W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół nr XXXIII/06 z sesji Rady Gminy, która odbyła sie w dniu 29 grudnia 2005 roku

 

Protokół Nr XXXIII/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 roku w godz. 15:00 do 17:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów: z XXXI sesji, która odbyła się w dniu 18 listopada 2005 roku oraz z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 r.

3. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok ( projekt budżetu radni otrzymali w dniu 18 listopada 2005 r.)

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 1),

b) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (druk nr 2),

c) regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 3),

d) ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi Gminy ( druk nr 4),

Przerwa

4. Informacja Wójta o ilości punktów alkoholowych na terenie gminy – referuje Wójt.

5. Przyjęcie planów pracy na 2006 rok:

a) Komisji Rady ( druki nr 5a; 5b; 5c; 5d),

b) Rady Gminy ( druk nr 6).

6. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXIII sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 ( nieobecni: Brygida Czapiewska- nieusprawiedliwiona, Rafał Kujawa – nieusprawiedliwiony) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poinformował, że do dnia wczorajszego radni nie wnieśli uwag do treści protokołów z XXXI sesji, która odbyła się w dniu 18 listopada 2005 r. oraz z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku. W zwiazku z powyższym wniósł o ich przyjęcie w przedłożonym brzmieniu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że protokoły z XXXI i XXXII sesji zostały przyjęte przez Radę.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu omówienia projektu budżetu gminy na 2006 r., który radni otrzymali po uwzględnionych poprawkach po posiedzeniach Komisji Rady – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – na wstępie odczytał Uchwałę Nr 115/2005 składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.11.2005 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2006 r. Gminy Wielka Nieszawka – ksero stanowi zał. nr 4 do protokołu. Następnie przeszedł do omawiania projektu budżetu, który po korekcie różni się nieco od wersji pierwotnej. Dochody zostały utrzymane na tym samym poziomie tj. 9.060.000,00 zł, na które składają się: dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.140.123,00 zł; dochody za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł; subwencje w kwocie 2.303.488,00 zł oraz dochody własne w kwocie 5.551.389,00 zł. Wydatki natomiast planuje się w wysokości 11.129.000,00 zł z czego na wydatki majątkowe 4.410.300,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.356.651,00 zł; wydatki bieżące – pozostałe 3.272.049,00 zł; rezerwa budżetowa 90.000,00 zł. Planowany deficyt wynosi 2.069.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Wydatki inwestycyjne w ostatecznym projekcie budżetu wynoszą 40% przy czym na największą inwestycję , którą planuje się rozpocząć w 2006 r. uwzględniono tylko 500.000,00 zł – w trakcie roku budżetowego ta kwota ulegnie zmianie. W listopadzie br. Rada Gminy określiła w formie uchwały zakres inwestycji ( tj. wodociągowanie i kanalizowanie osiedli mieszkaniowych, modernizację dróg, budowę chodników, budowę wiat przystankowych, budowę placów zabaw, oświetlenie ulic, budowę Centrum Sportu i Rekreacji) , z których już część jest przygotowywana do realizacji w 2006 r. Następnie odniósł się do tego czy przy zapisach budżetowych gmina będzie w stanie przetrwać. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze wiele niewiadomych, które każdego dnia funduje Rząd i Parlament, co w konsekwencji spadnie na barki samorządów. M. in. efektem tego jest chociażby wczorajsza ustawa “becikowa”, kolejną sprawą będzie zapewne paliwo rolnicze ( gdzie gminy małyby rozliczać VAT i akcyzę) również często pojawia się temat posiłków dla potrzebujących ( na razie objęto tym dożywianiem dzieci) jak również tworzenie oddziałów przedszkolnych dla pięciolatków- o czym się ostatnio często wspomina. Wójt poinformował, że będzie szansa pozyskania środków strukturalnych z UE na określony cel. Będą mogły ubiegać się o nie gminy nie zadłużone przy czym należy pamiętać iż należy uwzględnić 40% udział gminy w z tym przedsięwzięciu, a co za tym idzie zabezpieczyć środki w budżecie. W przypadku naszej gminy należałoby się zastanowić nad terenami wojskowymi – co wymaga opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganych dokumentów związanych z tym tematem. Zdaniem Wójta przedstawiony projekt budżetu – jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego – pozwoli na zrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych gminy , Urzędu Gminy i Referatu Technicznego działającego w jego strukturach, który obsługuje gospodarkę komunalną gminy. Pojawia się problem który będzie dyskutowany ( z harmonogramu Rządu wynika, że będzie to marzec przyszłego roku), a dotyczy oddzielenia gospodarki komunalnej od Urzędów Gmin. Wynika to z tego iż te samorządy, które nie prowadzą gospodarstw komunalnych czy zakładów komunalnych mają niższe ceny wody i ceny ścieków, co razi tych , którzy maja wyższe ceny. Wójt wyjaśnił, że na dochody budżetu duży wpływ miały dwie sprawy. Pierwsza to odzyskanie należności podatkowych od wojska ( co trwało kilka lat i skończyło się po wielu odwołaniach sukcesem) oraz wygranie sprawy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na ok. 4,5 mln zł z odsetkami. Z danych opublikowanych na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP wynika iż gmina Wielka Nieszawka po II kwartałach 2005 r. znalazła się na drugim miejscu w kraju z dochodami przypadającymi na 1 mieszkańca w kwocie 6.375,87 zł, a po III kwartałach 2005 r. na trzecim miejscu pomimo, że dochód na 1 mieszkańca wzrósł o 1000 zł do kwoty 7.483 zł. W wyniku monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a wcześniej przez Komitet Integracji Europejskiej w sprawie wykorzystania środków unijnych m.in. przez gminy wiejskie, gmina Wielka Nieszawka została samorządowym liderem na 19 miejscu gmin wiejskich w Polsce. Jest to dla nas dużym sukcesem po “ Złotej Setce Samorządów 2005”, kiedy nasza gmina znalazła się na 63 miejscu w kraju. Są to więc dowody, że nasze działania nie są fikcją, a wydatkowane środki zapisane w budżecie są wydatkowane na rozwój gminy.

Przewodniczacy oddał głos Komisjom w celu wyrażenia stanowisk o projekcie budżetu gminy na 2006 r.

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na 2006 r. i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta nie wnosi do niego uwag,

b) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja odbyła dwa posiedzenia dotyczące projektu budżetu gminy na 2006 r. Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta nie wnosi uwag do projektu budżetu,

c) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19.12.br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2006 r.,

d) Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej Ryszard Proch – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r., którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIII/150/05, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 4.

Przybyła radna Brygida Czapiewska – obecnych jest 14 radnych.

a) Przewodniczacy Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 1) – stanowi zał nr 6 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że dotychczas obowiązujący Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce został zatwierdzony przez Radę Gminy w 1996 r. Od tego czasu zmieniło się wiele w służbie zdrowia m.in. w miejsce Kas Chorych powstał NFOZ, jak również zmienił się zakres świadczonych usług. W związku z tym Wójt przedłożył Radzie nowy Statut GOZ, który wcześniej został przyjęty uchwałą przez Radę Społeczną GOZ. Statut zawiera kilka zmian - dotyczących m.in. zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz obszaru działania GOZ. Dotychczas sołectwo Brzoza nie było objęte obszarem działania Ośrodka, ale są pewne propozycje dotyczące objęcia opieką zdrowotną przez GOZ mieszkańców Brzozy. Poprzedzone to zostanie jednak spotkaniem z mieszkańcami i jeśli będzie zainteresowanie z ich strony, to taki punkt lekarski - w określone dni i godziny- będzie działał w tym sołectwie. Swoją pomoc w tej sprawie deklaruje również radny Józef Kumorek. Poprzez zwiększenie ilości mieszkańców objętych opieka zdrowotną przez Ośrodek zwiększy się budżet tego Ośrodka. Na dzień dzisiejszy pomimo tego iż wzrosła ilość mieszkańców gminy (o ok. 1500), lista pacjentów się nie zmieniła. Dlatego należy podjąć działania, aby opieka zdrowotna na terenie naszej gminy dobrze funkcjonowała. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja w dniu 19.12.br. zapoznała się z projektem Statutu Gminnego Ośrodka w Wielkiej Nieszawce, do którego nie wnosi uwag.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego gospodarki finansowej. W § 11 pkt 1 wyszczególniono skąd Ośrodek uzyskuje środki finansowe natomiast nie rozumie zapisów w ppkt f i g – o co w nich chodzi.

Kierownik GOZ Zyta Stankiewicz – wyjaśniła iż zapis ten dotyczy uzyskiwania środków za badania zlecone przez inne niż Ośrodek placówki .

Radny Józef Dąbrowski – zapytał ilu mieszkańców gminy jest zarejestrowanych w Ośrodku Zdrowia.

Kierownik GOZ – poinformowała, że ok. 2500 pacjentów.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) poprosił o uściślenie zapisu “ - w przypadkach uzasadnionych-” , który pojawia się w Statucie i dotyczy świadczenia usług przez lekarza czy pielęgniarkę w domu chorego,

b) zapytał czy zapis § 7 “ zakład udziela świadczeń nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością” dotyczy gabinetu stomatologicznego czy również gabinetu lekarskiego.

Kierownik GOZ – odpowiedziała na powyższe pytania:

a) wyjaśniła, że zapis ten reguluje wizytę lekarską czy pielęgniarską w domu chorego, który powodu złego stanu zdrowia nie jest w stanie dotrzeć do Ośrodka Zdrowia,

b) zapis § 7 dotyczy całego Ośrodka Zdrowia.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy w Wielkiej Nieszawce, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Brygida Czapiewska) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIII/151/05 , który stanowi zał. nr 7 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 8 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – projekt uchwały dotyczy zwolnień przedmiotowych dla przedsiębiorców z terenu gminy. Zdaniem Wójta uchwała jest potrzebna , bo poprzez szczegółowe warunki udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis w jakiś sposób można przyspieszyć rozwój gospodarczy gminy. Uchwała zawiera wszystkie akty prawne Unii Europejskiej i będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. W 2007 r. wchodzą nowe dyrektywy i uchwałę trzeba będzie zmienić. Podmioty gospodarcze, które zgodnie z zapisami uchwały z 2006 r. nabędą uprawnienia , przez określony czas ( od roku do pięciu lat) będą miały prawo korzystać z pomocy de minimis. Przedstawiony projekt został uzgodniony z Urzędem Kontroli Konkurencji i różni się tym od pierwotnie przedstawionego iż zamiast zapisu pomoc publiczna zapisano pomoc de minimis oraz zmieniono niektóre punkty i ustępy. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIII/152/05 , który stanowi zał. nr 9. do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 10 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli właściwie nie różni się od ubiegłorocznego. Różnicą jest dopisek w § 5 ust. 7 – który życzył sobie Związek Nauczycielstwa Polskiego – że w projekcie budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2006 r. przewiduje się 5% dodatek motywacyjny w naliczeniu na zatrudnionych nauczycieli tj. zagwarantowanie tych środków w budżecie . Były pewne perturbacje dotyczące uzgodnienia regulaminu ze ZNP, a wynikały one z tego iż członkowie związków zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Cierpicach przekazywały prezesowi ZNP nieobiektywne informacje dotyczące budżetu. Dlatego rolą dyrektorów jest, aby rzetelnie informowali nauczycieli o budżecie oświaty– szczególnie będących członkami związków nauczycielskich.. Na spotkaniu ze ZNP - które odbyło się w Urzędzie - kiedy pokazano wysokość subwencji oświatowej oraz wysokość budżetu oświaty, Związek odstąpiło od swoich roszczeń i uzgodnił proponowany regulamin wynagradzania. Regulamin został uzgodniony również przez Komitet Zakładowy NSZZ “ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, który nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Wójt poinformował, że gdyby regulamin nie został uzgodniony przez związki nauczycielskie do 31.12.br. nauczyciele dostaliby dodatki tylko za miesiące styczeń i luty 2006 r. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 19.12.br. Komisja zapoznała się z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Biorąc pod uwagę fakt iż powyższy regulamin został uzgodniony przez związki nauczycielskie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał:

a) z czego jest tworzony specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i w jakiej wysokości,

b) kto powinien uzasadnić decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego o czym mówi § 5 pkt 6.

Wójt – wyjaśnił , że:

a) specjalny fundusz nagród powstaje z 1% odpis wynagrodzenia nauczycieli, z którego 20% środków przeznacza się na nagrody Wójta, a 80% na nagrody dyrektora szkoły,

b) decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego uzasadnia osoba przyznająca ten dodatek.

Pani Bronisława Masłowska dyrektor SP w Małej Nieszawce – stwierdziła, że z wypowiedzi Wójta wynika iż proponowany regulamin wynagradzania nauczycieli zasadniczo nie różni się od ubiegłorocznego. Doszło do spotkania m.in. zastępcy wójta i radcy prawnego z dyrektorami szkół i dyrektorzy wnioskowali o pewne zmiany w regulaminie. Z tego co się zorientowała żaden wniosek nie został jednak uwzględniony. M.in. dyrektorzy przedstawiali merytoryczne uzasadnienie przesunięcia terminu składania wniosku o nagrodę Wójta Gminy z dnia 20.09. na dzień 30.09. bo w tym okresie rozpoczyna się rok szkolny co wiąże się z nawałem obowiązków. Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, więc zdaniem rozmówczyni pozostają jeszcze 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosków przez Wójta. W związku z tym w/w poprosiła, aby przynajmniej ten postulat został uwzględniony w regulaminie.

Wójt – stwierdził, że nagrody są przyznawane za rok szkolny, który kończy się w sierpniu.Można więc przyjąć termin umowny, że wnioski można składać do 30.06. – tak jest w toruńskich szkołach.Przewodniczacy Rady – w kwestii formalnej – przypomniał, że regulamin został już uzgodniony ze związkami zawodowymi – są pieczątki i podpisy – dlatego nie chciałby, aby wprowadzane zmiany doprowadziły do oprotestowania regulaminu. Zgodnie z ustawą to związki są stroną w sprawie, a nie dyrektorzy szkół i to one opowiedziały się w sprawie terminu.

Radna Ewa Król – stwierdziła, że rozumie iż regulamin powinien być przyjęty do końca br., ale prosiłaby jednak by uwzględniono głosy dyrektorów szkół.

Przewodniczacy Rady – jeszcze raz podkreślił, ze przedstawiony projekt regulaminu został uzgodniony – po długich dyskusjach – ze związkami zawodowymi nauczycieli, dlatego nie chciałby, aby z tego powodu były jakieś niesnaski. Zdaniem rozmówcy źle się stało, ze nie było żadnego przepływu informacji między dyrektorami szkół, a stroną związkową – która reprezentuje nauczycieli.

Radna Brygida Czapiewska – zwróciła się z prośbą, aby w przyszłym roku na spotkanie poprosić nie tylko dyrektorów szkół, ale również przedstawicieli związków zawodowych, gdzie będą pełne informacje i w ten sposób uniknie się dyskusji.

Wójt – poinformował, że organem prowadzącym oświatę w gminie jest Wójt Gminy i to Wójt prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi. Informuje on o finale rozmów, a nie ich toku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 5 radnych było przeciwnych (Ewa Król, Zdzisław Wiśniewski., Józef Dąbrowski, Brygida Czapiewska, Józef Przewięźlikowski), głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIII/153/05 , która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady stwierdził, że zgodnie z § 25, pkt 2 Statutu Gminy wnosi o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługującego Wójtowi . Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem ( druk nr 4) - stanowi zał. nr 12 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie Przewodniczacy poinformował, że ostatnia regulacja dotycząca wynagrodzenia zasadniczego Wójta dokonana została na początku kadencji, czyli 3 lata temu. Pomimo tego , że w administracji były regulacje płac na poziomie inflacji ( 2-3%) Wójt nie był tym objęty. W międzyczasie zmieniły się również przepisy, które spowodowały, że wójtowie od 2005 r. zostali pozbawieni możliwości otrzymywania połowy tzw. “ trzynastek”, a od początku 2006 r. nie otrzymają ich w ogóle. Z uwagi na to iż w Gminie prowadzony jest szeroki zakres zadań jak również planowanych jest wiele inwestycji w 2006 r. - co będzie wymagało dużego zaangażowania Wójta w te przedsięwzięcia - Przewodniczący Rady zaproponował , aby wynagrodzenie zasadnicze Wójta podnieść o 10% tj. z 4.000 zł do 4.400 zł; dodatek funkcyjny pozostawić na dotychczasowym poziomie tj. 1.386 zł – poprosił o poprawienie w projekcie uchwały w pkt 2 zapisu procentowego na zapis kwotowy wysokości dodatku funkcyjnego; dodatek specjalny podnieść o 5% tj. do 40%. Proponowane wynagrodzenie obowiązywałoby do końca kadencji – po upływie kadencji to wynagrodzenie wygasa.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Jan Dąbrowski – stwierdził, że z uwagi na to iż gminę czeka bardzo trudny 2006 rok, a co za tym idzie duże zaangażowanie Wójta związane z planowanymi przedsięwzięciami uważa za zasadne podniesienie wynagrodzenia Wójtowi.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że w tym temacie ma mieszane uczucia, a jego zdaniem uzasadnienie do projektu uchwały zostało tak pomyślane, że trzeba się dobrze w nie wczytać. Rozmówca uważa, że wynagrodzenie Wójta nie przedstawia się tak źle jak przedstawiono, bo z jego analizy wynika iż w 2003 r. wzrosło o 35% - z 5.400 zł do 7.396 zł. W następnych latach był podnoszony dodatek służbowy o 5% gdzie wynagrodzenie doszło do kwoty 8.071 zł. Teraz proponuje się podwyższyć wynagrodzenie Wójtowi o kwotę 909 zł co stanowi 11,3% - do kwoty 8.980 zł. Zdaniem rozmówcy niewiele pozostało do maksymalnej stawki. Stwierdził więc, ze nie jest przeciwny podniesienia wynagrodzenia Wójtowi, ale uważa, że proponowana kwota jest za wysoka.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że wynagrodzenie zasadnicze Wójtowi ustalono 3 lata temu na kwotę 4.000 zł. Nie należy tego traktować, że to była podwyżka starego uposażenia gdyż Wójt został poraz pierwszy wybrany w bezpośrednich wyborach i to było nowe stanowisko. Zanim ustalono wynagrodzenie Wójta przeprowadzono rozpoznanie jak to się przedstawia w innych gminach dobrze prosperujących o podobnej wielkości i ustalono wynagrodzenie zasadnicze dla Wójta Gminy Wielka Nieszawka w kwocie 4.000 zł. Od tego czasu nie zmieniano Wójtowi wynagrodzenia zasadniczego pomimo tego, że płace w samorządzie wzrastały średnio o 2-3%. Rada tylko ustalała co roku dodatek specjalny Wójtowi, który wzrastał o 5%. Dlatego Przewodniczacy proponuje podnieść wynagrodzenie zasadnicze do 4.400 zł - które w jakiś sposób zrekompensuje zabranie “ trzynastki” - oraz podnieść do 40% dodatek specjalny z uwagi na to iż Wójta czeka trudny rok związany m.in. z ogromem planowanych inwestycji.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał ile wynosi wg. tabeli najniższe wynagrodzenie.

Radca Prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że najniższe wynagrodzenie w tabeli dotyczącej wynagradzania pracowników samorządowych wynosi 770 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługującego Wójtowi , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny ( Romuald Wiśniewski), 2 radnych wstrzymało się od głosowania ( Zdzisław Wiśniewski, Józef Przewięźlikowski). Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXIII/154/05 , który stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Przewodniczacy Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

Wyszła radna Ewa Król – obecnych jest 13 radnych.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji o ilości punktów alkoholowych na terenie gminy. Jest to realizacja wniosku Komisji Statutowo -Regulaminowej , która zwróciła się o przeanalizowanie ilości punktów alkoholowych w gminie.

Wójt – poinformował, że Rady Gminy uchwałą z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży określiła , że na terenie gminy może być usytuowanych 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych od 4,5 do 18% ( z wyjątkiem piwa) oraz 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży . Na dzień dzisiejszy na terenie gminy z określonych uchwałą 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych od 4,5 do 18% jest 12 punktów i na 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu jest 6 punktów. Sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii podlega innym przepisom i jeśli spełniają one warunki określone w ustawie nie ma podstawy odmowy wydania zezwolenia.. Na terenie gminy jest 6 punktów gastronomii gdzie sprzedawany jest alkohol od 4,5 do 18% oraz 5 punktów sprzedaży alkoholu powyżej 18%. Zdaniem Wójta nie ma potrzeby dokonywania zmian uchwały dotyczącej ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, bo z tego co można zauważyć to limit nie jest wykorzystany i sztucznie nie należałoby niczego zmieniać. Opłaty za alkohol są dość wysokie, dlatego niektóre sklepy prowadzą tylko sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5 do 18% alkoholu. Rozmówca uważa, że zmniejszenie ilości punktów sprzedaży alkoholu w żaden sposób nie zmniejszy jego spożycia. Ważną kwestą natomiast byłoby – o czym już wcześniej wspominał – wprowadzenie szkoleń dla osób ubiegających się o koncesję, które przeprowadziłyby kompetentne osoby m.in. policja. Warunkiem uzyskania koncesji powinno być przejście takiego szkolenia. Należy stwierdzić, że od października do grudnia br., kiedy policja została zobowiązana do zwrócenia uwagi na sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu zmniejszyło się picie alkoholu pod sklepami - a spowodowały to mandaty, które zapłacili sprzedawcy.

Przewodniczacy Rady zwrócił się do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z pytaniem, czy Komisja wypracowała stanowisko w powyższym temacie, bo z tego co wie prowadziła dyskusję z Wójtem.

Członek Komisji Danuta Gierad – poinformowała, że Komisja w powyższej sprawie nie wypracowała konkretnego stanowiska.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dowiedziała się, że jeden ze sklepów, który jest czynny do godz. 21:00 ma zezwolenie na sprzedaż alkoholu do godz. 20:00. Z tego co się orientuje dotychczas nie stosowano ograniczeń dlatego zapytała czy w tym przypadku nie należałoby pozwolić na sprzedaż alkoholu do końca pracy sklepu tj. do 21:00.

Wójt - oświadczył, że nie zna sprawy i nie słyszał o takim przypadku. Jego zdaniem skoro wyznaczono takie godziny, to zapewne odbyło się to na wniosek zainteresowanego. Niemniej jednak rozpozna zgłoszona sprawę.

Radny Zdzisław Wiśniewski – uważa, że należy skontrolować jak ta sprawa się przedstawia i jeśli popełniono błąd należy go sprostować. Ponadto poinformował, że nareszcie osoby posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaczęły, się w pewnym stopniu kontrolować, a powoduje to iż zaczęli o niektórych sprawach mówić, co w jakimś stopniu ułatwia pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej głosów nie było więc Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję.

Ad. 6.

a) Przewodniczacy Rady stwierdził, że wszystkie Komisje przygotowując plany pracy na przyszły rok zapomniały o § 21 Regulaminu Rady Gminy , który brzmi “ Komisje do końca marca przedstawiają Radzie pisemne sprawozdanie ze swojej działalności podejmowanej w poprzednim roku kalendarzowym”. W związku z tym do końca marca 2006 r. tj. w I kwartale 2006 r. każda Komisja powinna Radzie przedłożyć sprawozdanie ze swojej działalności za 2005 r. Z uwagi na to iż prawie wszystkie Komisje w swoich planach pracy zapisały punkt “ ocena projektu budżetu na 2006 r.” - a budżet został przyjęty na dzisiejszej sesji, poprosił o wykreślenie tego punktu i wpisanie w jego miejsce “ omówienie sprawozdania z działalności Komisji w 2005 r.” Następnie oddał głos Komisjom celem omówienia planów pracy na 2006 r. ( druk nr 5a – Komisja Rewizyjna; druk nr 5b Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji; druk nr 5c – Komisja Statutowo-Regulaminowa; druk nr 5d – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – druki nr 5a do nr 5d stanowią zał. nr 14 do nr 17 do protokołu )

- Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś przedstawił plan pracy Komisji na 2006 r. po uprzednim wykreśleniu w I kwartale pkt 2 w brzmieniu “ ocena projektu budżetu na 2006 r.” i wpisanie w to miejsce “ sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 r.”.

Radni nie zgłosili uwag do planu pracy.

Przewodniczacy poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( Józef Dąbrowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok - stanowi zał. nr 18 do protokołu.

- Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – przedstawił plan pracy Komisji na 2006 r. po uprzednim wykreśleniu w I kwartale pkt 1 w brzmieniu “ zaopiniowanie projektu budżetu na 2006 r.” i wpisanie w to miejsce “ sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 r.” oraz wykreślenie w II kwartale pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pracy.

Przewodniczacy poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało  13  radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji na 2006 rok - stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – przedstawiła plan pracy Komisji na 2006 r. po uprzednim dopisaniu w I kwartale pkt 4 “ sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 r.”. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pracy. Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2006 rok - stanowi zał. nr 20 do protokołu.

- Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Danuta Gierad - poprosiła o wykreślenie w I kwartale pkt 1 w brzmieniu “ opiniowanie realizacji budżetu za 2005 r.” i wpisanie w to miejsce “ sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 r.” Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu.Przewodniczacy poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok - stanowi zał. nr 21 do protokołu.

b) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt planu pracy Rady Gminy na 2006 rok ( druk nr 6) – stanowi zał. nr 22 do protokołu - zasadniczo nie różni się od tegorocznego , ale został opracowany tylko na III kwartały tj. do końca kadencji. Następnie poprosił o naniesienie poprawek w projekcie tj. wykreślenie w I kwartale pkt. 1 i zmianę numerów pozostałych punktów oraz dopisanie w II kwartale pkt 6 w brzmieniu “omówienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2005 r.” Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do planu pracy.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy z uwzględnieniem poprawek. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania został przyjęty plan pracy Rady Gminy na 2006 rok – stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisjom w celu przekazania informacji z ich działalności między sesjami:

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia w czasie których opiniowała projekt budżetu gminy na 2006 rok oraz dyskutowała na temat inwestycji i oświaty w gminie,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia w czasie których opiniowała projekt budżetu gminy na 2006 rok oraz opracowała projekt planu pracy Komisji na 2006 rok,

c) Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Danuta Gierad – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła dwa posiedzenia w czasie, których opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia, w czasie których zajmowała się projektem budżetu gminy na 2006 rok.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z jego działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację ze swojej działalności za okres od 30 listopada do 29 grudnia 2005 roku – informacja stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Ponadto Wójt poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy został zamontowany witraż w kościele parafialnym w Małej Nieszawce, którego koszt wyniósł 4,5 tyś zł. Również został wykonany witraż dla kościoła parafialnego w Cierpicach, ale jeszcze nie został wmontowany – koszt witraża z ramą wyniósł 6.161 zł. Uregulowano także sprawę związaną z kościołem w Czerniewicach, która dotyczyła ufundowania przez gminę obrazu przedstawiającego Ojca Świętego Jana Pawła II. – zamiast ramy gmina zrefundowała tablicę z rzeźba Papieża.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej przez Wójta informacji.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2005 roku.

Radni nie wnieśli uwag do informacji.

Ad. 10.

Wójt – poinformował, że w dniu 16 stycznia 2006 r. w kościele w Cierpicach zostanie zamontowany witraż - ufundowany przez Gminę - wraz z ramą.

Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski - poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19.12.br. przyjęła wniosek w następującym brzmieniu “ Komisja jest zaniepokojona odpływem młodzieży gimnazjalnej do szkół w Toruniu. Powoduje to wzrost kosztów edukacji na jednego ucznia. W związku z tym prosimy Pana Wójta, o zobowiązanie Dyrektorów szkół o przedstawienie programów działania w poszczególnych szkołach mających na celu przekazywanie uczniów ze Szkół Podstawowych do Gimnazjum w Cierpicach do kończ stycznia 2006 roku”. W imieniu Komisji wniósł o przyjęcie powyższego wniosku przez Radę.

Przewodniczacy zapytał czy są głosy dotyczące wniosku.

Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w sprawie przedstawienia Radzie informacji na temat podjętych działań mających na celu zmniejszenie odpływu absolwentów szkół podstawowych z naszej gminy do Torunia – na najbliższej sesji, która zostanie zwołana po 30 stycznia 2006 r. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Brygida Czapiewska, Ryszard Proch) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Radna Danuta Gierad – członek Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że Komisja w planie pracy na 2006 r. ma również ujęty ten punkt i w miesiącu styczniu 2006 r. planuje odbyć spotkanie z dyrektorami w temacie pozyskiwania uczniów do Gimnazjum.

Radna Brygida Czapiewska- zapytała czy są odśnieżane drogi polne biegnące w kierunku wału w Małej Nieszawce (ul. Kręta i równoległa).

Wójt – wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym podjęto pierwszą próbę dużego odśnieżania i w zasadzie udało się to wykonać – również zostały odśnieżone drogi biegnące w kierunku wału w pierwszej kolejności jednak są odśnieżane drogi, którymi jeżdżą autobusy – łącznie z drogą wojewódzką – a pozostałe są odśnieżane później – w godz. 10ºº -11ºº.

Radny Józef Przewięźlikowski – stwierdził, że nie ma uwag do odśnieżanych samych dróg natomiast zauważył iż na końcówkach rond czy skrzyżowań powstają hałdy, które są trudne do przebycia. Dlatego jego zdaniem należałoby te hałdy przepchnąć do rowów czy na pobocza.

Wójt - wyjaśnił, że przy dużej ilości śniegu jest to bardzo trudne i nie zawsze się udaje, bo kierowca ma określone pole manewru. Ponadto wyjazd ciągnikiem z pługiem na drogę nr 10 przy tak dużym ruchu jest niebezpieczny. Zresztą, aby wyjechać na drogę nr 10 celem jej odśnieżania trzeba mieć specjalne zezwolenie.

Pani Bronisława Masłowska – zapytała czy nie można nic zrobić z kałużami, które się tworzą na ul. Rzemieślniczej przy wyjeździe na ul. Toruńską w Małej Nieszawce.

Wójt – potwierdził, że w miejscu o którym mówiła przedmówczyni tworzą się kałuże, bo woda spływa aż od szkoły. Jest to problem trudny do rozwiązania, gdyż ulica Rzemieślnicza jest zaasfaltowana na całej szerokości i nie ma możliwości czegokolwiek tam zrobić tym bardziej, że w ulicy biegną dwie rury wodociągowe i są dwie zasuwy. Nie ma również zgody właścicieli przyległych działek na wejście na ich teren. Dlatego trzeba będzie się zastanowić nad możliwością rozwiązania tego problemu.

Ad. 11.

Przewodniczacy Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

Protokołowała                                                                Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                         /-/ Bronisław Krywionek

                                              

 

Powiadom znajomego