W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o IX sesji Rady gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 1 lipca 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 24 czerwca 2015 r.

        Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594 i poz. 1318) zwołuję IX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 1 lipca 2015 roku (środa) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 26 maja 2015 roku.
3  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  zamiany nieruchomości gruntowych  (druk nr 1),
b)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 2),
c)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej  i torach kolejowych w Małej Nieszawce (druk nr 3),
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4),
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (druk nr 5),
f)  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 6),
g) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 7),
h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 8),
i)  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym (druk nr 9),
j)  przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Radosne przedszkole” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 10),
k) budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016 (druk nr 11),
l)  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 (druk nr 12),
4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2014 roku (druk nr 13).
5. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. (druk nr 14).


Przerwa
 
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.


Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego