W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 z zakresu kultury

Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 z zakresu kultury
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały XXVIII/149/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
ogłasza:
otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

I. Rodzaj zadań

1. Celem konkursu jest upowszechnianie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.

2. Konkurs obejmuje wspieranie lub powierzenie realizacji przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym w zakresie upowszechniania kultury oraz tworzenie warunków sprzyjających integracji lokalnej społeczności na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

3. Zadania, o których mowa w pkt. 2 mogą być wykonane poprzez m.in:
a) upowszechnianie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka przez organizację spotkań dla mieszkańców, festynów lub pikników,
b) organizację marszów krajoznawczych, spotkań kulinarnych promujących lokalną kuchnię i przepisy kulinarne,
c) organizację innych działań promujących gminę, jej tradycje, dziedzictwo kulturowe i historię.

4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania lub powierzenia wykonania zadania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku

1. Na realizację zadań w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Wielka Nieszawka lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn, których nie przewidziano w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 ustawy, niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.

2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

3. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

4. Wójt Gminy Wielka Nieszawka przyznaje dotacje celowe na realizację zadania wyłonionego w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Rekomendowane przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka do oceny ofert, ewentualne zmiany kalkulacji kosztów, zakresu rzeczowego oraz rezultatów zadania stanowią podstawę do aktualizacji oferty przez oferenta. Procentowy udział przyznanej dotacji w kosztach realizacji zadania, nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

6. Wójt Gminy Wielka Nieszawka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:
1) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
3) w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
4) zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym;
5) zagrożona jest realizacja zadania publicznego i/lub wprowadzone nakazy, zakazy, ograniczenia, wytyczne przeciwepidemiczne wprowadzone i aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uniemożliwiają realizację zadania publicznego.

7. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowanie zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone do dnia podpisania kolejnej umowy.

8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania o charakterze inwestycyjnym oraz zakup środków trwałych;
2) przedsięwzięcia, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy Wielka Nieszawka;
3) przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o dotację;
4) działalność gospodarczą;
5) udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym;
6) projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.

9. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego). Udział wkładu własnego niefinansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi nie więcej niż 15%, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
3) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe – w takich przypadkach informacja o przyjętych stawkach powinna zostać uwzględniona w części VI wzoru oferty; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 19 zł brutto za jedną godzinę pracy;
4) wykazany wkład rzeczowy (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie, np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie, np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp. planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego) musi być adekwatny do zakresu zadania i logicznie powiązany ze złożoną ofertą;
5) przy wycenie wkładu rzeczowego należy odnieść się do lokalnych stawek rynkowych wypożyczenia danego przedmiotu;
6) informacja o przyjętych stawkach pracy wolontariusza i przyjętym wkładzie rzeczowym przez Oferenta powinna zostać uwzględniona w części VI (Inne informacje) wzoru oferty.

10. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania, kwota dotacji z budżetu Gminy Wielka Nieszawka nie może przekroczyć 70% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

11. Ze środków Gminy Wielka Nieszawka finansowane będą jedynie niezbędne koszty związane z realizacją zadania, tj.:
1) koszty administracyjne związane z realizacją zadania, m.in.:
a) koszty osobowe administracji i obsługi zadania, np. koordynator zadania, obsługa księgowa zadania, obsługa administracyjno – biurowa,
b) opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego, w tym przelewy bankowe,
c) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania – związane z wykonywaniem czynności administracyjnych i obsługą zadania.

12. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekraczać 15% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

14. Oferenci wyłonieni w konkursie zobowiązani będą do racjonalizowania wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych przez Gminę Wielka Nieszawka i do nie zaciągania zobowiązań finansowych w sytuacji, gdy kontynuacja lub realizacja zadań będzie niemożliwa oraz do informowania Gminy Wielka Nieszawka o zagrożeniu wykonania umowy dotacyjnej.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na realizację zadania, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.

2. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a) Oferty powinny być złożone w terminie do 27.08.2021 r. do godz. 15:00,
b) złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, dostępnymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zawierającą szacunkowy koszt wykonania zadania, podpisaną przez osoby do tego uprawnione*1, osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs - upowszechnianie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” w terminie do 27.08.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
a) data i godzina złożenia oferty w Urzędzie Gminy,
b) data dostarczenia oferty, zawierającą szacunkowy koszt wykonania zadania, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub data stempla pocztowego.

1 * Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

3. Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2021 nastąpi do dnia 17 września 2021 r.

VI. Tryb i kryteria przyznawania ofert

1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują, bierze udział w konkursie).

2. Komisja dokona oceny na Wzorze Karty Oceny Ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.

4. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty.

5. Wójt przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia doświadczenie oraz rzetelność i terminowość w realizacji zadań, których dotyczy niniejszy konkurs.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

7. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszta, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2020 zrealizowano zadanie, którego dotyczy niniejszy konkurs. Jego koszty wyniosły 3 047,84 zł, a dotacja udzielona wyniosła 1 999,00 zł. W roku 2021 na realizację zadań objętych niniejszym konkursem nie udzielono dotacji.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

5. Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na www.bip.wielkanieszawka.pl

6. Wzór oferty można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. pracy Urzędu.

7. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.wielkanieszawka.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Nieszawka na www.wielkanieszawka.pl

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Załączniki:

  • Oferta i Załącznik nr 1 do ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy: WZÓR KARTY OCENY OFERTY
  • Wzór_oferty_załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) 

Załączniki

Powiadom znajomego