Wielka Nieszawka, dnia 19.10.2022 roku  

INFORMACJAo zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport 
i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3a i ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)(dalej: „ustawa”)–Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31  grudnia            2023 roku. 

Na mocy przyjętej przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 marca 2022 r. uchwały nr XLVI/266/2022 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto nieruchomości niezamieszkałe zlokalizowane na terenie gminy Wielka Nieszawka tj. nieruchomości o powierzchni nieprzekraczającej 4300m2, obiekty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej, sportowej lub kulturalnej, zajętych na cmentarze lub kościoły, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych w/w uchwałą w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość:

1) złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych  zorganizowanego przez gminę;

2) odwołania złożonego przez właściciela nieruchomości, o której mowa w uchwale, oświadczenia 
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;


W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia, o których mowa wyżej są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać zawarta przez gminę kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
 
UWAGA Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka - Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice