W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXIX/05 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 9 września 2005 roku.

Protokół Nr XXIX/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 9 września 2005 r. w godz. 15ºº do 16³º w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20.06.2005 r. oraz z XXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6.VII.2005 r.

3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego szkolnego 2005/2006 (druk nr 1).

4. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku ( radni otrzymali w dniu 2 sierpnia 2005 r.).

5. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

Przerwa

9. Wręczenie Wójtowi Gminy Odznaczenia Państwowego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

10. Informacja Kierownika Zarządu Regionu PCK w Chełmży o działalności PCK na terenie powiatu toruńskiego w tym w Gminie Wielka Nieszawka za okres 2004-2005 r.

11. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXIX sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Wielka Nieszawka Pan Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 ( nieobecny Rafał Kujawa) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji. Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczacy Rady poinformował, że dzisiejsza sesja będzie miała trochę inny przebieg niż zazwyczaj. W II części – po przerwie – nastąpi odznaczenie Pana Wójta Srebrnym Krzyżem Zasługi – w związku z czym na obrady przybędzie Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Arkadiusz Horonziak. Z uwagi na to, że musimy się dostosować do jego harmonogramu dnia, sesja będzie w pierwszej części prowadzona do godz. 15,50. W tej sprawie Przewodniczacy złoży - w stosownym momencie -wniosek o wykreślenie z porządku sesji punktów nie zrealizowanych do przerwy. Po przerwie natomiast będą dalej realizowane punkty, które zapisano w porządku sesji.

Przybył radny Rafał Kujawa – obecnych jest 15 radnych.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poprosił o wnoszenie uwag do przedstawionej treści protokołów z XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2005 r. oraz z XXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 lipca 2005 r.

Radny Romuald Wiśniewski – wniósł nastepujace uwagi do protokołów:

a) z sesji, która odbyła się w dniu 20 czerwca br. - w części dotyczącej budowy parku wodnego ( strona 10, wiersz 5 od końca ) w protokole zapisano “ w momencie wykupu czy zamiany gruntu Rada i tak będzie musiała podjąć stosowne uchwały”. Natomiast z tego co pamięta rozmówca, to w czasie dyskusji wyszło oświadczenie Wójta, że na każdą czynność dotyczącą budowy parku wodnego będą podejmowane uchwały. W związku z tym prosi o sprostowanie zapisu w protokole,

b) z sesji, która odbyła się w dniu 6 lipca br. ma wątpliwości czy powinien być taki zapis ( strona 8 protokołu) “ Wójt wyjaśnił, że część techniczna naszego wniosku pozostanie bez zmian, ale eksperci domagają się dodatkowo wyliczenia zysku netto i to zostanie złożone”.

Przewodniczący Rady – zapytał przedmówcę jak jego zdaniem powinny brzmieć zapisy w protokołach.

Radny Romuald Wiśniewski – oświadczył, że chodzi mu o to, żeby wyraźnie zapisano w protokole z dnia 20.06.br. iż na każdą czynność dotyczącą budowy parku wodnego tzn. budowy drogi, gazyfikacji itp., podejmowane będą odrębne uchwały. Jego zdaniem dotychczasowy zapis dotyczy tylko gruntów.

Przewodniczacy Rady – po przeczytaniu fragmentu protokołu stwierdził, iż zapis mieści się w zakresie że na wszystkie czynności związane z budową parku wodnego będą odrębne uchwały m.in. dotyczyć to będzie wykupu czy wymiany gruntów.

Radny Romuald Wiśniewski – wrócił do dyskusji na sesji kiedy to miał wątpliwości , że przedstawiona uchwała dotycząca budowy parku wodnego daje - jego zdaniem - Wójtowi wszelkie uprawnienia związane z realizacja tej inwestycji . Wtedy Wójt odpowiedział, że ta uchwała nie daje mu prawa do takich czynności jak : budowa drogi, kanalizacji, wodociągowania itp. bo muszą być na to uchwały, a w protokole zapisano tylko o wykupie lub zamianie gruntów dotyczących tej inwestycji dlatego chodzi mu o dokładny zapis.

Przewodniczacy Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi do zapisu w protokole. Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczacy wniósł o odrzucenie wniosku radnego Romualda Wiśniewskiego gdyż uważa, że zapis znajdujący się w protokole odzwierciedla przebieg dyskusji i jego zdaniem zmiana nic nie wniesie. Uwaga radnego, że bez tego zapisu Wójt zacznie na własna rękę budowę parku wodnego zdaniem w/w jest całkowicie nieuzasadniona.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że chodzi mu o stronę formalna protokołu i dlatego uważa, że Przewodniczacy nie może odrzucić tego co było na sesji.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że w zwiazku z tym iż są uwagi do obu protokołów ich przyjęcie nastąpi na najbliższej sesji – po przesłuchaniu nagrania.

Radny Romuald Wiśniewski - stwierdził, że wnosząc uwagę do protokołu z dnia 6.07. br. miał na uwadze wypowiedź Wójta, który informował iż do wniosku o fundusze unijne zażądano dodatkowo złożenia wyliczenia zysków z oczyszczalni – dlatego, że rozmówca nie jest zorientowany czy te wyliczenia zostały już złożone, czy będą złożone w terminie późniejszym zgłosił uwagę bo nie jest pewien czy tak ten zapis miał być sformułowany.

Wójt Gminy Pan Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że zdanie w protokole zostało sformułowane prawidłowo – zgodnie z jego wypowiedzią. Poinformował również, że wyliczenia zysków oczyszczalni zostały opracowane i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy czekamy na decyzję w tej sprawie.

Przewodniczacy Rady – zapytał czy po wyjaśnieniu Wójta są jeszcze uwagi do protokołu z dnia 6.07.br. Radni nie zgłosili uwag. W związku z powyższym Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego protokołu. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych ( Rafał Kujawa, Brygida Czapiewska) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6.07.2005 roku został przyjęty przez Radę. Poinformował także, że głosowanie dotyczące przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20.06.br. odbędzie się na najbliższej sesji – po przesłuchaniu nagrania.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady poinformował, że informację o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2005/2006 ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję . Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia powyższego punktu.

Wójt – poinformował, że przedstawiona na druku nr 1 informacja w całości pokazuje jak placówki oświatowe z terenu gminy zostały przygotowane do nowego roku szkolnego pod katem stanu technicznego oraz bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Największy problem jest na drodze krajowej nr 10 i tam została wystawiona osoba, która przeprowadza dzieci przez drogę – będzie to trwało najprawdopodobniej do połowy listopada. Również jest problem z częścią Brzozy – przy drodze nr 1. Po przebudowie wiaduktu w Brzozie nie ma przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów – co stwarza katastrofalną sytuacje. W tej sprawie mieszkańcy już niejednokrotnie interweniowali, a Gmina pisała pisma do decydentów na co nie było odpowiedzi. W dzisiejszej prasie - po zebraniu z mieszkańcami Brzozy, na którym również byli dziennikarze - ukazał się kolejny artykuł dotyczący tej sytuacji. Dziennikarka - po zebraniu - telefonicznie skontaktowała się z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Toruńskiego i poinformowała go , że Gmina zablokuje oddanie do użytku oraz do eksploatacji cały węzeł w Brzozie jeśli nie będzie bezpiecznego rozwiązania drogi dla pieszych i rowerzystów. Po rozmowie telefonicznej Marszałek Województwa zaprosił Wójta na spotkanie i zapewne ten problem zostanie rozwiązany. Ponadto Wójt poinformował, że wystąpił do Komendanta Miejskiego Policji w sprawie wystawienia patroli policyjnych - z radarem - szczególnie w obrębie Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Również pojawią się patrole policji nie umundurowanej ( w obrębie szkół na terenie gminy), które mają za zadanie walkę z wszelkiego rodzaju używkami – szczególnie rozprowadzaniem narkotyków. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy w okresie od 1.10. br. do 31.12.br. - od wieczora z każdego piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę - 2 osobowe patrole policyjne będą pełniły dyżury, a będzie to opłacane z budżetu gminy. Mamy nadzieję, że w ten sposób poprawi się na terenie gminy bezpieczeństwo mieszkańców. Patrole te również zwrócą uwagę na sklepy , a w szczególności na przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W momencie nie przestrzegania ustawy sklepy mogą stracić koncesję na sprzedaż alkoholu. Następnie Wójt poprosił o pytania do sprawozdania.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu:

a) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Królpoinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po dyskusji wyciągnęła wniosek, aby w budżecie gminy na 2006 rok zwiększyć środki finansowe na remonty szkół – remont elewacji na Gimnazjum oraz zmianę ogrodzenia przy szkołach,

b) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że na posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Wójta z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 i po dyskusji nie wniosła do niej uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Pani Bronisław Masłowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – oświadczyła, że jest jej przykro iż dwie Komisje Rady zajmowały się problemem dotyczącym przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, ale żaden z członków Komisji nie pojawił się po informacje dotyczące powyższego tematu u źródeł tj. w szkołach u dyrektorów.

Radny Zdzisław Wiśniewski - w nawiązaniu do przedmówczyni stwierdził, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji zapoznała się ze sprawozdaniem z przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego , ale nie uczestniczyła w żadnym przeglądzie tych placówek. Dlatego też w/w nie może wypowiedzieć się w tym temacie poza tym co zapisano w sprawozdaniu. Niemniej jednak jest zdziwiony faktem, że Komisja Zagospodarowania nie wizytowała szkół pod kątem ich przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego, a zasugerowała się tylko przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu omówienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, którą radni otrzymali w dniu 2 sierpnia 2005 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wójt – na wstępie odczytał uchwałę Nr 58/2005 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.08.2005 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. Następnie poinformował, że dochody w I półroczu br. zostały wykonane w 261,86%, a więc na planowane dochody w kwocie 9.244.800 zł wpłynęły środki w kwocie 24.209.183 zł. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu, że Rejonowy Zarząd Infrastruktury rozpoczął regulowanie należności za grunty zajęte na potrzeby wojska w latach 2000-2002. Jest to kwota 21.585.341 zł i do końca roku pozostało mu do zapłacenia ok. 3.000.000 zł. Wydatki w I półroczu wykonano na poziomie 32,38%, a więc na planowaną kwotę 9. 244.800 zł wykonano 2.993.634 zł. Na dział tzw. publiczny wydatkowano środki na poziomie 46-49%, natomiast na inwestycje, które są na etapie realizacji lub zostały wykonane po 30.06.br. wydatkowane będą środki w II półroczu br. Wójt poinformował, że nie widać zagrożenia budżetu. Może się jednak pojawić problem w Opiece Społecznej wynikający ze zmiany ustawy o zasiłkach rodzinnych oraz ustawy o alimentach. Powyższe zmiany ustaw wniosły ograniczenia wypłaty świadczeń , a to spowodowało zwiększenie ilości wniosków o wypłatę zasiłków w innych formach, które wpłynęły do GOPS. Niemniej jednak będzie się przestrzegało , aby w opiece społecznej wydatkowano środki na poziomie zaplanowanych w budżecie gminy. Wójt poprosił o pytania do Informacji.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o informacji Wójta dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku:

a) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Królpoinformowała, że Komisja zapoznała się z informacją Wójta dotyczącą przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku i nie wniosła uwag,

b) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja nie wniosła uwag do informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo – Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja zapoznała się z informacją Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku i nie wniosła do niej uwag,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja opiniowała informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, do której nie wniosła uwag.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady stwierdził, że z uwagi na brak dyskusji uważa iż Rada przyjęła Informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Ad. 5.

Przewodniczący oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Królpoinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w czasie którego opiniowała materiały na dzisiejsza sesję,

b) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na sesję oraz zajmowała się bieżącymi inwestycjami ,

c) Przewodnicząca Komisji Statutowo – Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała informacje Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,

d) Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie w czasie którego opiniowała informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Ad. 6.

Przewodniczacy Rady oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację – stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu - do pkt. 27 z uwagi na to iż Przewodniczacy Rady złożył wniosek o wykreślenie z porzadku sesji pkt. 6 i pkt. 7. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie złożonego wniosku. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Romuald Wiśniewski, Zdzisław Wiśniewski) było przeciwnych, 1 radny ( Józef Przewięźlikowski) wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek. Jednocześnie poinformował, że na najbliższej sesji Wójt przedstawi przerwaną informację ze swojej działalności.

Przewodniczacy ogłosił przerwę w obradach do momentu przybycia na sesję Wicewojewody.

Ad. 7.

Skreślono z porzadku posiedzenia.

Ad. 8.

Skreślono z porządku posiedzenia.

Ad. 9.

Przewodniczacy Rady powitał przybyłych na sesję Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Arkadiusza Horonziaka oraz Kierownika Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży Panią Alicję Jabłońską. Następnie oddał głos Wcewojewodzie

Wicewojewoda Pan Arkadiusz Horonziak - na wstępie powitał obecnych na sesji. Następnie odczytał Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń - że na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz za zasługi w działalności społecznej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Kazimierz Kaczmarek. Wojewoda wręczył Wójtowi wspomniane odznaczenie. Dalej przekazał kilka słów do zebranych mówiąc, że każdy pobyt na sesjach Rady Gminy przeżywa w sposób wyjątkowo emocjonalny, a to dlatego, że przez III kadencję pełnił funkcję radnego, więc zna dobrze problemy związane z jej wykonywaniem. Pamięta maj 1990 roku, kiedy odbywały się pierwsze wolne demokratyczne wybory do samorządu, a ten rok jest specyficzny bo obchodzimy XV-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Patrząc na to z perspektywy 15 lat można powiedzieć, że samorządy spełniły się na piątkę. Oddanie władzy na dół przełożyło się na to, że nasz kraj przeżył przysłowiowy krok cywilizacyjny – można to również zauważyć w Gminie Wielka Nieszawka- bo powstały m.in. wodociągi, sieć kanalizacyjna, telefony, drogi, obiekty sportowe i wiele innych rzeczy związanych z infrastrukturą, o czym wcześniej można było sobie tylko pomarzyć. To właśnie dzięki temu, że na poziomie gmin wzięto sprawy w swoje ręce, gdzie jest wiadomo jakie problemy lokalno – społeczne występują. Zdaniem rozmówcy wybory z lat 90-tych były wyborami najbardziej trafionymi i można zauważyć, że niektórzy radni zasiadają w Radzie przez kilka kadencji. Odpłacają się oni wyborcom swoją aktywnością i troską w rozwiązywaniu ważniejszych dla tej społeczności problemów . Wiele można zrobić, gdy w Gminie nie ma sporów , a współpraca Wójta - wybranego obecnie w bezpośrednich wyborach – z Przewodniczącym Rady i całą Radą polega na merytorycznej dyskusji przez co można konstruktywnie działać i zabiegać o środki zewnętrzne, wspomagając budżet gminy. Należy stwierdzić, że coraz więcej zadań zrzucanych jest na samorząd za czym nie idą środki., a przecież budżety nie są wysokie z czego w pierwszej kolejności należy pokryć wydatki na oświatę, służbę zdrowia czy opiekę społeczną i na inwestycje niekiedy wiele nie pozostaje. Niemniej jednak samorządy dają sobie radę i zgodnie z oczekiwaniami większości mieszkańców spełniają ich potrzeby. Na zakończenie wystąpienia Wicewojewoda jeszcze raz pogratulował Wójtowi nadanego orderu, życzył Wójtowi, Radzie Gminy oraz wszystkim mieszkańcom wiele pomyślności w działaniu zawodowym, działalności społecznej oraz życiu osobistym. Stwierdził, że to odznaczenie to podkreślenie i uhonorowanie zasług konkretnej osoby – Pana Wójta – ale jest to również ukłon w stronę wszystkich osób działających w samorządzie Gminy Wielka Nieszawka na przestrzeni kilkunastu lat.

Przewodniczacy Rady – podziękował przedmówcy za ciepłe słowa i życzył mu dalszych sukcesów na niwie politycznej i dobrej współpracy z samorządami.

Ad. 10.

Przewodniczacy Rady oddał głos Kierownikowi Zarządu Regionu PCK w Chełmży Pani Alicji Jabłońskiej.

Pani Alicja Jabłońska – na wstępie podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Oświadczyła, że korzystając z obecności - w imieniu całego Zarządy Regionu PCK w Chełmży wręcza Wójtowi “ Medal 85-lecia PCK – w obronie ludzkiej godności” za umożliwienie działalności PCK na terenie Gminy, wspaniałą współpracę z Zarządem, poświęcenie każdej chwili oraz wsparcie i służenie radą i pomocą oraz. propagowanie idei PCK. Następnie poinformowała o działalności PCK na terenie naszej Gminy w okresie 2004-2005. Na wstępie poinformowała, że PCK jest organizacją o charakterze charytatywnym z długoletnią historią , bo jest to organizacja najstarsza w Polsce. Zarząd Regionu PCK w Chełmży obejmuje swoją działalnością cały powiat toruński tj. wszystkie gminy łącznie z miastem i gminą Chełmża. Siedzibą Zarządu mieści się przy ul. Sikorskiego 33 w Chełmży. Wracając na teren gminy Wielka Nieszawka PCK utrzymuje ścisły kontakt ze szkołami, na których terenie prowadzi bezpłatne szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, przeprowadzono również szkolenia dla nauczycieli przedmiotów fizyki, chemii, wf, PO oraz wychowawców w zakresie udzielania pierwszej pomocy . Szkolenie te kończą się otrzymaniem zaświadczenia z certyfikatem UE. Należy stwierdzić, że na terenie Gminy Wielka Nieszawka komplet nauczycieli został przeszkolony w tym zakresie, a uczniowie są szkoleni systematycznie . Również zostali przeszkoleni pracownicy – kierowcy dowożący dzieci do szkół. Ponadto takie szkolenie zostało przeprowadzone w ANREWEX-e w Cierpicach, gdzie 80% pracowników uzyskało zaświadczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poza szkoleniami , PCK zajmuje się dożywianiem dzieci w szkołach – taką akcję przeprowadzono w 2004 r. na terenie Gimnazjum w Cierpicach. PCK ściśle współpracuje z GOPS, do którego przekazał z darów unijnych makaron, ryż i mleko. Ta organizacja w miarę swoich możliwości stara się pomagać w każdej dziedzinie pomimo tego, że nie otrzymuje żadnej dotacji od państwa. W celu pozyskania środków finansowych Zarząd Regionu PCK w Chełmży robi różne dziwne rzeczy m.in. prowadzi działalność gospodarczą ( wynajmuje i wydzierżawia plac targowy) z czego dochody ( po potrąceniu opłat za energię, telefon, zakup materiałów biurowych ) w 100% przekazuje na pomoc socjalną: działalność statutową, dożywianie dzieci, honorowe krwiodawstwo, oświatę zdrowotną, międzynarodowe prawo humanitarne, pomoc ludziom potrzebującym. Przy tak małych środkach PCK nie jest w stanie wszystkich zaspokoić , ale nikt potrzebujący nie wychodzi bez żadnej pomocy – jeśli nie otrzyma pomocy rzeczowej to otrzymuje poradę. PCK prowadzi różnego rodzaju akcje charytatywne, koncerty charytatywne oraz zbiórki pieniężne na, które otrzymuje stosowne zezwolenia. Zebrane w ten sposób środki przeznaczane są m. in. na dożywianie, paczki żywnościowe, paczki noworoczne, zakup artykułów szkolnych ( sukcesywnie otrzymują szkoły). Rozmówczyni oświadczyła, że corocznie występuje do gmin z prośbą o zapisanie w budżecie środków na dotacje dla PCK, więc zwróciła się z prośbą o uwzględnienie tej sprawy w budżecie, a każda kwota będzie zadawalała. Na zakończenie Pani Alicja Jabłońska jeszcze raz podziękowała Wójtowi i całej Radzie Gminy za pomoc i życzliwość w zakresie umożliwienia realizacji działalności statutowej Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży na terenie Gminy Wielka Nieszawka , życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy.

Wójt – na wstępie podziękował Wojewodzie oraz Kierownikowi ZRPCK w Chełmży za otrzymane odznaczenia. Jednocześnie stwierdził, że pomimo tego iż zostały one wręczone na jego ręce traktuje je jako odznaczenia dla samorządu Gminy Wielka Nieszawka. Tak się składa, że w okresie 15 lat odnowionego samorządu , przez 11 lat miał zaszczyt kierować samorządem Gminy Wielka Nieszawka. Zdaniem rozmówcy nie ma powodu do wstydu, bo przez te 11 lat udało się bardzo wiele zrobić. Dowodem na to jest znalezienie się naszej Gminy w Złotej Setce Samorządów w Polsce ( na 63 miejscu) za co w m-cu czerwcu br. z rąk Marszałka Sejmu Donalda Tuska Wójt odebrał dla Gminy wyróżnienie. To wyróżnienie jest zasługą wszystkich, którzy są obecni na sali, a którzy starali się wspólnie rozwiązywać problemy życiowe, doraźne i bardziej dalekosiężne jakie występowały w samorządzie. Wcześniej Gmina otrzymała również nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową , co jest także dowodem uznania samorządu . Niemniej jednak nie powinno się na tym poprzestać, a podjąć nowe działania , bo jeszcze jest wiele zadań do zrealizowania. Wójt podziękował radnym – 3 kadencji, z którymi dane było mu pracować – wszystkim pracownikom - bez których żmudnej pracy nie udało by mu się wiele zrobić- oraz wszystkim , którzy przyczynili się swoim działaniem do wyróżnienia samorządu Gminy. Kończąc swoje wystąpienie Wójt jeszcze raz złożył swoje podziękowanie , życzył wszystkim aby dalej wykonywali swoje obowiązki, które w konsekwencji wpłyną na polepszenie warunków życiowych mieszkańców naszej Gminy. Wojewodzie oraz Kierownikowi Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży podziękował za przybycie na sesję .

Ad. 11.

Przewodniczacy Rady Gminy podziękował - Wojewodzie, Kierownikowi ZR PCK w Chełmży, radnym oraz zaproszonym gościom – za wzięcie udziału w dzisiejszej sesji i zamknął obrady.

         Protokołowała                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                  /-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego