W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXIV/06 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 lutego 2006 roku.

Protokół Nr XXXIV/06

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 24 lutego 2006 roku w godz. 15:00 do 20:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni na sesji wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 roku.

3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Toruń-Podgórz z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w roku 2005 ( druk nr 1).

4. Informacja dotycząca koncepcji zagospodarowania działki nr 371/16 w Cierpicach ul. Szkolna 11 ( po byłym przedszkolu) – wykonanie Stanowiska Rady Gminy z dnia 15 lutego 2005 r. ( druk nr 2),

5. Informacja o podjętych działaniach w sprawie programu “ Zdrowo żyć – zdrowym być” w ramach realizacji Pilotażowego Programu LEADER + z gminami Zławieś Wielka i Lubicz – prezentuje Wójt.

    Przerwa

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przystąpienia gminy Wielka Nieszawka do stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie (druk nr 3),

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 6),

c) wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami ( druk nr 7),

d) ) nabycia nieruchomości gruntowych od PP Gołębiewskich ( druk nr 8),

e) nabycia nieruchomości gruntowych od P.Genowefy Walskiej i P. Janusza Walskiego ( druk nr 9),

f) nabycia nieruchomości gruntowych od PP I.D. Sochów ( druk nr 10),

g) budowy gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 11),

h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( druk nr 12).

Przerwa

7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 12a).

8. Informacja dotycząca podjętych przez dyrektorów szkół działań w sprawie pozyskania uczniów do Gimnazjum w Cierpicach ( druk nr 13).

9. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXIV sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Przewodniczacy zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na tym, aby pkt 6g – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 11) przenieść na I część sesji jako pkt 5 a. Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonej propozycji. Przewodniczacy Rady wniósł pod głosowanie przyjęcie zaproponowanej zmiany porzadku posiedzenia. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła zmianę porzadku posiedzenia. W wyniku głosowania porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 roku.

3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Toruń-Podgórz z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w roku 2005 ( druk nr 1).

4. Informacja dotycząca koncepcji zagospodarowania działki nr 371/16 w Cierpicach ul. Szkolna 11 ( po byłym przedszkolu) – wykonanie Stanowiska Rady Gminy z dnia 15 lutego 2005 r. ( druk nr 2),

5. Informacja o podjętych działaniach w sprawie programu “ Zdrowo żyć – zdrowym być” w ramach realizacji Pilotażowego Programu LEADER + z gminami Zławieś Wielka i Lubicz – prezentuje Wójt.

5a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 11),

    Przerwa

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przystąpienia gminy Wielka Nieszawka do stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie (druk nr 3),

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 6),

c) wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami ( druk nr 7),

d) ) nabycia nieruchomości gruntowych od PP Gołębiewskich ( druk nr 8),

e) nabycia nieruchomości gruntowych od P.Genowefy Walskiej i P. Janusza Walskiego ( druk nr 9),

f) nabycia nieruchomości gruntowych od PP I.D. Sochów ( druk nr 10),

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( druk nr 12).

Przerwa

7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 12a).

8. Informacja dotycząca podjętych przez dyrektorów szkół działań w sprawie pozyskania uczniów do Gimnazjum w Cierpicach ( druk nr 13).

9. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

12. Interpelacje i wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Ponieważ do dnia wczorajszego – zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami – radni nie zgłosili uwag do treści przedstawionego protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 r. Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada przyjęła protokół z XXXIII sesji w przedstawionym brzmieniu.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji Toruń –Podgórz nadkomisarzowi Wojciechowi Machelskiemu w celu przedstawienia sprawozdania z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2005 roku – sprawozdanie ( druk nr 11) stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Komendant Wojciech Machelski – poinformował, że w 2005 r. zakres działania Komisariatu Toruń – Podgórz nie uległ zmianie i nadal obejmuje teren gminy Wielka Nieszawka. Mieszkańcy gminy stanowią ok. 15% ludności zamieszkałej na obszarze działania Komisariatu . Poprzez zmiany kadrowe w Komisariacie - które nastąpiły po 15 wrześniu 2005 r. – teren gminy obsługuje jeden dzielnicowy Pan Przemko Chudykowski ( wcześniej teren gminy obsługiwało 2 dzielnicowych). Dużym utrudnieniem w działaniach Komisariatu na terenie gminy jest: peryferyjne położenie w stosunku do siedzib instytucji niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz sąsiedztwo z innymi powiatami wraz z istniejącymi połączeniami krajowymi dla ruchu pojazdów i transportu kolejowego. Ma to duży wpływ na utrudnienie procesu wykrywczego z uwagi na łatwość szybkiego przemieszczania się sprawców poza rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz penetracja terenu i dokonywanie przestępstw przez sprawców przyjezdnych. W zakresie działań prewencyjnych , Komisariat Policji Toruń- Podgórz realizował 3 programy prewencji kryminalnej tj. “ Bezpieczna wieś”, “ Bezpieczna droga do szkoły “ oraz “ Bezpieczny ogród” jak również prowadził działalność profilaktyczną, inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny – współpracując z GOPS jak również zajął się ochroną grup ryzyka zawodowego przeprowadzając szkolenia pracowników stacji PKP w Cierpicach , urzędu pocztowego oraz stacji Moto-Pol w Cierpicach. Następnie Komendant przedstawił działania prewencyjne na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2005 r. oraz działania i wyniki które zostały zrealizowane w ramach porozumienia zawartego z Komendą Miejska Policji w Toruniu w dniu 20 września 2005 r. Przedstawił przestępczość zaistniałą na terenie gminy oraz główne kierunki działania na 2006 r. Szczegóły przedstawia sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach na sesję.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem zaopiniowała je pozytywnie.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Jan Dąbrowski – zapytał o różnice w zagrożeniu narkotykowym szkół na terenie gminy w stosunku do szkół miejskich.

Komendant – stwierdził, że zdecydowanie mniejsze zagrożenie przestępstwami narkotykowymi istnieje na terenie gminy, a spowodowane jest to tym iż szkoły są mniejsze i nauczyciele mają większą możliwość kontroli nad uczniami.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że jego zdaniem gdyby porozumienie z Komendą Miejską Policji było spisane wcześniej zanotowana byłaby jeszcze mniejsza przestępczość przez co nasza gmina byłaby jeszcze bardziej bezpieczna. Poprosił również o wyjaśnienie określenia “ ciemna liczba przestępstw”.

Komendant – wyjaśnił, że chodzi w tym pojęciu o to iż na terenie kraju - w tym również na terenie gminy- istnieje pewna liczba przestępstw, które nigdy nie zostały zgłoszone policji i nigdy nie zostały ujawnione przez policję. Są to przestępstwa, o których policja nie ma pełnej wiedzy i tylko domyśla się, że takie zostały popełnione i istnieją.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) stwierdził, że jest zaniepokojony faktem iż teren gminy od pewnego czasu obsługiwany jest przez jednego dzielnicowego, któremu zwiększono zadania i obowiązki. Zdaniem ww. taka sytuacja osłabi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Należałoby zatem zastanowić się jak ten problem rozwiązać. Zapytał jaki środek lokomocji ma do dyspozycji dzielnicowy,

b) ze sprawozdania wynika, że na terenie ogródków działkowych w Cierpicach dokonano 2 kradzieży, a patrole przeprowadziły 11 kontroli. Rozmówca mieszka blisko tych działek, a nie widział na tym terenie policjantów,

c) został zdewastowany cały odcinek płotu przy boisku szkolnym w Cierpicach w związku z czym ww. zapytał czy w tej sprawie jest prowadzone dochodzenie.

Komendant – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyjaśnił, że dzielnicowy Pan Przemko Chudykowski wcześniej obsługiwał teren wsi Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka i Cierpice. Wieś Brzoza oraz przysiółki znajdujące się przy poligonie podlegały innemu dzielnicowemu. W 2005 r. z Komisariatu odeszły 3 osoby – a na 43 etaty będące w dyspozycji Komendanta jest 6 wakatów – aby Komisariat właściwie funkcjonował Komendant musiał podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu działania dzielnicowym. Pan Przemko Chudykowski , który obsługuje teren gminy ma do dyspozycji samochód służbowy - oznakowany - marki PLONEZ, na który nie nałożono kilometrówki,

b) z 11 patroli przeprowadzonych na terenie ogródków działkowych w Cierpicach 6 przeprowadzili policjanci nie umundurowani, którzy przemieszczali się nie oznakowanym samochodem – dlatego ich nie zauważono,

c) jest prowadzone postępowanie związane z dewastacją płoty przy szkole, ale na dzień dzisiejszy policja nie jest w stanie wskazać sprawcy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że od 1 kwietnia wznowiony zostanie system dodatkowych dyżurów policji patrolujących teren gmin, który będzie trwał do końca bieżącego roku. Ta metoda się sprawdziła, policja składała miesięczne sprawozdania ze swoich działań więc było wiadomo jakie przypadki zaistniały na terenie gminy. Szczególnie w tej sprawie chodzi o dobro dzieci i młodzieży, aby chronić je przed plagą narkomanii. Wójt poinformował,że mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców rozważa powołanie Komisariatu Policji na terenie gminy. Odbyły się już wstępne rozmowy w tym zakresie z policją). Jego zdaniem należy zrobić wszystko, aby mieszkańcy gminy czuli się bezpiecznie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji dotyczącej koncepcji zagospodarowania działki nr 371/16 w Cierpicach przy ul. Szkolna 11 ( po byłym przedszkolu) – wykonanie Stanowiska Rady Gminy z dnia 15 lutego 2005 r. ( druk nr 2) stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Wójt – stwierdził, że na przedmiotowej działce stoi budynek, który należy rozebrać oraz zbiornik o pojemności 40 m³, który był szambem. Na dzień dzisiejszy trudno podać koszty z tym związane. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy z dnia 15.02.2005 r. do rozbiórki budynku można przystąpić po opracowaniu i przedłożeniu Radzie do akceptacji koncepcji zagospodarowania tego terenu. Należało również na ten cel zabezpieczyć środki w budżecie gminy. Na druku nr 2 przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu. Proponuje się umieszczenie tam placu zbaw dla dzieci, a propozycję rozmieszczenia urządzeń przedstawiono na szkicu. Koszt urządzeni tego terenu wyniesie ok. 35 tyś. zł – jest to najniższa oferta, która wpłynęła w tej sprawie. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionej koncepcji.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o koncepcji zagospodarowania terenu przedstawionej przez Wójta.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21.02.br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową koncepcję zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu w Cierpicach.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o przygotowanej koncepcji zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu w Cierpicach przy ul. Szkolnej 11 dz.nr 371/16. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła informacje przedstawioną przez Wójta.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji o podjętych działaniach w sprawie programu “ Zdrowo żyć- zdrowym być” w ramach realizacji Pilotażowego Programu LEADER + z gminami Zławieś Wielka i Lubicz.

Wójt – poinformował, że w grudniu 2004 r. doszło do spotkania Wójtów gmin Zławieś Wielka, Łubianki i Wielkiej Nieszawki w czasie którego poruszono temat dotyczący uruchomienia programu “ LIDER+”. Ma on na celu zaktywizowanie mieszkańców tych trzech gmin. Wójt gminy Zławieś Wielka podjął się sfinansowania opracowania projektu ( koszt ok. 7 tyś. zł) , który w wymaganym terminie został złożony w FAPA w miesiącu kwietniu 2005 r. okazało się, że program został przyjęty – w międzyczasie wycofała się gmina Łubianka i w to miejsce weszła gmina Lubicz. Grupie inicjatywnej została przyznana kwota 150 tyś. zł na zorganizowanie lokalnej grupy działania. W tych trzech gminach rozpoczęły się zebrania zainteresowanych osób – które musiały reprezentować 3 sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Po tych zebraniach powstała 30 osobowa grupa ( po 10 osób z każdej gminy). Zgodnie z podpisaną umową z FAPA dotyczącą przyznania środków na realizację programu w drodze przetargu zostały wybrane 2 firmy, które m.in. zajęły się przygotowaniem statutów oraz strategii ( środki na powyższe na razie wydaje gmina Zławieś Wielka – bo aby otrzymać środki najpierw trzeba je wyłożyć). Z przeprowadzonej diagnozy obszaru tych trzech gmin wyszło, że nasza gmina – biorąc pod uwagę układ geograficzny i położenie- jest skazana na turystykę, rekreację, hotelarstwo itp. Statut i wniosek rejestracyjny został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Została przygotowana również diagnoza obszaru tych trzech gmin oraz witryna internetowa. Trwają prace nad zintegrowaną strategią rozwoju obszarów wiejskich tych gmin. Do reprezentowania w Krajowym Rejestrze wytypowane zostały 3 osoby – po 1 z każdej gminy. Przewodniczącym Zarządu wybrany został Wójt Gminy Zławieś Wielka, a wiceprzewodniczącymi Wójtowie Gmin Lubicz i Wielka Nieszawka . Łącznie w skład Zarządu wchodzi 9 członków – po 3 z każdej Gminy. Gminę Wielka Nieszawka reprezentują Wójt Gminy oraz Pan Tomasz Zakierski i Pani Bronisława Masłowska. Wybrana została również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia ma być: przekształcenie części istniejących gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne, przekształcenie istniejącej infrastruktury upraw i hodowli zwierząt w uprawy i hodowle ekologiczne; tworzenie zielonych szkół, w których prowadzone będą zajęcia o tematyce ekologicznej, wsi i pracy w gospodarstwie. Następnym etapem może być przyznanie środków w wysokości 750 tyś zł po uprzednim wpisie do KRS oraz rozliczeniu pierwotnie przyznanych środków. Program “ LIDER+” jest programem bezzwrotnej pomocy z UE na rozwój obszarów wiejskich , dlatego wspomniane gminy pragną utworzyć Stowarzyszenie .

Przewodniczący Rady - zaproponował połączenie dyskusji w powyższym temacie z dyskusją w pkt 6a - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “ Podgrodzie Toruńskie”.

Ad. 5 a.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie budowy gazociągu na terenie gminy Wielka Nieszawka. Projekt uchwały ( druk nr 11) – stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Wójt – poinformował, że generalnym inwestorem powyższego zadania będzie Pomorska Spółka Gazownicza , a gmina zamierza wspomóc inwestora w granicach swoich możliwości finansowych i prawnych w tym zadaniu. Szczegółowe zadania Pomorskiej Spółki Gazowniczej oraz Gminy związane z realizacją inwestycji zostaną ustalone odrębnym porozumieniem, które zostanie podpisane po podjęciu uchwały o budowie gazociągu. W porozumieniu zostaną określono zadania poszczególnych stron ( PSG oraz Gminy) m.in. , terminy realizacji inwestycji, która jest planowana na lata 2006-2008 oraz sposób dokonywania opłat przyłączeniowych – w kwocie 2.000 zł - które ma pobierać gmina i przekazać do PSG.

Przewodniczący Rady oddał następnie głos Dyrektorowi Pomorskiej Spółki Gazowniczej Panu Wiesławowi Żywickiemu

Pan Wiesław Żywicki – poinformował, że rozmowy dotyczące gazyfikacji Gminy były prowadzone z Wójtem od roku. W wyniku rozmów zostało przygotowane porozumienie, które po przyjęciu przez Radę uchwały określi zadania stron. Pomorska Spółka Gazownicza podjęła zobowiązanie, że w 2006 r. doprowadzi gaz ziemny do Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce oraz budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Małej Nieszawce. Aktualnie wykonywany jest projekt techniczny, a do Starostwa złożono dokumentację na pozwolenie wyprowadzenia gazociągu przez ul. Kluczyki ( Parowozownię) do ul. Nieszawskiej ( na wysokości przystanku autobusowego). Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu sieci gazowej w ulicy oraz przyłączy do działek. Od granicy działki każdy musi na własny koszt doprowadzić gaz do budynku. Koszt gazyfikacji to ok. 15-16 mln zł.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, ze Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski - zapytał o koszt przyłączenia gazu do budynku.

Pan Wiesław Żywicki – poinformował, że koszt jest zależny od standardu wyposażenia oraz od odległości od granicy działki do budynku, więc trudno to określić. Niemniej jednak uważa, że można mówić o kwocie ok. 5,5 tyś zł.

Radny Romuald Wiśniewski – uważa, że dużo ludzi zrezygnowało z gazyfikacji w momencie kiedy dość głośno mówiło się o tym . że Rosja ogranicza dostawy gazu. Rozmówca zapytał czy jest możliwość, aby w budynku były dwa ogrzewania.

Pan Wiesław Żywicki – wyjaśnił, że jest taka możliwość. Można dobudować przez zastosowanie łączników i zapór instalację gazową i w ten sposób można posiadać dwa ogrzewania w zależności od potrzeb.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał czy coś się zmieniło od zebrania w Cierpicach , które dotyczyło gazyfikacji gminy. Mówiono wtedy, że w 2006 r. zostanie wybudowany gazociąg w sołectwach Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka Gazyfikacja Cierpic miała być prowadzona w 2007 roku, a Kąkola w 2008 r. Co zatem spowodowało, że nie zostały spełnione pierwotne plany. Rozmówca zapytał również czy będzie możliwość dokonywania przedpłat – bo z tego co słyszał to ma być opłata jednorazowa.

Pan Wiesław Żywicki – wyjaśnił, że zmiany planów spowodowane są czynnikami ekonomicznymi. Gazyfikacja mogłaby być sprawniej prowadzona w momencie gdyby było większe zainteresowanie mieszkańców ( spłynęło bardzo mało ofert wyrażających chęć przyłączenia do gazociągu). Gdyby w międzyczasie nie wypłynęła budowa parku wodnego zapewne nie doszłoby do gazyfikacji gminy. Na dzień dzisiejszy jest jednak przyrzeczenie ustne Zarządu Spółki na przystąpienie do tej inwestycji.

Wójt – oświadczył, że w interesie gminy jest, aby jak najwięcej mieszkańców podłączyło się do sieci gazowej. W ten sposób nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń wypuszczanych do powietrza . Na dzień dzisiejszy jeszcze nie pora rozmawiać o szczegółach. Zdaniem Wójta będzie możliwość dokonywania przedpłat, -bo zbieraniem opłat, które zostaną przekazane PSG - będzie się zajmowała gmina.

Radna Brygida Czapiewska – spytała czy w momencie budowy gazociągu wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku do szkoły indywidualni odbiorcy będą mieli możliwość włączenia swoich posesji do sieci gazowej.

Pan Wiesław Żywicki – stwierdził, że będzie taka możliwość.

Radna Maria Demko – zapytała, czy przy prowadzeniu tej inwestycji nie można skorzystać ze środków unijnych.

Pan Wiesław Żywicki – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/155/06 – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

Ad. 6.

a) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – wyjaśnił, że zgodnie z tym co prezentował w pkt 5 porządku sesji przedstawiony projekt uchwały pozwoli powołać Stowarzyszenie LGD” Podgrodzie Toruńskie, w którym gmina jako osoba prawna może funkcjonować jako członek wspierający. Przystąpienie gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia pozwoli na realizację projektu “ Zdrowo żyć – zdrowym być” przez trzy gminy: Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Powyższy projekt ma za zadanie promowanie obszarów wymienionych gmin w kontekście popularyzacji w kraju, a docelowo także za granicą: zdrowej, ekologicznej żywności wytworzonej w tym rejonie; agroturystyki, rozwijanej dzięki wykorzystaniu walorów krajobrazowych, geograficznych i historycznych rejonu; edukacji ekologicznej związanej z tematyką wsi i pracy w gospodarstwie. Wypracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich tych trzech wymienionych gmin, które jako zasadniczy element społeczny będą mogły wspierać ten program, aby został osiągnięty zamierzony cel. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja w dniu 17.02.br. zapoznała się z materiałem dotyczącym przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalnega Grupa Działania “ Podgrodzie Toruńskie”. Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poparł przystąpienie gminy do Stowarzyszenia. Zapytał jednak czy te trzy gminy będą musiały wcześniej wyłożyć środki z budżetu, aby skorzystać z funduszy unijnych - ja to było wcześniej w innych zadaniach.

Wójt – wyjaśnił, że Program Leader+ jest programem bezzwrotnej pomocy, więc nie ma potrzeby finansowania z budżetu gminy. Jest natomiast inna kwestia, o która będzie zabiegało Stowarzyszenie. Obecnie toczy się dyskusja czy po przyznaniu ewentualnej pomocy w wysokości 750 tyś. zł - która przebiegać będzie 5-etapowo – środki będą przyznawane w całości, w ratach, czy po rozliczeniu przedsięwzięcia. Jeśli będzie wypłata po rozliczeniu wtedy Stowarzyszenie będzie musiało skorzystać z kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ( jest to Bank Polski), ale wtedy będzie potrzebne poręczenie zobowiązania przez te trzy gminy. Trudno zatem mówić dzisiaj jak to będzie w praktyce wyglądało.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich mówi się o kierunkach prac związanych z programem na odcinku edukacja dzieci i młodzieży. Rozmówca zapytał jak ta sprawa będzie realizowana,

b) zapytał o budowę ścieżki rowerowej, która stanęła przy posesji P. Dulińskiego – jak to będzie wyglądało dalej.

Wójt - ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) stwierdził, że na dzień dzisiejszy trudno mu jest wypowiadać się na temat realizacji Programu, bo jest jeszcze wiele niewiadomych. Niemniej jednak po to w skład sektora społecznego wchodzą dyrektorzy szkół, aby na swoim terenie mogli skorzystać z pomocy w ramach Programu Leader+,

b) z uwagi na wynikłe trudności związane z przebiegiem ścieżki rowerowej k. posesji P. Dulińskiego planuje się ustalić inną trasę - od posesji P. Szymańskiego nad torem do ul. Wierzbowej. Zostały wysłane mapy oraz koncepcja do PKP- które jest właścicielem terenów - do uzgodnienia przebiegu trasy. W przyszłości planuje się wykupić te grunty od PKP, ale w pierwszej kolejności niezbędne jest spisanie porozumienia na użytkowanie tych gruntów oraz przyrzeczenia pierwszeństwa przy wykupie tych gruntów od kolei. Samo urządzenie ścieżki jest sprawą techniczną, ale sprawy gruntowe muszą być uregulowane.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/156/06 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Nieszawka ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 9 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt - poinformował, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminach z 2005 r., nałożyła na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które zawarte zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić nowy Regulamin , który uwzględni wymogi określone przez ustawodawcę. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali nowy druk nr 6, który różni się od wcześniej otrzymanego tym, iż należało uwzględnić uwagi SANEPID-u, które nadeszły po wysłaniu materiałów radnym w kwestii dotyczącej azbestu. Również są drobne poprawki, które wypłynęły po konsultacji radcy prawnego z radcami Wojewody, któremu przekazywane są uchwały .

Radca prawny Beata Romanowska – podyktowała wynikłe poprawki i tak: w § 2 ust. 2 zapis “ są one uciążliwe dla” należy poprawić na “ zanieczyszcza ono”; § 9 należy wykreślić “ Do wywozu odpadów podmioty uprawnione obowiązane są używać samochodów specjalistycznych, zabezpieczonych” i zapisać “ Odpady powinny być wywożone samochodami zabezpieczonymi”; w § 13 połączyć ust. 1 i 2 . Zapis ust. 1 będzie brzmiał “ Hodowla inwentarza / trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, królików, kur, itp./ na trenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest dopuszczalny pod warunkiem: zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych oraz uzyskania zgody sąsiadów”. Ust. 3 § 13 będzie natomiast ust. 2.

Wójt – wracając do głosu stwierdził, że zmieniona ustawa nałożyła obowiązek na właścicieli nieruchomości dotyczący utrzymanie porządku i czystości. Gmina ma tylko w tym pomagać. W § 15 jest zapis, że upoważnieni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy będą kontrolowali wykonane przez właścicieli nieruchomości obowiązki określone w Regulaminie. Gmina będzie przy kontrolach korzystała z obecności funkcjonariuszy policji, którzy będą karać mandatami tych, którzy nie przestrzegają regulaminu.Ustawa nałożyła obowiązki na gminy, a uchwała stanowiąca prawo miejscowe to reguluje. W chwili obecnej bardzo mocno zwraca się uwagę na ochronę środowiska. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewoddniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że nie może wyobrazić sobie sytuacji kiedy myjąc samochód ma odprowadzić ścieki do kanalizacji – jak ma to zrobić.

Wójt - poinformował, że ten zapis w regulaminie ma spowodować, aby powstała firma, która po określeniu warunków przez gminę zgodnie z wymogami ochrony środowiska będzie myła samochody. Tak jest np. w Niemczech.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o gospodarstwa rolne prowadzące produkcję zwierzęcą, które przylegają do działek budowlanych. Czy również ich dotyczą ograniczenia § 13.ust. 1 uchwały.

Radca prawny – wyjaśniła, że ograniczenia dotyczą hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że do 2007 r. gospodarstwa rolne maja obowiązek uregulowania odpływu ścieków wyprodukowanych w wyniku prowadzenia produkcji zwierzęcej. Zdaniem rozmówcy zmierza to do tego, że w przyszłości znikną gospodarstwa prowadzące tą produkcję w terenach budowlanych.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał czy zapis mówiący o właścicielach nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, których raz na kwartał zobowiązuje się do opróżniania zbiorników nie jest za bardzo rygorystyczny. Przy posiadaniu dużego zbiornika można w ciągu kwartału go nie zapełnić, czy wtedy należy wywozić nieczystości.

Wójt- stwierdził, że tak. Na terenie naszej gminy ( bez Brzozy) do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 97% mieszkańców i dalej będą podłączenia. Jest bardzo mało nieruchomości, które z różnych powodów nie zostały włączone, Dlatego ci mieszkańcy, którzy mają możliwość włączenia do kanalizacji, a nie chcą tego zrobić, zostaną do tego zmuszeni, bo taki obowiązek nakłada na nich ustawa. Wracając do szamb należy stwierdzić , że w wielu wypadkach szamba zostały wybudowane bez dna, dlatego właściciele tłumaczą, że nie ma potrzeby częstszego ich opróżniania.

Pani Bronisław Masłowska – stwierdziła, że uchwała jej zdaniem jest konieczna, ale powinna trafi a do mieszkańców. Problemy wynikające z wyprowadzania psów na boisko szkolne bezpośrednio dotykają ww. z racji tego, że pełni funkcję dyrektora szkoły.

Wójt – wyjaśnił, że można wywiesić na boisku tabliczkę o zakazie wyprowadzania psów na ten teren,. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy trafi do mieszkańców w informatorze “ Nasze wieści”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały (uwzględniający poprawki), którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych ( Romuald Wiśniewski, Zdzisław Wiśniewski, Józef Dąbrowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała XXXIV/157/06 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami ( druk nr 7) – stanowi zał. nr 11 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt - poinformował, że w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zaciągnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały określającej sposoby i zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt - w szczególności psów- na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Wyłapywanie będzie miało charakter stały i będzie przeprowadzane przez podmiot, z którym Wójt zawrze umowę. Wyłapane psy będą przewożone do schroniska w Toruniu, z którym trwają rozmowy dotyczące podpisania umowy. Powyższe działania wiążą się z obciążeniem budżetu i na dzień dzisiejszy trudno określić koszty z tym związane . Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały .

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Romuald Wiśniewski ) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/158/06 – stanowi zał. nr 12 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od PP Gołębiewskich ( druk nr 8) – stanowi zał. nr 13 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że Państwo Danuta i Wojciech Gołębiewscy wystąpili z wnioskiem o wykupienie gruntu w Małej Nieszawce , oznaczonego geodezyjnie numerem działki 376/4 o pow. 2859 m². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta ma przeznaczenie “ tereny dróg publicznych zbiorowych” – w tym miejscu jest proponowana przeprawa mostowa. Z uwagi na niemały obszar , a co za tym idzie wysoki podatek Państwo Gołębiewscy wyrazili zgodę wykupienia gruntu za cenę 1 zł za m². Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję

Radny Romuald Wiśniewski – zgłosił uwagę, że nr działki w projekcie uchwały różni się od nr działki podanego w uzasadnieniu do projektu.

Po dyskusji postanowiono przegłosować projekt uchwały w sprawie nabycia działki oznaczonej nr 376/4.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/159/06 – stanowi zał. nr 14 do protokołu.

e) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od P.Genowefy Walskiej i P. Janusza Walskiego ( druk nr 9) – stanowi zał. nr 15 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że Pani Genowefa Walska i P. Janusz Walski wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie gminie gruntu położonego w Cierpicach, oznaczonego nr działki 83/14 o pow. 496 m² Powyższa działka jest wewnętrzną drogą dojazdową do działek budowlanych, która powstała w wyniku podziału gruntów przez ww. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/160/06 – stanowi zał. nr 16 do protokołu.

f) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od PP I. D. Sochów ( druk nr 10) – stanowi zał. nr 17 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że Państwo Iwona i Dariusz Sochowie wystąpili z wnioskiem o wykupienie przez gminę gruntu w Małej Nieszawce oznaczonego geodezyjnie nr dz. 268/18 o pow. 520 m². Działka ta stanowi wewnętrzna drogę dojazdową do działek budowlanych. Proponuję się cenę 1 zł za 1 m² gruntu. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/161/06 – stanowi zał. nr 18 do protokołu.

g) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( druk nr 12) – stanowi zał. nr 19 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt - poinformował, że przedmiotowy Program został przygotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego oddał głos Przewodniczącej Komisji w celu jego omówienia.

Pani Brygida Czapiewska – wyjaśniła , że przedstawiony Program zasadniczo nie różni się od Programu ubiegłorocznego. Powodem tego są środki finansowe , które potrzebne są na jego realizację. W związku z tym – pomimo zaleceń – Komisja w minimalnym stopniu korzysta ze szkoleń.

Wójt – stwierdził, że nie ma przeciwwskazań w organizowaniu szkoleń na terenie gminy. Niejednokrotnie się takowe odbywały i nigdy nie żałowano na nie środków. Natomiast jest przeciwnikiem udziału w szkoleniach organizowany przez Polska Agencję Rozwoju Programów Alkoholowych, która organizuje szkolenia po całym kraju – firmy prześcigają się z ofertami- a z których nic nie wynika. Zdaniem Wójta jest to typowe wyłudzanie pieniędzy od samorządów.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja zapoznała się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. i zaopiniowała go pozytywnie. Rozmówczyni spytała czy Komisja zgłosiła udział szkół w ogólnopolskiej kampanii “ Zachowaj trzeźwy umysł” bo z tego co się orientuje termin mija 20.02.br.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że termin zgłoszenia mija 28 lutego. 27 lutego ( poniedziałek) Gminna Komisja ma posiedzenie i ta sprawa zapewne zostanie załatwiona. Od dwóch lat szkoły biorą udział w tej kampanii i ma ona być dalej kontynuowana.

Wójt – stwierdził, że decyzja o zgłoszeniu udziału już zapadła, ale jest kwestia w jakim zakresie ma się to odbywać.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał:

a) ile osób skorzystało ze specjalistycznych przychodni terapeutycznych w 2005 r.,

b) ile osób uczestniczyło w spotkaniach grup samopomocowych działających na terenie Torunia,

c) ile ujawniono przypadków przemocy w rodzinie.

Wójt – poinformował, że na te pytania będzie odpowiedź na przyszłej sesji. Pani Skorulska – pełnomocnik Wójta - przygotowuje sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji za ubiegły rok, w którym znajdzie się odpowiedź na postawione pytania.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, ze w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIV/162/06 – stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Przewodniczacy Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt stanowiska w sprawie ustalenia opłaty za wodę oraz opłaty za odprowadzanie ścieków ( druk nr 12a ) – stanowi zał. nr 21 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu stanowiska.

Wójt – poinformował, że proponuje się nie podejmować uchwały w sprawie opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków na 2006 r. W związku z tym powyższe opłaty pozostaną na poziomie roku 2005 i tak: opłata za wodę pobrana z wodociągu gminnego wynosić będzie 1,45 zł za 1 m³ ; opłata za ścieki wprowadzone z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych wynosić będzie 1,83 zł za 1 m ³ ; opłata za ścieki dostarczane do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające pozwolenia wynosić będzie 2,50 zł za 1 m³ ( wszystkie ceny obejmują podatek VAT) . Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy – na podstawie przeprowadzenia szczegółowych analiz – nie widzi potrzeby podnoszenia ww cen. Mogą one jednak ulec zmianie - np. w połowie roku, kiedy okazałoby się, że doszło do nieprzewidzianych awarii i związanych z tym dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu stanowiska.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie stanowiska.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja po wdyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt stanowiska w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania zostało podjęte powyższe stanowisko – stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy punkt dotyczy realizacji wniosku Rady Gminy - skierowanego do Wójta w - sprawie przedstawienia na najbliższej sesji informacji dotyczącej podjętych przez dyrektorów szkół działań , mających na celu pozyskanie uczniów do Gimnazjum w Cierpicach. Następnie oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji.

Wójt – wyjaśnił, że zgodnie z przegłosowanym przez Radę wnioskiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, Wójt wystąpił do dyrektorów szkół z pismem (wyznaczając tygodniowy termin odpowiedzi ) w sprawie przekazania programów działania poszczególnych szkół, mających na celu pozyskiwanie uczniów do Gimnazjum w Cierpicach. Radni w materiałach na sesję otrzymali kopie tych odpowiedzi ( druk nr13) – stanowi zał. nr 23 do protokołu - celem ich przeanalizowania. Zdaniem Wójta na tym etapie kończy się jego rola .

Przewodniczacy Rady wniósł do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię dotyczącą przedstawionych przez dyrektorów szkół materiałów.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja zapoznała się z przedstawianym przez szkoły materiałem . Należy stwierdzić, że nie ma problemu z przechodzeniem uczniów Szkoły Podstawowej w Cierpicach do Gimnazjum w Cierpicach – co również wynika z informacji przedstawionej przez dyrektora szkoły. Działania tej szkoły przynoszą efekt w postaci stuprocentowego przechodzenia uczniów od początku funkcjonowania Gimnazjum. W związku z tym, że problemem jest przechodzenie uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce do gimnazjów w Toruniu, a nie do Gimnazjum w Cierpicach, Komisja spotkała się z dyrektorem tej placówki, celem wyjaśnienia tego zjawiska. Dyskutowano na temat współpracy między tymi szkołami, na odcinku pozyskiwania uczniów do Gimnazjum w Cierpicach. Pojawia się tu problem, który nie wynika z pracy szkoły. Decyzję o tym gdzie pójdą uczniowie po ukończeniu szkoły podejmują rodzice i sami uczniowie. Zdaniem Komisji jednak obie szkoły powinny podjąć wszelkie działania aby tych uczniów zatrzymać. Powinno się odbyć zebranie w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce z rodzicami i uczniami, w którym powinien uczestniczyć dyrektor Gimnazjum oraz grono pedagogiczne tej szkoły. Powinni oni zachęcić swoją ofertą tak uczniów jak i rodziców. Kolejnym krokiem powinno być zorganizowanie w Gimnazjum “ drzwi otwartych”, aby umożliwić im zwiedzenie placówki. Wiadomo jest, że nie można nikogo zmuszać do jakiej szkoły ma iść, ale trzeba tak się zaprezentować, aby tak rodziców jak i uczniów przekonać. Bardzo ważnymi atutami jest to iż jest to szkoła bezpieczna, wolna od narkomanii i wszyscy uczniowie są zauważalni.

Pani Barbara Michalska-Glich dyrektor Gimnazjum w Cierpicach – odniosła się do działań w pozyskiwaniu uczniów przez Gimnazjum. Poinformowała, że Gimnazjum podejmuje działania promocyjne wynikające z programu rozwoju szkoły ( każda szkoła musi taki program stworzyć i go realizować). Odpowiadając na pismo Pana Wójta nie tworzono specjalnego programu promocyjnego- bo taki istnieje od września – a wyciągnięto z niego część dotyczącą promocji. szkoły. Gimnazjum ma wytyczone pewnego rodzaju priorytety, standardy i obszary, w których w danym roku szkolnym funkcjonuje. Odnosząc się do spotkania z rodzicami potencjalnych kandydatów na uczniów, pani dyrektor stoi na stanowisku, że takie spotkane powinno odbyć się w Gimnazjum. Z doświadczenia wie ( chociażby po spotkaniu z rodzicami w Szkole podstawowej w Małej Nieszawce, które odbyło się w ubiegłym roku), że niektórzy rodzice nie byli nigdy w tej szkole i mają o niej nie takie wyobrażenie. W momencie kiedy ją zobaczą, mówią, że nie spodziewali się takiego wizerunku. Szkoła ma przygotowane projekcje multimedialne, które pokazują jak gimnazjum powstawało na przełomie tych siedmiu lat, są wypracowane różne formy działania - szkoła posiada m.in. patrona szkoły, sztandar itp. Jeśli będzie taka konieczność, czy oczekiwania rodziców oraz uczniów, można zorganizować spotkanie w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, ale propozycja odbycia spotkania w Gimnazjum zdaniem pani dyrektor jest bardziej skuteczna. W br. planowane są “dni otwarte” dla uczniów klas V i VI, a rodziców uczniów kl. VI. Na ten dzień przygotowany jest cały program, wydrukowano ulotki informacyjne o szkole, można się również zapoznać ze szkołą wchodząc na stronę internetową - bo Gimnazjum ma taką witrynę. Pani dyrektor uważa, że jeśli ktoś chce zainteresować się ofertą gimnazjum w Cierpicach, ma stworzone do tego warunki. Jednak podjęcie decyzji o wyborze szkoły pozostaje w gestii rodziców i uczniów i nikt nie ma na to wpływu, jak wcześniej powiedziała Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – stwierdziła, że stanowisko Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w sprawie programu działań tej placówki- zmierzających do powstrzymania odpływu młodzieży z terenu gminy do gimnazjów w Toruniu zostało wyrażone na piśmie skierowanym do Wójta i podpisanym przez całą Radę Pedagogiczna tej szkoły. Ww. oświadczyła, że w powyższej sprawie nie ma więc nic do dodania.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Jan Dąbrowski – stwierdził, ze nie zgadza się z opinią, że dyrekcja Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce nie ma wpływu na odpływ uczniów do gimnazjów w Toruniu. Zdaniem rozmówcy - poprzez odpowiednią promocję – ma bardzo duży wpływ , aby zatrzymać uczniów na terenie naszej gminy w Gimnazjum w Cierpicach. Dochodzą jednak do ww. sygnały, że nauczyciele tej szkoły wręcz namawiają uczniów na przejście do gimnazjów w Toruniu – co niekiedy powoduje, iż część rodziców potem żałuje, że na to się zgodzili. Z rozmowiy z Komendantem wynika, że posłanie dziecka do szkół miejskich na ogół nic dobrego nie przynosi, bo czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Dlatego też wszyscy powinni bronić tego, żeby dzieci pozostawały w Gimnazjum na terenie gminy gdzie są bezpieczne.

Pani Bronisława Masłowska – stwierdziła, że jeśli są sygnały dotyczące namawiania uczniów do przejścia do szkół miejskich, należy ten fakt zgłosić dyrektorowi. Rozmówczyni oświadczyła, że na podstawie plotek bez podania nazwisk nie ma podstaw do podjęcia działań. Ponadto uważa, że promocja dotycząca pozyskiwania uczniów do gimnazjum leży w gestii Gimnazjum w Cierpicach.

Radny Jan Dąbrowski – stwierdził, że w tej kwestii należy również wziąć pod uwagę czynnik ekonomiczny, bo każde przejście ucznia poza teren gminy wiąże się ze stratami funduszy budżetowych gminy.

Radny Józef Dąbrowski – stwierdził, że w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce ( jak również w szkole w Cierpicach) brak jest świetlicy dla najmłodszych uczniów - przez co dzieci nie mają odpowiednich warunków. Pani dyrektor wydała polecenie nauczycielom, aby się dziećmi opiekowali. Niemniej jednak należałoby się w perspektywie zastanowić nad zorganizowaniem takich świetlic w obu szkołach.

Przewodniczący Rady – wracając do promocji gimnazjum stwierdził, że Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce mówi, iż szkoła nie dysponuje materiałami informacyjnymi dotyczącymi oferty promocyjnej Gimnazjum w Cierpicach. Zdaniem rozmówcy nie jest wielką trudnością taki pakiet informacyjny pozyskać go udostępnić uczniom i rodzicom. Można również w ramach promocji gimnazjum poprosić na lekcje wychowawcze dyrektora czy nauczycieli tej placówki , aby przekazali informację o szkole.

Radny Jan Dąbrowski – zaproponował, aby pani dyrektor gimnazjum zaprosiła na dzień “otwartych drzwi” również nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, aby mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoły poznali zasługi i osiągnięcia, które zapewne przydadzą się w przyszłości przy promowaniu Gimnazjum w Cierpicach.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że przysłuchując się dyskusji odnosi wrażenie, że wszystko się robi w promowaniu szkół w gminie, a w konsekwencji nie widać żadnych efektów. Dlatego uważa, że należałoby się zastanowić nad przyczynami tego stanu rzeczy. W celu utrzymania Gimnazjum gmina dokłada dość dużo środków, bo te które są przekazywane nie starczają na jego funkcjonowanie. Wszystkie szkoły w obecnych czasach wręcz wyrywają sobie uczniów bo wiąże się to z finansami i tak powinno być w przypadku gminy, a nie biernie patrzeć na odpływ uczniów do gimnazjów w Toruniu. Przecież nie po to gmina budowała i tworzyła tą placówkę, żeby przez bierność wszystkich, którym podobno zależy na jej istnieniu doprowadzić do likwidacji ze względów ekonomicznych. Zdaniem rozmówcy Wójt powinien doprowadzić do spotkania dyrektorów wszystkich szkół z terenu gminy, aby wspólnie zastanowili się nad znalezieniem przyczyn tego problemu i wyciągnęli odpowiednie wnioski. W przeciwnym wypadku co roku sytuacja będzie się powtarzała , a liczba uczniów gimnazjum będzie malała.

Pani Barbara Michalska-Glich – stwierdziła, że jej zdaniem jedną z przyczyn jest brak władzy wychowawczej rodziców. Chcąc to uzasadnić przytoczyła fakt, z którym osobiście się spotkała, a mianowicie : rodzic bardzo długo walczył z córką o to, aby poszła do Gimnazjum w Cierpicach – bo córka koniecznie chciała iść do Torunia. Tylko dlatego, że był on nieugięty i wiedział co dla córki jest dobre, sprawa skończyła się pomyślnie dla rodzica. Należy stwierdzić jednak, że w wielu domach dzieci stawiają warunki rodzicom , a rodzice im ustępują. Dziecku chodzi o to żeby wyrwać się spod opieki domowej, co niekiedy przynosi przykre skutki. Wiadomo wszystkim, że młodzież gimnazjalna jest w takim wieku, że trudno z nimi niekiedy się porozumieć, a spowodowane to jest okresem dorastania i sprawami z tym związanymi. Dlatego też należy na nie zwrócić szczególna uwagę.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że m.in. przyczyną odpływu uczniów – co wynika z rozmów z absolwentami czy obecnymi uczniami tej szkoły – są niektórzy nauczyciele, którzy nie spełniają oczekiwań uczniów w zakresie przekazania materiału, a co w konsekwencji wpływa na dalszą edukację w szkołach średnich.

Radny Józef Dąbrowski – uważa, że poziom nauczania w szkołach podstawowych z terenu gminy jest wysoki, bo uczniowie, którzy przeszli do gimnazjum sportowego należą do najlepszych uczniów.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że zawsze jest tak iż część uczniów przechodzi do gimnazjów specjalistycznych w Toruniu i nie mamy prawa ich w tym powstrzymywać bo zahamujemy ich dalszy rozwój. Są to jednak sporadyczne przypadki, a my nie jesteśmy w stanie im takich gimnazjów utworzyć. Nam chodzi o zatrzymanie uczniów, którzy są przeciętnymi uczniami i którzy mogliby na naszym terenie ukończyć ten poziom edukacji.

Radny Waldemar Gołaś – uważa, że poziom szkół na naszym terenie jest wysoki. Z pierwszego rocznika, który ukończył Gimnazjum w Cierpicach z 17 uczniów ( z Małej Nieszawki) -na studia dzienne dostało się 5, więc chyba ma to jakieś znaczenie.

Wójt – stwierdził, że problem, nad którym toczy się dyskusja jest problemem bardzo złożonym i żeby go rozwiązać, do działań powinno się włączyć całe środowisko nauczycielskie. Wójt stwierdził, że niebezpiecznie został przekroczony próg wydatków budżetowych na odcinku oświaty. Przekładając te wydatki na poszczególne szkoły, to w gimnazjum dochodzi do punktu skrajnego. Jeżeli odpłynie jeszcze jeden rocznik ( jak to zaobserwowaliśmy wcześniej) doprowadzi to do tego, że Wójt zaproponuje Radzie rozwiązanie placówki, zakup jeszcze jednego autobusu i dowożenie uczniów do gimnazjum w Toruniu. Wójt jest odpowiedzialny za realizację budżetu i nie może być tak, że koszt utrzymania gimnazjalisty będzie bardzo wysoki – choć na dzień dzisiejszy koszt ten już jest niemały. Takie rozwiązanie spowoduje tylko w pierwszym roku wydatek związany z zakupem autobusu, ale w następnych latach nie będzie wydatków związanych z utrzymaniem gimnazjum. Należy jednak uświadomić sobie, że w ten sposób pracę może stracić kilkanaście osób – z czego część jest mieszkańcami gminy- i nad tym problemem trzeba mocno się zastanowić. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi na pytania, które padły w czasie zebrania w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce – w którym uczestniczył Wójt z Przewodniczącym Rady Gminy, a które miało na celu zatrzymanie uczniów przed odpływem do toruńskich gimnazjów. W czasie tego zebrania padły konkretne zarzuty z ust nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce pod adresem nauczycieli gimnazjum i do dnia dzisiejszego powinno być wyjaśnienie. Aby uzdrowić sytuację , zdaniem Wójta należy rozważyć i przemyśleć to co na dzisiejszej sesji zostało powiedziane i wziąć się do roboty, aby osiągnąć efekt w pozyskiwaniu uczniów do gimnazjum. Należy stwierdzić, że wszystkie szkoły posiadają jednakowy, wysoki poziom, a wynika to z informacji podsumowującej wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych. Należy wreszcie przestać się dzielić bo do niczego to nie prowadzi (taką sytuację stwarzają dorośli , a nie uczniowie). Stanowimy jedną społeczność tej gminy i powinno wszystkim tak samo zależeć, aby w tej gminie dobrze się działo.

Pani Bronisława Masłowska – w kwestii sprostowania wypowiedzi Wójta dotyczącej zarzutów nauczycieli SP w Małej Nieszawce pod adresem nauczycieli gimnazjum -jaka miała miejsce na zebraniu, o którym mówił Wójt – oświadczyła, że nauczyciele na zebraniuzabierali głos jako rodzice uczniów, a nie jako nauczyciele. Wracając do odpływu uczniów do gimnazjów w Toruniu stwierdziła, że gimnazja miejskie zabiegają o uczniów przez konkurencyjne tworzenie coraz to atrakcyjniejszych ofert ( np. rozszerzone przedmioty językowe, basen, klasy sportowe czy informatyczne). Rodzice często nie sygnalizując wcześniej - po ukończeniu szkoły podstawowej - posyłają dziecko do gimnazjum w Toruniu, bo skusiła ich oferta.

Wójt – wyjaśnił, że z systemu oświaty nie wynika , że gimnazja są profilowane – poza dwoma przypadkami: akademickim i sportowym. Gimnazja toruńskie w agresywny sposób walczą o uczniów , przedstawiając różne kuszące oferty. My jednak nie możemy być w tym bierni i powinniśmy również walczyć o uczniów z terenu gminy.

Dlatego zaproponował, aby od początku roku szkolnego spróbować wprowadzenie jednego rozszerzonego przedmiotu w gimnazjum. Przychodzą 2 kasy, więc można z tych uczniów spróbować utworzyć jedna klasę.

Radna Ewa Król – zauważyła, że gdyby częściej dyrektorzy spotykali się z Wójtem zapewne nie potrzeba by było tych dyskusji prowadzić na sesji.

Wójt – stwierdził, że w momencie problemów oświatowych odbywają się spotkania z dyrektorami szkół. Jeśli jest jednak potrzeba, aby takie spotkania odbywały się raz w miesiącu prosi o ustalenie przez dyrektorów terminu spotkań.

Przewodniczacy Rady – w podsumowaniu tego punktu stwierdził, iż cieszy się z tego, że tocząca się dyskusja doprowadziła do dwóch konstruktywnych rozwiązań:

a) do stałych spotkań dyrektorów szkół z Wójtem,

b) wyrażenia zgody na utworzenie przynajmniej jednej klasy w gimnazjum z rozszerzonym przedmiotem. Zdaniem rozmówcy jest to krok w dobrym kierunku i jeśli to się uda wprowadzić w życie, być może nie będzie problemu odpływu uczniów do gimnazjów toruńskich.

Przewodniczacy zamknął dyskusje w tym temacie.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia: opiniowała wnioski dotyczące przekazania gruntów gminie pod drogi oraz opiniowała materiały na sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewskapoinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie na którym opiniowała materiały na sesję.

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Królpoinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 2 posiedzenia : spotkała się z dyrektorem SP w Małej Nieszawce w sprawie działań dotyczących przejścia uczniów klas szóstych do Gimnazjum w Cierpicach oraz opiniowała materiały na sesję.

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja nie odbyła posiedzenia.

Ad. 10.

Wyszła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji ze swojej działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację z działalności za okres od 29.12,2005 r. do 24.02.2006 r. – informacja stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 11.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji .

Ad. 12.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał, czy ul. Ogrodowa jest przygotowana do wykupu,

b) poprosił o odśnieżenie drogi do stacji,

c) poprosił o wyrównanie drogi od ul. Ogrodowej - bo w wyniku prowadzonych prac kanalizacyjnych wytworzyła się niecka, w której stoi woda – spływa ona do studzienki,

d) poprosił o przełożenie żarówki na ul. Sosnowej (przy przystanku autobusowym)

Wójt – wyjaśnił, że sprawa ul. Ogrodowej nie będzie załatwiona z uwagi na to iż Nadleśniczy nie wyraził zgody na odszkodowanie. Pozostaje sprawa wymiany tych dróg, co jest również bardzo skomplikowane z uwagi na to iż na niektóre tereny nie ma ksiąg. Jeśli chodzi o przełożenie żarówki to nie ma takiej możliwości. Wójt kilkakrotnie w tej sprawie rozmawiał z dyrektorem ANDREWEX-u i nie ma żadnego działania z ich strony. Wójt będzie rozmawiał z P. Opłatkiem w sprawie przejęcia słupów oświetleniowych na ul. Sosnowej i może wtedy uda się tą sprawę wyregulować.

Ad. 13.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

        Protokołowała                                                                               Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                               /-/ Bronisław Krywionek

 

 

Powiadom znajomego