W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXVII/05 z sesji Rady Gminy, która odbyła sie w dniu 20 czerwca 2005 roku

Protokół Nr XXVII/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2005 roku w godz. 15ºº do 19ºº w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

  • stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XXV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25.04.2005 r. oraz z XXVI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9.V.2005 r.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok ( druk nr 1)

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok ( druk nr 2).

5. Sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2004 rok ( druk nr 3).

    Przerwa

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a ) budowy parku wodnego ( druk nr 4),

b) zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 5),

c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat za te usługi i tryb ich pobierania ( druk nr 6),

d) utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 7)

7. Działalność Komisji Rady między sesjami – referują Przewodniczący Komisji.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – referuje Wójt.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał – referuje Przewodniczący Rady.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.

Ad.1.

XXVII sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 14 ( nieobecny radny Józef Kumorek) co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk, decyzji.

Przewodniczacy poprosił o wnoszenie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poprosił o wnoszenie uwag do treści protokołów z XXV sesji , która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2005 roku oraz z XXVI sesji, która odbyła się w dniu 9 maja 2005 r.

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji w przedstawionej treści. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że powyższe protokoły zostały przyjęte przez Radę Gminy.

Przyszedł radny Józef Kumorek – obecnych jest 15 radnych.

Ad. 3.

Przewodniczacy Rady Gminy oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że GOPS działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz innych ustawach bezpośrednio dotyczących pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych. W 2004 r. do GOPS wpłynęło 700 wniosków. Nasilenie wniosków zauważono od m-ca maja , kiedy to gminy przejęły obowiązek wypłacania zasiłków rodzinnych. Ta grupa zwiększy się jeszcze od września br., kiedy to zasiłki rodzinne będą pobierane przez pracowników firm, które to firmy zatrudniają do 20 osób. W związku z taka sytuacją przybędzie niemało pracy w GOPS. W przedstawionym sprawozdaniu dokładnie pokazano z jakich tytułów przyznawano świadczenia socjalne w 2004 r. ( zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne , dożywianie, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki stałe , zasiłki okresowe, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki macierzyńskie, zasiłki celowe, wyprawki , a w br dołożono stypendia ) oraz w jakiej kwocie. Należy stwierdzić, że grupa pracowników GOPS na brak pracy nie może narzekać. Wójt poinformował, że odwołaliśmy się od decyzji Wojewody w sprawie wysokości przyznanych środków z przeznaczeniem na stypendia ( 7.400 zł) na co otrzymaliśmy odpowiedź z MEN, że nasza sprawa będzie jeszcze raz rozpatrzona i kwota zostanie zwiększona – nie mówi się jednak kiedy i w jakiej kwocie. Stypendia zostały już przyznane decyzjami i w dniu 28.06.br. zostaną wypłacone. Wójt poprosił o pytania do sprawozdania, na które również odpowie pełniąca obowiązki kierownika GOPS Pani Aneta Skorulska.

Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja w dniu 16..06.br. zapoznała się ze sprawozdaniem GOPS. Sprawozdanie pokazuje ile jest pracy związanej z przygotowaniem dokumentacji przy wypłacie wymienionych zasiłków. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy przy stale wzrastających obowiązkach nie należałoby w GOPS zwiększyć zatrudnienia o 1 etat.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że po przeanalizowaniu sprawozdania jest zaniepokojony wzrostem wniosków wpływających do GOPS. Zapytał czy pracownicy przeprowadzający wywiady środowiskowe uwzględniają wszystkie składniki dochodów danej rodziny- zdarza się również tak, że rodziny maja dochody, których nie wykazują. Można zaobserwować, że niektóre rodziny korzystają z opieki społecznej od kilku lat więc są zorientowane z jakich form pomocy mogą korzystać. Niektórzy dochodzą do wniosku, że zamiast podjąć pracę bardziej opłaca im się korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Wracając do zatrudnienia w GOPS zapytał ile osób w chwili obecnej pracuje w tej komórce – czy jest pełna obsada.

Wójt – wyjaśnił, że wywiady środowiskowe są sporządzane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy i trudno jest je podważyć – nawet wtedy kiedy wiemy, że osoba bezrobotna posiada dochody, ale się do tego nie przyznaje. Poinformował również, że w GOPS jest pełna obsada pracowników, ale w/w rozważa zwiększenie zatrudnienia w GOPS o 1 osobę od m-ca września br. kiedy to zwiększy się ilość osób pobierających zasiłki rodzinne. Ponadto weszła nowa ustawa o świadczeniach alimentacyjnych, która kolejny raz zrzuca najgorszą robotę na gminy. Mówi ona, że obowiązkiem gmin będzie ściganie osób uchylających się od płacenia alimentów – co wiąże się z dodatkowa pracą.

Pani Aneta Skorulska – wyjaśniła, że przy przeprowadzaniu wywiadu bierze się pod uwagę dochody wynikające z zaświadczenia wystawianego przez pracodawcę oraz z oświadczenia wnioskodawcy, który jest informowany o odpowiedzialności karnej w razie podania nieprawdziwych danych. Dlatego trudno jest podważyć oświadczenie wnioskodawcy.

Radna Ewa Król – zapytała czy zmieniły się przepisy dotyczące samotnych matek. Często się zdarza, że matka i ojciec dziecka nie maja ślubu, ale razem zamieszkują i tworzą wspólność, a pomimo tego matka korzysta z zasiłków przysługujących samotnym matkom.

