W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Protokół Nr XXVI/05 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 maja 2005 roku

 

Protokół Nr XXVI/05

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 9 maja 2005 roku w godz. 15ºº do 16ºº w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia:

    - stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk    nr 1).

3. Interpelacje i wolne wnioski.

4. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

XXVI sesję otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Bronisław Krywionek, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad obecnych jest 15 co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i decyzji.

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do porzadku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2.

Przewodniczacy Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok ( druk nr 1) – stanowi zał. nr 3 do protokołu – radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie oddał głos zastępcy Wójta w celu uzasadnienia przedstawionego projektu.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2005 r. ( druk nr 1), który radni otrzymali w materiałach na sesję – stanowi zał. nr 3 do protokołu. Konieczność zgłoszenia autopoprawki spowodowana jest informacją z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą zabezpieczenia przez gminę w całości środków własnych na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego( wodociąg, kanalizację, rozbudowę oczyszczalni) . W przypadku naszej gminy jest to kwota 315.000 zł w stosunku do kwoty wykazanej w projekcie uchwały. Ponadto potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zwiększenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu “ posiłek dla potrzebujących” oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Poza tym proponuje się podwyższenie dochodów własnych pochodzących z wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, który zaczął regulować zaległe wpłaty za lata 2000-2001 tytułem podatku od nieruchomości. Do dochodów proponuje się również włączenie funduszy, które planuje się pozyskać tytułem wpłat na organizację kolonii dla dzieci z terenu gminy od uczestników. Po dokonaniu proponowanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 1.135.000 zł. Po stronie wydatków proponuje się zwiększenie środków na zadania inwestycyjne związane z uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej zgodnie z wymogami Zarządu Województwa celem uzupełnienia złożonego wniosku na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ zgodnie z przepisami na pierwszy etap realizacji powyższych zadań niezbędne jest zabezpieczenie w całości środków własnych. Proponuje się również zwiększenie środków na zakup wyposażenia do gabinetu Wójta – dotychczasowe wyposażenie przekazane zostanie do biblioteki – na zakup regałów do archiwum oraz zakup oświetlenia na parkingu przy Urzędzie Gminy. W związku z egzekucją zaległych podatków od RZI w Bydgoszczy proponuje się zwiększenie środków na ten cel. Również proponuje się włączenie do wydatków dotacje na stypendia, a na program “ Posiłek dla potrzebujących” proponuje się włączenie środków własnych. W wydatkach proponuje się również uwzględnienie środków na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży. Po dokonaniu proponowanych zmian po stronie wydatków budżet zwiększy się o kwotę 1.135.000 zł. Zastępca Wójta wniósł o przyjęcie projektu uchwały łącznie z autopoprawką.

Przewodniczacy Rady oddał głos Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Przewodniczacy Komisji Waldemar Gołaś – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 6 maja 2005 roku po zapoznaniu się z materiałami i po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) przypomniał, że Wójt informował iż na zasiłki dla potrzebujących otrzymamy od Wojewody dotację w wysokości 50.600 zł , ale gmina musi dołożyć również 50.600 zł . Z przedstawionego projektu uchwały wynika, że Wojewoda przekazał tylko 30.810 zł więc rozmówca zapytał czy Wójt przekazał radnym wstępną informację czy Wojewoda zmniejszył kwotę dotacji.

Skarbnik gminy Mirosława Mierzwińska – wyjaśniła, że kwota 30.810 zł została przekazana zgodnie z umową z Wojewodą i została włączona do budżetu. Przekazane środki na razie zabezpieczają potrzeby gminy.

b) zapytał czy Urząd Gminy zwracał się do Wojewody w sprawie zwiększenia środków na stypendia dla uczniów i zasiłki dla potrzebujących ( otrzymaliśmy 7.849 zł).

Zastępca Wójta – wyjaśnił, że Urząd informował Wojewodę o potrzebach. Wojewoda natomiast oblicza wysokość funduszy wg swojego alogarytmu , więc nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Zdajemy sobie sprawę , że są to za małe środki w stosunku do potrzeb, ale w tym momencie dyskusja z Wojewodą się kończy.

Radny Romuald Wiśniewski – stwierdził, że z tego wynika iż uczniowie otrzymają tylko jednorazowo stypendium.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że słyszała iż kilka Rad Gmin wystąpiło do sądu w sprawie przekazania niedostatecznej wysokości środków na stypendia i sprawy są w toku.

Radca prawny Beata Romanowska – oświadczyła, że nie słyszała żeby gminy występowały do Trybunału Konstytucyjnego z roszczeniami. Zapewne w tej sprawie chodzi o to, że gminy wnosiły do Ministra o zwiększenie środków na stypendia . W związku z tym, że wypłata stypendiów jest zadaniem własnym gminy więc gmina nie ma prawa roszczeń tym bardziej na drodze sądowej.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że gminy się odwoływały od wysokości przyznanych środków.

Radca prawny – jeszcze raz podkreśliła, że gminy nie maja prawa się odwoływać, mogą jedynie prosić o zwiększenie funduszy na ten cel.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały – z uwzględnioną autopoprawką – którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Przewodniczacy stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVI/130/05 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3.

Radny Romuald Wiśniewski – poruszył nastepujace sprawy:

a) przypomniał, że od trzech lat dopomina się o tablice ogłoszeniowe. Mogą być najprostsze, aby można było wbić pinezkę . Powstaje coraz więcej osiedli mieszkaniowych, a ilość tablic na terenie gminy od 1990 roku jest taka sama. Brak tablic powoduje, że mieszkańcy są niedoinformowani - chociażby ostatnio o szczepieniu psów,

b) poinformował, że mieszkańcy zaczynają krytykować tablicę ogłoszeniową w Urzędzie. Ich zdaniem jest ona umieszczona w niewłaściwym ( mało widocznym) miejscu. Uważa zatem, że tablica, na której widnieją zdjęcia powinna służyć ogłoszeniom względnie należałoby zakupić tablicę na zewnątrz Urzędu w uczęszczanym miejscu ,

c) przypomniał, że Wójt obiecał iż w maju ubr. zostanie pomalowany wiadukt w Kąkolu. Z uwagi na to, że do chwili obecnej tego nie zrobiono, prosi o spełnienie danej obietnicy.

Zastępca Wójta – poinformował, że poruszane przez przedmówcę problemy przekaże Wójtowi.

Niemniej jednak stwierdził, że w Urzędzie rozmieszczone są gabloty z ogłoszeniami w kilku miejscach. Nie ma natomiast miejsca, aby można umieścić dużą tablicę ogłoszeniową. Również na zewnątrz Urzędu jest usytuowana tablica ogłoszeniowa. Wracając do tablicy ze zdjęciami, która wisi w korytarzu przy wejściu do Urzędu zdaniem rozmówcy też jest potrzebna , bo obrazuje one wydarzenia, które są organizowane przez Gminę.

Radny Zdzisław Wiśniewski – poruszył następujące sprawy:

a) stwierdził, że uwaga radnego Romualda Wiśniewskiego dotycząca usytuowania tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie w widocznym miejscu jest uzasadniona. Również tablica usytuowana przy parkingu powinna być przeniesiona bliżej przystanku autobusowego względnie bliżej budynku Urzędu, aby mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z informacjami. Obecne miejsce jest mało uczęszczane,

b) stwierdził, że mieszkańcy są niedostatecznie informowani o niektórych sprawach . Zdaniem rozmówcy dawniej informacje były lepiej przekazywane – również przez sołtysów Ww. oświadczył, że nie wiedział np. o szczepieniu psów czy zebraniu wiejskim w Cierpicach dlatego w nim nie uczestniczył. W związku z powyższym uważa, że należałoby zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu,

c) ponaglił sprawę odwodnienia ul. Sosnowej w Cierpicach w taki sposób, aby nie tworzyły się kałuże w czasie opadów czy roztopów – woda powinna sprawnie spływać z drogi. .

Radny Józef Dąbrowski – poinformował, że w dniu 20 maja br. o godz. 11ºº odbędzie się wyścig kolarski o Puchar Wójta, na których wszystkich zaprosił.

Zastępca Wójta – stwierdził , że pełna informacja o powyższym wyścigu zostanie przekazana mieszkańcom – szkołom - po opracowaniu regulaminu wyścigu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w posiedzeniu i zamknął obrady.

        Protokołowała                                                                               Przewodniczacy Rady Gminy

/-/ Maria Rumińska                                                                                /-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego