W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2015 rokuGmina Wielka Nieszawka
Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, tel. 56 678 12 12, 56 678 10 93 
wielkanieszawka.pl


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka
w 2015 roku
 

      
 
 
 
Wielka Nieszawka, czerwiec 2016 r.
 

1. Wstęp

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2016 poz. 250). Niniejszej analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Analiza została sporządzona na podstawie sprawozdania złożonego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powinna obejmować w szczególności:
- możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- liczbę mieszkańców,
- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
- ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.

Gmina Wielka Nieszawka obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przejęła od nieruchomości zamieszkanych jak i niezamieszkanych, na których odpady powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Wielka Nieszawka określały szczegółowo uchwały Rady Gminy:
 
- Uchwała Nr XXIII/102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 90),
- Uchwała Nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 91),
- Uchwała Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 92),
- Uchwała Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 125),
- Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 126),
- Uchwała Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskie z 2013 r. poz. 127),
- Uchwała Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości terenie Gminy Wielka Nieszawka (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskie z 2013 r. poz. 2942),
- Uchwała Nr XXXI152/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2013 r. poz. 3006).
 

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych odbierane były następujące rodzaje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z pojemników o pojemności 60l, 120 l, 240 l, 1100 l,
2) odpady mokre (bioodpady)
w okresie od 01.11 do 30.11 – co dwa tygodnie,
w okresie od 01.12 do 28/29.02 – jeden raz w miesiącu,
w okresie od 01.03 do 31.03 – co dwa tygodnie,
w okresie od 01.04 do 31.10 – co tydzień.
3) odpady suche w tym zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło – jeden raz w miesiącu.
4) odpady z cmentarzy – jeden raz na dwa tygodnie.
5) w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Wielkiej Nieszawce:
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony.

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Wielka Nieszawka z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych świadczyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia na podstawie umowy nr 48/2013 z dnia 10 maja 2013 r. 
W całym roku 2015 właściciele nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych korzystali z pojemników na odpady zmieszane i odpady bio przekazane przez Gminę już w roku 2013. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady w ramach zawartej z gminą umowy. Ponadto mieszkańcy worki mogli pobierać w Urzędzie Gminy.

Przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który uruchomiono w dniem 1 lipca 2013 r. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 800  do 1400. Został wyposażony w kontenery do zbierania wymienionych wyżej frakcji odpadów przez MPO w Toruniu w ramach zawartej umowy. PSZOK był obsługiwany przez gminę. Wszystkie wymienione frakcje odpadów były przyjmowane od mieszkańców bezpłatnie przez PSZOK w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie gminy Wielka Nieszawka prowadzona jest również zbiórka przeterminowanych leków w punktach aptecznych w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 112, w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 14 oraz w ośrodku zdrowia w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej  18.

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. gmina Wielka Nieszawka należy do regionu gospodarki odpadami komunalnymi nr 7. W regionie 7 toruńskim odpady komunalne były przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53. Z danych pochodzących ze sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne wynika, że w roku 2015 wszystkie niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) o kodzie 20 03 01 zostały zagospodarowane w procesie R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przyjętych z terenu Gminy Wielka Nieszawka przekazano do składowania 137,60 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 zawierających frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddanych procesom stabilizacji biologicznej. Z uwagi na powyższe Gmina Wielka Nieszawka nie ma możliwości przetwarzania żadnych frakcji odpadów.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit. a zmienionym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87) gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W regionie 7 gospodarowania odpadami woj. kujawsko-pomorskiego, do którego należy Gmina Wielka Nieszawka funkcjonowała regionalna instalacja do przetwarzania odpadów w Toruniu wyznaczona w uchwale NR XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
Regionalną instalacją w Regionie 7 województwa kujawsko-pomorskiego jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, w którym znajduje się:
1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
2. Sortownia odpadów komunalnych (selektywnych i zmieszanych),
3. Kompostownia Odpadów Organicznych,
4. Kompostownia Odpadów Zielonych,
5. Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych,
6. Zakład Demontażu i Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych,
7. Instalacja do Biologicznego Przetwarzania Odpadów w procesie kompostowania  (stabilizacji).

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Na terenie gminy Wielka Nieszawka stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczane są: w przypadku nieruchomości zamieszkałych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości niezamieszkanych za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 12,30 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalne zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosiła 24,60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosiła:
- pojemnik o pojemności 60 litrów – 9,50 zł
- pojemnik o pojemności 120 litrów – 11 zł
- pojemnik o pojemności 240 litrów – 21 zł
- pojemnik o pojemności 1100 litrów – 60 zł
- pojemnik o pojemności 2300 litrów – 300 zł
- pojemnik o pojemności 3500 litrów – 350 zł
- pojemnik o pojemności 6500 litrów – 400 zł
- pojemnik o pojemności 7500 litrów – 420 zł

Stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosiła:
- pojemnik o pojemności 60 litrów – 19 zł
- pojemnik o pojemności 120 litrów – 22 zł
- pojemnik o pojemności 240 litrów – 42 zł
- pojemnik o pojemności 1100 litrów – 120 zł
- pojemnik o pojemności 2300 litrów – 600 zł
- pojemnik o pojemności 3500 litrów – 700 zł
- pojemnik o pojemności 6500 litrów – 800 zł
- pojemnik o pojemności 7500 litrów – 840 zł

Wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na 31.12.2015 wynosiła, 806 598,10 zł natomiast do budżetu wpłynęło 768 998,63 zł.
Stosownie do art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki związane z:
- odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Oprócz tego zgodnie z pkt. 2b ust. 2 art. 6r dodanego ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), która weszła w życie 1 lutego 2015 r. gmina z pobranych opłat może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W roku 2015 wydatki Gminy Wielka Nieszawka na system gospodarki odpadami kształtowały się następująco:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym obsługa PSZOK) – 759 542,00 zł.
2) obsługa administracyjna systemu (np. oprogramowanie komputerowe, wydatki administracyjno-biurowe – w tym wynagrodzenia stanowisk administracyjnych) -  62 294,00 zł.

6. Liczba mieszkańców

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Ewidencji Ludności na dzień 31.12.2015 r. w Gminie Wielka Nieszawka zameldowanych było 4885 osób. Według stanu na 31.12.2015 r. gminnym systemem gospodarki odpadami objętych zostało 4259 mieszkańców, tj. tych którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica pomiędzy liczbą zameldowanych, a faktycznie zamieszkujących osób wynika z faktu, że wiele osób w gminie jest tylko zameldowanych, natomiast ich miejscem pobytu, nauki czy pracy jest inna gmina. Mieszkańcy składający korektę deklaracji zmniejszającej opłatę, a wynikającej z zadeklarowania mniejszej liczby osób zamieszkałych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu. Ponadto dla uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysyłane były wezwania do złożenia korekty deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy dokonali meldunku z powodu narodzin dziecka.

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

W roku 2015 nie było właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości.

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Gmina Wielka Nieszawka nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów tylko odpadów odebranych z terenu gminy Wielka Nieszawka. Ilość odpadów wytworzonych nie jest równa ilości odpadów odebranych ponieważ mieszkańcy gminy niektóre frakcje odpadów zagospodarowują we własnym zakresie np. odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach, a papier lub tekturę jako paliwo do ogrzewania.

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 9e ust.1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Poniższa tabela przedstawia dane o ilościach ww. odpadów odebranych z terenu gminy Wielka Nieszawka i przekazanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w roku 2015.
Rodzaj odpadów Ilości odpadów przekazanych w roku 2015 (Mg) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01   1002,8   Odpady ulegające biodegradacji – 20 01 08 386,5 Razem 1389,3
 
Masa wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania  i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych odpadów komunalnych  z terenu gminy Wielka Nieszawka w roku 2015 wynosiła – 137,6 Mg kod odpadu 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.
 
 


Powiadom znajomego