Pani Aneta Skorulska – poinformowała, że w tej materii nadal działa ustawa z maja ubr., która będzie obowiązywała do końca sierpnia br. W międzyczasie wszedł przepis, który reguluje kwestię samotnego wychowywania dziecka ( od listopada ub. przeprowadzano wywiady środowiskowe), ale przepis ten nie wprowadził żadnego artykułu dającego możliwość zabrania tego świadczenia. Sytuacja dotycząca wypłaty zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostanie rozwiązana z dniem 1 września br.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) zapytał ile skierowań do DPS zostało przygotowanych w 2004 r. przez GOPS,

b) dla ilu osób bezdomnych GOPS udzielił schronienia,

c) zapytał czy w 2004 r. zmieniła się powierzchnia mieszkalna będąca podstawą do przydzielenia dodatku mieszkaniowego oraz czy zmieniła się kwota najniższej emerytury.

Pani Aneta Skorulska – ustosunkowała się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformowała, że w ubr. przygotowano 4 wnioski o skierowanie do DPS. W związku z tym, że w ciągu roku zmieniła się ustawa dotycząca odpłatności za pobyt w DPS ( obowiązuje pełna odpłatność przez osoby zainteresowane, rodzinę, a w dalszej kolejności przez gminę) 2 osoby zrezygnowały i pozostały przy rodzinie. Pozostałe 2 osoby oczekują natomiast na miejsce w DPS i zadeklarowały one pełną odpłatność za pobyt w tej placówce,

b) poinformowała, że w ubr. na terenie gminy mieliśmy 3 osoby bezdomne, którym zabezpieczono w czasie mrozów kilkudniowe schronienie w DPS,

c) przy wypłacaniu dodatków mieszkaniowych nie zmieniły się obowiązujące dotychczas normy. W tym temacie natomiast zmieniła się wysokość dochodów- teraz udział własny przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy musi być wyższy i będzie się zwiększał co roku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję w tym temacie.

Ad. 4.

Przewodniczacy Rady poinformował, że sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( druk nr 2) – stanowi zał. nr 4 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos przewodniczącej Gminnej Komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Brygida Czapiewska – stwierdziła, że w związku z tym iż radni otrzymali sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. oraz z uwagi na to, że wiąże się ono ściśle z Programem Profilaktyki, który był szeroko omawiany przy jego przyjmowaniu ( m.in. o ilości pobytów w izbie Wytrzeźwień, problemach bieżących dotyczących alkoholizmu itp.) ww. poprosiła o pytania do sprawozdania.

Przewodniczący Rady oddał glos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król - poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok. Najbardziej zaskoczył Komisję fakt, że na 10 odbytych przez Gminną Komisję posiedzeń w 2004 roku odbyło się tylko 1 posiedzenie wyjazdowe. Zdaniem Komisji bardziej zasadnymi byłyby posiedzenia wyjazdowe, bo w ten sposób można wychwycić pijących alkohol pod sklepami , jak również pouczyć sprzedawców o konsekwencjach w momencie nie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a takie jest zadanie Gminnej Komisji.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Brygida Czapiewska - stwierdziła, że Gminna Komisja w swoim programie ma określoną ilość posiedzeń – średnio 1 posiedzenie w miesiącu – na których realizuje program. Niezależnie od tego członkowie Komisji swoje czynności realizują poza posiedzeniami

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Zdzisław Wiśniewski członek Gminnej Komisji oświadczył, że jego zdaniem stwierdzenie iż Komisja ma ograniczoną ilość posiedzeń nie jest wytłumaczeniem. Należy powiedzieć, że w ubr. Komisja bardzo zaangażowała się w sprawy związane z nadużywaniem alkoholu przez niektórych pensjonariuszy DPS co spowodowało mniejszą ilość posiedzeń wyjazdowy. Rozmowy oraz uwagi Gminnej Komisji dotyczące problemów alkoholowych są niekiedy źle przyjmowane przez mieszkańców oraz sprzedawców i należy stwierdzić, że są to trudne tematy, które niejednokrotnie nie przynoszą efektów. Niemniej jednak w br. Gminna Komisja zamierza rozszerzyć współpracę na tym odcinku z dzielnicowym.

Wójt – zaproponował Gminnej Komisji , aby przed wydaniem opinii na wniosku o pozwolenie na sprzedaż alkoholu spotkała się z właścicielem sklepu i zapoznała go z konsekwencjami związanymi z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Taka obecność powinna być jednym z warunków otrzymania koncesji na sprzedaż alkoholu.

Więcej głosu w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusję.

Ad. 5.

Przewodniczacy Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Referatu Technicznego za 2004 rok ( druk nr 3) – stanowi zał. nr 5 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia sprawozdania.

Wójt – - poinformował, że informacja dotycząca funkcjonowania referatu technicznego w 2004 roku pokazuje zatrudnienie, sprzęt oraz zadania wchodzące w zakres obowiązków ( obsługę oczyszczalni ścieków, obsługę gminnej sieci wod.-kan.,obsługę dróg gminnych oraz wykonywane zadania dodatkowe nie wchodzące w zakres obowiązków referatu). Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy funkcjonowanie gminy bez tego referatu byłoby niemożliwe, gdyż wykonuje on każdą czynność, która wynika z obowiązku gminy a również czynności poza obowiązkami. Ww. poinformował, że po wybudowaniu nowego bloku oczyszczalni ścieków ( będzie on jeszcze raz taki duży jak obecny) oraz po rozbudowaniu sieci wod.-kan. zatrudnienie w referacie się zwiększy. Będzie musiał być kierownik oczyszczalni ( która będzie skomputeryzowana ), który będzie się tylko tym zajmował. W przyszłości dojdzie do tego, że referat trzeba będzie wydzielić z Urzędu i trzeba będzie utworzyć zakład komunalny.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu.

Przewodniczacy Komisji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16.06.br. zapoznała się ze sprawozdaniem i pozytywnie je zaopiniowała.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do pracy referatu technicznego jednak chciałby przypomnieć o przestawieniu tablicy z nazwą ulicy Brzozowej w Cierpicach na zakręcie.

Przewodniczacy poprosił, aby takie sprawy poruszać w punkcie “ interpelacje i wolne wnioski”.

Radny Zdzisław Wiśniewski - poruszył sprawę rekultywacji dróg. Stwierdził, że rozumie sytuację w jakiej były rekultywowane drogi – decydowały o tym warunki pogodowe- ale nie wszędzie jego zdaniem zostały wykonane jak powinny ( ul. Gniewkowska, ul. Sosnowa). Jako członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Inwestycji uważa, że Komisja powinna dokonać przeglądu dróg po rekultywacji i prosi aby w przyszłości wzięto to pod uwagę.

Radny Józef Dąbrowski – podziękowała za szybką interwencję dotyczącą naprawy dopływu wody do posesji P. Kociuckiego.

Wójt – odniósł się do wypowiedzi radnego Zdzisława Wiśniewskiego. Wyjaśnił, że rekultywując drogi korzystamy z wypożyczonego sprzętu – wyrówniarki – ponosząc z tego tytułu tylko koszty związane ze zużyciem paliwa. Termin uzgodnień dotyczących wypożyczenia jest z reguły wcześniejszy w związku z tym w momencie niekorzystnych warunków pogodowych nie wszędzie udaje się zrekultywować drogi tak jak byśmy sobie tego życzyli. Dużą winę za stan dróg po rekultywacji ponoszą mieszkańcy, którzy nie bacząc na skutki wjeżdżają na drogi ciężkim sprzętem. Poprawiając te zniszczenia nie jesteśmy w stanie doprowadzić ich do pierwotnego stanu po rekultywacji.

Radny Romuald Wiśniewski – również poruszył temat rekultywacji. Zdaniem rozmówcy korytowanie ul. Sosnowej nie daje założonych oczekiwań, gdyż w czasie obfitych opadów w jej wgłębieniach gromadzi się woda – należałoby więc ją zawijać do góry. Również poprzez wykorytowanie ul. Dybowskiej w czasie zimy będzie nią trudny podjazd.

Wójt – stwierdził, że na temat rekultywacji dróg tyle będzie opinii ile jest osób. Dlatego nie chce w tej sprawie polemizować. Wgłębienia na poboczach mają za zadanie odprowadzanie wody z dróg.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady zamknął dyskusje w powyższym temacie.

Ad. 6.

a) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie budowy parku wodnego ( druk nr 4 ) – stanowi zał. nr 6 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję.

Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały przedstawionego na druku     nr 4. Zaproponował, aby w § 1 zmienić zapis z “ w miejscowości Wielka Nieszawka na “ na terenie gminy” oraz w § 2 pkt. 1 za nr działek dopisać w nawiasie Wielka Nieszawka, a w pkt. 2 za nr działek 117, 118, 119/1, 119/2 dopisać w nawiasie Wielka Nieszawka oraz “ lub 69/2 (Cierpice )”. Wójt stwierdził, że na temat powyższego projektu szeroko dyskutowano na posiedzeniach Komisji. Niemniej powtórzył, że podjęcie powyższej uchwały pozwoli w/w na podjęcie działań mających na celu przygotowanie inwestycji. § 4 pkt 7 pozwoli w/w podjąć działania w celu pozyskania partnera do realizacji inwestycji na zasadzie partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). Na dzień dzisiejszy możemy realizować wydatki dotyczące przygotowania inwestycji ze środków pozyskanych od wojska . Na razie wojsko przekazało ok. 20 mln zł z tytułu zaległego podatku i powinno przekazać jeszcze ok. 3,5 mln zł. Wojsko złożyło wniosek o rozłożenie tej kwoty na raty, na co Wójt zaproponował , aby tą należność przekazało w postaci gruntów na poligonie, co zdaniem rozmówcy byłoby atrakcyjną dla gminy transakcją. Na powyższe wojsko na razie milczy, gdyż czeka na decyzję MON i AMW, którzy są kompetentni w tych sprawach. Wójt uważa, że gmina już nigdy nie uzyska gotówki w takiej kwocie ( po zmianie przepisów podatek od wojska będzie wynosił ok. 500 tyś zł rocznie) dlatego nie należy tego zmarnować i należy zrobić coś co spowoduje rozwój gminy poprzez : podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy ; stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój usług towarzyszących . W celu zrealizowania powyższej inwestycji idziemy w dwóch kierunkach; rozważamy wybudowanie z własnych środków jak również prowadzimy rozmowy w celu pozyskania partnera do realizacji inwestycji na zasadzie PPP. Na razie propozycję finansowania, realizacji i użytkowania parku wodnego złożyła nam niemiecka Firma , z którą przeprowadzono kilkanaście rozmów telefonicznych, a jutro dochodzi do spotkania w Urzędzie. Rozmowy toczyć się będą w w trzech kierunkach tj.: wykonawstwa, projektowania i finansowania inwestycji. Przy pozyskaniu partnera musimy uzgodnić wariant ,na podstawie którego zostanie zrealizowana inwestycja – najbardziej odpowiednim dla nas jest wydzierżawienie Firmie gruntów na np. 25 lat, w którym to okresie byłaby użytkownikiem. Korzyścią dla gminy jest to, że grunt jest cały czas jej własnością, powstaną miejsca pracy, do budżetu gminy wpływać będą środki z tytułu podatków. Wydatkiem gminy byłoby przygotowanie techniczne przed rozpoczęciem inwestycji – przeprowadzenie procedury związanej z wykupem gruntów oraz zamianą itp. Szczegóły związane z inwestycją Wójt przekaże po spotkaniu z Firmą.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

a) Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16.06.br. po dyskusji i wyjaśnieniach Wójta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budowy parku wodnego. Jednocześnie Komisja przychyla się do podjęcia działań w celu pozyskania partnera do realizacji inwestycji na zasadzie PPP,

b) członek Komisji Statutowo – Regulaminowej Ryszard Proch – poinformował, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła propozycję Wójta i przychyla się do budowy parku wodnego,

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i przychyla się do budowy parku wodnego,

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budowy parku wodnego.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – oświadczyła, że jest za budową parku wodnego, ale myślała iż będzie to typowo polska inwestycja, a nie przy udziale firmy niemieckiej. Obawy rozmówczyni wypływają z tego, że w obecnych czasach obywatele niemieccy robią wszystko, aby osiedlić się na terenach dawniej przez nich zamieszkiwanych – tak dzieje się na Śląsku, w okolicach Szczecina itp. , a w przeszłości tereny naszej gminy również w większości zamieszkiwane były przez Niemców. W związku z tym należałoby się zastanowić nad partnerem do realizacji przedmiotowej inwestycji, aby nie popełnić błędu, za który społeczeństwo rozliczy radnych.

Wójt – stwierdził, że nie należy się straszyć. Przedmówczyni zdaniem Wójta mówi o rzeczach, o których bardzo mało wie, a tylko gdzieś wyczytała. Przy tej inwestycji nie mówi się o sprzedaży gruntów, a w momencie wybudowania obiektu nie będzie możliwości jego wywiezienia do Niemiec – pozostanie on w gminie. Na dzień dzisiejszy mamy możliwość zainwestowania dla naszej gminy dużych pieniędzy przez zachodnią korporację i to powinniśmy wykorzystać. Ponadto jest możliwość stworzenia nowych miejsc pracy jak również pozyskania do budżetu gminy środków które wpływałyby z podatków. Dlatego zdaniem Wójta prowadząc dyskusję nie można bazować na nie sprawdzonych informacjach.

Radny Józef Kumorek – uważa, że jest to bezpieczna inwestycja i proponowana przez Wójta forma budowy przez współpracę z firmą zdaniem rozmówcy jest właściwa.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że na początku rozmów dotyczących wybudowania parku wodnego miał poważne obawy – nie były one związane z samą budową czy finansowaniem , ale z jego utrzymaniem.- bo są to ogromne koszty. Musielibyśmy mieć dobrego menedżera, aby ten park utrzymać i mieć jeszcze z niego dochody – co zdaniem rozmówcy byłoby wielkim problemem. Dlatego w momencie kiedy pojawiła się okazja, że taki obiekt chce nam ktoś wybudować, a potem go utrzymywać rozwiewa jego obawy i uważa , że powinno się to wykorzystać. Należałoby natomiast wyegzekwować dobre warunki umowy – aby np. skrócić okres dzierżawy czy wyegzekwować jak najmniejsze nakłady na wydatki związane z infrastrukturą-tj budową dróg, wybudowaniem sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazyfikacyjnej - bo i o gazyfikacji m.in. mówi projekt uchwały.

Wójt – stwierdził, że z uwagi na to iż został wywołany temat gazyfikacji wyjaśnił jak ta inwestycja ma być prowadzona na terenie gminy .Gazyfikacja gminy będzie prowadzona przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy – nie będzie to inwestycja gminna . W 2006 roku ZG planuje poprowadzić inwestycję od Kluczyków przez Małą Nieszawkę i Wielką Nieszawkę – do pieczarkarni. Gazyfikacja Cierpic byłaby w 2007 r. Za przyłączenie każdego lokalu do sieci zainteresowani będą musieli zapłacić 2000 zł ( taka kwotę wynegocjowano z ZG). Będąc przy głosie stwierdził, że na takie obiekty jak park wodny w chwili obecnej jest potrzeba. Rozmówca nie obawia się , że obiekt ten nie będzie dochodowym , bo z rozeznania wie, że żaden z parków w których był nie poniósł straty.

Radny Romuald Wiśniewski – oświadczył, że w sprawie budowy parku wodnego Rada nie powinna podejmować uchwały, a przyjąć stanowisko w sprawie wybudowania parku wodnego po przeprowadzeniu rozmów z partnerem zachodnim. Podjęcie uchwały zdaniem rozmówcy zobowiązuje Radę do wybudowania parku wodnego i nieważne z czyich środków będzie on budowany uchwałę trzeba będzie zrealizować.

Wójt – wyjaśnił, że podjęcie uchwały upoważni go do podjęcia działań związanych ze zleceniem m.in. planu koncepcji z szacunkową kalkulacją kosztów budowy i eksploatacji obiektów, przygotowaniem dokumentacji związanej z wykupem gruntów oraz z ewentualną ich wymianą , dokonaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, pozyskaniem partnera do realizacji inwestycji na zasadzie partnerstwa itp. Wójt nie posiadając takiej uchwały nie będzie miał możliwości zlecenia wyceny gruntów , zlecenia podziałów geodezyjnych itp. bo za wykonanie tych prac trzeba będzie zapłacić przed rozpoczęciem inwestycji. Dlatego w następnym punkcie - przy zmianie budżetu gminy na 2005 rok – poprosi o włączenie środków na przygotowanie inwestycji - jeśli Rada podejmie uchwałę o budowie parku wodnego. W momencie wykupu czy zamiany gruntów Rada będzie i tak musiała podjąć stosowne uchwały.

Przewodniczacy Rady – wyjaśnił, że intencją przedmiotowej uchwały jest określenie przez Radę jakiej inwestycji oczekuje i w jakim zakresie oraz upoważnienie Wójt do podjęcia działań związanych z wykonaniem inwestycji na co trzeba będzie zabezpieczyć środki finansowe. Wójt przygotuje koncepcję i podejmie działania w celu pozyskania partnera do realizacji inwestycji – niekoniecznie musi to być firma niemiecka, może będzie się szukać innego partnera.

Radny Zdzisław Wiśniewski – stwierdził, że popiera koncepcję budowy parku wodnego przedstawioną przez Wójta, bo jego zdaniem jest ona korzystna dla gminy. Ww. uważa, że Wójt poinformuje radnych o wynikach spotkania z firmą niemiecką.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zgłoszonej na wstępie przez Wójta. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że Rada przyjęła autopoprawkę. Następnie Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budowy parku wodnego , którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała                     Nr XXVII/131/05 – stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Wyszedł radny Józef Dąbrowski – obecnych jest 14 radnych.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok ( druk nr 5 ) – stanowi zał. nr 8 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – poinformował, że potrzeba dokonania zmiany budżetu po stronie dochodów wynika ze zwiększenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu gminy, które proponuje się dokonać na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Do dochodów proponuje się również włączenie dotacji z funduszy celowych (PEFRON) , będących rekompensatą dochodów utraconych z tytuły ustawowych ulg i zwolnień w zakładach pracy chronionej.Proponuje się również włączenie dochodów własnych przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększyłby się o kwotę 109.800,00 zł. Po stronie wydatków proponuje się natomiast: przesunięcie środków ze szkół podstawowych na nowoutworzony rozdz. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; zwiększenie środków na ubezpieczenie majątku gminy; włączenie do wydatków środków z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz uwzględnienie w wydatkach środków w kwocie 100.000 zł na prace przygotowawcze związane z budową parku wodnego. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu również o kwotę 109.800 zł. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały.

Następnie Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/132/05 – stanowi zał. nr 9 do protokołu.

c) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat za te usługi i tryb ich pobierania ( druk nr 6 ) – stanowi zał. nr 10 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ciąży na gminie obowiązek zapewnienia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku , choroby względnie innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tego pozbawione. W zwiazku z tym, że do GOPS trafiają sprawy dotyczące przyznawania pomocy w formie takich usług zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat za te usługi i trybu ich pobierania co jest niezbędne dla działania GOPS-u. W przedmiotowym projekcie w § 4 zostały przygotowane propozycje wysokości zwolnień wyrażone w % z odpłatności ceny za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z podziałem na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w gospodarstwie wieloosobowym. Przy ustalaniu zwolnienia z opłat brane jest pod uwagę kryterium dochodowe – które w przypadku osoby samotnej wynosi 461 zł natomiast osoby w gospodarstwie wieloosobowym 316 zł. Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Radca Prawny Beata Romanowska – zaproponowała wykreślenie w § 10 projektu uchwały zapisu “ uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i zapisanie “ uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”. Wynika to z konsultacji z biurem prawnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Ewa Król – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – wynikający z ustawy, do czego gmina musi się dostosować.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał czy propozycje dotyczące warunków zwolnienia z opłat przedstawione w § 4 projektu uchwały zostały opracowane przez GOPS czy wynikają one z ustawy – czy w Dz.U. jest określenie osoby samotnej oraz osoby w gospodarstwie wieloosobowym.

Pani Aneta Skorulska po. Kierownika GOPS – wyjaśniła , że propozycje zostały opracowane przez GOPS.

Radny Romuald Wiśniewski – zapytał czy te propozycje zostały prawidłowo przeanalizowane, gdyż chodzi mu o to żeby osoba samotna ( która nie ma nikogo do opieki) nie płaciła więcej za usługi opiekuńcze od osoby będącej w rodzinie wieloosobowej, gdzie ktoś może się tą osobą zaopiekować. Zdaniem rozmówcy utrzymanie osoby samotnej jest droższe niż osoby w rodzinie wieloosobowej.

Pani Aneta Skorulska – wyjaśniła, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w przypadku osób, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki ( np. w gospodarstwie domowym jest dwoje starszych osób (jest to rodzina wieloosobowa ) Kwota odpłatności za usługi odpowiada kosztom danej usługi ponoszonej przez Gminę. W projekcie proponuje się zwolnienie z opłat za usługi np. w przypadku osoby w gospodarstwie wieloosobowym przy wysokości dochodu na osobę w rodzinie do kwoty nie przekraczającej 200% kryterium dochodowego ( w tym przypadku wynoszącego 316 zł) - 80% zwolnienia. Propozycję warunków zwolnienia z opłat za usługi opracowano na podstawie tabeli ze starej ustawy, która była stosowana i która się sprawdziła.

Radny Jan Dąbrowski- złożył wniosek, aby w tabeli przedstawionej w § 4 wykreślić kolumnę 3 tj. zrównać stawki dla osób samotnie gospodarujących i osób w gospodarstwie wieloosobowym.

Wójt – uważa, że należałoby pozostawić zaproponowane wysokości zwolnień w odpłatności za usługi opiekuńcze, co pokazuje tabela w § 4 projektu uchwały. Zdaniem Wójta zostało to kiedyś przeliczone i ma to sens.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę w obradach - w czasie której Pani Aneta Skorulska przygotuje symulację odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku osób samotnie gospodarujących i osób w gospodarstwie wieloosobowym w oparciu o tabelę z § 4 .

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. Następnie oddał głos Pani Anecie Skorulskiej w celu przedstawienia wyników analizy.

Pani Aneta Skorulska – przedstawiła konkretną sytuację odpłatności osoby samotnie gospodarującej i tak: w kolumnie nr 2 w wierszu - do kwoty nie przekraczającej 100% kryterium dochodowego - dochód wynosi 461 zł i wtedy taka osoba zwolniona jest z usług w 100%, przy zwolnieniu w 70% dochód na osobę wynosi 922 zł, przy zwolnieniu 40% dochód na osobę wynosi 1383 zł itd. Biorąc pod uwagę osobę w gospodarstwie wieloosobowym ( na przykładzie rodziny 2 osobowej) , zwolnieniem w 100% objęte zostaną osoby gdzie dochód w rodzinie wynosi 732 zł ,zwolnieniem 80% podlegają osoby z dochodem 1.464 zł, 50% zwolnieniu podlegają osoby gdzie dochód w rodzinie wynosi 2196 zł.

Pani Beata Romanowska radca prawny – stwierdziła, że na konkretnym przykładzie wyraźnie widać różnice w dochodach na osobę samotnie gospodarującą , a osobę w gospodarstwie wieloosobowym ( w podanym przypadku rodzina 2 osobowa, gdzie dochód należy podzielić na połowę). Dlatego uważa, że należałoby przyjąć proponowane w projekcie uchwały zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze, a jak się okaże że propozycje się nie sprawdzają można zmienić uchwałę.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady poprosił Wójta o podanie skutków dla gminy w przypadku podjęcia uchwały, która uwzględniłaby wniosek radnego Jana Dąbrowskiego, aby wysokość zwolnień z odpłatności za usługi opiekuńcze przy zachowaniu podanych kryteriów dochodowych zrównać w gospodarstwach wieloosobowych z gospodarstwami jednoosobowymi, zachowując ulgi z rubryki 3 - tabeli.

Wójt – wyjaśnił, że kwota zwolnienia pokryta będzie z budżetu gminy – nie otrzymujemy środków z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy zwolnienia dotyczą 1 osoby, jednak na terenie gminy jest dużo osób w wieku powyżej 60 lat , które mogą korzystać ze zwolnień. Wójt zaproponował, aby podjąć uchwałę w tej sprawie , którą później można zmienić.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Przewodniczacy poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Dąbrowskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych ( Brygida Czapiewska, Jan Dąbrowski Jan, Romuald Wiśniewski), 8 radnych było przeciwnych, 3 radnych ( Waldemar Gołaś, Zdzisław Wiśniewski, Józef Kumorek) wstrzymało się od głosowania. Przewodniczacy Rady stwierdził, że wniosek został odrzucony przez Radę. Następnie Przewodniczacy odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat za te usługi i tryb ich pobierania, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny ( Romuald Wiśniewski) był przeciwny , 2 radnych wstrzymało się od głosowania ( Brygida Czapiewska, Jan Dąbrowski). Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/133/05 – stanowi zał. nr 11 do protokołu.

b) Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ( druk nr 7 ) – stanowi zał. nr 12 do protokołu - radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos Wójtowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Wójt – stwierdził, że projekt uchwały przedstawiony jako druk nr 7 dotyczy utworzenia obwodu głosowania nr 4, granica tego obwodu obejmuje DPS w Wielkiej Nieszawce , siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się będzie w DPS w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18. Konieczność podjęcia powyższej uchwały spowodowana jest przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się każdorazowo obwody głosowania m.in. w zakładach pomocy społecznej jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywało co najmniej 50 wyborców. W związku z powyższym Wójt wniósł o przyjęcie przedstawionego projektu.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała         Nr XXVII/134/05 – stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisjom w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami:

a) przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony środowiska i Inwestycji Jan Dąbrowski – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejsza sesję,

b) członek Komisji Statutowo-Regulaminowej Ryszard Proch – poinformował, że między sesjami Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejsza sesję,

c) przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Król – poinformowała, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję,

d) przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała materiały na dzisiejsza sesję.

Ad. 8.

Przewodniczacy oddał głos Wójtowi w celu przedstawienia informacji z działalności między sesjami.

Wójt – przedstawił informację ze swojej działalności za okres od 25 kwietnia br. do 20 czerwca br. – informacja stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ponadto Wójt poinformował, że Gmina Wielka Nieszawka znalazła się na 63 miejscu na liście złotej setki samorządów w 2005 roku. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się w dniu 5 lipca 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie na co Wójt otrzymał zaproszenie - z osobą towarzyszącą. Chce zatem zaproponować wspólny wyjazd Przewodniczącemu Rady. Zdaniem Wójta jest to bardzo duży sukces Gminy, która na 2500 samorządów zajęła 63 miejsce.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na sesjach w dniu 25 kwietnia br. oraz w dniu 9 maja br.

Radni nie zgłosili uwag do informacji.

Ad. 10.

Przewodniczacy Rady – poinformował, że decyzją Prezydenta RP Wójt został oznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Wręczenie oznaczenia odbędzie się w terminie późniejszym- o czym Rada zostanie poinformowana.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) zapytał czy w br. Wójt planuje utwardzenie parkingu przed garażami Urzędu Gminy. Zapytał również czy postanowiono w jaki sposób oddzielić posesję P. Marchwickiego od obejść Urzędu. Zdaniem rozmówcy taki widok nie może istnieć, bo obejścia Urzędu są wizytówką Gminy. Dlatego uważa, że należałoby podjąć rozmowę z właścicielem posesji w celu jej uporządkowania względnie wykonać to własnym sumptem,

b) zapytał o działania związane z przejęciem przez Gminę ul. Ogrodowej w Cierpicach,

c) stwierdził, że nie rozumie propozycji Gminy dla wojska dotyczącej przejęcia gruntów w zamian za należne Gminie fundusze. Zdaniem w/w skoro grunty te są objęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to są gruntami gminnymi więc dlaczego mamy z

wojskiem rozmawiać na ten temat proponując im wymianę,

d) stwierdził, że tablica ogłoszeniowa umiejscowiona przy parkingu Urzędu powinna być

przeniesiona bliżej przystanku, aby umożliwić petentom dostęp do informacji gminnych.

Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy:

a) poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady o kolejności inwestycji drogowych w latach 2005-2006 w br. nie planuje się utwardzania placu przed garażami. Planowana jest w pierwszej kolejności budowa chodników mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Może się zdarzyć jednak, że nie dojdzie do tych inwestycji , a wiąże się to z uzgodnieniami z GDD gdzie od trzech miesięcy leży dokumentacja. .W razie nie dojścia do inwestycji będzie można pomyśleć o utwardzeniu placu przed garażami. Jeśli chodzi o posesję P. Marchwickiego wstępnie na Komisji dyskutowano nad tym problemem i będzie się w jakiś sposób próbowało coś zrobić.

b) poinformował, że podział na ul. Ogrodową jest już przygotowany i niebawem zostanie przeprowadzona procedura decyzyjna. Następnie zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący wymiany dróg z Nadleśnictwem Cierpiszewo,

c) wyjaśnił, że grunty poligonu w części są własnością Lasów Państwowych, a w części własnością Ministerstwa Obrony Narodowej – nas interesują grunty o pow. ok. 100 ha – i dlatego Wójt podjął rozmowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury, który tymi gruntami zarządza. Nie jest on władny jednak sprzedawać gruntów, bo w wojsku tymi sprawami zajmuje się Agencja Mienia Wojskowego. Złożyliśmy wniosek z propozycją zamiany i czekamy na decyzję,

d) poinformował , że zostało zrobionych 6 tablic ogłoszeniowych z czego 1 została ustawiona przy wiacie autobusowej w Cierpicach – Kąkolu, a pozostałe 5 zostanie ustawione w miejsce starych tablic.

Radna Ewa Król – poruszyła sprawę odpływu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce do gimnazjów w Toruniu. Z uzyskanych informacji wynika, że ¾ uczniów kończących w br. Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce nie przejdzie do Gimnazjum w Cierpicach, a trafi do gimnazjów w Toruniu. Zdaniem rozmówczyni zaistniała sytuacja jest problemem Gminy oraz szkół i należałoby coś zrobić, aby sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłym roku. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty , Kultury i Sportu poruszano ten temat. Komisja uważa, że należałoby w jakiś sposób wymóc na dyrektorach obu szkól, aby bardziej obie szkoły ze sobą współpracowały. Należy zrobić wszystko, aby uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce trafiali po jej ukończeniu do Gimnazjum w Cierpicach, które ma wysoki poziom i posiada również osiągnięcia. Dzieci z terenu gminy powinny się uczyć w naszych szkołach. W przeciwnym wypadku – jeśli będzie odpływ uczniów - wystąpi problem z utrzymaniem tej szkoły.

Wójt – stwierdził, że po otrzymaniu informacji dotyczącej odpływu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce do gimnazjów toruńskich spowodował, aby w tej sprawie odbyło się zebranie z rodzicami dzieci kończących w br . naukę w SP w Małej Nieszawce. Wójt uważa, że takie zebranie odbyło się stosunkowo za późno ( bo dopiero w maju) i nie wiadomo czy przyniesie ono pozytywny skutek. Należy stwierdzić, że większego zainteresowania ze strony rodziców nie było – przyszli szczególnie ci rodzice, których dzieci pójdą do Gimnazjum w Cierpicach. Za zaistniałą sytuację Wójt obwinia dyrektorów obu szkół. Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach nie zrobiła nic, aby zaprezentować rodzicom tą placówkę – zaprosić ich i pokazać szkołę ( co powinno odbyć się np. w lutym czy marcu) - natomiast dyrektor SP w Małej Nieszawce stwierdziła, że nie w jej interesie jest namawianie rodziców, aby posyłali swoje dzieci do Gimnazjum w Cierpicach, co zdaniem Wójta jest nie do przyjęcia bo przecież jest to dyrektor szkoły położonej na terenie gminy. Obserwując takie postępowanie można stwierdzić, że między tymi szkołami prowadzona jest niezdrowa konkurencja - o czym również mówili rodzice w luźnych rozmów po zebraniu. Podejmując w tym temacie działania trzeba będzie się zastanowić czy nie utworzyć zespołu szkół na terenie gminy przez co uporządkuje się temat oświaty. Pierwszą rzeczą, którą Wójt chce zmienić to próba wprowadzenia bonu edukacyjnego do szkół (do końca lipca pracownik ma przeanalizować jak by to wyglądało). Wprowadzenie tego bonu spowodowałoby otrzymanie środków, które zależeć będą od ilości uczniów w danej szkole ( funkcjonuje to już w niektórych gminach i powiatach i podobno się sprawdza) więc dyrektorzy będą musieli walczyć o jak największą liczbę uczniów, aby mieć jak najwięcej funduszy. Na tym odcinku należy coś zmienić, bo na razie szkoły wszystko dostają gotowe, a taki stan rzeczy nie może dalej trwać. Zdaniem Wójta jest potrzebna bardzo szeroka dyskusja dotycząca oświaty na terenie gminy – przy udziale wszystkich dyrektorów szkół – bo na tym odcinku źle się dzieje. Zaobserwować można dużą rywalizację między szkołami (nie pozytywną ) co było można wywnioskować z zebrania, które odbyło się w SP w Małej Nieszawce. Nauczyciele tej szkoły - będący na zebraniu - bardzo źle wypowiadali się o nauczycielach Gimnazjum w Cierpicach. Wójt uważa, że w całej sprawie winę ponoszą dyrektorzy obu szkół, bo zamiast współpracować wzajemnie się ignorują – a wręcz zwalczają. W całej sprawie nie wiadomo o co chodzi, bo gmina przecież wszystkie szkoły traktuje jednakowo i we właściwy sposób.

Radna Brygida Czapiewska – uważa, że są również pewne nieprawidłowości dotyczące organizacji kolonii. Zdaniem rozmówczyni jest pewna zasada, której należałoby przestrzegać. Dotyczy ona doboru kadry wychowawców na koloniach, którzy są nauczycielami szkół gminnych. W/w uważa, że w czasie wakacji nauczyciele powinni odpocząć od uczniów i odwrotnie uczniowie od nauczycieli. W przypadku gminy nie jest to brane pod uwagę i praktykuje się , że opiekunami uczniów są ich nauczyciele – a przecież możnaby tak dobrać kadrę, aby że opiekunami byli nauczyciele innych szkół z terenu gminy. Następna sprawa , która wiąże się z koloniami, to skargi na niektórych nauczycieli, którzy niewłaściwie opiekują się przydzieloną grupą kolonistów. Bywały przypadki, że grupa bez opiekuna wychodziła poza teren kolonii ( o późnej porze), bo opiekun mający wolny czas zajmował się wyłącznie sobą. Zdaniem rozmówczyni takich przypadków nie powinno się tolerować, a nauczyciel taki nie powinien więcej być wychowawcą na kolonii.

Wójt – stwierdził, że pierwszy raz słyszy o takich przypadkach i uważa, że przedmówczyni mocno przesadziła swoją wypowiedź. Jeśli natomiast były takie przypadki to źle się stało, że dopiero dzisiaj - kiedy wywołał temat szkół - mówi się o tych sprawach. Przecież nie musimy organizować , ale chyba nie o to nam chodzi. Dzięki rywalizacji między szkołami w br. zgłosiło się o około 60 uczestników mniej niż w latach ubiegłych, a z wykazu wynika z jakich szkół. Wójt oświadczył, że bardzo uważnie przygląda się doborowi kadry na kolonie. Są to zazwyczaj nauczyciele naszych szkół i jego zdaniem jest to prawidłowe, gdyż wszyscy się znają , a dzieci pod ich opieką są bezpieczne. Dlatego Wójt jest spokojny o uczniów kiedy nimi opiekuje się nasza kadra. Sprawy, o których mówiła przedmówczyni w szczególności zależą od kierownika kolonii, którym każdorazowo jest dyrektor szkoły. Zgodnie z przepisami tylko dyrektorzy szkół bądź nauczyciele posiadający wymagane przygotowanie mogą być kierownikami kolonii - nie może być kierownikiem kolonii normalny nauczyciel.

Radny Jan Dąbrowski – stwierdził, że z tego co słyszy na sesji wynika iż dyrektorzy działają przeciw sobie, a w konsekwencji cierpią ich uczniowie. Najgorszy jest to, że nie przyjmują oni żadnej krytyki wobec siebie co można zauważyć. Dlatego jego zdaniem działanie Rady na tym odcinku będzie bardzo trudne i w/w nie widzi na dzień dzisiejszy żadnego rozwiązania.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w posiedzeniu i zamknął obrady.

         Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Maria Rumińska                                                                       /-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego