W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXVIII/05 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 lipca 2005 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 6 lipca 2005 roku w godz. 15ºº do 17ºº w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005-2006 ( druk nr 1),

b) zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 2),

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka) ( druk nr 3),

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza) ( druk nr 4).

3. Interpelacje i wolne wnioski.

4. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXVIII sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 ( nieobecni : Danuta Gierad, Rafał Kujawa) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy Rady poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał dlaczego w programie nie ma przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że dzisiejsza sesja wypadła z potrzeby chwili dlatego w jej porządku nie ujmowano punktów dotyczących : przyjęcia protokołu jak również informacji z działalności Wójta oraz Komisji między sesjami. Powyższe punkty będą w porządku posiedzenia następnej sesji, zwołanej w dotychczasowym trybie.

Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Przewodniczacy Rady wniósł o zmianę kolejności punktów porzadku posiedzenia dotyczącą przesunięć w pkt. 2 porządku sesji – “ rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:”. Chodzi o to, aby w pierwszej kolejności omówić ppkt c i d , a następnie omawiać ppkt a i b. Radni nie zgłosili uwag do zmiany porządku posiedzenia. W związku z tym Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonego wniosku. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Porządek posiedzenia po przyjęciu wniosku:

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka) ( druk nr 3),

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza) ( druk nr 4).

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005-2006 ( druk nr 1),

d) zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 2),

3. Interpelacje i wolne wnioski.

4. Zakończenie sesji.

Przybył radny Rafał Kujawa – obecnych jest 14 radnych.

Ad. 2.

a) Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka) - ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy terenu na północ od ul. Polnej w Małej Nieszawce ( są to tereny Pana Juliana Dąbrowicz ). Następnie poprosił urbanistę - Pana Marka Porczyka –który powyższe przygotowywał - o szczegółowe przedstawienie tego tematu. Poprosił również urbanistę o szczegółowe omówienie przeznaczenia tego terenu. § 4 pkt 1 mówi, że dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B195R – ustala się jako przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy (uprawy, łąki i pastwiska), a potem dopuszczalne są inne zabudowy. W tej materii rozmówca ma pytania i dlatego prosi, aby urbanista szczegółowo się do tego odniósł.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że przedstawiony projekt jest kontynuacją wcześniej uchwalonych planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, które dotyczyły większości obszarów Wielkiej Nieszawki, Małej Nieszawki i Cierpic. Obszar przedstawiony w projekcie dotyczy ul. Polnej – co pokazał na mapie. Projekt planu zakłada przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – na co zainteresowana osoba złożyła wniosek – natomiast pozostały teren zostaje jako przeznaczenie rolne - jak było w starym planie , który stracił ważność. Układ ustaleń tego planu jest analogiczny jak planów, które Rada wcześniej uchwaliła dla dużego obszaru i wynika on również z obowiązujących przepisów rozporządzenia do ustawy o planowaniu przestrzennym, które w sposób szczegółowy nakazuje zawrzeć ustalenia planu – co zostało zrobione. Ustalenia planu są ustaleniami, które w sposób maksymalny pozwalają na jak najwięcej – ale zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Stąd jest to pewnego rodzaju odpowiedź dla Pana Wójta czemu przeznaczenie podstawowe to teren rolniczy, a przeznaczenie dopuszczalne to zabudowa zagrodowa i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych , rybackich i agroturystyka. Te punkty może nigdy nie będą wykorzystane, ale są to funkcje potencjalne – czyli gdyby się taka potrzeba pojawiła wtedy nie będzie konieczności zmiany planu. Obszar objęty projektem uchwały ma powierzchnię 4 ha. W części wschodniej jest to obszar przewidziany pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem tzw. usług nieuciążliwych oraz wyznaczonymi drogami wewnętrznymi - jako kontynuacja podziału geodezyjnego jaki tutaj już zaistniał na terenie przylegającym od północy. Dla tego terenu była potrzeba uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne od Ministra Rolnictwa oraz Wojewody – co trwało dość długo i dlatego ten obszar jest przedstawiony do późniejszego uchwalenia. W/w poprosił o pytania do planu.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji celem wyrażenia opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na wczorajszym posiedzeniu nie wniosła uwag do projektu uchwały. Na marginesie wnosi uwagę, aby w miarę szybko uporządkować sprawy nazewnictwa ulic ( bo w tej chwili będą dwie ul. Polne).

Przewdniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że w projekcie uchwały w § 5 zapisano, że droga wewnętrzna ma mieć szerokość 7 m dlatego zapytał jakie w chwili obecnej obowiązują szerokości dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

Pan Marek Porczyk – wyjaśnił, że w przedstawionym planie są przewidziane wyłącznie drogi wewnętrzne. Obowiązujące przepisy budowlane czy też związane z ustawą o drogach publicznych - dla dróg wewnętrznych dopuszczają minimalną szerokością jest 6 m, a w niektórych przypadkach nawet mniej – są to wtedy przepisy przeciwpożarowe. W tym przypadku jest konkretna sytuacja tj. nawiązanie się do podziału już istniejącego w trenie, gdzie drogi wewnętrzne zostały wyznaczone o szerokości 8-9 m. Rozmówca uznał zatem, że odpowiednią szerokością będzie 7 m - jak zapisano w planie.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że chodzi mu o to, aby ktoś kto będzie dzielił grunty był zorientowany jaka musi być szerokość drogi – 7m czy 9 m.

Pan Marek Porczyk – uważa, że przy podziale gruntów w interesie zainteresowanego jest to, aby jak najmniejszy obszar był wydzielony pod drogi – przez co więcej gruntu można przeznaczyć pod działki. W tym przypadku drogi kończą się placami manewrowymi o szerokości 11 m.

Wójt – poruszył następujące sprawy:

a) zapytał, kto będzie płacił opłatę za wyłączenie gruntów – a w tym przypadku są to grunty II i III klasy,

b) stwierdził, że w projekcie uchwały brakuje zapisu dotyczącego 30 % opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Pan Marek Porczyk – wyjaśnił, że :

a) grunty, o których mówił Wójt są klasy III i IV,

b) ustalenia dotyczące 30% opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości są zapisane w projekcie , ale w innym układzie jak dotychczas.

Wójt – stwierdził, że jego zdaniem zapis dotyczący tej sprawy w brzmieniu “ stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – w wysokości: 0% - dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 30% - dla pozostałych gruntów” jest mało czytelny więc uważa, że należałoby to wyraźnie zapisać.

Pan Marek Porczyk – stwierdził, że to sformułowanie wyraźnie mówi, że 0% jest dla gruntów gminnych i nabywanych przez Gminę natomiast dla pozostałych gruntów opłata wynosi 30%.

Wójt – uważa, że powoływanie się na art. 36 ust. 4 ustawy nic nie mówi zainteresowanemu, więc należy to przedstawić w czytelny sposób. Dla zainteresowanego wyrażenie “ opłata” jest pojęciem względnym , a na tym odcinku może spotkać się z trzema opłatami: z tytułu podziału geodezyjnego, zmiany w planie zagospodarowania czy opłacie adiacenckiej – dlatego też należy to wyraźnie podkreślić.

Pan Marek Porczyk – stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym uchwala się tylko tzw. rentę planistyczna czyli opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

Wójt – poprosił o wyjaśnienie, kto poniesie koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – sprzedający czy kupujący. Jego zdaniem jest to bardzo ważne gdyż opłata z tego tytułu przy gruntach III klasy wcale nie będzie mała i uważa, że tą kwestię należałoby uregulować zapisem w uchwale.

Pan Marek Porczyk – wyjaśnił, że grunty, który obejmuje uchwała występują w klasyfikacji geodezyjnej jako grunty rolne. W planie zagospodarowania zostaną przeznaczone jako mieszkaniowe jednak w ewidencji geodezyjnej pozostaną dalej gruntami rolnymi. Od sprzedającego będzie zależało czy przekształci je przed sprzedażą na grunty budowlane czy będzie je sprzedawał jako grunty rolne i wtedy nabywca będzie załatwiał ich wyłączenie z produkcji rolnej – ponosząc z tego tytułu opłaty.

Wójt – stwierdził, że jego zdaniem należy wskazać w uchwale, kto będzie wyłączał grunty z produkcji rolnej. W tej sprawie musi być jednoznaczne stanowisko, aby potem nie dochodziło do nieporozumień. Kupujący w nieświadomości będzie musiał zapłacić za grunt oraz za wyłączenie z produkcji rolnej.

Pan Marek Porczyk – stwierdził, że nasuwają mu się pewne wątpliwości dotyczące takiego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego bo one nie dotyczą planu. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest drugim etapem, który regulują odrębne przepisy. Dlatego jego zdaniem można by wprowadzić ten zapis informacyjnie, ale nie jako ustalenia planu.

Radny Waldemar Gołaś – również uważa, że zapis dotyczący wyłączenia gruntów z produkcji powinien znaleźć się w uchwale. Wtedy każdy kupujący, który zapozna się z planem będzie poinformowany kto ponosi opłaty związane z wyłączeniem.

Radny Zdzisław Wiśniewski – zapytał, czy zapis ten będzie działał wstecz.

Wójt – poinformował, że nie.

Wójt złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projekty uchwały, polegającej na wprowadzeniu w § 8 zapisu w brzmieniu “ Dokonanie czynności związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej należy do właściciela gruntów” oraz przesunięcie brzmienia dotychczasowego § 8 do § 9 i brzmienia § 9 do §10.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej autopoprawki. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny ( Brygida Czapiewska ) był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta. Następnie Przewodniczacy oczytał projekt uchwały z uwzględnioną autopoprawką, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny ( Brygida Czapiewska) był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy Rady stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała              Nr XXVIII/135/05 – stanowi zał nr 4 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza) - ( druk nr 4) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie poinformował, że w projekcie uchwały ( druk nr 2) , który radni otrzymali w materiałach na sesję wkradły się błędy. Dlatego dzisiaj radni otrzymali poprawiony materiał – błędne informacje które zostały podkreślone jak również poprawione 2 mapki ). Następnie poprosił urbanistę Pana Marka Porczyka - który przygotował projekt uchwały – o jego omówienie.

Pan Marek Porczyk – poinformował, że obszar objęty tym projektem uchwały jest obszarem, który generalnie dzieli się na dwie części. Cały obszar wynosi ok. 300 ha. Patrząc na mapę – część wschodnia obejmuje tereny położone na prawo od ul. Ciechocińskiej oraz część zachodnia tereny położone na lewo od tej ulicy. Różnią się one generalnie położeniem, wysokością i związanymi z tym uwarunkowaniami. Do ulicy Ciechocińskiej obszar ten jest terenem zalewowym. Zgodnie z obowiązujacymi obecnie przepisami – które uznają, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat daje obowiązek włączenia konkretnego terenu do obszarów zalewowych – na takich obszarach nie wolno w zasadzie nic robić tzn. budować nowych budynków i generalnie prowadzić żadnych działalności inwestycyjnych. Obszar drugi – jest to obszar tzw .wyższej tarasy czyli położony poza skarpą, w którym zawarta jest również krawędź tej skarpy. – głównie obszary leśne – są to istniejące enklawy terenów mieszkaniowych oraz tereny przewidziane w projekcie uchwały pod usługi działalności gospodarczej. Przez te obszary przebiega również sieć istniejących dróg – począwszy od autostrady, drogi krajowej nr 1 , drogi lokalnej- ul. Ciechocińska oraz innych dróg wewnętrznych głównie wiodących do istniejących siedlisk. W ustaleniach szczegółowych tego planu udało się zawrzeć trochę więcej niż powszechnie jest to możliwe dla terenów zalewowych, a mianowicie udało się zawrzeć możliwość modernizacji istniejącej zabudowy w obszarze zalewowym , możliwość poprawy warunków dotyczących dostarczenia infrastruktury technicznej oraz możliwość jej modernizacji. Ustalenia planu są bardzo elastyczne - dopuszczają wiele funkcji - co stwarza możliwość wykorzystania terenu. Autopoprawka zgłoszona na wstępie przez Wójta wynika przede wszystkim z tego, że na rysunku planu nie udało się w/w wychwycić błędów kreślarskich. Pewne tereny mają podwójną numerację tzn teren D 22 odnosi się raz do terenu mieszkaniowego, a raz do terenu drogi wewnętrznej. Konieczność poprawy tych błędów rodzi również pewne zmiany w tekście uchwały. Dlatego zmiany zarówno na rysunkach jak i w tekście są podkreślone falistą linią. Są to zmiany porządkowe, które nie wnoszą zmian merytorycznych do treści planu i dlatego ta autopoprawka zdaniem rozmówcy może być na dzisiejszej sesji przyjęta.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Wójt – zaproponował wykreślenie z wszystkich map terenów zamkniętych ( tereny poligonu) i nie obejmowania ich planem.

Pan Marek Porczyk – wyjaśnił, że podjęto wcześniej uchwałę o przystąpieniu, wskazując konkretny teren, który zawiera się również z częścią terenów kolejowych. Ten projekt otrzymały m.in. służby Wojewody, które będą sprawdzały zgodność procedury sporządzenia tego planu z przepisami oraz ze wszystkimi wcześniej złożonymi dokumentami. Będzie zatem badana zgodność obszaru objętego planem finalnym z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu. Ustawa o planowaniu przestrzennym mówi, że dla terenów zamkniętych nie sporządza się planów. Wiadomym było, że terenami zamkniętymi są tereny poligonu w związku z tym nie obejmowaliśmy ich uchwałą o przystąpieniu. W międzyczasie dotarło do gmin rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące terenów zamkniętych i zgodnie z tym oznaczenie kolejowe w terenach zamkniętych musi pozostać jak w propozycji projektu.

Wójt – wyjaśnił dlaczego upiera się tak mocno o wyłączenie terenów zamkniętych (terenów poligonu) z projektu uchwały. Chodzi mu o to, że wojsko w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach żąda wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania gminy na poszczególne tereny. Jeśli znajdzie zapis, że Rada Gminy uchwaliła plan na te tereny może to wykorzystać.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że w projekcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania wsi Brzoza nie znalazł zapisu dotyczącego określenia szerokości dróg wewnętrznych. Poprosił o wyjaśnienie zapisu §16 ust. 2 “ (...) dodatkowo obowiązek realizacji drogi serwisowej wzdłuż terenu D1U – podczas przebudowy drogi krajowej. Zapytał czy ta droga wewnętrzna – gminna –zostanie włączona do drogi szybkiego ruchu.

Pan Marek Porczyk - wyjaśnił, że szerokości dróg wewnętrznych zostały określone na rysunku w poszczególnych sektorach, gdzie podano wymiarowanie z reguły 6 m ( nie zawarto w tekście). GDDiA początkowo negatywnie zaopiniowała projekt planu, narzucając gminie linię zabudowy od krawędzi jezdni większą niż wynika to z obowiązujących przepisów. Udało się jednak poprzez polemikę obronić nasze stanowisko i jeszcze więcej uzyskać i dlatego zdaniem w/w zapis § 16 ust. 2 jest zapisem korzystnym dla gminy.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał, czy drogi, o których się mówi w zapisie § 18 ust.1, pkt 2 dotyczy dróg istniejących czy również dróg projektowanych.

Pan Marek Porczyk - wyjaśnił, że są to drogi istniejące, prowadzące do posesji.

Wójt – stwierdził, że nie może dopatrzyć się na mapie - którą w dniu dzisiejszym pokazał urbanista, a która jest załącznikiem do planu - wyraźnych zjazdów na drogę nr 1 w Brzozie. Dlatego uważa, że w takiej formie plan zagospodarowania nie powinien być uchwalony, bo tym sposobem damy możliwość Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad możliwość zamknięcia tych wjazdów, o co już wcześniej toczone były batalie. Zdaniem Wójta zjazdy z drogi nr 1 do Brzozy muszą być wyraźne.

Pan Marek Porczyk – wyjaśnił, że w ustaleniach planu nie likwiduje się zjazdów na drogę nr 1.Ponadto są drogi biegnące przez teren leśny, które w ewidencji figurują jako grunt leśny.

Wójt – złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego ( część wsi Brzoza) z porządku posiedzenia sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez Wójta wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych ( Zdzisław Wiśniewski, Józef Przewięźlikowski, Jan Dąbrowski, Brygida Czapiewska, Regina Filar) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła wniosek Wójta o wycofanie projektu. Jednocześnie uważa, że z uwagi na dużą nad nim dyskusję, z której wypływa wiele wątpliwości .dobrze się stało iż projekt został wycofany do czasu jego udoskonalenia.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że jest zdziwiona zaistniałą sytuacją. Dlaczego ta sprawa nie wypłynęła na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji - która opiniowała powyższy projekt - a dopiero na sesji. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Wójt oraz osoba przygotowująca projekt uchwały i dlaczego wtedy nie zauważono nieprawidłowości.

Radny Zdzisław Wiśniewski członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji - stwierdził, że na posiedzeniu Komisji dyskutowano nad projektem, ale Komisja nie miała takiej wiedzy w tym temacie jak dzisiaj. Dlatego po wysłuchaniu dyskusji wstrzymał się od głosowania, które dotyczyło wycofania projektu uchwały z porzadku sesji.

Przewodniczacy Rady poprosił o dalszą dyskusję w punkcie “ interpelacje i wolne wnioski”.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005-2006 ( druk nr 1) – stanowi zał. 6 nr do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że z uwagi na to iż część inwestycji drogowych zostało zrealizowanych oraz że wiemy ile środków już wydatkowaliśmy, proponuje zmianę uchwały Nr XXIII/119/05 w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005-2006. Proponowane zmiany przedstawia projekt uchwały - druk nr 1. Kolejność realizacji od pkt 1 do pkt 5 nie ulega zmianie. Proponuje się przeniesienie pkt 6 “ budowa ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce” do pkt 12 - co spowodowane jest tym iż mieszkańcy posesji przy których miała biegnąć ścieżka rowerowa nie wyrażają na to zgody. W zwiazku z tym trzeba będzie zmienić trasę - zastanawiamy się czy nie skorzystać ze ścieżki biegnącej wzdłuż toru kolejowego od ul. Prostej należącej do PKP , ale to wymaga jeszcze uzgodnień z koleją. Dlatego ta inwestycja planowana jest na 2006 rok. Tym samym “ modernizacja ul. Sportowej w Małej Nieszawce” przesunęła się na poz. 6. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy mamy rozliczone środki na inwestycje drogowe w 2005 r. i wiemy ile środków nam pozostało proponuje się “ modernizację odcinka ul.Zielonej w Wielkiej Nieszawce” przenieść do realizacji w 2006 r. tj pkt 8, a w pkt. 7 zapisać “ modernizacja odcinka ul. Słonecznej w Małej Nieszawce” - co zostanie zrealizowane w 2005 r. Proponuje się wykreślenie pkt.10 “ asfaltowanie lub wybrukowanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy”, który w międzyczasie został wykonany bez udziału środków gminy. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej przed chwilą wersji.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał:

a) czy z przedstawionego w projekcie uchwały wykazu inwestycji drogowych, któraś została już zrealizowana,

b) czy po przetargu na modernizację ul. Sosnowej w kierunku Gniewkowa wzrosły koszty, bo była mowa , że gmina ma dołożyć 40 tyś. zł.

Wójt – odpowiedział na pytania przedmówcy:

a) poinformował, że została zrobiona droga na cmentarz w Małej Nieszawce, w trakcie modernizacji jest ul. Sosnowa w Cierpicach, mamy również rozliczone koszty budowy chodników – jesteśmy zorientowani ile pozostało środków na inwestycje drogowe w 2005 r.,

b) poinformował, że z uwagi na to iż po przetargu wyszły wyższe koszty gmina dołożyła środki na tą inwestycję w ½ z Nadleśnictwem.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) był przeciwny,           2 radnych ( Zdzisław Wiśniewski, Józef Przewięźlikowski) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała                     Nr XXVIII/136/05 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

d) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 8 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok przewiduje zwiększenie dochodów z kwoty 9.244.800 zł do kwoty 10.476.448 zł oraz zwiększenie wydatków z kwoty 9.244.800 zł do kwoty 10.476.448 zł. Potrzeba dokonania zmian po stronie dochodów wynika z włączenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Poza tym proponuje się podwyższyć dochody własne tj. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Po dokonaniu wymienionych zmian budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 1.231.648 zł. Po stronie wydatków z uwagi na przedłużający się termin rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej proponuje się włączenie środków własnych na te zadania i rozpoczęcie realizacji wymienionych inwestycji. Do dnia dzisiejszego Marszałek nie rozpatrzył wniosków, które zostały złożone o środki unijne na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Taka sytuacja trwa już drugi rok i na razie nie ma widoku, aby do końca roku złożony wniosek został rozpatrzony – już kilkakrotnie musieliśmy go uaktualniać. Dlatego planujemy zrealizować wspomniane inwestycje z własnych środków. Na powyższe zostały już rozstrzygnięte przetargi, a w projekcie uchwały proponuje się włączenie środków na realizację inwestycji. Pozwoli to na ogłoszenie wyników przetargu, podpisanie umów z wykonawcami oraz rozpoczęcie inwestycji. Ponadto proponuje się podwyższenie środków na remonty dróg z uwagi na zwiększenie zakresu robót. Do wydatków również proponuje się włączenie środków z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych. Po dokonaniu tych zmian wydatki budżetu zostałyby zwiększone również o 1.231.648 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu zmian w budżecie w przedstawionej wersji.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 3 lipca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Wójt - w uzupełnieniu poinformował, że jeśli by się tak zdarzyło, że gmina otrzymałaby środki na dofinansowanie inwestycji , to istnieje możliwość rozliczenia ich w tym roku. Na razie jednak wykładamy środki z budżetu i rozpoczynamy inwestycję.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał, czy gmina będzie składała nowy wniosek do Marszałka czy nie. Wójt mówił, że Marszałek na razie nie rozpatrzył naszego wniosku i kazał składać nowy.

Wójt – wyjaśnił, że część techniczna naszego wniosku pozostanie bez zmian, ale eksperci domagają się dodatkowo wyliczenia zysku netto oczyszczalni i to zostanie złożone. Zmieniły się przepisy dotyczące dofinansowania – dotychczas udział gminy był 40% obecnie jest 50% i to powoduje dodatkowe wyliczenia.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała         Nr XXVIII/137/05 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 3.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że dotychczas projekty uchwał przed omawianiem na sesji były szczegółowo analizowane oraz opiniowane przez dane Komisje - w przypadku uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji . W związku z tym rozmówczyni nie rozumie dlaczego dyskusja dotycząca projektu uchwały toczyła się dopiero na dzisiejszej sesji, w wyniku której wypłynęło wiele niejasności .W zwiazku z taka sytuacją zdaniem rozmówczyni może lepiej by było, aby dyskusje dotyczące planu zagospodarowania były prowadzone bezpośrednio na sesji - przez co wszyscy radni poznali by szczegóły dotyczące planu.

Przewodniczacy Rady – stwierdził, że projekty uchwał, które trafiają na sesję powinny być zaopiniowane przez kompetentną Komisję Rady więc nie należy tego zmieniać. Źle się stało natomiast, że wnioskodawca projektu uchwały prowadził polemikę dotyczącą wątpliwości z uczestnikami , którzy ten projekt tworzyli.

Wójt – przyznał, że z uwagi na nawał obowiązków w ostatnim czasie nie przyjrzał się szczegółowo projektowi uchwały w sprawie planu zagospodarowania. Usprawiedliwił również Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji w tym zakresie, stwierdzając iż Komisja opiniowała projekt uchwały na podstawie otrzymanych materiałów i map, z których nie sposób było zauważyć błędy. Dopiero po zapoznaniu się z mapą, którą na dzisiejszej sesji przedstawił urbanista , a która jest załącznikiem do planu można zauważyć błędy. Za zaistniałą sytuację , za którą zdaniem Wójta odpowiedzialni są pracownik merytoryczny zajmujący się planem oraz urbanista – w/w przeprosił Radę. Jednocześnie stwierdził, że nie można było dopuścić do uchwalenia planu zagospodarowania dla Brzozy w przedstawionej przez urbanistę wersji dlatego złożył wniosek o wycofanie projektu z porzadku sesji – zdaniem Wójta urbanista wykonał mapę, której nie widział w terenie – dowodem tego jest zaznaczenie zjazdu na Brzozę kreską. Gdyby taką wersję Rada przyjęła mogłoby się okazać, że pozbawilibyśmy Brzozę dostępu do drogi.

Przewodniczacy Rady – uważa, że dobrze się stało, że nie podjęto uchwały. Błędy zostały w porę zauważone i będzie czas na ich poprawienie przed podjęciem uchwały .

Radny Józef Dąbrowski – poruszył następujące sprawy:

a) stwierdził, że głosował za zdjęciem uchwały z porządku sesji kierując się tym iż nie zaznaczenie wyraźnie zjazdu w Brzozie jego zdaniem jest błędem, który należy poprawić, aby w przyszłości nie skomplikować życia mieszkańcom,

b) zapytał jakie zapadły decyzje po spotkaniu z firma niemiecką w sprawie budowy parku wodnego.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) jeszcze raz podkreślił, że zjazd na Brzozę musi być odpowiednio zaznaczony w planie, bo w momencie uchwalenia planu w pierwotne wersji dalibyśmy możliwość Generalnej Dyrekcji Dróg na jego zamknięcie. Z uwagi na to, że w/w nie chce dopuścić do takiej sytuacji złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji,

b) poinformował, że odbyło się spotkanie z firmą niemiecką w sprawie budowy parku wodnego, w którym ze strony gminy uczestniczyli oprócz Wójta, Przewodniczacy Rady Gminy, Pani Małgorzata Wieczerzak-Małysz – inspektor ds. inwestycji oraz Pani Beata Romanowska – radca prawny. W czasie spotkania została stronie niemieckiej przedłożona oferta oraz zapoznali się oni z ewentualną lokalizacją parku. Ustalono, że do dnia 10.07.br. oczekujemy na pisemną ofertę przedstawioną w 2 wersjach, mówiącą w jakich układach gmina mogłaby z firmą niemiecką funkcjonować. Wójt poinformował, że równolegle prowadzone są poszukiwania mające na celu wyłonienie innych podmiotów, których moglibyśmy zainteresować naszym terenem i budową parku wodnego.

Radny Romuald Wiśniewski – oświadczył, że z uwagi na to iż projekt uchwały został wycofany z porzadku obrad nie zabierał głosu w tej sprawie Niemniej jednak zapytał Wójta czy dokładnie przeanalizował zał. nr 2 do projektu uchwały, w którym m.in. mówi się o ewentualnej rozbudowie ul. Ciechocińskiej.

Wójt - stwierdził, że zapis taki powinien być w uchwale .

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji dyskutowano na temat ewentualnej rozbudowy ul. Ciechocińskiej. Jego zdaniem gmina powinna szukać jakiegoś rozwiązania strategicznego dla urządzenia tej ulicy. Rozmówca stwierdził, że urbanista dopiero na dzisiejszej sesji szczegółowo wyjaśnił projekt zmian ( w czasie dyskusji sam miał w niektórych sprawach wątpliwości) dlatego Komisja Zagospodarowania Przestrzennego nie do końca była zorientowana w temacie gdyż opiniowała projekt na podstawie otrzymanych na sesję materiałów ( urbanista nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji). Ulica Wiślana w ogóle nie była objęta planem. Dlatego zdaniem w/w dobrze się stało, że Wójt zwrócił uwagę na nieprawidłowości i poprosił o wycofanie projektu. Komisja w czasie posiedzenia nie miała takiej wiedzy, którą dzisiaj wyjaśniono. Może inaczej by było gdyby Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji, bo wtedy wypłynęłyby te nieprawidłowości, a nie dopiero na dzisiejszej sesji ( ale z powodu wyjazdu służbowego Wójt nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu),

b) stwierdził, że plan finansowy dotyczący modernizacji dróg obejmuje lata 2005 – 2006. Z uwagi na to iż w Cierpicach - poza modernizacją ul. Sosnowej , która była modernizowana wspólnie z Nadleśnictwem - nie planuje się żadnej inwestycji drogowej. Rozmówca uważa jednak, że należałoby pomyśleć o takiej inwestycji w Cierpicach - Kąkolu. Zadaniem w/w plan modernizacji dróg na 2006 rok nie został definitywnie zamknięty,

c) stwierdził, że wymaga remontu chodnik na ul. Szkolnej w Cierpicach – na odcinku od drogi nr 10 do przejazdu kolejowego. Zdaniem rozmówcy ten odcinek jest bardzo niebezpieczny – uczęszczają nim dzieci do szkoły, a samochody z uwagi na stromy podjazd mogą zjechać ze skarpy. Dlatego też uważa, że należałoby tam zamontować balustradę.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Wyjaśnił, że obowiązują zasady określające stosowanie barier przy drogach i gmina musi tego przestrzegać. Jeśli mówi się o balustradzie to mogłaby być tylko taka jak na wiadukcie w Kąkolu. W przypadku ul. Szkolnej zamontowanie takiej balustrady nie jest niemożliwe z uwag na to iż należałoby zwężyć chodnik o 60 cm – obecnie jego szerokość wynosi 90 cm. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to dyskusja będzie prowadzona przy konstrukcji budżetu.

Radny Zdzisław Wiśniewski – złożył wniosek o wystąpienie z pismem do właściciela gruntu o odsprzedanie pasa o szer. 2 m, celem poszerzenia chodnika przy ul. Szkolnej.

Wójt - wyjaśnił, że chodnik od cmentarza do przejazdu jest tej samej szerokości. Zdaniem Wójta kombinowanie na tym odcinku nie da oczekiwanego efektu. Prawdą jest, że nawierzchnia chodnika jest w złym stanie, ale dyskutować się będzie nad tym problemem przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Ponadto musimy poczekać do momentu przebudowy skrzyżowania przy cmentarzu - wczoraj Wojewoda przysłał do wywieszenia decyzję o jego przebudowie . Kiedy będziemy wiedzieli jak to rozwiązanie wypadło zobaczymy co musimy zrobić , aby to rozwiązanie było funkcjonalne.

Radny Józef Przewięźlikowski – poruszył następujące tematy:

a) zapytał czy wypłacono wszystkie odszkodowania za grunty , które z mocy prawa przeszły na mienie gminy pod drogi, bo chodzą słuchy, że nie,

b) poinformował, że w okolicach Spółdzielni Mieszkaniowej “ Stokrotka” – przy torach kolejowych – są niezabezpieczone doły ( w których była kiedyś smoła, a teraz jest woda) i może dojść do nieszczęścia gdyż bawią się tam dzieci.

Wójt - odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Stwierdził, że jeśli są takie przypadki to należy podać nazwiska. Rzeczywiście może się tak wydarzyć, że ktoś nie został załatwiony. Procedura wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na mienie gminy jest taka, że zainteresowany musi do Urzędu dostarczyć wymagane dokumenty, na podstawie których spisywane jest z nim porozumienie, a następnie są wypłacane pieniądze. Jeśli zatem ktoś tego nie zrobił nie otrzymał odszkodowania.

Radny Józef Przewięźlikowski – poinformował, że sprawa dotyczy Pana Jerzego Strupczewskiego oraz Pana Czesława Brzezińskiego.

Wójt – wyjaśnił, że Pan Strupczewski robił podział gruntów, w wyniku którego część ich została wydzielona na drogi. Grunty te z mocy prawa przeszły na mienie gminy i z tego co w/w się orientuje Pan Strupczewski otrzymał za nie odszkodowanie. Jeśli chodzi o Pana Brzezińskiego to musi on najpierw zrobić podział gruntów – jest uzgodniona linia, do której grunt będzie potrzebny na poszerzenie drogi. Jeśli zatem Pan Brzeziński dokona podziału gruntów , zgodnie z procedurą wypłaty odszkodowania otrzyma je.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że doły, o których mówił radny Przwięźlikowski pochodzą z odwiertów i w najbliższym czasie z tego co wie zostaną zasypane.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) poprosił o informację dotyczącą neostrady w Cierpicach,

b) poprosił o informację dotyczącą rozpoczęcia robót na ul. Długiej w Cierpicach

c) zapytał czy w Wielkiej Nieszawce i w Małej Nieszawce odbyły się zebrania sołeckie,

d) zapytał kiedy rozpoczną się prace wodociągowe w Cierpicach –Kąkolu – Wójt informował, że nastąpi to w lipcu,

e) stwierdził, że kilkakrotnie na sesjach prosił o pomalowanie wiaduktu w Cierpicach - Kąkolu ( co nie odniosło skutku ) dlatego ponawia prośbę,

f) poprosił o częstsze patrole policji od ul. Sosnowej w Cierpicach w kierunku wiaduktu w Cierpicach – Kąkolu – bo zdarzają się tam często kradzieże ( giną znaki, przykrywy do studzienek itp.), a podobno często krąży tam ktoś samochodem – furgonem – po którego przejeździe można zauważyć te straty.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy:

a) oświadczył , że w celu uniknięcia przekłamań dotyczących starań Urzędu mających na celu zainstalowania neostrady w Cierpicach prześle radnemu Romualdowi Wiśniewskiemu ksero ostatniej odpowiedzi jaką Urząd otrzymał z Bydgoszczy w tej sprawie,

b) poinformował, że w dniu 11 lipca br. odbędzie się przetarg mający na celu wybór wykonawcy robót na ul. Długiej w Cierpicach,

c) poinformował, że w Małej Nieszawce odbyło się zebranie sołeckie . Termin zebrania sołeckiego w Wielkiej Nieszawce zależy od sołtysa,

d) wyjaśnił, że przetargi na wybór wykonawcy sieci wodociągowej zostały rozstrzygnięte. W dniu dzisiejszym Rada Gminy włączyła do budżetu środki na te zadania. Jutro oficjalnie zostanie ogłoszone kto został wybrany wykonawcą poszczególnych odcinków budowy sieci i należy zachować 7 dni na odwołania. Po tym okresie zostaną podpisane umowy z wykonawcami i rozpoczną się prace wodociągowe. Będą one prowadzone w pierwszej kolejności w Cierpicach-Kąkolu , a zakończą się na ul. Brązowej w Małej Nieszawce.

e) poinformował, że może dojść do tego iż wiadukt w Cierpicach –Kąkolu będzie rozebrany. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przez nadzór budowlany, a jak się sprawa skończy nie wiemy. Zgodnie z przepisami nawierzchnia wiaduktu należy do gminy, natomiast spód należy do PKP. Z uwagi na toczące się postępowanie nie ruszamy sprawy wiaduktu. W ubiegłym roku została wykonana jego ekspertyza , zostaną postawione znaki o nośności i na razie na tym skończymy. Tak naprawdę gmina nie posiada żadnego dokumentu, który by stwierdzał, że ten wiadukt jest własnością gminy - nie ma go na stanie majątku gminy,

Radny Romuald Wiśniewski – oświadczył, że nie widział dokumentów, ale z tego co słyszał, to najprawdopodobniej w 1975 roku wiadukt ten został przejęty przez Urząd Gminy. PKP informowało, że w razie katastrofy budowlanej ( gdy będą od dołu wiaduktu odpryski) gmina będzie miała nieprzyjemności. Kolej twierdzi, że wiadukt jest własnością gminy, gmina natomiast twierdzi, że nie jest to jej majątek. Jeśli teraz okaże się, że nikt nie ma dokumentów to trudno będzie ustalić właściciela wiaduktu.

Wójt – stwierdził, że na razie czekamy na rozstrzygnięcie sprawy przez nadzór budowlany. W tym stanie prawnym - zgodnie z ustawa o drogach i mostach - nawierzchnia wiaduktu należy do gminy, a pod wiaduktem do PKP i jeżeli zapadnie taka decyzja gmina będzie robiła górę wiaduktu.

a) oświadczył, że przekaże policji sprawę zwiększenia patroli na ul. Sosnowej w kierunku wiaduktu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w posiedzeniu i zamknął obrady.

          Protokołowała                                                                    Przewodniczacy Rady Gminy

   /-/ Maria Rumińska                                                                    /-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego