W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wielka Nieszawka, 20  października 2022 r.RPG.6733.3.2022 

OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej ustawą Kpa

 

zawiadamia się, że

w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ GAZOWNICZY W BYDGOSZCZY, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Pietrzak-Fedde, działającej pod ZIEMBUD Maciej Baumgard, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.08.2022r.), postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej o średnicy dn63mm z rur PE100-RC w msc. Cierpice na terenie działek o nr ewid. 180/1, 2090/14, 184/1. Projektowana sieć gazowa zasilana będzie z istniejącego gazociągu dn90mm zlokalizowanego na dz. nr 132/2 w Cierpicach, zakończono zbieranie materiałów dowodowych w sprawie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa strony postępowania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłodzonych żądań w terminie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego pisma. Po upływie tego terminu, w oparciu o zebrany materiał dowodowy zostanie wydana decyzja rozstrzygająca sprawę. 

Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy 
ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 21 października 2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej www.bip.wielkanieszawka.pl

 

 

Pouczenie: 

W związku z zastosowaniem art. 36 § 1  Kpa Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, iż stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w trybie art. 37 i art. 38 Kpa, jeżeli:

1)      Nie załatwiono sprawy w terminie określonym a art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1  Kpa (bezczynność)

2)      Postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do prowadzenia sprawy (przewlekłość).

3)      Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

 

 

 

                               

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

 

(-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego