W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz  Uchwały XXVIII/149/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

§ 1 Rodzaj zadań
1.      Celem otwartego konkursu nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wielka Nieszawka jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.
2.      Konkurs obejmuje wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
3.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonane poprzez realizację działań na rzecz m.in:
a)      Upowszechniania i wspierania sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową, poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w dyscyplinach: pływanie, kolarstwo, piłka siatkowa, tenis stołowy, bieganie.
b)      Organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
c)      Szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego
i aktywizacji sportowej.
4.      W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
 
§ 2 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku
1.      Na realizację zadań w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2.      Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
§ 3 Zasady przyznawania dotacji
1.       Dotacje mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 ustawy, niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.
2.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
3.       Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 
§ 4 Terminy i warunki realizacji zadania
1.       Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na realizację zadania, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.
2.       Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.
 
§ 5 Termin składania ofert
1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a)      Oferty powinny być złożone w terminie do 01.04.2021 r. do godz. 15:00,
b)      złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, dostępnymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zawierającą szacunkowy koszt wykonania zadania, podpisaną przez osoby do tego uprawnione*, osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” w terminie do 01.04.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2.       O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
a)      data i godzina złożenia oferty w Urzędzie Gminy,
 
* Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.
 
b)      data dostarczenia oferty, zawierającą szacunkowy koszt wykonania zadania, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub data stempla pocztowego.
3.       Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2021 nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.
 
§ 6 Tryb i kryteria przyznawania ofert
1.       Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują, bierze udział w konkursie).
2.       Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.
3.       Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty.
4.       Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
a)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d)      w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5.       uwzględnia doświadczenie oraz rzetelność i terminowość w realizacji zadań, których dotyczy niniejszy konkurs.
6.       Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.
7.       Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
 
§ 7 Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszta, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
 
W roku 2020 i w roku 2021 na realizację zadań objętych niniejszym konkursem nie udzielono dotacji.
 
§ 8 Informacje dodatkowe

Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na www.bip.wielkanieszawka.lo.pl  Wzór oferty można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. pracy Urzędu. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.wielkanieszawka.lo.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Nieszawka na www.wielkanieszawka.pl
                                                                                      Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Załączniki

Powiadom znajomego