W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXV/06 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXV/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 marca 2006 roku w godz. 15:00 do 17:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 24 lutego 2006 roku.

3. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok:

a) sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok ( radni otrzymali w dniu 3 marca 2006 roku)

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok

c) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady w sprawie opinii o wykonanym budżecie ,

d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium ( druk nr 1),

e) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) dyskusja,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok ( druk nr 2).

Przerwa

4. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXV sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 13 (nieobecni nieusprawiedliwieni: Rafał Kujawa, Romuald Wiśniewski) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.

Ad. 2.

Z uwagi na to, że do dnia wczorajszego radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lutego 2006 roku, Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z tej sesji w przedstawionym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że protokół z XXXIV sesji został przyjęty przez Radę.

Ad 3.

a) Przewodniczacy Rady stwierdził, że sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok radni otrzymali w dniu 3 marca 2006 r. – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia powyższego.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – oświadczył, że dla każdego wójta sesja absolutoryjna jest po sesji budżetowej najważniejszą sesją w roku. Dlatego na tę ocenę - wspólnie z całym Urzędem pracował przez cały rok, aby w dniu dzisiejszym stanąć przed Radą z podniesiona głową. Wójt oświadczył, że przez cały czas pracy starano się, aby podejmowane decyzje były jasne i przejrzyste. Wszystkie decyzje podejmowane były i są w oparciu o konsultacje z różnymi gremiami. a przy ich podejmowaniu zawsze kierowano się względami merytorycznymi. Planowanie budżetu jest bardzo złożonym elementem i rodzajem polityki publicznej. Po uprzednim określeniu podstawowych priorytetów w określonych obszarach, społecznych adresatów oraz partnerów można zdaniem rozmówcy stworzyć dobry plan. Na, podstawie tego planu można zrobić wiele dobrego dla lokalnej społeczności, nawet w sytuacji kiedy na niektóre zadania brakuje środków. Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany następująco: dochody na plan 10.975.356,00 zł wykonano w wysokości 32.872.985,00 zł; wydatki na plan 10.975.356,00 zł wykonano w wysokości 9.978.257,00 zł. Realizacja dochodów za 2005 r. w stosunku do wielkości planu rocznego wyniosła 299,5% i wg źródeł wpływu przedstawiała się następująco: dochody własne 390,4%, subwencja ogólne 100%, dotacje celowe 99,7%. Do najwyżej wykonanych należą: podatek od nieruchomości w kwocie 15.355.024 zł tj. 602,2% planu; udział w podatku dochodowym w kwocie 1.051.967 zł tj. 104% planu; dochody z majątku 40.494 zł tj. 115,7% planu; podatek od środków transportowych 175.526 zł tj. 117% planu; podatek rolny i leśny 247.890 zł tj. 133,3% planu; podatek od czynności cywilno- prawnych i opłata skarbowa 165.800 zł tj. 100,3% planu; pozostałe dochody 12.255.566 zł tj. 357,6% planu. Zdaniem Wójta dochody roku ubiegłego mogą się już nigdy nie powtórzyć. Wpływ na nie miało kilka czynników m.in.: wyegzekwowanie należnych od 1988 r zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od Rejonowego Zarządu Infrastruktury ( podatek za poligon); wyegzekwowanie od pozostałych osób zaległych podatków od 2002 r.; znaczący wzrost udziału w podatku od osób fizycznych w stosunku do lat ubiegłych. W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem, udział wydatków bieżących stanowił 61,6% ( wydatki: na oświatę i wychowanie, rolnictwo i łowiectwo, administrację publiczną, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną) oraz wydatków inwestycyjnych 38,4%. Może to spowodować, że również w tym roku znaleźć się w Złotej Setce Samorządów. Z elementów, o których mówił wcześniej Wójt wynikło, że znaleźliśmy się na 3 miejscu w Polsce w dochodach na 1 mieszkańca. Pomimo tego, że co roku maleją subwencje i dotacje z budżetu państwa nasza gmina jakoś sobie radzi i nie musi się zadłużać. Ponadto udało nam się pozyskać środki pozabudżetowe na realizację zadań inwestycyjnych. Działania gminy zmierzają również do poprawy warunków bytowych naszych mieszkańców poprzez tworzenie – przy współudziale PUP- stanowisk pracy o odbycie stażu przez absolwentów ( GCI), przyuczenie do zawodu oraz organizowanie prac społeczno – użytecznych . Wójt uważa,że dowodem na to, iż w sposób właściwy w 2005 r. gospodarował środkami publicznymi jest pozytywna opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 r. wydana przez Regionalna Izbę Obrachunkową na wniosek Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że radni otrzymali informację z wykonania budżetu poprosił o pytania związane z jego wykonaniem budżetu. Wójt zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium za 2005 rok.

b) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 2/2006 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2005 rok – ksero uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom Rady w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok:

1. Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja po wyjaśnieniach Wójta i po dyskusji pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała,że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

d) Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz przedstawienia wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś - poinformował, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie Waldemar Gołaś – przewodniczący Komisji, Ryszard Proch – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komisji Regina Filar i Maria Demko na posiedzeniu w dniu 17 marca 2006 roku zapoznała się z materiałami dotyczącymi wykonania budżetu za 2005 rok. Przedmiotem analizy były sprawozdania sporządzone przez Wójta, dokumenty finansowo-księgowe oraz materiały dotyczące spraw merytorycznych, związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Analizując powyższe dokumenty Komisja stwierdziła, że : plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał budżetowych gminy. Uchwały zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami; zarządzenia Wójta dotyczące zmian budżetu zostały wydane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę. Ogólne dochody budżetowe w 2005 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.872.985,00 zł , co stanowi 299,52% w stosunku do zaplanowanych wielkości, a wydatki budżetowe wyniosły 9.978.257,00 zł, co stanowi 90,92%. Budżet gminy na 2005 rok - uchwalony przez Radę Gminy - wynosił zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 8.800.000,00 zł, a w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku na dzień 31.12.2005 r. jako budżet zrównoważony plan po stronie dochodów i wydatków wyniósł 10.975.356,00 zł. W wyniku wyższego wykonania planu dochodów i niższego jak planowano wydatków budżet gminy zamknął się ostatecznie nadwyżką w wysokości 22.894.728,00 zł. Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja stwierdza, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Wójta, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami. Ze środków budżetowych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 24.522,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych oprócz zakupów wydano 3.635.210,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata dokonywana była w ustawowych terminach. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za 2005 r. została przedłożona do zaopiniowania przez wszystkie Komisje Rady, które nie wniosły zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz przedłożonych materiałów. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wnioskowała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok. Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 radni otrzymali w materiałach na sesję ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

e) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 2a/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za 2005 rok - ksero uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.

f) Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok.

Radna Brygida Czapiewska - stwierdziła, że wykonanie budżetu za 2005 rok jest zadawalające zarówno po stronie tak wysokich dochodów jak i po stronie wydatków. Z uwagi na działania podejmowane przez Wójta przy realizacji budżetu , mające na celu pozyskanie wszystkich należnych środków budżetowych jak również przemyślane i racjonalne ich wydatkowanie zdaniem rozmówczyni powinno być wzięte pod uwagę przy głosowaniu o udzielenie Wójtowi absolutorium za realizację budżetu gminy za 2005 rok.

Więcej głosów w dyskusji nie było

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję.

g) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok ( druk nr 2) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 7 do protokołu. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie – w głosowaniu jawnym - poddał pod głosowanie. Za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że ustawową większością głosów Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2005 r. – podjęła uchwałę                Nr XXXV/163/06 – która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia: w dniu 15 marca br. opiniowała wniosek mieszkańców dotyczący modernizacji ul. Brzozowej w Cierpicach ; w dniu 16 marca br. opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 14 marca br. – w czasie którego opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie – w dniu 14 marca br. – w czasie którego opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie - w dniu 17 marca br. - w czasie którego zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wyraziła opinię i wypracowała wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację z działalności między sesjami za okres od 24 lutego 2006 r. do 28 marca 2006 r. – informacja Wójta stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 24 lutego 2006 r.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 7.

Radny Józef Dąbrowski – podziękował - w imieniu trenerów i zawodników - Wójtowi za pomoc w zorganizowaniu wyścigu kolarskiego w przełaju, który się odbył na terenie naszej gminy w dniu 24 marca br. oraz ufundowanie nagród.

Radny Józef Kumorek – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał czy przy okazji urządzania placu manewrowego przy garażach Urzędy Gminy można by pomyśleć o urządzeniu ścieżki od strony garaży do wejścia w Urzędzie. Obecnie często interesanci w tym miejscu skracają sobie drogę do Urzędu i wnoszą do budynku błoto,

b) podziękował w imieniu mieszkańców Brzozy za utrzymanie dróg w stanie przejezdności w okresie zimy oraz za opał, który otrzymali mieszkańcy, będący w trudnej sytuacji materialnej.

Radny Jan Dąbrowski – poinformował, że w sprawie modernizacji ul. Brzozowej w Cierpicach wytworzyła się sytuacja patowa. Mieszkańcy tej ulicy nie wyrażają zgody na napowietrzną linię energetyczną . Żaden z mieszkańców nie wystąpił o warunki zmiany przyłączy , a na spotkaniu była taka sytuacja, że wręcz domagali się, aby modernizację tej ulicy rozpocząć po skablowaniu sieci. Skoro do tego nie dojdzie to być może modernizacja tej ulicy odwlecze się w czasie.

Radny Zdzisław Wiśniewski - poruszył następujące sprawy:

a) zapytał czy ruszyła sprawa dotycząca posesji Pana Marchwickiego,

b) zapytał czy ze Spółdzielni Mieszkaniowej Stokrotka w Cierpicach wpłynęło jakieś pismo dotyczące przyłączy kanalizacyjnych.

Wójt – odniósł się do pytań przedmówców:

a) wyjaśnił, że nie jest w stanie skontaktować się z Panem Marchwickim- jest on nieosiągalny. Rodzina nawiązała kontakt i jest zainteresowana zbyciem tej nieruchomości, ale bez udziału Pana Marchwickiego nie można tego przeprowadzić. Teren przy posesji został częściowo uporządkowany przez rodzinę,

b) poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Stokrotka przysłała pismo dotyczące przyłączy, na które otrzymała odpowiedź. Środki za przyłącze są pobierane legalnie .W piśmie Wójt przypomniał ile środków gmina zainwestowała w budynki osiedla od upadku PWKD. Wszyscy płacą za przyłącza, więc dlaczego mieszkańcy Spółdzielni Stokrotka maja być uprzywilejowani. Zdaniem Wójta dla niektórych mieszkańców tego osiedla czas się zatrzymał i dalej czekają, że ktoś będzie za nich ponosił koszty. Nie wypływa od nich żadna inicjatywa, a na to nie można się godzić,

c) przy budowie placu manewrowego, rozważy się wybudowanie przejścia od strony garażu do budynku Urzędu.

Radna Ewa Król – poprosiła, aby w godzinach powrotu dzieci ze szkoły, policja zwróciła większa uwagę na ich bezpieczeństwo. Z tego co się orientuje prowadzone jest dochodzenie, mające związek z tym iż porusza się ktoś samochodem i proponuje dzieciom przejażdżkę. Miało to miejsce na ul. Sosnowej – w kierunku osiedla.

Wójt – stwierdził, że powyższy problem jest problemem ogólnopolskim. Dlatego nauczyciele i rodzice powinni wyczulić dzieci, aby nie wsiadały do obcych samochodów. Poinformował, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie uda się spisać porozumienie z policją,dotyczące dodatkowych patroli policji na terenie gminy jak to było w roku ubiegły. Na powyższe zabezpieczono środki w budżecie gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy – poruszył następujące sprawy:

a) przypomniał, że zbliża się okres składania oświadczeń majątkowych za 2005 r. – druki do pobrania na dzisiejszej sesji,

b) przypomniał Komisjom o obowiązku – zgodnie z rocznymi planami pracy – złożenia sprawozdania z działalności za 2005 r. W związku z tym zaproponował, aby Komisje odbyły posiedzenia w tej sprawie, a materiały z tych posiedzeń żeby wpłynęły do biura Rady do Świąt Wielkanocnych. Chodzi o to, aby na najbliższej sesji ( planowana jest ok. 20.04.br.) temat ten wprowadzić do porzadku sesji.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za uczestnictwo w sesji i zamknął obrady.

      Protokołowała:                                                                 Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                 /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego