w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka
Zarządzenie nr 34/2021 
Wójta Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 09.05.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) i § 10 załącznika do uchwały nr XL/225/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
zarządza, co następuje:


§ 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku powołuje się komisję konkursową w składzie:

1)      Ewa Wróblewska - Kucharska

2)      Kamil Maliszewski

3)      Wioletta Szymańska

4)      Arkadiusz Wyrzykowski

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki Załączniki: