W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXX/05 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka , która odbyła się w dniu 27 października 2005 roku

 

Protokół Nr XXX/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27 października 2005 roku w godz. 15:00 do 19:30 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20.06.2005 r. oraz z XXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9 września 2005 r.

3. Zaprezentowanie wstępnej koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego – referuje Pan Wojciech Kornatowski – architekt.

4. Kierunki inwestycyjne na 2006 rok – referuje Wójt.

Przerwa

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 r.               ( druk nr 1 ),

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Brzoza) ( druk nr 2),

c) nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 3).

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( druk nr 4),

b) Przewodniczącego Rady Gminy ( druk nr 4 a),

c) Wójta Gminy ( druk nr 4 b).

7. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXX sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Wielka Nieszawka Pan Bronisław Krywionek , który na wstępie powitał zabranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady wrócił do ostatniej sesji, na której to nie został przyjęty protokół z XXVII sesji Rady Gminy , która odbyła się w dniu 20 czerwca 2005 r. Powodem tego był wniosek złożony przez radnego Romualda Wiśniewskiego, który stwierdził, że w protokole nie umieszczono zdania wypowiedzianego przez Wójta, w którym to Wójt miał oświadczyć, że wszystkie kolejne czynności związane z przygotowaniem i ewentualną realizacją inwestycji p.n. park wodny będą kolejno przedkładane Radzie, która w formie uchwał będzie je przyjmowała. Przewodniczacy Rady oświadczył, że przesłuchał ten fragment nagrania z sesji i stwierdził, że nie ma takiego zdania wypowiedzianego przez Wójta. Zdaniem rozmówcy natomiast w treści protokołu została dostatecznie oddana dyskusja tocząca się na sesji w sprawie parku wodnego. W związku z powyższym ww. złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Romualda Wiśniewskiego z uwagi na to , że nie ma podstaw do wpisywania w protokole zdań, których nie ma w nagraniu .Przed przystąpieniem do głosowania wniosku zapytał radnego Romualda Wiśniewskiego czy podtrzymuje wniosek złożony na sesji w dniu 9.09.2005 r.

Radny Romuald Wiśniewski - podtrzymał złożony na sesji wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Romualda Wiśniewskiego , który dotyczył umieszczenia w protokole z XXVII sesji zdania dotyczącego deklaracji Wójta odnośnie przedkładania etapami kolejnych uchwał, dotyczących wykonania poszczególnych zadań związanych z realizacją inwestycji p.n. park wodny. Za umieszczeniem zdania głosował 1 radny ( Romuald Wiśniewski), przeciwnych było 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Brygida Czapiewska, Maria Demko, Józef Dąbrowski). Przewodniczacy stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek radnego Romualda Wiśniewskiego.

Następnie Przewodniczacy Rady poprosił o zgłaszanie uwag do treści protokołu z XXIX sesji, która odbyła się w dniu 9 września 2005 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu.

Przewodniczacy Rady wniósł o łączne głosowanie przyjęcia protokołów z XXVII i XXIX sesji w przedłożonym brzmieniu. Za przyjęciem protokołów głosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciwnych ( Romuald Wiśniewski, Józef Dąbrowski), 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Zdzisław Wiśniewski, Brygida Czapiewska, Józef Przewięźlikowski). Przewodniczacy Rady stwierdził, że protokoły z XXVII i XXIX sesji zostały w przedstawionym brzmieniu przyjęte przez Radę.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady oddał głos architektowi Panu Wojciechowi Kornatowskiemu, który zaprezentował wstępna koncepcję architektoniczną Zespołu Sportowo –Rekreacyjnego.

Pan Wojciech Kornatowski – poinformował, że jest szefem Pracowni Architektoniczncznej, która m.in. specjalizuje się w obiektach sportowo-rekreacyjnych, głównie halach sportowych oraz basenach. W chwili obecnej tj. w 2005 r. są w budowie 3 baseny zaprojektowane przez ww. Pracownię. Wójt zawarł z Pracownią umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu w Wielkiej Nieszawce, która została opracowana wg programu przedstawionego przez Pana Wójta. Zespół składa się z dwóch podstawowych funkcji: zespołu basenów ( park wodny) oraz zespołu hotelowego. Zespół parku wodnego dzieli się na część sportową i część rekreacyjną. Istotą sprawy całości jest bardzo bogaty program: część rekreacyjno-basenowa, część sportowo –basenowa, zjeżdżalnia, zespół odnowy biologicznej. W części hotelowej – restauracja z ogródkiem pod dachem, z tarasami i z widokiem na wschód. Na parterze część hotelowa z częścią do wynajęcia, z restauracją, ogródek pod dachem, sala konferencyjna mniejsza i większa z zapleczem sanitarnym oraz zespół rozrywkowy z barem własnym, z bilardem, kręglami i automatami. Architekt przedstawił na planszach: rzut piwnic, rzut parteru, rzut piętra itd.

W czasie prezentowania koncepcji jak również po 10 min. przerwie - którą na wniosek Wójta ogłosił Przewodniczący Rady , radni zadawali pytania architektowi oraz dyskutowali ewentualnymi zmianami dot. opracowania koncepcji zespołu sportowo – rekreacyjnego.

Przewodniczacy Rady zaproponował, aby w dniu 3 listopada 2005 r. o godz. 15ºº w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce spotkały się na posiedzeniu roboczym wszystkie Komisje Rady. W czasie tego spotkania zostaną wypracowane propozycje i wnioski dotyczące zespołu sportowo – rekreacyjnego, które następnie zostaną przekazane Panu Wojciechowi Kornatowskiemu – architektowi w celu ewentualnego uwzględnienia w opracowaniu.

Radni otrzymali ksero projektu koncepcyjnego – opracowanego w formie graficznej.

Prezentacja wstępnej koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego, którą przedstawił architekt Pan Wojciech Kornatowski została przegrana na płytę i dołączona do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia kierunków inwestycyjnych na 2006 rok.

Wójt - poinformował, że zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych na 2006 rok zostanie przedstawiony w następnym punkcie sesji. Stwierdził , że w założeniach inwestycyjnych na 2006 r. kierowano się następującymi aspektami: wybudowaniem czegoś co ma spowodować powstanie nowych miejsc pracy oraz uatrakcyjnienie gminy – budowa parku wodnego; poprawieniem w zdecydowany sposób bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę dróg, chodników oraz oświetlenia; przygotowaniem inwestycji na lata następne poprzez przygotowanie dokumentacji ( na remont obiektu Ośrodka Kultury, modernizację budynku Urzędu Gminy i GOPS). Jednocześnie idzie się w kierunku wybudowania ścieżki rowerowej od ul. Prostej do ul. Wierzbowej oraz wybudowanie parkingu przed garażami przy Urzędzie – powyższe obejmuje obowiązująca uchwała, a nie jest to wyszczególnione w wykazie rzeczowym inwestycji. Reasumując Wójt jeszcze raz podkreślił, że kierunki inwestycyjne mają na celu uatrakcyjnienie gminy, utworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że przed chwilą otrzymał od Wójta wniosek dotyczący uzupełnienia porządku dzisiejszej sesji o pkt 5 d tj rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. Ponieważ jest to sprawa dość pilna - przed głosowaniem - oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia wniosku .

Wójt – stwierdził, że na posiedzeniach Komisji informował iż prowadzi intensywne działania mające na celu wykupienie jak największej ilości gruntów na Jarkach. Przedmiotowa sprawa dotyczy dwóch działek o łącznej powierzchni 1,5513 ha , które w chwili obecnej chce sprzedać komornik. Prowadzono z nim negocjacje dotyczące ceny, ale okazało się iż komornik nie może sprzedać tego gruntu inaczej jak w drodze przetargu. Cena wywoławcza opiewała na kwotę 69.860 zł ( tj. 4,5 zł za 1 m² gruntu ). Aby zatem Wójt mógł stanąć do przetargu potrzebuje upoważnienia Rady – stąd projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi dotyczące wniosku.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczacy Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a ,Rada Gminy może wprowadzić zmianę w porzadku posiedzenia bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady czyli co najmniej 8 radnych musi być za wprowadzeniem tego projektu do porzadku posiedzenia.

Następnie Przewodniczacy poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o rozszerzenie porządku posiedzenia dzisiejszej sesji o pkt 5d – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 4). Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła wniosek o rozszerzenie porzadku posiedzenia o pkt 5d.

Porządek posiedzenia – po uwzględnionej poprawce:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20.06.2005 r. oraz z XXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9 września 2005 r.

3. Zaprezentowanie wstępnej koncepcji architektonicznej Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego – referuje Pan Wojciech Kornatowski – architekt.

4. Kierunki inwestycyjne na 2006 rok – referuje Wójt.

Przerwa

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 r.            ( druk nr 1 ),

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Brzoza) ( druk nr 2),

c) nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 3),

d) nabycia nieruchomości gruntowych

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( druk nr 4),

b) Przewodniczącego Rady Gminy ( druk nr 4 a),

c) Wójta Gminy ( druk nr 4 b).

7. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

a) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 ( druk nr 1) – stanowi zał nr 3 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję- radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały, który uwzględnia autopoprawkę . W/w. już na posiedzeniach Komisji informował, że wkradł się błąd gdyż ulice Bukowa i Czeremchowa zostały wpisane do projektu na kanalizację natomiast nie ma tam wodociągu, więc proponuje się dopisanie w pkt 2 ppkt f. Mała Nieszawka ul. Bukowa i Czeremchowa. Następnie proponuje się dopisanie w pkt 3 –Drogi – ppkt k “ Mała Nieszawka ul Wałowa ( podbudowa z kruszywa – 700 m. Będzie to pierwszy etap robót na tej ulicy). W pkt.4 – Oświetlenie ulic - proponuje się dopisanie ppkt k” Cierpice ul. Sosnowa ( od ronda do Andrewexu) i ppkt l “ Mała Nieszawka ul. Leśna – uzupełnienie”, co zostało oddzielone w projekcie uchwały czerwoną kreską. Realizacja oświetlenia ulic zapisanych pod kreską uwarunkowana będzie ilością środków, które pozostaną po przeprowadzonych przetargach – na inwestycje wymienione w projekcie uchwały planuje się przeznaczyć ok. 4 mln zł. Wójt przypomniał, że projekt uchwały został przez niego szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Powyższy projekt nie zawiera budowy ścieżki rowerowej oraz wybrukowania placu przed garażami przy Urzędzie. Wójt wrócił do dyskusji dotyczącej przystanku autobusowego i wiaty w Cierpiszewie. Rozmawiał z Nadleśniczym, aby wyznaczyć przejazd od ul. Leśnej do drogi asfaltowej biegnącej obok starego Nadleśnictwa. Z-ca Nadleśniczego zobowiązany został do opracowania propozycji. Jeśli ta sprawa by doszła do skutku wszystkie autobusy jeździłyby ul. Leśną – należałoby jednak wtedy uwzględnić niektóre odcinki do asfaltowania. Jest to jednak sprawa późniejsza. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie i brzmieniu.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby do projektu uchwały dopisać w § 1 pkt 2, który mówiłby, że inwestycje wymienione w pkt 4 ppkt k-l zostaną zrealizowane jeśli pozostaną środki.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że projekt uchwały jest jakoby projektem około budżetowym, w którym zawarto prawie 100% inwestycji na 2006 r. Dlatego też projektem tym zajmowały się wszystkie Komisje Rady, którym oddał głos w celu wyrażenia opinii w tej sprawie.

1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26.10.br. opiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006. Do powyższego projektu były uwagi w punkcie dotyczącym oświetlenia ulic. W związku z tym, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie uchwały przedstawionym w dniu dzisiejszym Komisja jest usatysfakcjonowana.

2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 25.10.br., w czasie którego opiniowała projekt budżetu. Komisja zgłosiła uwagi dotyczące dróg, co spowodowało, że została do projektu dopisana ul. Wałowa. Również zdaniem Komisji w części dotyczącej oświetlenia ulic w pierwszej kolejności powinno być oświetlenie na ul. Leśnej, a nie ul. Widok czy Słonecznej – jest to temat do dyskusji.

3. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 24.10.br. na którym analizowała i opiniowała projekt uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały, który po korekcie radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

4. Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały przedstawionego na dzisiejszej sesji, w którym zostały ujęte wnioski, które wypłynęły na Komisjach.

Będąc przy głosie radny Jan Dąbrowski – stwierdził, że uchwała mówi o przystąpieniu do realizacji w 2006 r., co nie oznacza iż inwestycja musi być w 2006 r. zakończona. Dlatego nie ma uwag do pkt 4 ppkt k-l - można wykonać dokumentacje, a realizacja będzie w miarę posiadanych środków.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Józef Dąbrowski - stwierdził, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji interweniował o oświetlenie ul. Leśnej w Małej Nieszawce ze względu na wzmożony ruch , który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W związku z tym wnioskuje, aby oświetlenie ulicy Leśnej uwzględniono w planie inwestycji na 2006 r. i zrealizowano.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Wójt poinformował iż wiadukt w Kąkolu należy do gminy. Dlatego też zdaniem rozmówcy dobrze by było, aby w projekcie zapisać uwagę dot. wykonania w 2006 r. ekspertyzy tego wiaduktu, aby się zorientować w jakim on jest stanie i w kosztach związanych z remontem tego wiaduktu.

Wójt – wyjaśnił, że ekspertyzę wiaduktu, ocenę techniczną oraz książkę obiektu gmina posiada. Następny przegląd wiaduktu został wyznaczony na 2010 r. Zaleceniem było ograniczenie nośności wiaduktu i to zostało wykonane – postawiono znaki. Wójt poinformował, że spotkał się z przedstawicielami kolei, którzy deklarują w razie potrzeby wszelką pomoc związaną z zamknięciem torowiska oraz całą organizację ruchu na nim. Ponadto stwierdził, że gdyby wiadukt był w naprawdę katastrofalnym stanie to kolej już dawno by monitowała i nie pozwoliłaby na jego użytkowanie. Niemniej jednak trzeba będzie zaplanować wykonanie dokumentacji - ewentualnie w 2007 r.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że na posiedzeniu Komisji była mowa o oświetleniu na ul. Leśnej. Dla formalności zapytał o jaki odcinek chodzi – czy na terenie zabudowanym czy do drogi nr 10.

Wójt – wyjaśnił, że mówiąc o oświetleniu ul. Leśnej, to chodzi o odcinek od P. Gierad do P. Bejger. Propozycję dotyczącą oświetlenia Wójt złożył w projekcie uchwały, a kierował się przy tym ilością budynków przy danej ulicy. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od Rady Gminy.

Radny Józef Kumorek – stwierdził, że planowane oświetlenie w Brzozie jest na dość odległym miejscu dlatego obawia się czy będzie ono wykonane.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że inwestycje wymienione w ppkt od a do j zostaną zrealizowane w 2006 roku więc nie należy mieć obaw.

Wójt – w uzupełnieniu poinformował, że dokumentacja, wykonawstwo i odbiór inwestycji wymienionych w ppkt od a do j , realizowane będą w tym samym terminie. Nie dotyczy to inwestycji pod kreską.

Radny Waldemar Gołaś – zapytał czy w momencie pozostawienia ul. Leśnej na proponowanej przez Wójta pozycji będzie ona cała oświetlona , natomiast jeśli będzie zamiana z ul. Widok to w 2006 r. ul. będzie ona oświetlona tylko od P. Gierad do P. Bejger.

Wójt – wyjaśnił – że nie będzie oświetlał drogi przez las dlatego chodzi o odcinek od P. Gierad do P. Bejger. Koszty oświetlenia ul. Leśnej i ul. Widok są porównywalne.

Radny Zdzisław Wiśniewski – uważa, że aby nie powodować dyskusji kto jest lepszy, a kto jest gorszy należałoby jego zdaniem szukać rozwiązania budżetowego, aby zrealizować kontrowersyjne zadania tak aby zadowolić wszystkich.

Wójt – stwierdził, że w projekcie uchwały zaproponował inwestycje , na które posiada ok. 4 mln złotych. Jeśli zatem okaże się, ż po przetargach pozostaną środki zostaną zrealizowane wszystkie zaproponowane inwestycje - również te wymienione pod kreską.

Przewodniczacy Rady wrócił do wniosku radnego Józefa Dąbrowskiego, aby inwestycję zapisana w pkt 4 l projektu uchwały zapisać w pkt 4 b, a inwestycję z pkt 4 b zapisać w pkt 4 l. Następnie przyjęcie tego wniosku poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 5 radnych ( Waldemar Gołaś, Danuta Gierad, Józef Dąbrowski, Brygida Czapiewska, Ewa Król), 1 radny był przeciwny ( Bronisław Krywionek), 9 radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła wniosek- następnie poprosił o naniesienie tych zmian w projekcie.

Przewodniczacy Rady złożył wniosek o dopisanie pkt 2 w § 1 projektu uchwały w następującym brzmieniu” Zadania wskazane w p-cie 4 lit. “k” i “l” zostaną zrealizowane w 2006 r. jeżeli po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dot. inwestycji wym. w ust. 1 pozostaną środki finansowe”. Była uwaga radnego Jana Dąbrowskiego, aby tego nie zapisywać, ale zdaniem rozmówcy właściwsze byłoby ujęcie tego punktu dlatego, że jeżeli nie będzie środków to pierwszymi cięciami będą te dwie inwestycje. Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek, za którego przyjęciem głosowało11 radnych, 1 radny ( Filar Regina) był przeciwny, 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Józef Kumorek, Jan Dąbrowski, Zdzisław Wiśniewski) Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Następnie Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006 – uwzględniający autopoprawki wniesione przez Wójta oraz dwa przegłosowane wnioski - którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny (Romuald Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/138/05 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza) -( druk nr 2) – stanowi zał nr 5 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Panu Markowi Porczykowi – planiście, który opracowywał przedstawiony plan.

Pan Marek Porczyk - przypomniał, że powyższy projekt planu był już przedstawiony na sesji lipcowej br., ale zgodnie z życzeniem zamawiającego zostały do niego wniesione zmiany. Powyższe zmiany nie wymagały powtórzenia sporządzenia procedury tego planu, a są one wyłącznie zmianami technicznymi formalnymi, a nie zmianami merytorycznymi. W ostatnim czasie zauważono jeszcze pewne pomyłki pisarskie więc poprosił o dopisanie w § 10 ust. 1 dodatkowego terenu o symbolu D5U, który jest na rysunku planu, a nie znalazł się w tekście również w § 10 ust. 1 pkt 2 należy dopisać teren D5U. Natomiast z § 9 ust. 1 należy wykreślić symbol D18 MN, którego nie ma na rysunku planu.

Przewodniczacy Rady poprosił radnych o wymienienie str. 5 tekstu projektu uchwały, która zawiera wszystkie poprawki, o których mówił Pan Marek Porczyk.

Pan Marek Porczyk poprosił o pytania do projektu planu.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie planu.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja zapoznała się z tematem dotyczącym projektu planu zagospodarowania na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 25 października 2005 r. i nie wnosi do niego uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

W zwiazku z powyższym Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza), a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/139/05 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 3) – stanowi zał nr 7 do protokołu radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały przedstawiony na druku nr 3 dotyczy wyrażenia zgody na nabycie od Pani Tekli Kryszewskiej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerami działek 208 o powierzchni 0,2500 ha i 209/2 o powierzchni 1,9800 ha położonej w Cierpicach za cenę 100.000 zł + VAT ( wychodzi 4,2 zł za 1 m² gruntu) w terminie do 31.2.2005 r. Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt rolny i nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt podjął inicjatywę , aby wykupić możliwie jak najwięcej gruntów na Jarkach, aby w przyszłości przyniosły one korzyści dla Gminy. W związku z powyższym wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej treści.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony przez Wójta.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali w niej głosu.

W zwiazku z powyższym Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/140/05 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych ( druk nr 4) – stanowi zał nr 9 do protokołu radni otrzymali w dniu dzisiejszym -na sesji. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Wójt – poinformował, że projekt dotyczy nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,5513 ha, która została wyszacowana przez biegłego na sumę 93.078 zł. Cena wywoławcza obniżona do 2/3 przez komornika wyniosła 69.860 zł. Jaka cena będzie w II przetargu na razie nie wiemy. Chodzi o to, aby te grunty nabyć, bo gmina posiada w swoich zasobach bardzo mało gruntów , a zdaniem Wójta powinna ich mieć dużo, aby w różnych sytuacjach mogła określić swoją strategię na tych gruntach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Jan Dąbrowski – złożył wniosek, aby proponowaną w projekcie uchwały kwotę 70.000 zł podnieść do kwoty wynikającej z wyceny biegłego tj. 93.078 zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku złożonego przez radnego Jana Dąbrowskiego tj., aby w § 1 projektu uchwały zapisać “ wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerami działek : 215/12 i 215 13 obręb Cierpice, o łącznej pow. 1,5513 ha, za cenę nie wyższą niż 93.078 zł”. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła wniosek radnego Jana Dąbrowskiego. Następnie Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - z uwzględnionym wnioskiem – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/141/05 – stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 6.

a) Przewodniczący Rady odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o oświadczeniach majątkowych za 2004 rok, złożonych przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy – radni otrzymali informację ( druk nr 4) w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 11 do protokołu,

b) Przewodniczący Rady odczytał informację o oświadczeniach majątkowych za 2004 rok złożonych przez radnych – informację Przewodniczącego Rady ( druk nr 5) radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 12 do protokołu,

c) Wójt Gminy odczytał informację o oświadczeniach majątkowych za 2004 rok, złożonych przez pracowników samorządowych – powyższa informacja została przedstawiona radnym na druku nr 5 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie na którym opiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

b) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła trzy posiedzenia: w dniu 15 września zajmowała się sprawami dróg i dojazdów na terenie gminy; w dniu 24 października opiniowała materiały na dzisiejszą sesję , a w dniu 25 października odbyła posiedzenie wyjazdowe dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza.

c) Przewodnicząca Komisji zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 października , w czasie którego opiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie - w dniu 24 października - na którym opiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Wyszedł radny Ryszard Proch – obecnych jest 14 radnych.

Ad. 8.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

Wójt – dokończył informację z działalności między sesjami za okres od 20 czerwca do 9 września 2005 roku , która został przerwana w wyniku złożonego przez Przewodniczącego Rady Gminy na sesji w dniu 9.09. br. wniosku ( od pozycji 27 sprawozdania) , a następnie przedstawił informację z działalności między sesjami za okres od 9 września do 27 października 2005 roku – informacja ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady złożył informację z realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał na sesji w dniu 6 lipca 2005 roku.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady :

a) odczytał pismo, które wpłynęło do Rady od Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych dotyczące IV Edycji Ogólnopolskiej Kampanii “ Zachowaj Trzeźwy Umysł” , która odbywała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W powyższej Edycji brały udział również dzieci i młodzież z terenu naszej gminy - wśród laureatów znaleźli się : Monika Szynal, Jędrzej Ciasto-Cytowicz Fanny Kucharska, Kamil Sieklucki oraz SP i Gimnazjum w Cierpicach,

b) złożył wniosek, aby uwagi dotyczące treści protokołów z sesji składać osobiście na piśmie do biura Rady najpóźniej na dzień przed sesją. Chodzi o to, że jeżeli są zastrzeżenia do treści protokołu będzie czas się do tego przygotować – przesłuchać nagranie – i podjąć decyzję bezpośrednio na sesji.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że taka forma będzie utrudnieniem dla radnych więc może radni mogliby uwagi zgłaszać również telefonicznie.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że przed sesją Komisje Rady mają posiedzenia, więc  wtedy można przekazać uwagi.

Wójt – stwierdził, że protokół powinien odzwierciedlać najważniejsze myśli i nurty dyskusji. Takie protokoły można zobaczyć np. w Radzie Powiatu, które są napisane na półtorej strony i można zobaczyć co się w nich znajduje – w porównaniu z naszymi, które mają wiele stron. Ponadto my jesteśmy chyba jedyną gminą, która drukuje protokoły radnym. Takiej praktyki np. nie ma w Radzie Powiatu, bo uważa się tam , że radny powinien być aktywny i przy okazji zapoznania się z treścią protokołu może dodatkowo zorientować się co dzieje się w Starostwie.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że o kopiach protokołów zadecydowała Rada, więc ma do tego prawo.

Następnie Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący składania uwag do treści protokołów z sesji osobiście na piśmie do biura Rady najpóźniej na dzień przed sesją.. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych 1 radny był przeciwny ( Romuald Wiśniewski), 2 radnych wstrzymało się od głosowania ( Brygida Czapiewska, Józef Dąbrowski). Przewodniczacy stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Radny Jan Dąbrowski – poprosił, aby do środy uzyskać stenogram z I części dzisiejszej sesji – może być w formie elektronicznej – aby można było wykorzystać na posiedzeniach Komisji w sprawie parku wodnego.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że był dobry zwyczaj kiedy osoby z Urzędu Gminy – Wójt czy Sekretarz – były obecne na zakończeniu roku szkolnego, rozpoczęciu roku szkolnego czy Dniu Nauczyciela. W tym roku - trudno powiedzieć z jakich przyczyn – zostało to pominięte. W związku z tym rozmówczyni zaproponowała, aby powrócono do tego zwyczaju.

Wójt - oświadczył, że nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

Radna Ewa Król – zapytała o internet na terenie gminy.

Wójt – wyjaśnił, że ostatnio w tej sprawie wystąpił do Centrali w Warszawie i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.( ksero wcześniejszej korespondencji w sprawie neostrady w Cierpicach otrzymał radny Romuald Wiśniewski). W międzyczasie Wójt zdobył informację, że od dnia 5 grudnia br. teren województwa kujawsko –pomorskiego przejmuje nowy operator “ Dialog” i z tego co przekazał pracownik tej firmy na przełomie grudnia i stycznia budowany będzie maszt w Toruniu i takimi samymi masztami będą obłożone nasze centrale m.in. w Cierpicach , tak, że w I kwartale przyszłego roku powinna być neostrada w Cierpicach .Informacja ta pochodzi od przedstawiciela Firmy “ Dialog”. Również ma się zmienić płatność rachunków. Będą one nadal wystawiane przez TP SA , której będzie płacony abonament, natomiast należności pozostałe będą płacone firmie “Dialog” – podobno ma to obniżyć koszty telefonu o 30%.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że ze sprawozdania Wójta wynika iż powoływał on Komisje, których zadaniem było przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, czy gwarancyjnych – na drogach , w szkołach w Małej Nieszawce i Cierpicach oraz Gimnazjum. Zapytał więc czy te Komisje stwierdziły jakieś usterki , które ma usunąć wykonawca.

Wójt – poinformował, że nie były to przeglądy gwarancyjne czy pogwarancyjne – bo gwarancja jeszcze trwa – a były to przeglądy okresowe z uwagi na wystąpienie mało istotnych usterek, które zostały usunięte. Odbył się przegląd pogwarancyjny w SP w Małej Nieszawce na budynku szatni i zostało to naprawione. W trzech szkołach odbył się przegląd dotyczący wykonania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod kątem bezpiecznego przygotowani przez dyrektorów placówek oświatowych na rozpoczęcie roku szkolnego. Na tą okoliczność zostały sporządzone protokoły.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) poprosił Wójta, aby na przyszłą sesję przygotował informację dotycząca odpłatności za wodę i ścieki, która zawierałaby: ilość zalegających, wysokość zaległości sumarycznie, czy i jakie konsekwencje ponieśli ci którzy nie płacą za wodę i ścieki. Zdaniem rozmówcy odpłatność za wodę i ścieki stanowi problem w gminie. Z tego co się orientuje to są osoby, które płacą - a Wójt mówił, że emeryci płacą – i tacy, którzy się notorycznie uchylają. Ponadto Wójt informował, że do miesiąca sierpnia załatwi sprawę dodatkowych poborów wody dla osób , które nie płaca za jej pobór. Dlatego chciałby dowiedzieć się czy ta sprawa została już załatwiona,

b) stwierdził, że przy drodze nr 10 przestawiono przystanek autobusowy, ale nie ma tam oświetlenia , więc jest ciemno i niebezpiecznie. W pobliżu przystanku jest słup więc można by założyć lampę,

c) zapytał Wójta czy otrzymał odpowiedź z Zarządu Dróg dotyczącą zabezpieczenia cmentarza w Cierpicach. Z tego co wie , to taką odpowiedź otrzymał Proboszcz,

d) zapytał czy odwodnienie wykonane przy drodze nr 10 ( studnie k. lasu P. Rokickiego) rozwiąże całą sytuację na tej drodze , czy dalej jest aktualne odwodnienie, które było wcześniej zaplanowane – jak to na dzień dzisiejszy wygląda,

e) stwierdził, że jest zdegustowany po przeczytaniu artykułu w dzisiejszych “ Nowościach”, że gołębie w Toruniu nie zagrażają ptasią grypą. Zastanawia się zatem dlaczego, należy trzymać ptactwo w zamknięciach , a nie na podwórkach – czy ono bardziej zagraża.

Wójt - ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że informacje dotyczące dłużników są tajemnicą, więc nie podlegają dyskusji. Niemniej jednak poinformował, że dłużnicy płacą – w tej sprawie podpisali stosowne zobowiązania. Nie odcięto również nikomu dopływu wody – w dwóch przypadkach ekipa pojechała na miejsce i natychmiast osoby te uregulowały zadłużenie. Wójt wyjaśnił, że można odciąć wodę w momencie kiedy są spełnione określone elementy wynikające z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Wystarczy, że dłużnik wpłaci jakąś kwotę i już wtedy nie można odciąć wody. Zresztą doprowadzenie do odcięcia jest długą procedurą – upomnienia, zawiadomienie SANEPID – wiąże się to z terminami ok. 60 dni) i dopiero można rozpocząć procedurę. Kontrolerzy RIO – bo właśnie trwa kontrola kompleksowa w Urzędzie – stwierdzili, że ściągalność w naszej gminie w porównaniu z innymi gminami jest bardzo wysoka.,

b) poinformował, że oświetlenie przy 10 w obrębie przystanku autobusowego będzie jak zrealizujemy uchwałę . Jeśli się uda to może w przyszłym roku problem się rozwiąże – lampa, która tam jest należy do Andrewexu i my nie możemy o niczym decydować,

c) poinformował, że jest ustne zapewnienie iż wniosek o zabezpieczenie cmentarza w Cierpicach został uwzględniony. W tym tygodniu Wojewoda wydal decyzję o ustaleniu lokalizacji na drodze nr 10 – na odcinku od Dybowa do węzła Nieszawka – na co jeszcze nie ma pozwolenia na budowę. Dlatego nie wiemy jak to będzie wyglądało – zawsze się jednak tłumaczy brakiem pieniędzy,

d) odwodnienie dogi nr 10 kończy się rurą przed blokami Nadleśnictwa. W tej chwili Wojewoda wydzielił cały rów – od starego Nadleśnictwa w Cierpiszewie, aż do szosy na Nieszawce – m.in. gminie zabrał część terenów pod ten rów i ustalił jego lokalizację. Wójt poinformował, że wspólnie z Nadleśniczym odwołają się od decyzji Wojewody. Zdaniem w/w rów ten powinien być wybudowany od nowa – na co Wojewoda wydał 2 lata temu pozwolenie wodno-prawne. Projekt który został sporządzony przez Generalną Dyrekcję Dróg jest niezgodny z tym pozwoleniem i stąd odwołanie,

e) wyjaśnił, ze jeżeli chodzi o ptasią grypę, to jest zobowiązany do przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa , w którym podano oficjalne terminy do realizacji tj. termin powołania Komisji, terminy w których należy sprawdzić czy są przestrzegane zapisy rozporządzenia oraz terminy złożenia meldunków do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wójt działa na podstawie ustawy o służbach i inspekcjach i musi jej przestrzegać – dlatego na dzień dzisiejszy ptactwo musi być pod zamknięciem.

Radny Zdzisław Wiśniewski – a) oświadczył, że był wczoraj na przystanku i lampa pali się na pustej przestrzeni, więc może ją zgasić i uruchomić na przystanku,

b) przejechał ścieżka rowerową do Dybowa i na odcinku od p. Krywionka do stacji paliw jest obłamany asfalt.

Wójt – wyjaśnił, że ścieżka rowerowa leży w pasie drogowym i należy do Generalnej Dyrekcji Dróg.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że na rogu ul. Rzemieślnicza i Zacisze jest wyrwa, która powstała w wyniku robót wodociągowo-kanalizacyjnych. Zapytała czy jest możliwość jej zabezpieczenia.

Wójt – wyjaśnił, że takich miejsc jest więcej – również na Przyjaznej, Bliskiej i będzie jeszcze przy drodze wojewódzkiej przy wjeździe na ul. Brązową. Powstały one w momencie włączania tych ulic do wodociągu i zostaną usunięte w jednym czasie przez firmę drogową.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał Przewodniczącego Rady czy projekt uchwały o punktach alkoholowych będzie na sesji – miał być w sierpniu.

Przewodniczacy Rady wyjaśnił, że porządek sesji ustala po otrzymaniu materiałów od Wójta, więc to czy będzie ta uchwała nie jest zależne od niego.

Radny Romuald Wiśniewski - - stwierdził, że to właśnie Przewodniczacy zaproponował, że ta uchwała będzie i pytał Wójta czy do końca sierpnia ten termin Wójtowi wystarczy na przygotowanie”.

Wójt – stwierdził, że nie jest tak iż czegoś nie chce się zrobić, ale niekiedy nie ma na to czasu. Od trzech miesięcy – realizując zadania i obsługując kontrolerów nie można wszystkiemu podołać. Dlatego w chwili obecnej załatwiane są w pierwszej kolejności sprawy najpilniejsze i te które związane są z normalnym funkcjonowaniem gminy. Kiedy skończy się kontrola na razie nie wiadomo. Jest natomiast wiele zadań do przygotowania, które muszą być w przyszłym roku zrealizowane. Dlatego przy tak małym składzie osobowym nie wszystko się da zrobić. Jeśli chodzi o sprawy związane z przeciwdziałanie alkoholizmowi, po zawarciu umowy z policją wiele się zmieniło na lepsze. Można zauważyć, że zginęły miejsca przy sklepach, gdzie nagminnie pito alkohol – a efektem tego były mandaty zapłacone przez sprzedawców.

Przewodniczacy Rady – zapytał czy ta uchwała - o której mówił radny Romuald Wiśniewski – jest pilna. Czy są sprawy które wymagają bezwzględnej interwencji.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że nie chodzi o to , że jest to pilne, ale o to żeby ona przeszła do końca roku i była dobrze przygotowana.

Radny Józef Dąbrowski – poruszył sprawę notorycznych kradzieży kwiatów z grobów na cmentarzu w Cierpicach. Zwrócił się do radnych o zmobilizowanie, a może przez policję , aby ukrócić ten proceder.

Przewodniczacy Rady – poinformował, ze spróbuje do końca roku umieścić projekt uchwały, o którym mówił radny Romuald Wiśniewski.

Radny Zdzisław Wiśniewski – złożył wniosek , aby przypisać Szkole Podstawowej w Cierpicach opiekę nad zbiorową mogiłą pomordowanych oraz grobem zasłużonej nauczycielki - którą upamiętniono wmurowaniem tablicy na szkole - które znajdują się na cmentarzu w Cierpicach

Wójt – wyjaśnił, że tak mogiła jak i grób są przypisane do opieki Szkole Podstawowej w Cierpicach.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w sesji i zamknął obrady.

     Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego