W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXXII/05 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku.

Protokół Nr XXXII/05

Z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku w godz. 15ºº do16³º w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

     - stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenia stanowisk Rady Gminy w sprawie:

a) podatku leśnego ( druk nr 1),

b) podatku od posiadania psów ( druk nr 2).

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ( druk nr 3),

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 4),

c) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości ( druk nr 5),

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 6).

Przerwa

e) zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 7),

4. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXXII sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 12 ( nieobecni- nieusprawiedliwieni : Józef Kumorek, Rafał Kujawa , Danuta Gierad) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Następnie zgłosił kilka uwag do porządku dzisiejszej sesji, który radni otrzymali w zawiadomieniu.

1. z uwagi na zbyt krótki okres między sesjami w dzisiejszym porządku nie ma przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. W związku z tym przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 18 listopada oraz z dzisiejszej sesji nastąpi na najbliższej sesji,

2. złożył wniosek o wykreślenie z porzadku sesji pkt 3c tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości( druk nr 5) i nadanie pkt 3d pkt 3c, a pkt 3e pkt 3d. Powyższe spowodowane jest tym, że powyższy projekt uchwały przed podjęciem wymaga opinii Urzędu Ochrony Konkurencji, która to do dnia sesji nie wpłynęła. Przewodniczacy poprosił o zgłaszanie uwag do wniosku. Radni nie zgłosili uwag. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonego wniosku. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, ż Rada przyjęła wniosek.

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia:

     - stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenia stanowisk Rady Gminy w sprawie:

a) podatku leśnego ( druk nr 1),

b) podatku od posiadania psów ( druk nr 2).

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ( druk nr 3),

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 4),

c) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości ( druk nr 6),

Przerwa

d) zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 7),

4. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

a) Przewodniczacy Rady Poinformował, że projekt stanowiska w sprawie podatku leśnego ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego stanowiska.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnia cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2005 r. wynosiła 131,35 zł za 1 m³ drewna. Z uwagi na ustawowe zwolnienia z podatku leśnego lasów z drzewostanem do 40 lat oraz fakt, że powierzchnia tych lasów w gminie wynosi 7 197 ha Wójt proponuje przyjąć cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. W związku z powyższym wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej formie. Szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku przedstawiono na załączniku nr 3 do projektu stanowiska.

Przyszedł radny Józef Kumorek – obecnych jest 13 radnych.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że z uwagi na to iż cały pakiet projektów stanowisk i projektów uchwał dotyczących podatków omawiały wszystkie Komisje Rady nie będzie się zwracał do poszczególnych Komisji o ich opinie, a zapyta czy w związku z przedstawionym stanowiskiem czy uchwałą są inne wnioski niż przedstawione przez wnioskodawcę czyli Wójta.

Komisje nie zgłosiły innych wniosków do projektu stanowiska w sprawie podatku leśnego przedstawionego przez Wójta .

Przewodniczacy otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego stanowiska.

Radny Romuald Wiśniewski - poprosił o podanie przebiegu strefy ochronnej – odkąd się liczy i ile kilometrów wynosi.

Wójt – wyjaśnił, że strefa od granic miasta wynosi 10 km czyli można powiedzieć, że 1/3 poligonu wchodzi w strefę lasów ochronnych. Na temat lasów ochronnych na poligonie możnaby dyskutować, ale minister ochrony środowiska nie podzielił naszego stanowiska.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przyszedł radny Rafał Kujawa – obecnych jest 14 radnych.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt stanowiska w sprawie podatku leśnego, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła stanowisko w sprawie podatku leśnego – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady Poinformował, że projekt stanowiska w sprawie podatku od posiadania psów ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego stanowiska.

Wójt –poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. , w której określiła roczną stawkę od jednego psa 35 zł. Wspomniana uchwała określa również zwolnienia z podatku – w gospodarstwie domowym zwolniony jest jeden pies natomiast w gospodarstwie rolnym dwa psy są zwolnione. Z uwagi na to iż od tego okresu Rada nie podnosiła stawki - do dnia dzisiejszego obowiązuje uchwała z 2002 r.. Również na 2006 r. nie proponuje się zwiększenia stawki podatkowej za posiadanie psów stąd projekt stanowiska. Wójt wniósł o jego przyjęcie w przedstawionej formie. Wójt stwierdził, że trudno jest wychwycić ile psów kto posiada i jest to problem ogólnopolski. Można zauważyć ile jest bezpańskich psów – szczególnie w okresie letnim - które zagrażają niejednokrotnie bezpieczeństwo mieszkańców. Zdaniem Wójta sprawa ta zostanie jednak w jakiś sposób rozwiązana , a obliguje do tego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nakłada na gminy bardzo dużo dodatkowych obowiązków związanych z tym problemem. Rada Gminy będzie musiała podjąć uchwałę, która zgodnie z rozporządzeniem będzie regulowała zabezpieczenie psów ich wyłapywanie itp. na terenie gminy. Rozporządzenie nakazuje również gminom zorganizowanie schronisk względnie wejście w kontakt z innym schroniskiem, aby zabezpieczyć miejsce dla wyłapywanych psów. Próbowaliśmy rozmawiać w tej sprawie z Gniewkowem i Solcem Kujawskim, ale te gminy nie posiadają schronisk. Były wstępne rozmowy z Toruniem, ale wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami i w konsekwencji te środki trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie gminy, aby rozwiązać problem bezpańskich psów na naszym terenie.

Przewodniczacy Rady zwrócił się do Komisji o inne wnioski do stanowiska w sprawie posiadania psów , niż te które zaproponował Wójt w stanowisku.

Komisje nie zgłosiły wniosków.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt stanowiska w sprawie posiadania psów, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła stanowisko w sprawie podatku od posiadania psów – stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 3.

a) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 7 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Z uwagi na to, że cena żyta w stosunku do roku ubiegłego obniżyła się z 37 zł do 27,66 zł za 1 q, zachodzi konieczność uchylenia ubiegłorocznej uchwały , a do określenia stawki podatku rolnego w 2006 r. przyjąć ustawową cenę żyta tj. 27,66 zł za 1 q. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie.

Przewodniczacy Rady zwrócił się do Komisji o inne wnioski do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , niż te które zaproponował Wójt.

Komisje nie zgłosiły wniosków.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt, uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/146/05 – stanowi zał. nr 8 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 9 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Wójt przedłożył projekt uchwały w tym zakresie , a szczegółowy wykaz podstawy opodatkowania oraz stawki podatku przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Propozycje są tak wyliczone, aby mieściły się w granicach inflacji tj. 2,5% . Biorąc wszystkie pozycje to, proponowany średni wzrost podatku wyniesie 0.62%. Nie podnosi się podatku za pozostałe budynki o pow. użytkowej do 200 m² - pozostaje kolejny rok na poziomie 3,10 zł za 1 m². Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczacy Rady zwrócił się do Komisji o inne wnioski do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości , niż te które zaproponował Wójt .

Komisje nie zgłosiły wniosków.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/147/05 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 6 ) – stanowi zał. nr 11 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję, a na dzisiejszej sesji otrzymali nowy druk projektu uchwały, który omówi Wójt. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że różnica polega na wprowadzeniu zapisów w § 1 pkt 2 ppkt b i c w następującym brzmieniu :“ o liczbie osi - dwie”. Takie samo brzmienie należy zapisać w pkt 3 ppkt b i c; pkt 5 pkt b; pkt 6 ppkt b; pkt 8 ppkt b; pkt 9 ppkt b. W projekcie, który radni dzisiaj otrzymali dopisane pozycje zaznaczono tłustym drukiem. Powyższe zostało zmienione po konsultacji z Regionalna Izbą Obrachunkową . Stawki zaproponowane w projekcie powodują wzrost stawek podatku w stosunku do roku ubiegłego o 5 zł . Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego na dzisiejszej sesji projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady zwrócił się do Komisji o inne wnioski do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, niż te które zaproponował Wójt.

Komisje nie zgłosiły wniosków.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXII/148/05– stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Przewodniczacy Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczacy wznowił obrady.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. ( druk nr 7) – stanowi zał. nr 13 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę dotyczącą zwiększenia w dziale 852 – pomoc społeczna: w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 49.058,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej. Decyzja dotyczy również zmniejszenia w dziale 852: w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 117,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne oraz rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 445,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Autopoprawka wynika z decyzji Wojewody Kujawko-Pomorskiego, które wpłynęły po przesłaniu radnym materiałów na sesję. Ponadto potrzeba dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów wynika z włączenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do dochodów włączono również dotacje z fundacji celowych ( PEFRON), będące rekompensatą dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w zakładach pracy chronionej. Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne – wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Natomiast po stronie wydatków - w związku z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami dotyczącymi nabycia nieruchomości ( nie obowiązuje VAT) -proponuje się zwiększenie środków na ten cel o kwotę 305.000,00 zł. Proponuje się również włączenie środków wysokości 15.000,00 zł na wydatki związane z promocja gminy. Włączone również zostały środki z dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Po wprowadzeniu powyższych zmian – z uwzględnieniem autopoprawki – dochody jak i wydatki będą wynosiły 10.981.416,00 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Następnie skarbnik Pani Mirosław Mierzwińska przedyktowała radnym zmiany w projekcie uchwały .

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmian budżetu na 2005 rok.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przez Radę autopoprawki do projektu zmiany budżetu gminy na 2005 rok zgłoszonej na wstępie przez Wójta. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę. Następnie Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok łącznie z autopoprawka, którego przyjęcie poddał pod głosowanie . Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXII/149/05 – stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na sesję,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja odbyła między sesjami jedno posiedzenie, w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejszą sesję oraz opracowała projekt planu pracy na 2006 rok.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od 18 listopada do 30 listopada 2005 roku – informacja Wójta stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał na sesji w dniu 18 listopada 2005 roku.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady – poruszył następujące sprawy:

a) w związku z tym, że radni otrzymali projekt budżetu na 2006 r. zwrócił się do Komisji, aby do dnia 10 grudnia br. odbyły posiedzenia na temat analizy przedłożonego projektu oraz przyjęli plany pracy Komisji na 2006 r.

b) poinformował, że do końca br. odbędzie się jeszcze sesja, jeśli będą jednak przedłożone projekty uchwał wymagające opinii danej Komisji to odpowiednie Komisje zostaną o tym fakcie powiadomione przez w/w.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) poinformował, że na ul. Brzozowej w Cierpicach nie świecą dwie lampy. W związku z tym poprosił o interwencję w Zakładzie Energetycznym.

b) zapytał czy wiadomo Wójtowi, że od dnia dzisiejszego listonosze z poczty w Cierpicach zostali przeniesieni na pocztę Nr 5 w Toruniu – tam się stawiają do pracy i przywożą przesyłki na teren naszej gminy.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) wyjaśnił, że w poniedziałek pracownik Urzędu wspólnie z przedstawicielem Zakładu Energetycznego dokonają przeglądu oświetlenia na terenie gminy. W ciągu 2 tygodni zostaną naprawione wszystkie lampy, które nie świecą,

b) o fakcie przeniesienia listonoszy do Torunia Wójt dowiedział się przypadkowo od listonosza w dniu dzisiejszym. Nikt w tej sprawie wcześniej się z nim nie kontaktował. Z przeprowadzonego dzisiaj rozpoznania wie, że poczta w Cierpicach będzie funkcjonowała, ale bliższych szczegółów nie zna. Zastępca Wójta próbuje umówić Wójta z Dyrektorem Poczty na poniedziałek, aby więcej dowiedzieć się o dalszym funkcjonowaniu poczty w Cierpicach.

Radna Brygida Czapiewska – poprosiła o interwencję w A-linii dotyczącą częstych spóźnień autobusowych – szczególnie w godzinach rannych - co powoduje, że młodzież spóźnia się do szkół, a mieszkańcy do pracy.

Wójt – wyjaśnił, że spóźnienia wynikają w szczególności z braków kadrowych. Jest to problem nie tylko A-linii, ale również PKS i MZK. Z A-linii odeszło 50% kierowców, którzy wyjechali do pracy w Anglii. Przy takim braku kadrowym są łączone linie autobusowe , a to powoduje –szczególnie w godzinach szczytu – spóźnienia autobusów.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał czy na terenie gminy są osoby bezdomne,

b) poprosił o przekazanie informacji ze spotkania w sprawie metropolii, w którym uczestniczył Wójt – w jakim kierunku toczyła się dyskusja,

c) zapytał czy stara 10, która łączyła się z nową 10 będzie zamknięta.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że na terenie gminy na dzień dzisiejszy jest 1 osoba bezdomna, która od jutra - przez okres zimy - będzie przebywała na wyłącznym utrzymaniu gminy w Domu Pomocy Społecznej. Osoba to została wyeksmitowana z mieszkania w Spółdzielni ZGODA i nie posiada nawet rzeczy osobistych dlatego jutro zostaną dla niej zrobione zakupy,

b) wyjaśnił, że wcześniej zostało spisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Torunia, Prezydentem Bydgoszczy i Marszałkiem Województwa dotyczące utworzenia aglomeracji toruńsko-bydgoskiej, w wyniku którego odbyła się debata w której uczestniczyli Prezydent Torunia, prof. UMK Pani Daniela Szymańska, Pan Cołbecki – dyrektor wydziału promocji i rozwoju Miasta Torunia oraz Wójt. Na spotkanie licznie przybyli również mieszkańcy Torunia, przedstawiciele UMK oraz przedstawiciele innych instytucji. Zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju, Unia Europejska w I etapie wyznaczyła osiem aglomeracji w Polsce i w tej grupie nie znalazła się aglomeracja toruńsko –bydgoska. W wyniku zabiegów udało się wyznaczyć jednak jeszcze jedną aglomerację toruńsko - bydgoską. Stanowisko osób biorących udział w debacie jest takie, żeby skorzystać z danej szansy i jej nie zmarnować. Należy odłożyć wszelkie swary i zabrać się do pracy, próbując znaleźć wspólne tematy. Nie jest to decyzja polityczna, a decyzja gospodarcza, która będzie obowiązywała przez lata. Decyzja ta będzie ważna dopiero w czerwcu przyszłego roku. We wrześniu musi ją przyjąć parlament Unii Europejskiej i dopiero po tym nabierze mocy prawnej. Marszałek Województwa rozpoczął już procedurę – w której gmina również bierze udział – a polega ona na ustaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - z dużym naciskiem na aglomerację. Wszystkie pieniądze z budżetu Unii Europejskiej idą na aglomeracje – bo jest ona elementem, który powoduje rozwój danego kraju z czego my również chcemy skorzystać. Na dzień dzisiejszy z dziewięciu aglomeracji wpisanych do Projektu Narodowego Planu Rozwoju - siedem położonych jest od Odry do Wisły, ósma byłaby aglomeracja toruńsko-bydgoska i dziewiąta warszawska. Cała ściana wschodnia nie została ujęta w Projekcie i w chwili obecnej jest tam wielka walka, aby taką aglomeracje utworzyć. Nie ma jednak takiej możliwości, bo Narodowy Plan Rozwoju przyjął te , które wynikały z wytycznych Unii Europejskiej. Były pytania o możliwość przyłączenia gminy do Torunia , na co Wójt odpowiedział iż na ten temat dyskusji być nie może. Musimy wspólnych szukać tego co nas łączy, a nie działać na zasadzie ,że chce nas ktoś wchłonąć. Na zachodzie nie ma takich sytuacji, bo okazało się, że takie działania są bez sensu. Jeśli powstanie aglomeracja toruńsko-bydgoska, gminy również muszą się w niej znaleźć.

c) droga, o którą pytał przedmówca już jest zamknięta. Wjechać natomiast będzie można przez wiadukt.

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że został upoważniony przez Radę Trenerów województwa kujawsko – pomorskiego do prowadzenia rozmów z Wójtem o pozwolenie zorganizowania na terenie gminy wyścigu w kolarstwie przełajowym 2006 w dniu 12 lub 13 marca 2006 r. Impreza ta ma wejść do kalendarza imprez sportowych naszego województwa z powiadomieniem Polskiego Związku Kolarskiego.

Wójt – stwierdził, że nie widzi przeszkód w zorganizowaniu takiej imprezy na terenie gminy – jest to jego zdaniem w jakiś sposób promocja gminy – tym bardziej, że taka impreza odbywa się już od dwóch lat. Wiąże się to z pewnymi wydatkami związanymi z ufundowaniem nagród, ale zapewne znajdą się jakieś środki.

Ad. 8.

Przewodniczacy podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

      Protokołowała:                                                                                Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                                  /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego