W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Błaszkiewicz złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach

Toruń, dnia 27.09.2016 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Ewa Anna Błaszkiewicz z domu Pierzchalska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 10.06. 1972 r. w Inowrocławiu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – dyrektor szkoły

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:


  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy.
  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
  • papiery wartościowe: nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2 ,o wartości: 125 000 , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 55 m² , o wartości: 250.000  zł , tytuł prawny:  małżeńska wspólność majątkowa

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy.

rodzaj gospodarstwa: ................, powierzchnia: ..................o wartości: .......................

rodzaj zabudowy: ...........tytuł prawny: ........................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

4. Inne nieruchomości: działka, na której stoi dom z punktu 1 - wartość podana łącznie z domem

powierzchnia: 560 m², o wartości .................... , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście .............................

- wspólnie z innymi osobami .....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ............................

- wspólnie z innymi osobami......................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

67 976,84 zł wynagrodzenie zz tytułu zatrudnienia - małżeńska wspólność majątkowa

10 841,99 zł dochody z tytułu umowy zlecenia - małżeńska wspólność majątkowa


IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): Skoda Roomster - 2011 r. - małżeńska wspólność majątkowa


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): pożyczka w wysokości 16 290 zł kredyt mieszkaniowy, PKO BP

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Toruń, 27.09.2016 r.                                                                    /-/ Ewa Błaszkiewicz

Powiadom znajomego