekty.

Radny Romuald Wiśniewski – zwrócił się z następującymi pytaniami do Gminnej Komisji:

a) zapytał jak jest realizowana propozycja Wójta z ubr. w sprawie spotkań z właścicielami sklepów przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

b) czy Gminna Komisja w czasie posiedzeń wyjazdowych stwierdziła sprzedaż alkoholu na zeszyt.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Brygida Czapiewska – ustosunkowała się do postawionych pytań:

a) poinformowała, że w br. odbyło się 1 spotkanie z dzierżawcą sklepu , który ubiegał się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wcześniej w tym sklepie również odbywała się sprzedaż alkoholu, a do właściciela było wiele uwag. Dzierżawca został o tym poinformowany i pouczony o przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o skutkach w razie jej nie przestrzegania,

b) poinformowała, że Gminna Komisja w ramach kontroli nie sprawdzała czy właściciele sklepów sprzedają alkohol na zeszyt, bo jest to trudne do ustalenia. Właściciele sklepów prowadzą karty sprzedaży niektórych mieszkańców - korzystających ze środków opieki społecznej - w których odnotowywane są zakupy artykułów żywnościowych, ale trudno byłoby udowodnić sprzedawcy, że zamiast artykułów spożywczych sprzedał alkohol.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2005 r. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady Gminy zaproponował, aby przewodniczący Komisji odczytali sprawozdania z działalności za 2005 rok, a następnie zaproponował łączną dyskusję nad tymi sprawozdaniami.

a) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – odczytał sprawozdanie z działalności Komisji, które radni otrzymali na druku nr 7 – stanowi zał. nr 13 do protokołu,

b) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – przedstawił sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji za 2005 rok, które radni otrzymali na druku nr 8 – stanowi zał. nr 14 do protokołu,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 rok, przedstawione na druku nr 9, które stanowi zał. nr 15 do protokołu,

d) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 rok, które radni otrzymali na druku nr 10 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

W związku z tym, że w trakcie roku dochodziły do Przewodniczącego Rady różne krytyczne głosy dotyczące stylu pracy Komisji chciałby, aby te uwagi zostały sprecyzowane , aby można było je przedyskutować.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski – oświadczył, że pomimo tego iż jest członkiem Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu chciałby zwrócić uwagę, że Przewodnicząca Komisji - może przez nieuwagę lub pomyłkę - nie ujęła w sprawozdaniu informacji o odbytym na terenie gminy wyścigu wojewódzkim jak również , że na terenie gminy odbyły się dwa wyścigi o puchar Wójta. Wygląda na to, że o sporcie się zapomniało i w chwili obecnej jest on zaniedbany.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Komisji było przygotowywane z udziałem przedmówcy, który nie wnosił uwag. Sprawozdanie dotyczyło działalności Komisji, a nie działalności kulturalno –sportowej, prowadzonej w gminie w 2005 r.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił w uzupełnieniu, że tematem tego punktu jest analiza pracy Komisji, a nie działalności gminy w zakresie organizacji sportu. Następnie zwrócił się z pytaniem - do wszystkich Komisji - czy któraś z nich przeprowadzała w 2005 r. kontrolę w pełnym trybie jaki jest przewidziany w statucie gminy.

Komisje oświadczyły, że nie prowadziły takich kontroli.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o ilość odbytych posiedzeń, bo zdaniem rozmówcy ze sprawozdania to nie wynika.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu pracy na 2005 r. , ale jeśli jest konieczność podania ilości posiedzeń takie sprawozdanie może przygotować.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał do czego te sprawozdania są potrzebne Przewodniczącemu Rady. Czy po ich przeanalizowaniu Przewodniczacy wyciągnie z nich wnioski i da jakieś wskazówki do dalszego działania.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że w tej sprawie chodzi o to , aby radni wiedzieli jakimi sprawami zajmowały się poszczególne Komisje – bo przecież nie biorą udziału wszyscy radni w posiedzeniach wszystkich Komisji.

Radny Romuald Wiśniewski – wracając do uwag złożonych przez radnego Józefa Dąbrowskiego stwierdził, że gdyby wszyscy członkowie Komisji podpisali się pod sprawozdaniem nie byłoby dyskusji .

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności Komisji między sesjami:

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie – w dniu 24.04.2006 r. – tematem którego było opiniowanie materiałów na sesję. Komisja ponadto dyskutowała o zagospodarowaniu budynku przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce – nie wypracowano jednak wniosków w tej sprawie,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 1 posiedzenie- w dniu 06.04.2006 r. na którym opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 rok,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła 3 posiedzenia ( w dniach: 7.04.; 15.04. i 25.04.2006 r.) których tematem było: opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 r.; spotkanie z Kierownikiem GOZ dotyczące propagowania badań profilaktycznych; spotkanie z dyrektorem Gimnazjum dotyczące pozyskiwania uczniów ze SP w Małej Nieszawce oraz opiniowanie materiałów na sesję,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła 2 posiedzenia – w dniach 11.04. oraz 25.04.2006 r.- tematem których było opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok oraz opiniowanie materiałów na sesję.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia sprawozdania z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 28 marca do 27 kwietnia 2006 roku – sprawozdanie stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji podjętych na XXXV sesji uchwał. Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 9.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył następujące sprawy dotyczące sprawozdania z działalności wójta między sesjami:

a) zapytał o koszt Festynu – bo wójt nie dopowiedział,

b) wcześniej wójt informował, że na ul. Topolowej zostaną wycięte 32 topole, a ze sprawozdania wynika iż wyciętych zostało 15 topoli.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że koszt organizacji Festynu wyniesie 10.500 zł,

b) wyjaśnił, że zostało wyciętych 15 szt topoli, gdyż na taką ilość otrzymaliśmy zezwolenie od Starosty.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) poprosił, aby przy ustalaniu dróg do rekultywacji uwzględnić część ul. Leśnej w Cierpicach na odcinku od Zakątka Leśnego do posesji P. Żelaskiewicza,

b) z uwagi na zbliżający się okres letni, a co za tym idzie większe zagrożenie pożarowe zdaniem rozmówcy należałoby sprawdzić czy wszystkie hydranty są sprawne ( szczególnie przy lesie),

c) zapytał czy zostały podjęte działania dotyczące ustawienia tablicy informacyjnej z planem dróg na terenie gminy przy wjeździe do Nieszawki,

d) zapytał czy wójt orientuje się jaki jest koszt 1 godz. uczestnika kolonii za korzystanie z basenu w Muszynie.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że rozpoczęcie rekultywacji dróg planowane jest na początku maja – po dniach wolnych. W tej kwestii uzależnieni jesteśmy jednak od gminy Zławieś Wielka, gdyż korzystamy z pożyczanego sprzętu ( wału i równiarki). Jeśli chodzi o drogę, o której mówił przedmówca to będzie zrobiona po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa – bo jest to droga leśna. W przeciwnym wypadku będzie to niemożliwe,

b) zostały zakupione nakrętki do hydrantów i gdzie zajdzie konieczność będą uzupełniane,

c) poinformował, że prowadzone są rozmowy dotyczące wykonania tablicy informacyjnej z planem ulic na terenie gminy. Ustawienie tej tablicy planuje się jednak przy Urzędzie, bo postawienie takiej przy drodze wojewódzkiej wiąże się z opłatami za zajmowanie pasa drogowego,

d) cena biletu za basen wynosi 5 zł za godzinę.

Radny Józef Kumorek - zapytał czy są szanse doprowadzenia wodociągu do budynków położonych przy ul. Łódzkiej . Był u w/w P. Chybiński, który prowadzi działalność gastronomiczną i sygnalizował iż boryka się z brakiem wody.

Wójt – potwierdził, że P. Chybiński rzeczywiście w dniu dzisiejszym sygnalizował o tej sytuacji. Zdaniem Wójta trzeba będzie się zastanowić jaka jest możliwość doprowadzenia wody w te miejsca. Jeśli po przetargach okaże się, iż zostały środki na zadaniu związanym z wodociągowaniem może uda się wykonać dokumentację techniczna na wodociągowanie tego terenu.

Radna Ewa Król – zapytała, kto ustala wynagrodzenie dla stomatologa – wójt czy kierownik.

GOZ. W czasie spotkania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z Kierownikiem Ośrodka z dyskusji wynikało, że Wójt jest winny iż nie ma stomatologa. Tłumaczenie było takie, że Wójt nie da pieniędzy na stomatologa, a za takie pieniądze nikt nie będzie pracował.

Wójt – wyjaśnił, że wynagrodzenie dla stomatologa ustala Kierownik Ośrodka. Prawdą jest, że stomatolog odeszła dlatego, że była zatrudniona na ¾ etatu, a pracowała tak jakby była zatrudniona na ½ etatu. W momencie kiedy wójt zwrócił uwagę i zażądał rozliczenia godzin pracy stomatologa, ta złożyła wypowiedzenie. Również Kierownika Ośrodka pracuje nie tyle godzin co powinien, na co wójt zwrócił jej uwagę.

Radny Romuald Wiśniewski – na prośbę mieszkańców Wielkiej Nieszawki zapytał:

a) czy prawdą jest, że wójt wykupuje od mieszkańców 1,5 m pas gruntu pod chodniki po cenie 6 zł za 1m².

b) czy wójt ustanowił drogę gminną - za P. Roszakiem od ul. Toruńskiej w pole – aby P. Śmigielski mógł dzielić swoje grunty na działki,

c) czy prawda jest, że wójt kupił dodatkowy grunt- koło słupów – pod park wodny w cenie 35 zł za 1m².

Wójt - ustosunkował się do postawionych przez przedmówcę pytań:

a) poinformował, że wykupuje od rolników: Pana Czarneckiego, P. Żbikowskiego i P. Dulińskiego grunty o szerokości 1,5 m pod chodnik za cenę 6 zł za 1 m². Z uwagi na to, że grunty są przez nich uprawiane – nie leżą odłogiem- proponowana cena jest realna,

b) oświadczył, że nic nie wie o nowej drodze do P. Śmigielskiego jak również o dokonywanym przez niego podziale gruntów na działki. Do gruntów Pana Śmigielskiego prowadzi od dawna droga dojazdowa od P. Ziach,

c) oświadczył, że gmina nie kupowała żadnych gruntów pod park wodny.

Radny Romuald Wiśniewski – poprosił o ustawienie tablicy z nazwą ulicy Brzozowej w Cierpicach od strony lasu. Tablica ta została znaleziona w lesie i obecnie znajduje się u P. Dąbrowskiej.

Ad. 10.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

        Protokołowała :                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                             /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego